Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 12 190,3 10 667,4 9 328,6 7 829,3 7 932,0 7 256,2
Zysk z działalności operacyjnej 1 215,4 974,6 796,8 584,8 769,4 744,7
Zysk brutto 1 079,1 886,6 774,0 776,5 719,9 740,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 401,9 321,9 333,3 466,6 301,3 365,0
Aktywa razem 16 704,5 14 594,2 12 646,1 11 882,4 12 791,2 12 057,5
Zobowiązania razem 7 747,2 6 610,4 4 983,8 4 553,9 4 120,6 3 729,6
Zobowiązania długoterminowe 3 127,5 2 745,6 1 864,1 1 953,2 1 624,7 1 345,0
Zobowiązania krótkoterminowe 4 619,7 3 864,8 3 119,7 2 600,7 2 495,9 2 384,6
Kapitał własny 8 957,3 7 983,8 7 662,3 7 328,5 8 670,6 8 327,9
Kapitał zakładowy [tys. PLN] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Liczba akcji [tys.] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 3,11 3,01 3,07 3,01 3,01 3,01

Pobierz plik CSV