Wskaźniki finansowe

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,9% 21,6% 21,3% 21,4% 23,5% 24,1%
Marża zysku EBITDA 15,8% 15,1% 13,5% 11,8% 13,5% 13,9%
Marża zysku operacyjnego 10,0% 9,1% 8,5% 7,5% 9,7% 10,3%
Marża zysku netto 7,1% 6,6% 6,4% 7,9% 6,9% 7,9%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kapitał pracujący (mln PLN) 2 334,5 1 886,2 1 862,9 1 792,1 1 835,9 1 872,5
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8
Wskaźnik płynności szybkiej 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7
Wskaźnik natychmiastowej płynności o,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Wskaźnik konwersji gotówki 115% 104% 86% 87% 93% 100%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik konwersji gotówki = wolne przepływy pieniężne / zysk operacyjny non-IFRS
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Wskaźnik zadłużenia ogólnego 46,4% 45,3% 39,4% 38,3% 32,2% 30,9%
Dług / kapitał własny 33,3% 34,4% 22,5% 20,7% 15,9% 15,1%
Dług / (dług + kapitał własny) 25,0% 25,6% 18,4% 17,2% 13,6% 13,1%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa
 • Dług / kapitał własny = (kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / kapitały własne
 • Dług / (dług + kapitał własny) = (kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / (kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu + kapitał własny)