Raporty bieżące

29/2015

Nabycie akcji spółki Infovide-Matrix S.A. w drodze przymusowego wykupu

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku Spółka nabyła 261.096 akcji spółki Infovide - Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122829, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Infovide“) w ramach przymusowego wykupu ogłoszonego na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). 

 

Tym samym Spółka posiada 12.476.705 akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Infovide i uprawniających do wykonywania 12.476.705 głosów na walnym zgromadzeniu Infovide, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Infovide.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2015

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Infovide-Matrix S.A. w drodze przymusowego wykupu

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 83 000 303,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Spółka ogłosiła żądanie sprzedaży 261.096 akcji spółki Infovide - Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122829, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260011003, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 247 670,50 zł („Infovide“) (wszystkich akcji Infovide posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Infovide) w ramach przymusowego wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

 

Treść wezwania przekazywana jest w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

27/2015

Odwołanie prokury Piotrowi Jakubowskiemu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury Piotrowi Jakubowskiemu ze skutkiem od dnia 4 stycznia 2016 r.

Odwołanie prokury Piotrowi Jakubowskiemu związane jest z objęciem przez niego obowiązków zawodowych w Asseco Data Systems S.A. 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2015

Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje”) spółki Infovide-Matrix S.A z siedzibą w Warszawie („Infovide-Matrix”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 23 września 2015 roku ("Wezwanie") za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, informuje co następuje:

- w związku z rozliczeniem w dniu 20 listopada 2015 r. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania złożonych zostało 81 zapisów na łącznie 12 215 609 akcji Infovide-Matrix. W wyniku Wezwania Spółka nabyła 12 215 609 Akcji.
W związku z powyższym, po rozliczeniu Wezwania Spółka posiada 12 215 609 akcji Infovide-Matrix, stanowiących ok. 97,91% udziału w kapitale zakładowym Infovide-Matrix i uprawniających do wykonywania 12 215 609 głosów na walnym zgromadzeniu Infovide-Matrix, tj. ok. 97,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Infovide-Matrix.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2015

Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje”) spółki Infovide-Matrix S.A z siedzibą w Warszawie („Infovide-Matrix”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 23 września 2015 roku za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ("Wezwanie"), informuje w związku z zakończeniem w dniu 12 listopada 2015 r. terminu zapisów na sprzedaż Akcji, że złożonych zostało 81 zapisów na łącznie 12 215 609 akcji Infovide-Matrix, stanowiących ok. 97,91% udziału w kapitale zakładowym Infovide-Matrix. Rozliczenie transakcji, a tym samym skuteczne nabycie akcji nastąpi w dniu 20 listopada 2015r. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)
 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2015

Skuteczne zbycie Matrix42 AG

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. doszło do skutecznego zbycia przez Asseco Western Europe S.A. (AWE) wszystkich posiadanych przez AWE akcji spółki zależnej Matrix42 AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Matrix42). Umowa została zawarta z Blitz D14-310 GmbH (Blitz), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem niemieckim z siedzibą w Monachium, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Monachium pod numerem HRB 217628. Skuteczność umowy była uwarunkowana m.in. udzieleniem zgody na transakcję przez austriacki urząd antymonopolowy.

Wartość transakcji wynosi 46.344.960 EUR, z czego kwota 21.719.960 EUR jest płatna gotówką, zaś kwota 24.625.000 EUR zostanie spłacona przez Blitz na mocy umowy pożyczki zawartej pomiędzy AWE a Blitz, z terminem spłaty określonym na 31 grudnia 2021 r. Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest zastaw na akcjach oraz zabezpieczenie na prawach autorskich do produktów Matrix42. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2015

Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Infovide-Matrix S.A. – osiągnięcie progu 70,01% akcji

W związku z wezwaniem z dnia 23 września 2015 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje”) spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”), ogłoszonym przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 8 734 941 Akcji, tj. co najmniej 70,01% ogólnej liczby Akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 70,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby akcji, po osiągnięciu którego Spółka – zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w Wezwaniu -zobowiązuje się nabyć te akcje.

Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. opisany w pkt. 11 Wezwania. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 12 listopada 2015 r. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2015

Wydanie przez UOKiK zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Infovide-Matrix S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 października 2015 r. wpłynęła do Spółki decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wydania przez UOKiK zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uzyskanie zgody UOKiK było było warunkiem prawnym określonym w pkt. 24 treści Wezwania ogłoszonego w dniu 23 września 2015 r.
Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. opisany w pkt. 11 Wezwania. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 12 listopada 2015 r. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2015

Informacja o zwiększeniu zaangażowania Nationale-Nederlanden w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2015 r. wpłynęła do Spółki informacja od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego („Nationale-Nederlanden OFE”), że w wyniku nabycia akcji Spółki na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 października 2015 r., Nationale-Nederlanden OFE zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Nationale-Nederlanden OFE posiadał 4.141.121 akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.141.121 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.
W dniu 16 października 2015 r. na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden OFE znajdowało się 4.171.121 akcji Spółki, co stanowi 5,03% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.171.121 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)
 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2015

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide Matrix S.A.

W związku z publikacją w dniu 23 września 2015 r. raportu bieżącego nr 19/2015 dot. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide Matrix S.A., Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka“) informuje, iż w dniu 7 października 2015 r. została doręczona do Spółki decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2015 r. formułująca żądanie zmiany treści ogłoszonego przez Wzywającego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) poprzez wykreślenie z podstawy prawnej Wezwania art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w wyniku czego podstawą prawną Wezwania będzie wyłącznie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Decyzja”). Wskazaną w Decyzji podstawą jej wydania jest art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”).

W związku z doręczoną Decyzją Spółka informuje o uwzględnieniu żądania Komisji Nadzoru Finansowego i o dokonaniu zmiany treści Wezwania zgodnie z żądaniem.

Zmieniona treść Wezwania zostanie opublikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2015

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide Matrix S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 83 000 303,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2015 roku Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na 100% akcji spółki Infovide - Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresm: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122829, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260011003, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 247 670,50 zł („Infovide“).

Treść wezwania przekazywana jest w załączeniu.

Celem wezwania jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. Integracja Spółki i Infovide ma na celu budowę i rozwój w Grupie Kapitałowej, silnego kompetencyjnie, centrum świadczenia usług w odniesieniu do rozwwiązań informatycznycha. Zarząd Spółki jest przekonany, że współpraca z Infovide pozwoliłaby umocnić pozycję Grupy Kapitałowej Asseco na rynku usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, energetycznym oraz administracji publicznej. W konsekwencji zwiększyłaby się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec największych globalnych firm informatycznych. 

Do sfinalizowania transakcji Infovide-Matrix będzie funkcjonowało bez zmian, realizując umowy i projekty dla dotychczasowych klientów. Docelowo, zespoły obu firm będą ściśle współpracować, świadcząc usługi dla takich sektorów jak energetyka, bankowość, telekomunikacja oraz administracji publicznej.

Asseco Poland S.A., w dotychczasowej historii rozwoju, opartej między innymi na konsolidacji rynku informatycznego, wielokrotnie dało dowody efektywnego wykorzystania zasobów merytorycznych spółek dołączających do Grupy. Wynikiem realizacji takiej strategii jest zajmowana przez Asseco pozycja lidera na rodzimym rynku informatycznym oraz szóste miejsce wśród producentów oprogramowania w Europie wg rankingu Truffle100.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie porozumień dotyczących zbycia akcji Infovide Matrix

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia (Dz.U. Nr 67, poz. 476), w dniu 18 września 2015 r. opóźnił, do dnia 23 września 2015 r., przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji od akcjonariuszy spółki Infovide Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122829, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260011003, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 247 670,50 zł („Infovide“). 

W dniu 23 września 2015 roku Spółka zawarła z poniżej wskazanymi akcjonariuszami („Akcjonariusze”) porozumienia dotyczące zbycia przez Akcjonariuszy posiadanych przez Nich pakietów akcji Infovide w przypadku ogłoszenia przez Spółkę Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide na warunkach określonych w tym Wezwaniu: 

(i) z akcjonariuszem Well.com Holding GmbH w przedmiocie zbycia 4.571.885 (słownie: czterech milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset osiemdziesięciu pięciu) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 36,64 % kapitału zakładowego Spółki;

(ii) z akcjonariuszem Santiole Investments Limited w przedmiocie zbycia 1.891.792 (słownie: jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu dwóch) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 15,16 % kapitału zakładowego Spółki;

(iii) z akcjonariuszem Borisem Stokalskim-Dzierzykraj w przedmiocie zbycia 1.687.421 (słownie: jednego miliona sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu jeden) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 13,52% kapitału zakładowego Spółki; 

(iv) z akcjonariuszem Golville Trading Limited, w przedmiocie zbycia 641.824 (słownie: sześciuset czterdziestu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,14 % kapitału zakładowego Spółki; 

(v) z akcjonariuszem Michałem Buda, w przedmiocie zbycia 45.835 (słownie: czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset trzydziestu pięciu) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 0,36 % kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że informacja o ogłoszeniu Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide wraz z treścią Wezwania została opublikowana w raporcie bieżącym nr 19/2015.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 i 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2015

Nabycie przez Asseco Poland S.A. akcji w portugalskiej spółce Exictos SGPS

Zarząd Asseco Poland S.A („Asseco”) informuje, że w dniu 03 września 2015 r. podpisane zostały umowy nabycia 61,38% akcji w spółce informatycznej Exictos - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. („Exictos”), spółce akcyjnej o kapitale zakładowym wynoszącym 2,173,915.00 €, w pełni opłaconym, który dzieli się na 434,783 akcji imiennych o wartości nominalnej 5.00 € każda, zarejestrowanej pod numerem 506 838 374, z siedzibą w Estrada Comandante Camacho de Freitas no. 905, 9050-222 Funchal, Madera, Portugalia.

Sprzedającymi akcje jest pięć osób fizycznych oraz spółka IFOGEST, CONSULTADORIA DE INVESTIMENTOS, S.A., z siedzibą Rua Joshua Benoliel, n.º 1, 4.º D, 1250 Lizbona, Portugalia, zarejestrowana pod numerem 503473863.

Wartość transakcji wynosi 21,483 mln euro. Transakcja została dokonana ze środków własnych Asseco.

Exictos specjalizuje się w produkcji oraz wdrażaniu oprogramowania dla sektora bankowego i obsługuje ponad 60 banków w Portugalii i w krajach portugalskojęzycznych. Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w Afryce, w krajach takich jak: Angola, Mozambik, Republika Zielonego Przylądka czy Namibia. Posiada również klientów na Malcie i we Wschodnim Timorze. Spółka zatrudnia 383 osoby, większość w Portugalii. Przychody spółki za 2014 rok wyniosły 41,45 mln euro, a zysk netto osiągnął poziom 4,95 mln euro.

Transakcja nabycia większościowego pakietu w Exictos jest dla Asseco kontynuacją rozwoju na rynkach wschodzących, w tym przede wszystkim w Afryce. Pozwoli ona także umocnić pozycję Asseco w regionie półwyspu iberyjskiego oraz zwiększyć potencjał sprzedaży produktów Asseco dedykowanych branży finansowej na rynkach Europy, Afryki i Azji oraz – w przyszłości – Ameryki Południowej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2015

Zbycie udziałów w spółce Insseco na rzecz Sapiens International Corporation

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. zawarta została pomiędzy Asseco Poland S.A. a Sapiens International Corporation (Sapiens) umowa zbycia wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce zależnej Insseco Sp. z o.o. (Insseco), stanowiących 100% kapitału zakładowego. Przeniesienie własności udziałów, a tym samym ostateczne sfinalizownie transakcji zbycia planowane jest na początek sierpnia bieżącego roku. Asseco Poland utworzyło Insseco, mając w planach budowę i rozwój centrum kompetencyjnego w zakresie usług oraz oprogramowania dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. Insseco zatrudnia obecnie 140 specjalistów i wspiera Asseco Poland w obsłudze klientów sektora ubezpieczeniowego w Polsce oraz za granicą.

Działalność Insseco skoncentrowana jest na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. Jednym z istotnych założeń przy powstaniu Insseco była ścisła współpraca ze spółką Sapiens, należącą do Grupy Asseco, notowaną na NASDAQ, będącą jednym z liderów rozwiązań dla sektora ubezpieczeń na świecie. Docelowo planowane jest przejęcie obsługi klientów sektora ubezpieczeniowego w Polsce, w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych, bezpośrednio przez Insseco.

Przejęcie kontroli nad spółką ubezpieczeniową przez Sapiens jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju Grupy Asseco opartej na wiedzy eksperckiej i koncentracji na budowie silnej pozycji Grupy w poszczególnych sektorach gospodarki, m.in.: ubezpieczeniowym, bankowym, energetycznym i medycznym. Dla Asseco Poland transakcja ta jest kontynuacją procesu porządkowania Grupy Asseco i rozwoju centrum produktowego oraz kompetencyjnego w zakresie ubezpieczeń komercyjnych w ramach zależnej Grupy Sapiens. 
Kapitały Insseco wynoszą obecnie 4,6 mln zł. Całkowite wynagrodzenie na rzecz Asseco Poland za przejęcie kontroli i nabycie 100% udziałów w Insseco, przeniesienie praw majątkowych, oraz wybranych projektów wyniesie 34,3 mln zł. Asseco Poland przysługiwać będzie również dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia przez Insseco, w przeciągu 5 lat, przychodów wyższych niż określonych w dniu transakcji.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2015

Informacje o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2015 r.otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Dyrgi informacje w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach zbycia na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.akcji Spółki:

- w dniu 13 lipca 2015 r. 532 akcji po cenie 59,80 złza jedną akcję,

- w dniu 14 lipca 2015 r. 17.500 akcji po cenie 59,06 zł za jedną akcję. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2015

Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. miał zostać opublikowany 19 sierpnia 2015 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego to 27 sierpnia 2015 r. Zmiana terminu wynika ze przesunięcia terminu raportowania spółki zależnej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2015 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2015.

Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audyt należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (wcześniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Asseco za lata 2007-2014.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze 

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 kwietnia 2015 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓW% UDZIAŁ W GŁOSACH REPREZENTOWA-NYCH NA WZ29.04.2015% UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
GÓRAL ADAM TADEUSZ

8 083 000

19,03%9,74%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

10 400 000

24,48%12,53%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

3 700 000

8,71%4,46%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

5 000 00011,77%6,02%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

2 287 180

5,38%2,76%
    

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Rzeszów, 30 kwietnia 2015 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 29 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2015

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto w wysokości 290.251.656,86 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 86/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 240.700.878,70 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na dywidendę w kwocie po 2,90 PLN (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję.

2/ kwota 49.550.778,16 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 maja 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2015

wołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 27 marca 2015 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu ZWZprojekty uchwałmateriały

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2015

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 2,90 zł (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 240.700.878,70 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset  tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100).

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2015

Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 2,90 zł (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 240.700.878,70 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset  tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100).

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2015

Odwołanie i ponowne udzielenie prokury

Rzeszów, 11 marca 2015 r.


Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury udzielonej Andrzejowi Gerlachowi (RB 82/2008), Piotrowi Jakubowskiemu (RB 36/2009), Renacie Bojdo (RB 21/2012) i Gabrieli Żukowicz (32/2012).

Jednocześnie w dniu 10 marca 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia Renacie Bojdo, Gabrieli Żukowicz, Andrzejowi Gerlachowi i Piotrowi Jakubowskiemu prokury łącznej. Odwołanie oraz ponowne udzielenie prokury jest związane z koniecznością dostosowania zapisów udzielonej prokury w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14).

Pani Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie od lipca 1992 roku do stycznia 1993 roku pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Jest zatrudniona w Asseco Poland od 1993 roku, w latach 1995 - 2004 pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki, od 2002 roku była Dyrektorem Finansowym. W okresie od marca 2004 roku do stycznia 2007 roku była Członkiem Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), odpowiedzialnym za Finanse i Księgowość.

Od 2008 roku do stycznia 2011 roku była członkiem Rady Nadzorczej Asseco Systems. Od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Resovia S.A. Od 1 lipca 2009 roku do 1 czerwca 2012 roku była Wiceprezesem Zarządu Spółki, odpowiedzialnym za finanse. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Pionu Finansowego Asseco Poland S.A.

Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

***
Pani Gabriela Żukowicz jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rok ukończenia: 1998). W roku 2002 ukończyła Aplikację Radcowską. Od 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Radzie Nadzorczej Asseco South Western Europe S.A. oraz Radzie Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Obecnie jest radcą prawnym i Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Asseco Poland S.A.

Pani Gabriela Żukowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Gabriela Żukowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

***
Pan Andrzej Gerlach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (rok 1985). W roku 1992 ukończył Aplikację Adwokacką. Od roku 1992 prowadzi Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Pan Andrzej Gerlach nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Gerlach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

***
Pan Piotr Jakubowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskał dyplom sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zaś w 2004 r. ukończył Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swą pracę zawodową rozpoczął w roku 1994, w Fundacji Huk - Verband w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Asystenta Zarządu, następnie w latach 1995-1998 był konsultantem w EVIP Law Sp. z o.o. Później w latach 1998-1999 był specjalistą w Domu Maklerskim BIG – BG S.A. Od 1999 roku zatrudniony w Softbank S.A. (poprzednik prawny Asseco Poland S.A.) gdzie w latach 2002-2007 pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Obecnie jest radcą prawnym w Asseco Poland S.A.

Pan Piotr Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2015

Skuteczne nabycie przez Asseco Systems S.A. akcji UNIZETO

Rzeszów, 23 lutego 2015 r.

Skuteczne nabycie przez Asseco Systems S.A. akcji UNIZETO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 w sprawie zawarcia przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZETO, Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r. powziął informację od spółki zależnej Asseco Systems S.A., że w związku z nieskorzystaniem z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji Spółki UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Akcje”), ul. Królowej Korony Polskiej nr 21, 70-486 Szczecin („UNIZETO”) przez uprawnionych akcjonariuszy UNIZETO, Asseco Systems S.A. skutecznie nabyło 911.150 Akcji UNIZETO, stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu UNIZETO.

Łączne koszty nabycia Akcji wynoszą 18.860.805,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięć złotych).

Asseco Systems S.A. jest spółką holdingową w 100 % zależna od Asseco Poland, w której skład wchodzą dwa podmioty Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Informatyczne ZETO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Celem Asseco Systems jest budowa ogólnopolskiego podmiotu koncentrującego działalność na rynkach lokalnych, pełniącego funkcję dostawcy, integratora oraz dystrybutora rozwiązań informatycznych.

UNIZETO Technologies S.A. jest firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. Spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Spółka posiada klientów z sektora administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, a także klientów biznesowych i indywidualnych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2015

Zawarcie przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZETO

Rzeszów, 13 lutego 2015 r.

Zawarcie przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZETO

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. podpisana została warunkowa umowa sprzedaży 911.150 akcji („Akcje”), stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej nr 21, 70-486 Szczecin („UNIZETO”), spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233499 o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 PLN.

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Systems S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310 (spółką zależną, w której Asseco Poland S.A. ma 100% udział w kapitale zakładowym) jako Kupującym a 45 działającymi łącznie akcjonariuszami UNIZETO będącymi osobami fizycznymi jako Sprzedającymi.

Umowa jest umową warunkową z uwagi na zapisy Statutu UNIZETO dotyczące prawa pierwszeństwa w nabyciu Akcji UNIZETO przysługujące akcjonariuszom UNIZETO, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych i mogą w terminie tygodniowym od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabywając Akcje objęte umową.

Łączne koszty nabycia Akcji zostaną podane w komunikacie informującym o skutecznym nabyciu Akcji. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2015

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydania zgody na przejęcie kontroli nad UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Szczecinie

Rzeszów, 29 stycznia 2015 r.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydania zgody na przejęcie kontroli nad UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Szczecinie

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, ze w dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynęła do Spółki decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2015 r. zawierająca zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej „UNIZETO“).

O woli sprzedaży na rzecz Asseco 570.352 posiadanych przez Akcjonariuszy Akcji, reprezentujących 50,92% udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu UNIZETO oraz o podpisaniu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami UNIZETO listu intencyjnego Spółka informowała w dniu 8 grudnia 2014 roku raportem bieżącym nr 16/2014.

Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków zawarcia umów sprzedaży akcji UNIZETO. Pozostałe warunki wskazane w w/w raporcie jeszcze nie zostały spełnione.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Rzeszów, 12 stycznia 2015 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2015 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2014

Jednostkowy raport roczny                                                        2015-03-13    

Skonsolidowany raport roczny                                                      2015-03-13    

Raport półroczny I półrocze 2015

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny                                 2015-08-19    

Raporty kwartalne

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2015                2015-05-13    

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2015                 2015-11-13

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014   r. oraz w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu