Raporty bieżące

16/2014

Podpisanie listu intencyjnego z UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Rzeszów, 8 grudnia 2014 r.

Podpisanie listu intencyjnego z UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Asseco”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 r. podpisany został list intencyjny („List”) z czterema akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej nr 21, 70-486 Szczecin, („UNIZETO”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233499 o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 PLN.

Przedmiotem Listu jest intencja sprzedaży na rzecz Asseco 570.352 posiadanych przez Akcjonariuszy Akcji, reprezentujących 50,92% udział w kapitale zakładowym oraz 50,92% udział w głosach na walnym zgromadzeniu UNIZETO przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego UNIZETO na kwotę 22.400.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) („Akcje”), tj. w cenie po 20,00 PLN za jedna akcję. Nabycie akcji jest warunkowane spełnieniem się łącznie następujących warunków:

a)    nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych akcjonariuszy,

b)    uzyskania zgody Zarządu UNIZETO na sprzedaż Akcji,

c)    uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Akcji,

d)    równoczesnym zawarciu umów sprzedaży Akcji z innymi akcjonariuszami w celu osiągnięcia minimum 75,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Podpisanie przez Asseco umów sprzedaży Akcji jest uzależnione od łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej, co oznacza, iż umowy sprzedaży Akcji nie będą podpisywane jeżeli nie zostaną doręczone do Asseco właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie się tych warunków oraz gdy łączna liczba Akcji, na sprzedaż których będą zawierane umowy sprzedaży na rzecz Asseco nie będzie większa niż 840 001 sztuk (osiemset czterdzieści tysięcy jeden).

Podpisanie przez Asseco umów sprzedaży Akcji jest dodatkowo uzależnione od wyników due dilligence. W przypadku nie potwierdzenia oczekiwanego stanu prawno-ekonomicznego jako akceptowalnego dla Spółki, nabycie akcji nie dojdzie do skutku. 

Stroną umów nabycia akcji będzie Spółka lub spółka zależna - Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Unizeto Technologies S.A. jest firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. Spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Spółka posiada klientów z sektora administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, a także klientów biznesowych i indywidualnych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2014

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania funduszy zarządzanych przez ING PTE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 5 grudnia 2014 r.

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania funduszy zarządzanych przez ING PTE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego („ING PTE”), że w wyniku zbycia akcji Spółki na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 listopada 2014 r., zarządzane przez ING PTE fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”) zmniejszyły stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zbyciem akcji OFE i DFE posiadały 4.168.206 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 4.168.206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 grudnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 3.948.925 akcji Spółki, co stanowi 4,76% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.948.925 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,76% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2014

Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 20 sierpnia 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („ING OFE”), że w wyniku nabycia akcji Spółki na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 13 sierpnia 2014 r., ING OFE zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji ING OFE posiadał 4.119.949 akcji Spółki, stanowiących 4,96% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.119.949 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów. W dniu 19 sierpnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajduje się 4.266.558 akcji Spółki, co stanowi 5,14% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.266.558 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,14% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2014

Przedłużenie przez UOKIK ważności decyzji na dokonanie koncentracji Asseco Poland S.A. i Sygnity S.A.

Rzeszów, 11 lipca 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. wpłynęło do Spółki postanowienie nr DKK-20/2014 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 10 lipca 2014 r. o przedłużeniu o rok, tj. do 11 lipca 2015 r., terminu ważności decyzji z dnia 11 lipca 2012 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji Asseco Poland S.A. z Sygnity S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2012. 

Spółka złożyła wniosek o przedłużenie ważności decyzji działając na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawa”) 

Spółka wykazała, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku i tym samym zostały spełnione przesłanki art. 22 ust. 2 Ustawy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 16 czerwca 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej celem zbadania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok obrotowy 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz do przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.

Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audyt należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (wcześniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Asseco za lata 2007-2013.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 13 maja 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 12 maja 2014 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓW% UDZIAŁ 
W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH NA WZ
12.05.2014 %
UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Adam Góral8 083 00019,58%9,74%
 
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK10 920 00026,45%13,16%
 
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 7 600 00018,41%9,16%
 
 ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY3 800 000 9,20%4,58%
 
 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz2 306 8395,59% 2,78%
 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 12 maja 2014 r.

Rzeszów, 13 maja 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 12 maja 2014 r. w Warszawie.

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2014

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Rzeszów, 12 maja 2014 r.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia, zysk netto w wysokości 280.273.472,93 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset  tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 PLN (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję.

2/ kwotę 64.472.685,13 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2014 roku.

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zobowiązują Uczestników Bezpośrednich (Biura Maklerskie) do przekazania Emitentowi, czyli Asseco Poland S.A., w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy „imiennej listy osób zagranicznych nie będących osobami fizycznymi, w tym również takich, które na podstawie właściwych przepisów prawa (…), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od przychodów z dywidend lub w stosunku do których stosuje się inną niż podstawowa stawkę tego podatku” wraz z dokumentami, potwierdzającymi możliwość nie pobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, tj. certyfikatami rezydencji podatkowej, a od 2011 r. oświadczeniami wynikającymi ze zmienionej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 14 kwietnia 2014 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 12 maja2014r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu ZWZprojekty uchwałmateriały

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2014

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 14 kwietnia 2014 r. 

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawiezarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 w wysokości 2,60 PLN (słownie: dwa złote60/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi215.800.787,80 PLN (słownie:dwieście piętnaście milionów osiemset  tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2014

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku

Rzeszów, 26 marca 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A.w załączeniu przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z §65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2014

Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Rzeszów, 24 marca 2014 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie NadzorczejAsseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 w wysokości 2,60zł (słownie: dwa złote60/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset  tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2014

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2013

Rzeszów, 14 stycznia 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomościjednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013, które zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. miały zostać opublikowane26 marca 2014 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 to 21marca 2014 r. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Rzeszów, 7 stycznia 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2014 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2013
Jednostkowy raport roczny       2014-03-26 
Skonsolidowany raport roczny      2014-03-26 

Raport półroczny I półrocze 2014
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny    2014-08-27 

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2014  2014-05-14 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2014  2014-11-14

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. oraz w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2014

Rejestracja połączenia Asseco Poland S.A. z PIW„POSTINFO” Sp. z o.o.

Rzeszów, 2 stycznia 2014 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł („Asseco Poland” lub „Spółka Przejmująca”), zespółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037018, NIP 5260251902, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („Postinfo“, „Spółka Przejmowana”,).

Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Postinfo (jakoSpółkiPrzejmowanej) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).W wyniku połączenia Postinfozostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland S.A posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej Postinfo, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującejoraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej. Statut Spółki nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem spółek.

Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej Asseco. 
POSTINFO świadczyło usługi projektowe, wdrożeniowe, utrzymaniowe oraz konsultingowe z zakresu telekomunikacji i systemów informatycznych. Firma oferowała głównie wyspecjalizowane rozwiązania systemowe w zakresie informatyki przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych.

Asseco Poland buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne obsługujące najważniejsze procesy biznesowe dla większości sektorów gospodarki w Polsce.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu