Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2017 2016 2015 2014* 2013* 2012
Przychody netto ze sprzedaży 7 830,5 7 932,0 7 256,2 6 231,9 5 780,0 5 529,1
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 584,8 769,4 745,2 636,7 598,5 649,9
Zysk (strata) brutto 776,5 719,9 743,4 648,1 557,4 662,7
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 466,6 301,3 366,5 358,4 306,4 370,1
Aktywa razem 15 405,9 12 791,2 12 052,1 10 679,6 9 968,5 9 639,4
Zobowiązania razem 4 559,3 4 120,6 3 709,2 2 710,3 2 543,9 2 414,8
Zobowiązania długoterminowe 1 958,6 1 624,7 1 324,6 991,1 877,6 893,4
Zobowiązania krótkoterminowe 2 600,7 2 495,9 2 384,6 1 719,2 1 666,3 1 521,4
Kapitał własny 10 846,6 8 670,6 8 342,9 7 973,4 7 424,6 7 224,6
Kapitał zakładowy (tys. PLN) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Liczba akcji (tys.) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych) 3,01 3,01 3,01 2,90 2,60 2,41

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej

* Dane przekształcone