Raporty bieżące

46/2009

Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 grudnia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Adama Rusinka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. z dniem 31 grudnia 2009 r. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

45/2009

Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu

Rzeszów, 17 grudnia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian statutu.
Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

44/2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 30 listopada 2009 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 listopada 2009 roku w Warszawie.

Znaczący akcjonariusze:

AkcjonariuszLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosówUdział w NWZ
Adam Góral8 083 00010,42%28,18%
Pioneer TFI3 878 2775,00%13,52%
ING OFE3 993 4025,15%13,92%
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK5 500 0007,09%19,18%
OFE PZU Złota Jesień2 900 0003,74%10,11%
Amplico OFE2 000 0002,58%6,97%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

43/2009

Zakup udziałów w spółce OTAGO Sp. z o.o.

Rzeszów, 26 listopada 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 3.800 udziałów stanowiących 95% udział w kapitale zakładowym  („Udziały”) spółki Zakład Usług Informatycznych OTAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („OTAGO”) z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138309.

Udziały zostały zakupione od trzech osób fizycznych. , przy czym własność Udziałów przeszła na Asseco w dniu dzisiejszym po zapłacie przez Asseco całej ceny sprzedaży.

Całkowity koszt nabycia nie przekracza kwoty 26 mln PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), przy czym kapitał obrotowy OTAGO wynosi blisko 4 mln PLN (słownie: cztery miliony złotych).

OTAGO zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów administracji samorządowej. Jest twórcą i właścicielem systemu informatycznego pod nazwą Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. Spółka OTAGO posiada sprawdzoną metodologię produkcji, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych zgodną z wymaganiami ISO 9001:2000, potwierdzoną w roku 2003 certyfikatem ISO.

Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy w zw. z pkt. I.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

42/2009

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 26 listopada 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 26 listopada 2009 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

41/2009

Interpretacja wypowiedzi Prezesa Zarządu

Rzeszów, 23 listopada 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w związku z pojawiającymi się  interpretacjami wypowiedzi Prezesa Zarządu Asseco, wygłoszonych na konferencjach prasowych Asseco odbytych w dniach 31 sierpnia 2009r. oraz 16 listopada 2009r. a cytowanych  przez dziennikarzy w artykułach prasowych jako prognozy wyników w rozumieniu przepisów art.2 pkt.10) rozporządzenia Komisji Wspólnoty (WE) nr 809/2004 z dnia 24 kwietnia 2004r.wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, przedstawia niniejszym oficjalne stanowisko Asseco w sprawie:

„W celu wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości co do intencji wypowiedzi wygłoszonych przez Prezesa Zarządu lub innych przedstawicieli spółki Asseco Poland S.A. na konferencjach prasowych odbytych w dniach 31 sierpnia 2009r. oraz 16 listopada 2009r. po podaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych spółki odpowiednio za IIQ i IIIQ roku 2009, a odnoszących się do spodziewanych efektów ekonomicznych spółki w roku obrotowym 2009, Zarząd Asseco Poland S.A. a także Prezes Zarządu spółki niniejszym informują, że celem tych wypowiedzi było wyłącznie przekazanie zapewnienia, że spółka Asseco pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych osiągnie dobre rezultaty a jej pracownicy dołożą wszelkich starań w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych w roku obrotowym 2009. W żadnym razie intencją osób wygłaszających cytowane przez dziennikarzy wypowiedzi nie było podawanie prognoz zysku spółki Asseco Poland S.A. na rok obrotowy 2009 a jedynie zapewnienie o dobrej sytuacji ekonomicznej spółki.

W związku z powyższym jakiekolwiek dane odnoszące się do zysku netto Asseco Poland S.A. za cały rok 2009, zawarte w wypowiedziach Prezesa Zarządu na konferencjach prasowych odbytych w dniach 31 sierpnia 2009r. oraz 16 listopada 2009r. a podane w artykułach prasowych przez dziennikarzy cytujących wypowiedzi Prezesa Zarządu, nie stanowią prognozy zysku w rozumieniu przepisu art.2 pkt.10) rozporządzenia Komisji Wspólnoty (WE) nr 809/2004 z dnia 24 kwietnia 2004r.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów jakikolwiek podmiot uznał lub mógł uznać ww. wypowiedzi Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. za prognozę zysku w rozumieniu przepisu art.2 pkt.10) rozporządzenia Komisji Wspólnoty (WE) nr 809/2004 z dnia 24 kwietnia 2004r., Prezes Zarządu jak też cały Zarząd spółki niniejszym te wypowiedzi odwołuje z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu następnym. 
 

Odwołanie wypowiedzi Prezesa Zarządu nie dotyczy stwierdzenia, że spółka będzie dążyła do osiągnięcia jak najlepszych wyników.”

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.)

40/2009

Zawiadomienie o zamiarze połączenia z ABG

Rzeszów, 12 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 504 § 1 KSH Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Zarząd ABG S.A z siedzibą w Warszawie po raz drugi zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 77.565.530,00 zł, NIP 522-000-37-82, („Spółka Przejmująca”) ze spółką ABG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263110, NIP 679-000-66-19, o kapitale zakładowym, który wynosi 37.355.564,00 PLN („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland SA posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej ABG Spółka Akcyjna i jest tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej ABG Spółka Akcyjna, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Asseco Poland S.A. nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Wymagania art. 499 § 2 pkt. 2 KSH dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej podają do wiadomości, iż plan połączenia Spółki Przejmującej z Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 października 2009 r. (nr 205/09, poz. 13036).

Zarząd Asseco Poland S.A. oraz Zarząd ABG S.A. informuje, że od dnia 19 października 2009 r., w siedzibie Asseco Poland S.A. w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80 oraz w siedzibie ABG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123A akcjonariusze łączących się Spółek będą mogli przeglądać następujące dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2009 r.;
5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2009 r.;
oraz inne dokumenty dołączone do Planu Połączenia.

Dokumenty wskazane w punktach 1)-5) powyżej zostały opublikowane raportem bieżącym nr 37/2009 z dnia 7 października 2009 r. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

39/2009

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 26 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu Sheraton w Warszawie, przy ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland SA

Projekty uchwał

38/2009

Zawarcie umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Rzeszów, 16 października 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2009 roku zawarte zostały z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy, których przedmiotem jest dostawa i wdrożenie, a następnie utrzymanie w Banku Ochrony Środowiska S.A. nowego kompleksowego systemu informatycznego opartego o autorskie rozwiązanie Asseco Poland S.A. – system def3000.

Projekt obejmuje także dostarczenie platformy sprzętowej i wykonanie związanych z nią usług integracyjnych.

Celem biznesowym projektu jest wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego, które umożliwi bankowi intensywny rozwój oraz szybkie i elastyczne dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.

Zakończenie projektu planowane jest na drugi kwartał 2012 roku.

Wartość brutto umowy na dostawę i wdrożenie systemu def3000 wynosi 78 284 351 zł. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z BOŚ S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Asseco Poland S.A. współpracuje z Bankiem Ochrony Środowiska od 1994 roku, jako strategiczny dostawca rozwiązań informatycznych, w tym głównego systemu bankowego.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

37/2009

Podpisanie planu połączenia z ABG S.A.

Rzeszów, 8 października 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w dniu 7 października 2009 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia ze spółką ABG S.A. z siedzibą w Warszawie ("ABG") („Plan Połączenia”).

Obie Spółki prowadzą działalność w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego, baz danych i innej działalności związanej z informatyką dedykowanej dla klientów z szerokiego wachlarza sektorów gospodarki.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku ABG (jako Spółkę Przejmowaną) na Asseco (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia ABG zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland SA posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej ABG i jest tym samym jedynym akcjonariuszem ABG, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z powyższym statut Asseco nie zostaje zmieniony w związku z Połączeniem spółek.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu Spółek.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

36/2009

Udzielenie prokury

Rzeszów, 30 września 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 29 września 2009 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art.1091 i art.1094 KC oraz art. 371 § 4 KSH oraz § 14 pkt.12 Statutu Spółki, podjął Uchwałę w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu prokury łącznej.
Udzielona prokura łączna uprawnia Pana Piotra Jakubowskiego do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub innym Prokurentem. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pan Piotr Jakubowski, lat 37, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskał dyplom sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zaś w 2004 r. ukończył Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swą pracę zawodową rozpoczął w roku 1994, w Fundacji Huk - Verband w Warszawie, gdzie  pełnił funkcję Asystenta Zarządu, następnie w latach 1995-1998 był konsultantem w EVIP Law Sp. z o.o. Później w latach 1998-1999 był specjalistą w Domu Maklerskim BIG – BG S.A.

Od 1999 roku jest Dyrektorem Biura Prawnego Asseco Poland SA. 

Pan Piotr Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

35/2009

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 września 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 29 września 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. powołała Pawła Piwowara do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji 2007–2011. Powołanie stanie się skuteczne z dniem 1 października 2009. Paweł Piwowar będzie w Zarządzie Asseco Poland S.A. odpowiedzialny za Pion Przedsiębiorstw.

Paweł Piwowar jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową zaczął w 1987 roku w firmie Delfin Ltd. W latach 1987-91 był zatrudniony w Plus S.A. jako serwisant sprzętu oraz Kierownik Serwisu Sprzętu. W 1991 rozpoczął pracę w Computerland Sp. z o.o., zajmując kolejno stanowiska: Kierownika Pracowni Systemów Komputerowych, Dyrektora Oddziału Warszawa, Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu. Od początku 1998 roku Prezes Zarządu Oracle Polska Sp. z o.o. (jednocześnie od czerwca 2004 roku szef grupy krajów bałtyckich). Począwszy od grudnia 2006 roku szef grupy Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry w Oracle Central Europe. Od czerwca 2008 r. pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu ABG S.A., spółki zależnej Asseco Poland S.A.

Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2009

Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 września 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 29 września 2009 r. wpłynęła do Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja Krzysztofa Kardasia z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. z dniem 1 października 2009 r. Powodem złożenia rezygnacji przez Krzysztofa Kardasia są względy osobiste. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

33/2009

Zakup udziałów w spółce Terminal Systems SA

Rzeszów, 14 września 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 14 września 2009 r. wpłynęła do Asseco, została zawarta w dniu 11 września 2009 r. umowa nabycia przez Asseco 85% akcji („Akcje”) w spółce Terminal Systems SA („Terminal Systems”) z siedzibą w Madrycie (Hiszpania).

Akcje zostały nabyte od osoby prawnej.

Całkowite koszty nabycia spółki wynoszą 3,95 mln EUR (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy euro).

Terminal Systems specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla firm transportowych. Produkty spółki obejmują między innymi systemy wspomagające sprzedaż biletów i odprawę pasażerów, oprogramowanie stanowisk samodzielnej odprawy pasażerów, systemy zarządzania obsługą naziemną w portach lotniczych oraz systemy zarządzania jakością. Wśród klientów spółki znajdują się następujące firmy: linie lotnicze (Iberia, AirEuropa, Vueling, TAP Portugal, Binter Canarias, Cubana de Aviacion), przewoźnicy kolejowi (Renfe), drogowi (Movelia), operatorzy promów (Tranmediterranea, Balearia) oraz firmy turystyczne (Amadeus, Globalia).

Spółka zatrudnia 19 osób. W 2008 roku Terminal Systems osiągnęła przychody w wysokości 2,2 mln EUR, a rentowność operacyjna spółki kształtowała się na poziomie blisko 40%.

Nabycie spółki Terminal Systems jest kontynuacją budowy mocnej grupy regionalnej Asseco South Western Europe, działającej w Hiszpanii, Portugali, Francji i Włoszech. W lutym br. Asseco nabyło 55% akcji w spółce Raxon Informatica SA z siedzibą w Madrycie, obecnie działającej pod nazwą Asseco Spain SA.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco,
a zbywającymi akcje w spółce Terminal Systems i osobami nimi zarządzającymi.

Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

32/2009

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 27 sierpnia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjęta została, w trybie pisemnym, Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 14 sierpnia 2009 r.  w sprawie wyboru firmy audytorskiej, celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA w roku 2009 oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok 2009. 

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland SA korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland SA i ABG SA a także przy przygotowywaniu oraz badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za 2007 oraz 2008 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)
 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

31/2009

Zakup udziałów w spółce IT Practice A/S

Rzeszów, 10 sierpnia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 10 sierpnia wpłynęła do spółki zawrata w dniu 7 sierpnia 2009 r. umowa, dotycząca nabycia przez Asseco 51,65% akcji („Akcje”) w grupie IT Practice A/S („IT Practice”) z siedzibą w Kopenhadze (Dania).

Akcje zostały nabyte od osób prawnych.

Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 73,7 mln DKK (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset tysięcy koron duńskich).

Płatność za transakcję zostanie zrealizowana w dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości 59,9 mln DKK będzie płatna w dniu zawarcia umowy. Druga transza będzie płatna po publikacji audytowanych wyników za 2010 rok jeżeli spółka wypracuje zysk netto nie mniejszy niż 35,2 mln DKK w latach 2009-2010.

Ponadto zgodnie z umową Asseco nabyło opcję zakupu dodatkowych 3,35% akcji IT Practice, która może zostać zrealizowana pomiędzy 20 grudnia 2009 a 31 stycznia 2010 roku.

IT Practice specjalizuje się w budowie aplikacji oraz rozwiązań „pod klucz” , a także w usługach z zakresu optymalizacji architektury i infrastruktury informatycznej. Wśród klientów IT Practice znajdują się są głównie firmy z sektora bankowo-finansowego oraz biotechnologicznego, m.in.: Nykredit, PBS, Nordea, NovoZymes, Experian, JP Morgan Chase & Co, ING Bank.

Grupa IT Practice zatrudnia 84 osoby. W 2008 roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 127,3 mln DKK, zaś zysk operacyjny i zysk netto odpowiednio 22,4 mln i 17,8 mln DKK.

Nabycie spółki IT Practice jest początkiem budowy mocnej grupy regionalnej Asseco Northern Europe, działającej w krajach skandynawskich oraz republikach nadbałtyckich.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco,
a zbywającymi akcje w spółce IT Practice i osobami nimi zarządzającymi.

Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2009

Zmiana firmy spółki zależnej Asseco Germany S.A.

Rzeszów, 29 lipca 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 28 lipca 2009 r. wpłynęło do Asseco Germany S.A., wydane w dniu 24 lipca 2009 r., postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zmiany firmy spółki zależnej Asseco Germany S.A. Nowa firma spółki brzmi Asseco DACH S.A. 

Przedmiotem działalności Asseco DACH (w której Asseco Poland posiada 99,98% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu) są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych w krajach niemieckojęzycznych. Skrót DACH pochodzi od pierwszych liter nazw krajów niemieckojęzycznych: D – Deutschland (Niemcy), A - Austria, CH - Confoederatio Helvetica (Szwajcaria).
W związku z planowanymi zmianami i połączeniem spółek niemieckich w Grupie Asseco DACH mającymi na celu uporządkowanie ich struktur i kompetencji przewiduje się, że firma Asseco Germany zostanie wykorzystana w niedalekiej przyszłości na nazwanie firmy powstałej w wyniku tych przekształceń.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy w zw. z pkt. I.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2009

Zawarcie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Rzeszów, 23 czerwca 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2009 r. wpłynęła do Spółki, zawarta w dniu 15 czerwca 2009 roku, umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Przedmiotem umowy jest upgrade obecnego systemu bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych. W ramach projektu zostanie zmieniony wygląd graficzny serwisu internetowego oraz istotnie zwiększony zakres usług dostępnych dla klientów Banku (m.in. zostanie udostępniona metoda autoryzacji transakcji za pomocą haseł wysyłanych przez SMS oraz dodana funkcjonalność obsługi szybkich płatności internetowych). Projekt będzie realizowany w trzech etapach. Udostępnienie klientom Banku serwisu internetowego z nowymi stronami graficznymi oraz pierwszą częścią nowych usług jest planowane na początek sierpnia 2009 roku. W kolejnych etapach serwis internetowy będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcjonalności. Zakończenie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2010 roku.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2009

Podpisanie umowy z PZU Życie S.A.

Rzeszów, 19 czerwca 2009 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2009 r. wpłynęła do Spółki, zawarta w dniu 5 czerwca 2009 r. umowa pomiędzy Asseco a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. Umowa ta, o wartości 28,7 mln PLN netto, dotyczy świadczenia przez Asseco usług serwisu, utrzymania i rozwoju eksploatowanych przez PZU Życie systemów informatycznych. Usługi, zgodnie z zawartą umową będą świadczone w okresie do 31 marca 2012. 


Systemy objęte usługami serwisu i rozwoju wspierają obsługę ubezpieczeń grupowych na życie, które stanowią znaczącą część portfela produktów PZU Życie. Uzgodnione w Umowie parametry świadczenia usług serwisowych (SLA) zapewnią wymagany przez PZU Życie S.A. poziom bezpieczeństwa i ciągłość prowadzenia działalności operacyjnej. Ponadto umowa zapewnia PZU Życie S.A. gwarantowany poziom rozwoju serwisowanych systemów oraz określa precyzyjnie zasady realizacji przez Asseco projektów rozwojowych.   

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

27/2009

Podpisanie umowy na wykończenie i wyposażenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Sopcie

Rzeszów, 17 czerwca 2009 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Asseco Systems S.A. (spółka zależna, w której Asseco Poland S.A. posiada 100% udziałów) w dniu 16 czerwca 2009 r.podpisała z Urzędem Miasta Sopotu umowę na wykończenie i wyposażenie Hali Sportowo-Widowiskowej, ulokowanej na granicy Gdańska i Sopotu, o wartości ponad 114 mln zł brutto.

Spółka Asseco Systems wygrała postępowanie przetargowe o uzyskanie zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz dostaw i montażu wyposażenia, oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z zapewnieniem ich finansowania w latach 2010-2019”. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy w zw. z pkt. I.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

26/2009

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 16 czerwca 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. powołała Renatę Bojdo do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji 2007 – 2011. Powołanie stanie się skuteczne z dniem 1 lipca 2009. Renata Bojdo będzie w Zarządzie Asseco Poland SA odpowiedzialna za Finanse Spółki.

Renata Bojdo jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Pracę w Asseco Poland S.A. rozpoczęła w 1993 roku. Od 1995 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki.

W okresie od  lipca  1992 r. do stycznia 1993 r. pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie na stanowisku księgowej, później w okresie od 1993 r. do 31.08.1995 r. w Oddziale COMP Ltd. Sp. z o.o. na stanowisku referenta. Od 1.09.1995 r. do 1.07.2004 była Głównym Księgowym Asseco Poland S.A. W okresie 5.03.2004 r. do 4.01.2007 – była Członkiem Zarządu Asseco Poland S.A. (KRS 0000104838). Od 1.09.2002 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki.

Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pani Renata Bojdo nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2009

Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 16 czerwca 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 r. wpłynęła do Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja Piotra Jeleńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. z dniem 1 lipca 2009 r. Powodem złożenia rezygnacji przez Piotra Jeleńskiego jest konieczność maksymalnego zaangażowania jego osoby w zarządzanie i rozwój grupy Asseco South Eastern Europe S.A., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Drugim istotnym powodem rezygnacji jest fakt, iż w związku z realizacją podziału kompetencji w grupie kapitałowej będzie osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację zarządzania finansami w grupie kapitałowej Asseco Poland.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 27 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 maja 2009 r. w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA
GŁOSÓW
UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ 
W ZWZ
Adam Góral8 083 00010,42%38,01%
AIG Otwarty Fundusz Emerytalny2 000 0002,58%9,40%
Pioneer TFI3 908 0005,00%18,24%
ING OFE4 000 0005,16%18,81%
Otwarty Fundusz Emerytalny2 957 7313,81%13,91%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)
 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2009

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 26 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 26 maja 2009 r. w Warszawie.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcia porządku obrad oraz powołania Komisji Skrutacyjnej podjęte zostały następujące uchwały,  których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik - Uchwały podjęte

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

22/2009

Zmniejszenie udziału Commercial Union OFE BPH CU WBK w akcje Asseco Poland S.A. poniżej 10%

Rzeszów, 25 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. uzyskał informację, że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Asseco Poland S.A., rozliczonych w dniu 19 maja 2009 r. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (CU OFE) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%. 

Przed w/w transakcjami na dzień 18 maja 2009 r. CU OFE posiadał 7.759.335 sztuk akcji Spółki stanowiących 10,004% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.759.335 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,004% ogólnej liczby głosów. 

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej na dzień 19 maja 2009 r. CU OFE posiadał 7.753.078 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 7.753.078 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

21/2009

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Rzeszów, 19 maja 2009 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009, który zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2009 z dnia 17 marca 2009 r. miał zostać opublikowany 31 sierpnia 2009 r. 
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 to 28 sierpnia 2009 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

20/2009

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2008 roku

Rzeszów, 8 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Poland SA  przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland SA do publicznej wiadomości w 2008 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że niektóre informacje ujęte w wykazie są nieaktualne.
Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załącznik - Wykaz informacji

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

19/2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 7 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dzień 26 maja 2009 r. o godzinie 11:00 w Hotelu InterContinental, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

W załączeniu przesyłamy:
-    projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
-    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
-    Sprawozdanie finansowe Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
-    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
-    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
-    Sprawozdanie finansowe Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
-    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
-    Sprawozdanie Zarządu działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008 wraz z raportem i opinią biegłego,
-    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

18/2009

Wniosek Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Rzeszów, 6 maja 2009 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że na Rada Nadzorcza na Posiedzeniu w dniu 5 maja 2009 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Asseco dotyczący wypłaty dywidendy.
Zarząd Asseco rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 26 maja 2009 r. wypłatę akcjonariuszom Asseco dywidendy za rok obrotowy 2008 w wysokości 1,03 zł (jeden złoty 03/100) na 1 akcję Asseco. 
W załączeniu przedkładamy Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Załącznik - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

17/2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 20 kwietnia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391 („Spółka”), informuje, że zwołuje na dzień 26 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu InterContinental, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa z następującym Porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
6.    Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
7.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
11.    Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
12.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
14.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
15.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy.
17.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
18.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
19.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
20.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
21.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Prokom Software SA z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
22.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Prokom Software SA z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
23.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
24.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
25.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
26.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
27.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA (nr KRS 0000049592) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r..
28.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA (nr KRS 0000049592) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
29.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
30.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
31.    Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
32.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
33.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
34.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
35.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
36.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości.
37.    Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 18 maja 2009 r., do godz. 24:00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2009 r. raporcie nr 17/2009 nastąpiła pomyłka w numeracji i raport ten powinien mieć numer 16/2009. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2009

Podpisanie umowy ramowej z Telekomunikacją Polską S.A. na usługi IT

Rzeszów, 6 kwietnia 2009 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2009 r. otrzymał podpisaną ramową umowę z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie określającą warunki wykonywania usług IT tj. prace programistyczne, konsultingowe i wdrożeniowe na rzecz TP S.A. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2011. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2009

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Rzeszów, 17 marca 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009, który zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. miał zostać opublikowany 24 września 2009 r. 
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 to 31 sierpnia 2009 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

14/2009

Zakup udziałów w spółce Raxon Informatica S.A.

Rzeszów, 27 lutego 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 26 lutego 2009 r. spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 55% akcji („Akcje”) spółki Raxon Informatica S.A. („Raxon”) z siedzibą Madrycie, Hiszpania, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Madrycie.

Akcje zostały zakupione od dwóch osób fizycznych.

Wartość nabycia akcji wynosi 15,4 mln euro (słownie: piętnaście milionów czterysta tysięcy euro). Dodatkowa płatność możliwa jest po osiągnięciu przez Raxon wyników finansowych określonych w umowie nabycia akcji za rok finansowy 2008/2009, który kończy się 31 marca 2009 r.
W skład Raxon Informatica wchodzą również: Raxon IT Services (100% udziału w kapitale), Promociones Informaticas Seisdosmil SA (95% udziału w kapitale) oraz Renting 2006 S.L.U. (100% udziału w kapitale).
Grupa Raxon oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie infrastruktury IT, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe oraz kompleksowe wsparcie IT. Wśród najważniejszych klientów są m.in.: Telefonica, Hawlett Packard, Ericsson, Hyatt Corporation, Banko Santander Central Hispano, Pfizer, Benesto – Banco Espanol de Credito, Bank of America, Dell Computer, Toyota, Vodafone.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającymi akcje w spółce Raxon i osobami nią zarządzającymi. 
Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco Poland S.A. 

Nabyte akcje stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Raxon, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2009

Sprzedaż akcji spółki zależnej C2 System Polska S.A.

Rzeszów, 18 lutego 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 17 lutego 2009 r. została zawarta umowa sprzedaży wszystkich posiadanych 2.500 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset) akcji zwykłych imiennych („Akcje”) spółki zależnej C2 System Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („C2”), reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki C2 i uprawniających do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki C2. Nabywającym jest Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”).
Cena sprzedaży akcji spółki C2 wyniosła 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Jednostkowa cena sprzedaży 1 sztuki akcji wynosi 1 zł. 

Wartość nabycia akcji C2 ujawniona w księgach Asseco Poland S.A. wynosi 253.906,54 zł.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi Asseco Poland S.A. a Sygnity oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi.
Sprzedane przez Asseco Poland SA akcje spółki C2 stanowią ponad 20% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2009

Rejestracja połączenia Asseco Poland ze spółką zależną SI Kapitał

Rzeszów, 2 lutego 2009 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2009 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Systemy Informacyjne KAPITAŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 228A/2, 80-125 Gdańsk, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000140572 (”KAPITAŁ”) („Połączenie”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku SI KAPITAŁ (jako spółkę przejmowaną) na Asseco (jako spółkę przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia SI KAPITAŁ zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.
W związku z tym, że ASSECO posiada wszystkie akcje SI KAPITAŁ, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Oferowany przez SI KAPITAŁ  zintegrowany system o nazwie TRESUS - Treasury Support System uzupełnia ofertę produktową Asseco Poland skierowaną do sektora bankowo-finansowego, szczególnie w zakresie rozwiązań dedykowanych dla treasury. 
W związku z Połączeniem została też zarejestrowana zmiana postanowień statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2009  z dnia 7 stycznia 2009 r. i 6/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

11/2009

Zmiana kapitału docelowego spółki zależnej Asseco South Eastern Europe S.A.

Rzeszów, 29 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 r. uzyskał informację od spółki zależnej Asseco South Eastern Europe S.A. („Asseco SEE”) o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28 stycznia 2009 r. postanowienia dotyczącego rejestracji zmian Statutu Asseco SEE w zakresie wprowadzenia do Statutu Asseco SEE postanowień w przedmiocie upoważnienia Zarządu Asseco SEE do podwyższania kapitału zakładowego Asseco SEE w granicach kapitału docelowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego do maksymalnej wartości 193.275.060 zł. Upoważnienie Zarządu jest ważne do dnia 1 stycznia 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5  ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

10/2009

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Asseco Germany S.A.

Rzeszów, 26 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 r. otrzymał informację od Asseco Germany S.A.  („Asseco Germany”) o wydaniu w dniu 23 stycznia 2009 r. postanowienia przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Asseco Germany.

Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej wysokości 139.000.000 zł do wysokości 158.500.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 195.000.000 (słownie: stu dziewięćdziesięciu pięciu milionów) sztuk akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii C w podwyższonym kapitale zostały objęte przez Asseco Poland S.A. i zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Germany Asseco Poland S.A. posiadało 1.389.650.000 akcji spółki Asseco Germany, stanowiących 99,97% udział w kapitale zakładowym Asseco Germany oraz uprawniających do 99,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Germany.
Po podwyższeniu kapitału Asseco Germany Asseco Poland S.A. posiada 1.584.650.000 akcji Asseco Germany, stanowiących 99,98% kapitału zakładowego Asseco Germany i uprawniających do 99,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Germany.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

9/2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 16 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 stycznia 2009 roku (I część) oraz 14 stycznia 2009 roku (II część) w Warszawie. 

AKCJONARIUSZ

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

UDZIAŁ W ZWZ

Adam Góral8 083 00010,42%27,12%
AIG Otwarty Fundusz Emerytalny2 000 0002,58%6,71%
Pioneer TFI3 908 0005,04%13,11%
ING OFE5 600 0007,22%18,79%
CU OFE BPH CU WBK8 000 90010,32%26,84%
Otwarty Fundusz Emerytalny      PZU Złota Jesień2 000 0002,58%6,71%


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2009

Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną ABG S.A.

Rzeszów, 15 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2009 r. uzyskał informację o sprzedaży przez spółkę ABG S.A. („ABG”) udziałów w dwóch spółkach zależnych. ABG jest w 100% spółką zależną Asseco Poland S.A.

W dniu 7 stycznia 2009 r. ABG zawarło z Instytutem Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („INSI”) umowę, której przedmiotem jest sprzedaż do INSI 1981 (słownie: tysiąca dziewięciuset osiemdziesięciu jeden) udziałów („Udziały ABF”) w spółce ABF Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu („ABF”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000142111 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 99.050 PLN. Udziały ABF stanowią 100% kapitału zakładowego ABF i uprawniają do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników ABF. 
Cena sprzedaży Udziałów ABF wyniosła 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Do dnia transakcji sprzedaży udziałów INSI opisanej w dalszej części niniejszego raportu bieżącego INSI była spółką należącą do Grupy Kapitałowej ABG S.A. Nie istniały na dzień zawarcia umowy sprzedaży udziałów żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a spółką INSI i osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi.

Następnie w dniu 8 stycznia 2009 r. ABG zawarło z ARS Integris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ARS Integris), umowę, której przedmiotem jest sprzedaż do Ars Integris 12.880 (słownie: dwunastu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu) udziałów („Udziały INSI”) w spółce Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („INSI”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 123a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153300. Udziały INSI stanowią 100% kapitału zakładowego INSI i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników INSI.

Cena sprzedaży Udziałów INSI wynosi 1.400.000 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a spółką ARS Integris i osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi. 

Sprzedane udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego ABF i INSI, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

7/2009

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 14 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., którego II część odbyła się 14 stycznia 2009 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.

W 1988 roku Pan Dariusz Brzeski ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku – Organizacja i Zarządzanie. W latach 1988 – 1990 pełnił funkcję specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991 – 1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms Sp. z o.o. Od roku 1995 do roku 1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego Sp. z o.o. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Financial Management S.A. W latach 1996 – 2005  Pan Dariusz Brzeski pełni funkcję Prezesa Zarządu ABG S.A. Od marca 2005 r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Ster – Projekt S.A. Po połączeniu ABG S.A. i Ster – Projekt S.A. (działającej następnie pod firmami ABG Ster – Projekt S.A., ABG SPIN S.A. i ABG S.A.) do chwili połączenia z Asseco Poland S.A. pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej ostatniej.  Od października 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu ABG S.A. działającej wcześniej pod firmą DRQ S.A. 

Pan Dariusz Brzeski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

6/2009

Uchwała podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 14 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, którego obrady wznowiono w dniu 14 stycznia 2009 r. w Warszawie po przerwie uchwalonej w dniu  7 stycznia 2009 r. w trakcie I części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki "ASSECO POLAND" S.A.
w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. („Asseco”) działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 
Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

5/2009

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.

Rzeszów, 13 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2009 r. otrzymał informację od Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości Sp. z o.o. („PFN”), że w dniu 13 stycznia 2009 r. wpłynęło do PFN postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o., w której Asseco Poland S.A. posiada 100% kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej wysokości 50.000 zł do wysokości 8.981.650 zł, tj. o kwotę 8.931.650 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) poprzez ustanowienie 178.633 (słownie: stu siedemdziesięciu ośmiu sześciuset trzydziestu trzech) nowych udziałów o wartości 50 zł każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez Asseco Poland S.A. i zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.

Wartość ewidencyjna wkładów niepieniężnych w księgach Asseco na dzień ich wniesienia do Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości Sp. z o.o., tj. na dzień 21 listopada 2008 r. wynosiła 8.931.667,89 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 89/100). 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

4/2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Rzeszów, 13 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009.

Raporty roczne za rok 2008
Jednostkowy raport roczny                                  2009-04-24
Skonsolidowany raport roczny                             2009-04-24

Raport półroczny I półrocze 2009
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny      2009-09-24

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny za Q4 2008        2009-02-27
Skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2009        2009-05-13
Skonsolidowany raport kwartalny za Q2 2009        2009-08-14
Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2009        2009-11-13

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland SA oświadcza, że w roku 2009 zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2009

Sprzedaż akcji spółki matrix42 USA, Inc.

Rzeszów, 9 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2009 r. powziął informację o o wpłynięciu do matrix42 AG, - spółki zależnej od Asseco Germany S.A., umowy sprzedaży z dnia 31 grudnia 2008 r., 810 akcji spółki matrix42 USA, Inc. stanowiących 81% udział w kapitale zakładowym matrix42 USA. Sprzedającym udziały jest spółka matrix42 AG, zaś kupującym osoba fizyczna. Cena sprzedaży wszystkich akcji wyniosła 1 euro (słownie: jedno euro).
Asseco jest właścicielem akcji stanowiących 99,97 %  udział w kapitale zakładowym Asseco Germany S.A. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a nabywającym akcje w spółce marix42 USA. 
Sprzedane akcje stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego matrix42 USA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2009

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 7 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco, zwołane na dzień 7 stycznia 2009 podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 14 stycznia 2009 r., do godz. 10.00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco będzie kontynuowane w budynku Biura Asseco Poland S.A. przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

1/2009

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 7 stycznia 2009 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 7 stycznia 2009 r. w Warszawie.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcia porządku obrad oraz powołania Komisji Skrutacyjnej podjęte zostały następujące uchwały,  których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik - Uchwały podjęte przez NWZ

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)