Raporty bieżące

27/2016

Nabycie akcji w spółce zależnej Asseco South Eastern Europe S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. została zawarta umowa nabycia przez Asseco 2.221.356 akcji, stanowiących 4,28 % udziału w kapitale zakładowym (“Akcje”) w spółce zależnej Asseco South Eastern Europe S.A. („ASEE”).
Akcje zostały nabyte od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej „EBOiR”) w wyniku wykonania opcji put na podstawie umowy zawartej w dniu 17 sierpnia 2009 r., o której spółka informowała w raporcie rocznym za rok 2009.
Wartość transakcji wynosi 21.085.777,56 PLN.
Ponadto Asseco w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisała z EBOiR aneks do Umowy opcji dotyczący wykupu od EBOiR pozostałych 2.589.524 akcji zmieniający termin na skorzystanie z uprawnień put and call. Opcja będzie aktywna od dnia 28 grudnia 2017 do dnia 28 marca 2018 r.
Po rozliczeniu transakcji nabycia Akcji w dniu 28 grudnia 2016 r. Asseco posiadać będzie łącznie 28.716.032 akcji ASEE, stanowiących 55,34% udział w kapitale zakładowym ASEE i uprawniających do 28.716.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu ASEE, stanowiących 55,34% udział wszystkich głosów na WZA.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2016

Rejestracja spółki zależnej Asseco Enterprise Solutions, a.s.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zarejestrowana została spółka zależna Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, o kapitale zakładowym wynoszącym 6 797 267 EUR. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest Asseco Poland S.A.
Kapitał zakładowy został pokryty w całości aportem w postaci 15 528 570 akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.
Celem utworzenia Asseco Enterprise Solutions jest koncentracja i stworzenie w Grupie centrum kompetencyjnego w zakresie własnych rozwiązań ERP oraz rozwój międzynarodowej pozycji w tym sektorze.


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2016

Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Asseco Central Europe, a.s.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje”) spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie („ACE”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 24 października 2016 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ("Wezwanie"), informuje w związku z zakończeniem w dniu 14 grudnia 2016 r. zapisów na sprzedaż Akcji, że złożonych zostało 23 zapisów na łącznie 1 103 505 akcji ACE, stanowiących ok. 5,17 % udziału w kapitale zakładowym ACE. Zawarcie transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbędzie się 19 grudnia 2016 r., zaś jej rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a tym samym skuteczne nabycie akcji nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 r. Po rozliczeniu transakcji Spółka posiadać będzie łącznie 21 076 601 akcji, stanowiących 98,67% udział w kapitale zakładowym ACE.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2016

Zawarcie aneksu do umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rzeszów, 10 października 2016 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. dalej "Spółka" informuje, że w dniu 10 października 2016 r. otrzymała decyzję Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu Aneksu do Umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Aneks", "Umowa" z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, NIP 521-30-17-228 "ZUS". O zawarciu Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2013 w dniu 10 października 2013 r.

Aneks został zawarty w ramach zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit b Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wartość Aneksu wynosi nie więcej niż 73.170.731,71 zł netto słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 71/100.

Podpisany Aneks przedłuża ważność Umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do czasu wyczerpania środków na wykonanie prac objętych Aneksem.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE MAR w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2013, poz. 1382 z późn. zm.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2016

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2016

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że, w związku z terminem raportowania spółki zależnej, ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2016, który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. miał zostać opublikowany 14 listopada 2016 r. 

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2016 to 17 listopada 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE MAR w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2013, poz. 1382 z późn. zm.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2016

Rejestracja połączenia Asseco Poland S.A. z Infovide-Matrix S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł („Asseco Poland” lub „Spółka Przejmująca”), ze spółką Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł opłaconym w całości („Infovide” lub „Spółka Przejmowana”). 

Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco („Połączenie”). W wyniku Połączenia Infovide zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. 

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Infovide jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej. 

Połączenie Asseco i Infovide ma na celu wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco w zakresie usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

Asseco Poland buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne obsługujące najważniejsze procesy biznesowe dla większości sektorów gospodarki w Polsce.

Z dniem 1 lipca 2016 r. wystąpił też skutek przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych Grupy Kapitałowej Asseco, w ramach zgody udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2016

Nabycie 30% akcji w rosyjskiej spółce R-Style Softlab

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. została zawarta umowa nabycia przez Asseco 30% akcji (“Akcje”) w spółce ZAO R-Style Softlab (“R-Style Softlab”) z siedzibą w Moskwie, Rosja. Akcje zostały nabyte w wyniku wykonania umowy opcji put przez Eransor Finance Limited, zarejestrowanej w Nikozji na Cyprze, zawartej w umowie nabycia 70% akcji w Spółce R-Style, o której Asseco informowała w raporcie bieżącym nr 18/2013. Obecnie Asseco posiada 100% akcji R-Style. 

 

Całkowity koszt transakcji wynosi 12 093 930,07 USD (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dolarów siedem centów). R-Style Softlab znajduje się w czołówce producentów oprogramowania dla sektora bankowego i finansowego w Rosji. Spółka zatrudnia prawie 700 specjalistów, a jakość jej usług jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008. 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2016

Rezygnacja Członka Zarządu Asseco Poland S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Andrzeja Dopierały z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 lipca 2016.

Rezygnacja jest podyktowana koniecznością pełnego zaangażowania się w zarządzanie spółką zależną ASSECO Data Systems S.A., w związku z kończącym się z dniem 1 lipca 2016 r. procesem budowy docelowej aktualnie struktury tej spółki.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2016 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2016.

 

Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audyt należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (wcześniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Asseco za lata 2007-2015.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 kwietnia 2016 roku w Warszawie. 

 

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w głosach reprezentowanych na WZ 29.04.2016 Udział w ogólnej liczbie głosów
Góral Adam Tadeusz 8 083 000 17,72% 9,74%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9 851 200 21,60% 11,87%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 6 500 000 14,25% 7,83%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 4 520 000 9,91% 5,45%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2 310 444 5,07% 2,78%

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 29 kwietnia 2016 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021 Panią Izabelę Albrycht, Pana Piotra Augustyniaka, Pana Dariusza Brzeskiego, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Kucharskiego oraz Pana Adama Nogę.

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2017 r.

*

Izabela Albrycht

W 2005 roku uzyskała tytuł magister nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku politologia. W  roku 2007 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej Im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Public Relations. W 2007 roku odbyła Kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Consulting and Training Institute. W latach 2010-2014 odbyła profesjonalne szkolenia: „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE”, „Traktat Lizboński”  (Parlament Europejski) oraz w „NGO Management” (Departament Stanu USA).

W latach 2007-2008 pełniła funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 2006 do 2008 roku była Członkiem Rady Nadzorczej w Zakładzie Energetycznym Toruń Energohandel Sp. z o.o. Od lutego 2010 roku do sierpnia 2010 pracowała w Parlamencie Europejskim. Od kwietnia do grudnia 2014 roku była Redaktorem Naczelnym The International Shale Gas and Oil Journal w Claeys & Casteels Law Publishers B.V.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Instytucie Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej. Od września 2014 roku  jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – Cybersec Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa. Jest ekspertem i autorem artykułów w FROBES oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego European Cybersecurity Journal.

Pani Izabela Albrycht nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pani Izabela Albrycht nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Piotr Augustyniak 

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych : Asseco Poland S.A., Ciech S.A., Mercor S.A., PZ Cormay S.A., w roku 2013-2014 także Kopex S.A.

W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A.(obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).

W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa. 

Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Dariusz Brzeski 

W 1988 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W latach 1988–1990 specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.

Od roku 1991 do roku 1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms Sp. z o.o. W latach 1995–1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego Sp. z o.o. W latach 1997–2000 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Financial Management S.A. Od marca 2005 r. był Prezesem Zarządu Ster-Projekt S.A., a następnie od roku 2008 Prezesem Zarządu ABG S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA S.A.

Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Pan Dariusz Brzeski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Jacek Duch 

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC) gdzie  prowadził projekty m.in.  w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software S.A. i  Prokom Internet S.A., oraz licznych radach nadzorczych mi.in.  Postdata S.A., Bank Pocztowy S.A., PVT a.s, licznych spółkach grupy  Asseco (Asseco  SEE,  Asseco Germany, matrix42 AG. i in.). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jest wspólnikiem Allterpower Sp. z o.o., Bioalter Sp. z o.o. Oxylion S.A. i Vercom Sp. z o.o.

Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Pan Jacek Duch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Jacek Duch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Artur Kucharski 

W 1995 r. ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 r. kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menadżera. Od kwietnia 2002 do kwietnia 2010 roku pracował w PwC Polska Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. 

W 1999 r. uzyskał tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Od lipca 2010 do maja 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A., od sierpnia 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Asseco Poland S.A., w okresie luty 2010 – luty 2012 Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. oraz od lutego 2011 do września 2012 w Kopex S.A. kolejno Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, od października 2011 Członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., a od marca 2016 również Przewodniczący Komitetu Audytu. Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding S.A. Od lipca 2015 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management S.A. Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Artur Kucharski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Adam Noga 

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 r. jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem pięciu książek i ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996 - 1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.

W 1995 r. pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 r. był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996 – 1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003 – 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. latach 2002 – 2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software S.A., zasiada w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku S.A. a od 2005 r. jest jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013).

Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Pan Adam Noga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Adam Noga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2016

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2016 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści  tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję. 

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 29 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Dariusza Stolarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 kwietnia 2016.

Rezygnacja spowodowana jest zbyt szerokim zakresem obowiązków służbowych.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2016

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona kandydatura Pani Izabeli Albrycht.

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydatka wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki składając oświadczenie na udostępnionym przez Spółkę formularzu.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydatki oraz jej CV.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2016

Rezygnacja kandydata z ubiegania się o członkostwo w Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Dariusza Stolarczyka z ubiegania się o członkostwo w Radzie Nadzorczej nowej kadencji obejmującej lata 2017-2021. 

Rezygnacja spowodowana jest zbyt dużym zakresem obowiązków.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2016

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zostały do Spółki zgłoszone kandydatury na Członków Rady Nadzorczej w osobach:

  • Pana Jacka Ducha,
  • Pana Adama Nogi,
  • Pana Dariusza Brzeskiego,
  • Pana Artura Kucharskiego, 
  • Pana Piotra Augustyniaka,
  • Pana Dariusza Stolarczyka

 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydatów oraz ich CV.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2016

II zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Asseco Poland S.A. z Infovide-Matrix S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 25 marca 2016 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH: 

1) Plan Połączenia;

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 

4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2016 r.;

5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2016

Ogłoszenie Zarządu Asseco Poland S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 29 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

 

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Prezentacja wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.

20. Zamknięcie obrad.

 

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 kwietnia 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż dnia 25 marca 2016 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż dnia 14 kwietnia 2016 r.). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27, 28 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z wymogiem art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki, pod adresem: inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA, począwszy od dnia 25 marca 2016 roku (włącznie) do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zamieszczone zostają następujące dokumenty:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 

3) projekty uchwał wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

4) dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym:

a. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,

a. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w 2015,

5) Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. (Pion Infrastruktury),

6) Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. (Pion Przedsiębiorstw),

7) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,

8) Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki,

a ponadto w oparciu o przepis art. 505 § 1 KSH

9) Plan Połączenia spółki Asseco Poland S.A. i Infovide-Matrix S.A.,

10) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 

11) projekty uchwał o połączeniu spółek; 

12) ustalenie wartości majątku spółki Infovide-Matrix S.A. (spółki przejmowanej) na dzień 1 lutego 2016 r.; 

13) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Infovide-Matrix S.A. (spółki przejmowanej) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r.

Ponadto, na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w dniach roboczych w terminie od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. w godz. od 8.00 do 16.00 pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, w Biurze Zarządu.

 

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

V.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie drogą elektroniczną Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected],

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

V.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia („Żądanie”). Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do Żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia Żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie Żądania uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie Żądanie zostanie skutecznie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie Żądania przez uprawnionych akcjonariuszy. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres: [email protected]

Jeśli Żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym Żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli Żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom lub wymogom prawa, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Żądania, informuje o tym zgłaszających Żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie Żądania. Uzupełnione Żądanie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

 

V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad („Zgłoszenie”). Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Do Zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia Zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie Zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie Zgłoszenia przez uprawnionych akcjonariuszy. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [email protected]. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli Zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli Zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia tj. 28 kwietnia 2016 r.), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Uzupełnione Zgłoszenie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

 

V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Zarządu Spółki (ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów). Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na złożenie Spółce zawiadomienia uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie skutecznie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej może być przesyłane Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected].

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców),

3. Imię i nazwisko pełnomocnika, a także numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika,

4. Miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

6. Datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

 

V.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

V.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

 

V.8. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny/, sekcja WZA.

https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny/wza/2016/

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, i w związku z tym zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Gabrielą Żukowicz pod nr tel. +48 17 888 54 18 lub adresem e-mail [email protected].

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2016

Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a Infovide-Matrix S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 24 marca 2016 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie („Plan Połączenia”).

Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”),

2) Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł opłaconym w całości („Infovide” lub „Spółka Przejmowana”). 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco („Połączenie”). W wyniku Połączenia Infovide zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. 

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Infovide jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej. 

Statut Spółki Przejmowanej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem spółek. Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH. Zgodnie z art.516 § 5 i 6 KSH Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Planowane połączenie Asseco i Infovide ma na celu wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco w zakresie usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

 

 

 

I ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką      Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 25 marca 2016 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH: 

1) Plan Połączenia; 

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 

3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 

4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2016 r.; 

5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2016

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. powołała Pana Krzysztofa Groyeckiego na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji obejmującej lata 2012-2016 począwszy od dnia 1 czerwca 2016 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu na nową 5 (pięcio) letnią wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021. 

Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu powołani zostali: Pan Przemysław Borzestowski, Pan Tadeusz Dyrga, Pan Krzysztof Groyecki, Pan Rafał Kozłowski, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pan Przemysław Sęczkowski, Pan Robert Smułkowski. 

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2017 r.

*

Krzysztof Groyecki – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dyplom: mgr inż. Informatyk. 

W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz  Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000 był założycielem i współwłaścicielem oraz członkiem zarządu PiK-Net Sp. z o.o., następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o., w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A., w latach 2004- 2006 sprawował funkcję członka zarządu RUM IT Sp. z o.o.. W latach 2005-2008 był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A. oraz Sygnity S.A., kolejno w latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG S.A. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland S.A.

Ponadto, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika S.A. (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007- 2013).

Pan Krzysztof Groyecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Krzysztof Groyecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

*

Adam Góral - jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

Jest współzałożycielem Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010.

Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s., Asseco South Eastern Europe S.A., Asseco Western Europe S.A., Asseco Data Systems S.A., Novum Sp. z o.o., Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA S.A., oraz Insseco Sp. z o.o., a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions S.A. Członek Rady Nadzorczej ASSECO RESOVIA S.A. oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu.

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

Pan Adam Góral nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Przemysław Borzestowski - jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w roku 1991 ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. W roku 1996 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1997–2003 zajmował kierownicze stanowiska w Prokom Software S.A. jako osoba odpowiedzialna za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku bankowego i kapitałowego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a potem Przewodniczącego spółki Epsilio S.A. Równocześnie Członek Rady Nadzorczej Postdata S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. Od roku 2003 również Członek Zarządu Softbank S.A.

Od lutego 2004 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Poland, a od roku 2007 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za Pion Administracji Publicznej, Pion Rynku Kapitałowego oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Pan Przemysław Borzestowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Przemysław Borzestowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Tadeusz Dyrga - ukończył Politechnikę Gdańską. W latach 1973-1986 nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu naukowo–badawczego na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1992 pełnił funkcję Kierownika, później Zastępcy Dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej–PROKOM.

Od roku 1992 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PROKOM Software System Sp. z o.o., w tym czasie zarządzał dużymi projektami o zasięgu krajowym takimi jak: informatyzacja procesów zarządczych Telekomunikacji Polskiej w centrali oraz jej wszystkich oddziałach terenowych, a także kompleksową informatyzacją Najwyższej Izby Kontroli w obszarze prowadzonej działalności merytorycznej oraz zarządczej.

Od roku 1997 Dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu w Prokom Software S.A. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt kompleksowej informatyzacji działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych połączonej z wdrażaniem reformy emerytalno-rentowej. Od roku 2001 Wiceprezes Zarządu Prokom Software S.A. do czasu włączenia tej spółki do Asseco Poland S.A.

Od kwietnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za Pion Ubezpieczeń Społecznych, Pion Utrzymania Systemów i Pion Opieki Zdrowotnej.

Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Tadeusz Dyrga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Rafał Kozłowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006.

W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998–2003 pełnił funkcję Starszego Menedżera w firmie Veraudyt. W latach 2004–2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A.

Od maja 2008 r. do maja 2012 r. był Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A., a jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do grupy oraz zarządza Pionem Logistyki. Jest również Prezesem Zarządu UNIZETO Technologies S.A. oraz Członkiem Zarządu Infovide-Matrix S.A., Wiceprezesem Zarządu Asseco Western Europe S.A., Członkiem BoD R-Style Softlab i Formula Systems. 

Pan Rafał Kozłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Rafał Kozłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Marek Panek - absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP Ltd. Sp. z o.o. Od 1995 r. pracował w Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.

Obecnie sprawuje funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczący Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd., Członek Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Przewodniczący Rady Dyrektorów Asseco Danmark A/S., Członek Rady Dyrektorów Sintagma UAB. Jest również Prezesem Zarządu klubu sportowego Asseco Resovia S.A.

Od stycznia 2007 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unizeto Technologies S.A., Asseco Danmark A/S, Członek Rad Nadzorczych Asseco Central Europe a.s., SINTAGMA UAB, Asseco Lietuva UAB, Asseco Kazakhstan LLP, R-Style Softlab JSC. 

Pan Marek Panek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Marek Panek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Paweł Piwowar - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.

W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 r. był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG S.A. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGS Software.

Od października 2009 r. jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa, Pion Przedsiębiorstw, Pion Rolnictwa, Pion Telekomunikacji i Mediów. Jest również Prezesem Zarządu Infovide-Matrix S.A., spółki należącej do Grupy Asseco oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGS Software S.A.

Pan Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Zbigniew Pomianek - absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990–1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o.

Współtworzył Asseco Poland S.A., gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000–2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System S.A. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz ZUI Novum Sp. z o.o.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. Odpowiada za Pion Banków Komercyjnych, Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-office i Dział Compliance.

Pan Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Przemysław Sęczkowski - jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992–1997 zatrudniony w Banku Gdańskim S.A., gdzie był Dyrektorem Departamentu, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionów Skarbu.

W latach 1997–1998 Wiceprezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. Między rokiem 1999 a 2001 Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno-Finansowych w PPUP Poczta Polska, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym i Bankiem Pocztowym. Od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku Dyrektor w firmie doradczej Concordia Sp. z o.o. Od 2004 roku, do połączenia z Asseco Poland, pełnił funkcje Członka Zarządu Softbank S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych, m.in.: Impexmetalu S.A., Banku Pocztowego S.A. oraz PTE Pocztylion i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. 

Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe oraz Asseco Central Europe, Przewodniczący Rady Dyrektorów Asseco Lietuva i UAB Sintagma. Prezes Zarządu Asseco Western Europe S.A 

Prezes Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA SPÓŁKA AKCYJNA, Członek BoD R-Style Softlab JSC, Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiedzialny za Dział PR i Relacji Inwestorskich oraz Dział Marketingu.

Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Przemysław Sęczkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Robert Smułkowski - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki. Od 1986 do 1989 roku specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 zatrudniony w Softbank Sp. z o.o. Od 1990 roku Członek Zarządu tej spółki odpowiedzialny kolejno za serwis i wdrożenia, rozwój oprogramowania i sprzedaż. Do września 2004 roku nadzorował większość projektów prowadzonych przez Softbank S.A.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiedzialny za Pion PKO BP.

Pan Robert Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Robert Smułkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2016

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco. 

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2016

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 16 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco. 

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2016

Decyzja o zamiarze podpisania Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. oraz Infovide Matrix S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Zarząd w dniu 16 marca 2016 r. podjął decyzję o podjęciu działań w celu połączenia Asseco ze spółką zależną Infovide-Matrix Spółka Akcyjna („Infovide”) z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, nr KRS 0000122829, w której Asseco posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Połączenie Spółek miałoby nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH  i art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco. W wyniku połączenia Infovide zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie wymaga, zgodnie z przepisami KSH, podjęcia w tym przedmiocie pozytywnej decyzji przez Walne Zgromadzenie każdej ze spółek biorących udział w połączeniu. W pierwszej kolejności niezbędne będzie uzgodnienie Planu połączenia przez Zarządy obu spółek.

O podpisaniu Planu połączenia Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Planowane połączenie Asseco i Infovide ma na celu wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco w zakresie usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2016

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Włodzimierza Serwińskiego

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że 22 lutego 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Włodzimierza Serwińskiego z członkostwa w Zarządzie Asseco Poland S.A. Włodzimierz Serwiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za sektor ubezpieczeń komercyjnych, który obecnie obsługiwany jest przez spółkę zależną Asseco Poland S.A. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 31 marca 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2016

Zmiana terminu przekazania raportu za 3Q2016

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2016, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. miał zostać opublikowany 15 listopada 2016. 

 

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2016 to 14 listopada 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2016 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok 2015

Jednostkowy raport roczny 2016-03-16    

Skonsolidowany raport roczny 2016-03-16

 

Raport półroczny I półrocze 2016

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2016-08-24

 

Raporty kwartalne

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2016 2016-05-12

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2016 2016-11-15

 

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu