Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2018 2017 2016 2015 2014*
Przychody netto ze sprzedaży 9 328,6 7 830,5 7 932,0 7 256,2 6 231,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 796,8 584,8 769,4 745,2 636,7
Zysk (strata) brutto 774,0 776,5 719,9 743,4 648,1
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 333,3 466,6 301,3 366,5 358,4
Aktywa razem 12 642,8 11 882,4 12 791,2 12 052,1 10 679,6
Zobowiązania razem 4 979,5 4 553,9 4 120,6 3 709,2 2 710,3
Zobowiązania długoterminowe 1 865,2 1 953,2 1 624,7 1 324,6 991,1
Zobowiązania krótkoterminowe 3 114,3 2 600,7 2 495,9 2 384,6 1 719,2
Kapitał własny 7 663,3 7 328,5 8 670,6 8 342,9 7 973,4
Kapitał zakładowy (tys. PLN) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Liczba akcji (tys.) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych) 3,07 3,01 3,01 3,01 2,90

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej

* Dane przekształcone