Raporty bieżące

1388/2007

Companies Merger, Increase of Share Capital, and Amendment of Articles of Association; No 3/2007

The Management Board of Asseco Poland Spółka Akcyjna, seated in Rzeszów (formerly: Softbank Spółka Akcyjna) (the "Company") informs that on 4 January 2007 the registry court competent for the Company`s seat, i.e. the District Court of the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, entered in the register of entrepreneurs the Company`s merger with Asseco Poland SA, seated in Rzeszów entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 00000104838 ("Asseco"), (the "Merger").

The Merger was executed pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code, this is by transferring all the assets of Asseco to the Company in exchange for the Company`s shares, which shall be assigned to the shareholders of Asseco (merger by acquisition). The Company conducts business activities including provision of IT solutions for the banking, financial and public administration sectors. Asseco conducts business activities including development of software and provision of IT services for the banking sector and miscellaneous companies. 

In connection with the registration of Merger, there was also registered an increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount not higher than PLN 17,736,344 which is covered by the assets of Asseco evaluated for the purposes of the Merger, through issuance of up to 17,736,344 ordinary bearer shares of series C, with a par value of PLN 1 each (the "Merger Shares"). The final number of Merger Shares shall be determined only after the date serving as the reference day pursuant to appropriate regulations. 

Concurrently with the Merger, on 4 January 2007, there was also registered an increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 3,210,000 through issuance of 3,210,000 ordinary bearer shares of series B, with a par value of PLN 1 each, that will be acquired by Prokom Software SA seated in Warsaw ("Prokom") and paid up by contribution of 100% equity interest in PVT a.s., seated in Prague, as well as contribution of an organized part of the Prokom`s enterprise which operates as the Building Automation Department. 

Furthermore, on 4 January 2007 concurrently with the Merger, there was also registered a conditional increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 295,000 through issuance of 295,000 ordinary bearer shares of series D, with a par value of PLN 1 each. The objective of such conditional increase of share capital is to vest the right to acquire series D shares in the holders of registered subscription warrants, which will be issued by the Company. 

In connection with the Merger there was also registered an amendment of the Company`s Articles of Association. The changes of the Company`s Articles of Association and the consolidated text thereof, adopted by the Company`s General Meeting of Shareholders on 14 November 2006, have been attached to this current report. 

» Articles of Association of Asseco Poland SA

96/2007

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

Rzeszów, 24 grudnia 2007 r.

Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2007 r. została zamknięta Oferta Publiczna oraz został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z Ofertą i dopuszczeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe.

1. Otwarcie Oferty Akcji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 10 grudnia 2007 roku.
2. W ramach Oferty oferowanych było: 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze prywatnej subskrypcji.
3. Akcje zostały przydzielone w dniu 10 grudnia 2007 r.
W ramach Oferty złożono zapisy na 4.644.580 akcje i przydzielono łącznie 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje oferowane w ramach Oferty nabywane były po cenie emisyjnej 70 zł za jedną akcję.
5. Zapisów na oferowane akcje dokonało 32 inwestorów kwalifikowanych.
6. Akcje zostały przydzielone 32 inwestorom. Inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje.
7. Subemitent inwestycyjny (Bank Austria Creditanstalt AG) nie objął akcji w wyniku wykonania umowy o subemisję.
8. Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 325.120.600 zł.
9. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 8.548.027 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: wyniósł 1,84 zł. Całość tych kosztów stanowiły koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – ze względu na sposób przeprowadzenia oferty - Spółka nie sporządzała prospektu emisyjnego ani też nie prowadziła promocji oferty.
10. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

 

 

95/2007

Zmiana udziału Prokom Software S.A. w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 22 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 r. został poinformowany przez Prokom Software S.A., że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. o 4.644.580 akcji emisji serii E uległ zmniejszeniu udział Prokom Software S.A. („Prokom”) w kapitale zakładowym Asseco.
Przed rejestracją Prokom posiadał 11.611.450 akcji Asseco, co stanowiło 24,99% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 11.611.450 głosów, co stanowiło 24,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco.
Po rejestracji Prokom posiada 11.611.450 akcji Asseco, co stanowi 22,72% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 11.611.450 głosów, co stanowi 22,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

94/2007

Zawarcie aneksu do umowy z PKO BP S.A.

Rzeszów, 21 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku został zawarty aneks nr 3 („Aneks”) do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”) z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy PKO BP S.A. ("Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Technologies Corporation S.L., Asseco Poland S.A. ("Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003). 
Przedmiotem Aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. 
Za wykonanie prac objętych przedmiotem Aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 10.227.763 USD.
Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż jest kontynuacją wcześniej ujawnionej znaczącej umowy przedstawionej w raporcie bieżącym nr RB 33/2003. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy spółka Asseco Poland S.A. zawierała, w ramach bieżącej współpracy z Bankiem PKO BP S.A. umowy dotyczące dostawy usług i produktów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

93/2007

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

Rzeszów, 21 grudnia 2007 r.

W nawiązaniu do raportu nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Asseco ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie („Prokom”) z dnia 29 listopada 2007 r. („Plan Połączenia”) w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: RZ XII Ns Rej. KRS 14637/07/688 zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.

Biegły w swojej opinii stwierdził, że:
- stosunek wymiany akcji Prokom na akcje Asseco, określony na podstawie wycen łączących się spółek, został ustalony należycie;
- metody wybrane do wyceny łączących się spółek dla określenia stosunku wymiany akcji były zastosowane zasadnie;
- Plan Połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.
Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

92/2007

Zakup udziałów w spółce Pexim d.o.o. przez spółkę zależną Asseco Adria S.A.

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2007 r. spółka została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Adria S.A., w której Asseco Poland posiada 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. umowy nabycia 60% udziałów w spółce “Pexim” d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, przy ul. Goce Delceva 44, zarejestrowanej w Serbskim Urzędzie Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem BD. 14724, posiadającej numer identyfikacyjny 07432461 (dalej zwana Pexim). Sprzedającymi są osoba fizyczna oraz I4-INVENTION d.o.o., z siedzibą w Belgradzie, przy ul. Bulevar AVNOJ-a 83, Belgrade-Nowy Belgrade, zarejestrowana w Serbskim Urzędzie Rejestru Przedsiębiorstw w Belgradzie, pod numerem BD. No. 56315/2007. Pozostałe 40% udziałów jest w posiadaniu założycieli Peximu.

Całkowita wartość nabycia udziałów wynosi 18.000.000 Euro (słownie: osiemnaście milionów euro). 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w Pexim i osobami nią zarządzającymi. 
Pexim jest wiodącą spółką informatyczną działającą na rynku Europy Południowo-Wschodniej, w następujących krajach: Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Montenegro, Albania i Bułgaria. Region Europy Południowo-Wschodniej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem IT w Europie z rocznym wzrostem powyżej 20%. 

Pexim posiada następujące spółki zależne: Peksim Skopje, Pexim Solutions doo Banja Luka, Pexim Solutions Sofia, Pexim Solutions Tirana oraz CMS doo Kragujewac.
Spółka zamierza utrzymać silną pozycję w Serbii, Macedonii i Montenegro oraz umocnić pozycję rynkową w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie oraz Albanii.
Grupa Pexim zatrudnia łącznie 310 osób.

Przychody Spółki za rok 2006 osiągnęły wartość 22,3 mln Euro oraz zysk netto w wysokości 2,7 mln Euro. Oczekuje się, że zysk netto w roku 2007 przekroczy 3,1 mln Euro.
Asseco Adria SA uzyskała już zgodę Serbskiego Urzędu Antymonopolowego na nabycie udziałów Pexim, obecnie czeka na kolejne zgody z Urzędów Antymonopolowych z Macedonii, Bośni oraz Montenegro.

Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacje przez Asseco Adria S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
Podpisana umowa jest efektem negocjacji prowadzonych w sprawie nabycia akcji PEXIM d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, które były realizowane w następstwie podpisania w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Asseco Poland i ówczesnymi akcjonariuszami Pexim Belgrad d.o.o. oraz Pexim Skopje d.o.o.e.l. wstępnej umowy. Podpisanie przedmiotowej wstępnej umowy stanowiło informację poufną w rozumieniu art. 56. ust 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej a warunki finansowe tej umowy, druga strona transakcji oraz przedmiot umowy podlegały opóźnieniu w przekazaniu do publicznej informacji w myśl art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

91/2007

Emisja obligacji Asseco Adria SA

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 19 grudnia 2007 została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Adria S.A., w której Asseco Poland posiada 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o podpisaniu przez Asseco Adria SA w dniu 12 grudnia 2007 roku umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącą programu emisji obligacji. 

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 170.000.000 PLN (sto siedemdziesiąt milionów PLN) (zwanych dalej Obligacjami). 

W ramach programu emisji obligacji wskazanego powyżej, Spółka wyemitowała dwie transze o numerach serii 001 oraz 002, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, w liczbie dla serii 001 6.470 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 64.700.000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) złotych oraz dla serii 002 3.000 (trzy  tysiące) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Okres zapadalności obligacji obu transz wynosi 1 rok. 

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowanie ani obowiązek świadczeń dodatkowych. 

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Adria S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Adria S.A. 

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

90/2007

Informacja o ograniczeniach dotyczących akcji Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że od chwili rejestracji w dniu 19 grudnia 2007 r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco w drodze emisji akcji serii E (por. raport bieżący 87/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.) wywiera skutek zobowiązanie Asseco typu „lock-up”, przewidziane umową o gwarantowanie oferty z dnia 6 grudnia 2007 r. zawartą pomiędzy Asseco a UniCredit CAIB Polska S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie UniCredit) (por. raport bieżący 83/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.), zobowiązujące Asseco do nie podejmowania określonych czynności w odniesieniu do akcji Asseco, z wyłączeniem emisji akcji Asseco w związku z połączeniem z Prokom Software S.A. opisanych w raporcie bieżącym nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.
Asseco zobowiązało się, że do końca okresu 6 miesięcy liczonego od daty pierwszego notowania na GPW 4.644.580 akcji serii E wyemitowanych przez Asseco, ani Asseco, ani żaden z jej podmiotów podporządkowanych:

a) nie zaproponuje ani w żaden inny sposób nie będzie wspierać nowych emisji własnych akcji, nie ogłosi zamiaru emisji własnych akcji i/lub emisji jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje własne lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia własnych akcji lub
b) nie wyemituje ani nie zaproponuje emisji papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Asseco lub
c) nie zawrze ani nie zaproponuje zawarcia jakiejkolwiek transakcji (w tym transakcji z zastosowaniem pochodnych instrumentów finansowych), której ekonomiczny efekt byłby podobny do sprzedaży akcji Asseco
bez uzyskania, w każdym przypadku, pisemnej zgody UniCredtit, udzielanej bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu interesów osób, które objęły akcje serii E Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

89/2007

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

Warszawa, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1053/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz postanowił wprowadzić z dniem 21 grudnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 grudnia 2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLSOFTB00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

88/2007

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland SA

Rzeszów, 19 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 4.644.580 sztuk akcji serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda wyemitowanych przez Spółkę w ramach realizacji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Poland S.A. z dnia 15 listopada 2007 r.  

Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 51.090.384 PLN i dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 51.090.384 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

87/2007

Rejestracja akcji serii E w KDPW

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2007 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 891/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Asseco Poland S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016 przez GPW S.A. 

Zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Asseco Poland S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, przez GPW,  nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

87/2007

Rejestracja akcji serii E w KDPW - korekta

Zarząd Asseco Poland S.A. koryguje podaną w raporcie nr 87/2007 datę przyjęcia przez KDPW akcji serii E do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
Było: 14 stycznia 2007 r., powinno być 14 grudnia 2007 r.. 
Pozostałe zapisy raportu są prawidłowe i pozostają bez zmian. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 6 ust 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

86/2007

Zawiadomienie o nabyciu własności akcji Prokom Software S.A.

Rzeszów, 12 grudnia 2007 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), a także raportu numer 70/2007 opublikowanego w dniu 15 października 2007 r. dotyczącego nabycia przez Asseco w dniu 11 października 2007 r. własności akcji Prokom Software S.A. („Prokom”) w wyniku częściowego wykonania Umowy, informuje, że w dniu 11 grudnia 2007 r. w wyniku częściowego wykonania Umowy Asseco nabyło własność 543.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie z posiadanymi przez Asseco akcjami Prokom ok. 10,96% kapitału zakładowego Prokom oraz uprawniających łącznie do 2.003.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 13,69 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.

Przed opisanym powyżej nabyciem Asseco posiadało 120.120 akcji imiennych Prokom uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów co do 1 akcji oraz 860.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie ok. 7,06% udziału w kapitale zakładowym Prokom oraz uprawniających łącznie do 1.460.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 9,98 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.

85/2007

Informacja o przydziale akcji serii E

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 70,00 zł za jedną akcję. Akcje przydzielono wyłącznie instytucjom finansowym będącym jednocześnie inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Akcje serii E w liczbie nie wyższej niż 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela emitowane są na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. 

Oferta publiczna akcji serii E została przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowy raport podsumowujący wyniki oferty akcji serii E, o którym mowa w art.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym w terminie wymaganym w ww. Rozporządzeniu tj. w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

84/2007

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Mondalskiego z funkcji Członka, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Prokom Software S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

83/2007

Zawarcie umowy o gwarantowanie oferty

Rzeszów, 7 grudnia  2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2007 r. Spółka zawarła z UniCredit CAIB Polska S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie zwani Menedżerami) umowę o gwarantowanie oferty („Umowa”). Na mocy Umowy Menedżerowie zobowiązali się do spowodowania nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Oferowane”), jednocześnie Bank Austria Creditanstalt AG zobowiązał się do objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w przypadku braku zapisów na Akcje Oferowane. Łączne wynagrodzenie Menedżerów wynikające z Umowy wynosi 2,5% wpływów brutto z oferty Akcji Oferowanych. 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 2.  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

82/2007

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Rzeszów, 6 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii E na poziomie 70,00 zł za jedną akcję. Ostateczna wielkość oferty zostanie ustalona po zakończeniu procesu subskrypcji co jest planowane na 10 grudnia 2007 r.

Akcje serii E w liczbie nie wyższej niż 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela emitowane są na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. 

Oferta publiczna akcji serii E jest przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

81/2007

Sprzedaż akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland S.A. na rzecz Asseco Business Solutions S.A.

Rzeszów, 30 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2007 r. została podpisana umowa zbycia akcji („Umowa”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zależną Asseco Poland S.A. - Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028257. 

Na mocy postanowień Umowy Asseco Poland S.A. zbyło wszystkie posiadane akcje w liczbie 2.732.415 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji imiennych zwykłych ANICA, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących łącznie ok. 60,6% w kapitale zakładowym ANICA i taki sam procentowy udział głosów w walnym zgromadzeniu ANICA.

Całkowita wartość nabycia akcji przez Asseco Business Solutions SA wynosi 56.064.022,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 87/100). Wartość nabycia akcji przez Asseco Poland po uwzględnieniu kosztów finansowania wyniosła 56.064.022,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 87/100).  

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. 

ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 
Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Dwóch Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., tj.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adam Góral i Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Pomianek są jednocześnie Członkami Zarządu Asseco Poland S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Pan Jacek Duch jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.,  Pan Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  Poza wymienionymi, nie istnieją inne powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a Asseco Business Solutions S.A. i osobami nią zarządzającymi. 

Zbyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

80/2007

Zmiana struktury kapitału zakładowego spółki zależnej Anica System S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2007 r. otrzymał od spółki zależnej Anica System S.A. postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany statutu w zakresie wykreślenia uprzywilejowania akcji Anica System S.A.:
- 230.790 akcji serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, gdzie na jedną akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  oraz
- 1.473.390 akcji serii C2 uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, gdzie na jedną akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Obecnie kapitał zakładowy Anica System S.A. wynosi 902.367 zł i dzieli się na 4.511.835 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, imiennymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

79/2007

Podpisanie planu połączenia z Prokom Software SA

Rzeszów, 30 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w dniu 29 listopada 2007 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia ze spółką Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie ("Prokom") („Plan Połączenia”).

Asseco prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. Akcje Asseco są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie przez przeniesienie całego majątku Prokom (spółka przejmowana) na Asseco (spółka przejmująca) („Połączenie”).

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Prokom w proporcji do posiadanych przez nich akcji Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 akcji połączeniowej za 1 (jedną) akcję Prokom („Parytet Wymiany”). 

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. 

Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii. Wraz z opinią zostanie przekazane do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu Asseco, sporządzone na podstawie art. 501 KSH.

Zasadniczym celem Połączenia jest stworzenie największej spółki informatycznej w regionie Europy. Połączenie wzmocni potencjał łączących się Spółek, w zasadniczy sposób zwiększając możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim oraz podniesie jakość oferowanych produktów i usług. Koncentracja kapitału, jaka nastąpi w wyniku Połączenia spowoduje zwiększenie możliwości tworzenia własnych produktów informatycznych, a także pozwoli rozszerzyć ofertę produktową i bazę klientów. Powyższe skutki Połączenia powinny także istotnie przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania oraz wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu łączących się Spółek.

Jednocześnie z podpisaniem Planu Połączenia, w dniu 29 listopada 2007 r., Asseco zawarło z Prokom porozumienie („Porozumienie”) w sprawie wykonania ugody zawartej w dniu 29 listopada 2007 r. przez Prokom ze spółką Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil, 6052, Szwajcaria („Nihonswi”) oraz Panem Krzysztofem Wilskim („KW”). 

Nihonswi oraz KW są akcjonariuszami Prokom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane zgodnie ze statutem Prokom w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom („Akcje Uprzywilejowane”). Plan Połączenia przewiduje wymianę Akcji Uprzywilejowanych na akcje Asseco wydawane w ramach połączenia („Akcje Połączeniowe”) według Parytet Wymianu. Jednocześnie, z uwagi na występowanie w Prokom akcji różnego rodzaju, uchwała Walnego Zgromadzenia Prokom w sprawie Połączenia powinna zostać podjęta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Grupę taką tworzą również posiadacze Akcji Uprzywilejowanych, inni niż Asseco, którzy dysponować będą liczbą głosów niezbędna do uzyskania większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały o Połączeniu, a głosując przeciwko uchwale o Połączeniu byliby w stanie zablokować Połączenie. W związku z powyższym, oraz w związku z faktem, że zgodnie z art. 511 § 1 KSH, w ramach Połączenia Asseco, jako spółka przejmująca, powinna przyznać osobom o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej, takim jak posiadacze Akcji Uprzywilejowanych, prawa co najmniej równoważne z tymi, które przysługiwały takim osobom dotychczas, równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez uchwalenie emisji akcji Asseco w związku z Połączeniem, zgodnie z Planem Połączenia, Asseco zobowiązało się zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco podjęcie uchwały w sprawie emisji: (i) 353.152 warrantów subskrypcyjnych na rzecz Nihonswi („Warranty Nihonswi”) oraz 3.363 warrantów subskrypcyjnych na rzecz KW („Warranty KW”). Warranty Nihonswi i Warranty KW będą emitowane przez Asseco nieodpłatnie. Każdy Warrant Nihonswi oraz Warrant KW uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej Asseco z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Asseco. Prawa z Warrantów Nihonswi i Warrantów KW będą mogły być wykonywane w ciągu 14 dni od dnia rejestracji przez sąd Połączenia. Po wykonaniu praw do objęcia akcji Asseco wynikających z Warrantów Nihonswi oraz Warrantów KW, Nihonswi oraz KW uzyskają taką liczbę akcji Asseco, która wynikałaby z wymiany 3 (trzech) dodatkowych akcji zwykłych na okaziciela Prokom (za każdą Akcje Uprzywilejowaną) na Akcje Połączeniowe według Parytetu Wymiany. 

W związku z emisją Warrantów Nihonswi oraz Warrantów KW Asseco zobowiązało się do zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) PLN w drodze emisji nie więcej niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Asseco o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Dodatkowa Emisja”), w celu zaoferowania akcji Dodatkowej Emisji w ramach subskrypcji prywatnej posiadaczom Warrantów Nihonswi i Warrantów KW. Cena emisyjna akcji z Dodatkowej Emisji będzie wynosić 83,67 PLN. Akcje z Dodatkowej Emisji Akcji będą miały identyczne prawa co Akcje Połączeniowe.

Asseco zobowiązało się do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał w sprawie Dodatkowej Emisji nie później niż do dnia 31 marca 2008 roku. W przypadku, gdy emisja Warrantów Nihonswi i Warrantów KW nie dojdzie do skutku do dnia 30 września 2008 r. Porozumienie wygasa, a jego strony będą zwolnione z wszelkich wzajemnych zobowiązań.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

78/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Warszawa, 20 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 listopada roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
Adam Góral8 083 00017,40%26,40%
Prokom Software SA 11 611 45024,99%37,93%
ING TFI SA4 105 0008,84%13,41%
Pioneer TFI SA 3 004 1566,47%9,81%

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

78/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze - korekta

Warszawa, 20 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 listopada 2007 roku w Warszawie. W pierwotnej wersji raportu brakowało akcjonariusza ING NN OFE.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
Adam Góral8 083 00017,40%26,40%
Prokom Software SA 11 611 45024,99%37,93%
ING TFI SA4 105 0008,84%13,41%
Pioneer TFI SA 3 004 1566,47%9,81%
ING NN OFE2 200 0004,74%7,19%

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

77/2007

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15 listopada 2007 r.

Rzeszów, 15 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Poland S.A., które odbyło się dnia 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii  E”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”). 
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
7. Upoważnia się Zarząd do:
a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Cena emisyjna akcji serii E nie będzie niższa niż średnia 90-o sesyjna z cen zamknięcia akcji Spółki Asseco Poland na GPW do dnia 14 listopada 2007 r. włącznie, pomniejszona o 20% dyskonto.
b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na dzień 15 listopada 2007 r. poniższą opinię:

Na dzień 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu podjęcia, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 51.090.384 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Zarząd Asseco uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie oferty objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej do Inwestorów Kwalifikowanych pozwala Asseco skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, w związku z czym zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego ani dokumentu sporządzanego w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Skorzystanie przez Spółkę ze wspomnianych wyżej wyłączeń znacząco przyspieszy procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz obniży związane z nią koszty.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E Zarządowi Asseco jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Asseco czynników, Zarząd Asseco powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Asseco. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco w szczególności na podstawie wyników procesu budowy „księgi popytu” prowadzonego wśród Inwestorów Kwalifikowanych.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Asseco w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Asseco, co w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Asseco rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany treści §6 i §7  Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:
„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

76/2007

Podpisanie listu intencyjnego z ALLIANZ Biznes Sp. z o.o.

Rzeszów, 15 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2007 r. otrzymał informację o podpisaniu, z datą 9 listopada, z ALLIANZ Biznes Sp. z o.o. listu intencyjnego, dotyczącego zakupu zintegrowanego systemu informatycznego def3000. Spółka udzieli licencji na zakup systemu oraz dokona jego implementacji, wdrożenia i opieki powdrożeniowej.
Szacowana wartość umowy wynosi 15 mln zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

75/2007

Przekroczenie progu 5% przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Warszawa, 9 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 9 listopada 2007 roku Spółka otrzymała od ING Nationale-Nederlanden Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego informację, że w wyniku nabycia akcji spółki Asseco Poland S.A. na GPW w Warszawie S.A. w dniu 6 listopada 2007 r. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz przekroczył próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2.301.911 akcji Spółki, stanowiących 4,96% kapitału zakładowego i był uprawniony do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

W dniu 7 listopada 200 7 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

75/2007

Przekroczenie progu 5% przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - korekta

Zarząd Asseco Poland S.A. koryguje treść części raportu bieżącego nr 75/2007. 

Jest:

„W dniu 7 listopada 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.”

Powinno być:

„W dniu 7 listopada 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.381.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.”

Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 75/2007 są prawidłowe i pozostają bez zmian.

74/2007

Projekty uchwał na NWZ w dniu 15 listopada 2007 r.

Rzeszów, dnia 7 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał objętych Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 15 listopada 2007 roku.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii  E”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”). 
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
7. Upoważnia się Zarząd do:
a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia
Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na dzień 15 listopada 2007 r. poniższą opinię:

Na dzień 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu podjęcia, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 51.090.384 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Zarząd Asseco uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie oferty objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej do Inwestorów Kwalifikowanych pozwala Asseco skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, w związku z czym zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego ani dokumentu sporządzanego w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Skorzystanie przez Spółkę ze wspomnianych wyżej wyłączeń znacząco przyspieszy procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz obniży związane z nią koszty.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E Zarządowi Asseco jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Asseco czynników, Zarząd Asseco powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Asseco. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco w szczególności na podstawie wyników procesu budowy „księgi popytu” prowadzonego wśród Inwestorów Kwalifikowanych.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Asseco w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Asseco, co w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Asseco rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany treści §6 i §7  Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:
„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

73/2007

Podpisanie listu intencyjnego z Asseco Business Solutions w przedmiocie sprzedaży akcji Anica System

Rzeszów, 5 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został doręczony do Spółki list intencyjny podpisany z Asseco Business Solutions S.A. z datą 2 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży 2.732.415 akcji spółki ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie, o wartości nominalnej po 0,20 zł każda (zwanej dalej „ANICA”) stanowiących 60,56% kapitału zakładowego ANICA.
Asseco Poland S.A. oraz Asseco Business Solutions S.A. wstępnie deklarują wolę zawarcia umowy sprzedaży Akcji w terminie do 31 grudnia 2007 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności dokonania szczegółowych uzgodnień w zakresie istotnych elementów umowy sprzedaży Akcji termin ten może ulegać wydłużeniu lub skróceniu.
Celem zawarcia listu intencyjnego jest porządkowanie struktury centrów kompetencyjnych w Grupie Kapitałowej ASSECO. 
ABS jest spółką wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży na rynku informatycznym produktów i rozwiązań wykorzystywanych w obsłudze przedsiębiorstw, zaś ANICA jest spółką wyspecjalizowaną w obsłudze informatycznej przedsiębiorstw i posiada w swojej ofercie produkty i usługi uzupełniające ofertę ABS. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

72/2007

Umowa sprzedaży akcji NetPower S.A.

Warszawa, 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż w dniu dzisiejszym został do Spółki doręczony notarialnie poświadczony dokument umowy sprzedaży 940.000 akcji imiennych zwykłych spółki NetPower Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki. Umowa została zawarta z datą 24 października 2007 r. Kupującym jest spółka Investment Consulting & Management – Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Cena sprzedaży 940.000 akcji wyniosła 114.025,78 PLN i została zapłacona w dniu zawarcia umowy. 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a Investment Consulting & Management – Poland Sp. z o.o. i osobami nią zarządzającymi.
Sprzedawane udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NetPower S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

71/2007

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Rzeszów, 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do wiadomości publicznej rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za III kwartał 2007 r. Raport zostanie przekazany 13 listopada 2007 r.
Pierwotnym terminem, ogłoszonym w raporcie nr 9/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r., był 8 listopada 2007 r.  

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

70/2007

Nabycie własności akcji Prokom Software SA

Rzeszów, 15 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007 r. w wyniku częściowego wykonania zawartej z Panem Ryszardem Krauze oraz Prokom Investments S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. (Prokom) z dnia 29 września 2007 r. Spółka Asseco Poland S.A. nabyła własność 120.120 akcji imiennych Prokom uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów co do 1 akcji oraz 860.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie ok. 7,1% kapitału zakładowego Prokom oraz uprawniających łącznie do 1.460.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 9,98 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.
Przed nabyciem Asseco Poland S.A. nie posiadało akcji Prokom.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

69/2007

Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

Rzeszów, 15 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka została poinformowana przez dwie osoby pełniące funkcje członków Zarządu Prokom Software S.A. a jednocześnie członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz dwie osoby pełniące funkcje członków Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. a jednocześnie członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. o transakcji sprzedaży przez Prokom Software S.A. w dniu 11 października 2007 r. na GPW w Warszawie w trybie pakietowym pozasesyjnym 223.341 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. po cenie jednostkowej 77,00 PLN.  

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 160 ust. 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538) 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

68/2007

Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

Rzeszów, 13 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka została poinformowana przez dwie osoby pełniące funkcje członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. a jednocześnie członków Zarządu Prokom Software S.A. o transakcji sprzedaży przez Prokom Software S.A. w dniu 11 października 2007 r. na GPW w Warszawie w trybie pakietowym pozasesyjnym 223.341 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. po cenie jednostkowej 77,00 PLN. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 160 ust. 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

67/2007

Znaczne pakiety akcji Prokom Software oraz spełnienie warunków zawieszających

Rzeszów, 12 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007 r. wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Prokom Software S.A. dotycząca zbycia w dniu 11 października 2007 r.  223.341 akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. 

Po dokonaniu tej transakcji Prokom Software S.A. posiada 11.611.450 akcji Asseco Poland S.A., co stanowi 24,99% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 24,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Przed dokonaniem tej transakcji Prokom Software S.A. posiadał 11.834.791 akcji Asseco Poland S.A. co stanowiło 25,48% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Jednocześnie Asseco Poland S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), informuje o spełnieniu się w dniu 11 października 2007 r. następujących warunków zawieszających przewidzianych Umową: 
- Prokom Software sprzedał akcje Asseco w liczbie powodującej wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco,
- Prokom zawiadomił Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom w stosunku do Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

66/2007

Wybór biegłego rewidenta

Rzeszów, 10 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 października 2007 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 10 pkt (7) Statutu w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wybrała spółkę Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFIR Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów jako podmiot uprawniony do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za okres od 01.01.2007 r. do 04.01.2007 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

66/2007

Wybór biegłego rewidenta

Rzeszów, 10 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 października 2007 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 10 pkt (7) Statutu w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wybrała spółkę Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFIR Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów jako podmiot uprawniony do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za okres od 01.01.2007 r. do 04.01.2007 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

65/2007

Zakup akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland SA

Rzeszów, 5 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 4 października 2007 r. zostały podpisane kolejne umowy nabycia akcji („Umowy”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowy zostały zawarte pomiędzy Asseco Poland S.A. i akcjonariuszami ANICA – jedną spółką oraz 4 osobami fizycznymi:
- od Spółki Niezależni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie, zakupiono 135.000 akcji zwykłych na okaziciela,
- od 4 osób fizycznych zakupiono łącznie 1.205.515 akcji, w tym 327.240 akcji imiennych oraz 878.275 akcji zwykłych na okaziciela.

Zakupione w dniu 4 października 2007 r. akcje stanowią ok. 26,7% kapitału zakładowego Anica System S.A., a łącznie z akcjami zakupionymi w dniu 28 września 2007 r. od Pekao Funduszu Kapitałowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (raport bieżący 56/2007 z dnia 28 września 2007 r.) stanowią ok. 60,6% kapitału zakładowego Anica System S.A.

Całkowity koszt nabycia wszystkich 2.732.415 akcji stanowiących łącznie ok. 60,6% kapitału zakładowego Anica System S.A. wyniesie łącznie 54.779.455,92 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 92/100). 

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym akcje w ANICA i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany z środków własnych Asseco Poland S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

64/2007

Decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego dotycząca nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, 5 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 05 października 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 05 października 2007 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s.  akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2007 z dnia 7 września 2007 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

63/2007

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 4 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 15 listopada 2007 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w Hotelu Gromada oraz skierował do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o ogłoszenie zwołania Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 7 listopada 2007 r. do godz. 24:00 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80 imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Zgromadzenia. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Jednocześnie, Zarząd przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 46.445.804 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 46.445.804 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R
(5) 295.000 akcji serii D.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2) Skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

62/2007

Informacja o rejestracji Uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco Czech Republic w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Rzeszów, 3 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 2 października 2007 r. uzyskał informację od Zarządu Asseco Czech Republic, a.s. o rejestracji z dniem 2007-09-14 w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2007-09-06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Czech Republic o wartość 54.400.000 koron czeskich, tj. z 131.300.000 koron czeskich do 185.700.000 koron czeskich, poprzez emisję 544 akcji imiennych o wartości 100.000 koron czeskich każda.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

 

 

61/2007

Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie na zakup akcji Prokom Software S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (spełnienie się warunku)

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), a także raportu nr 60/2007 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie spełnienia się niektórych warunków zawieszających przewidzianych umową, informuje o spełnieniu się w dniu 2 października 2007 r. następującego warunku zawieszającego przewidzianego Umową: 

- Rada Nadzorcza Prokom Software S.A. w dniu 2 października 2007 r. powołała w skład Zarządu Prokom Pana Adama Górala (na stanowisko Prezesa Zarządu) oraz Pana Przemysława Sęczkowskiego (na stanowisko Wiceprezesa Zarządu), po rezygnacji ze składu Zarządu Pana Piotra Mondalskiego.

60/2007

Spełnienie się niektórych warunków zawieszających przewidzianych w umowie na zakup akcji Prokom Software S.A.

Rzeszów, 02 października 2007 r. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (spełnienie się warunku)

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), informuje o spełnieniu się w dniu 1 października 2007 r. następujących warunków zawieszających przewidzianych Umową: 

- Pan Ryszard Krauze zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prokom Software S.A.;

- ze składu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. zrezygnowała Pani Irena Krauze oraz Pan Leszek Starosta;

- Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. wykonały przysługujące im na podstawie statutu Prokom Software S.A. uprawnienia osobiste do powoływania członków rady nadzorczej Prokom i powołały do jej składu Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogę w miejsce Pani Ireny Krauze oraz Pana Leszka Starosty.

- Prokom Software S.A. wykonał przysługujące mu na podstawie postanowień § 13 ust.2 pkt (1) statutu Asseco Poland S.A. uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej  i powołał Pana Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.  

59/2007

Podpisanie znaczącej warunkowej umowy kredytowej

Rzeszów, 2 października 2007

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (znacząca umowa)

Zarząd Asseco Poland SA („Asseco”) informuje, że w dniu 1 października 2007 r. Asseco zawarła z Bankiem BPH S.A. („Bank”) jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczeń i kredytodawcą, umowę kredytu w łącznej wysokości 580 milionów złotych („Umowa”), który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości 300 milionów złotych („Kredyt A”) oraz kredytu terminowego w wysokości 280 milionów złotych („Kredyt B”), przy czym ostateczny termin spłaty Kredytu A przypada w dniu 1 października 2012 r. a ostateczny termin spłaty Kredytu B w dniu 1 października 2008 r.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych Asseco. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze (raport bieżący nr 57/2007) akcji Prokom Software S.A. („Prokom”) reprezentujących 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom. 

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu na posiadanych przez Spółkę aktywach: zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach Asseco Business Solutions S.A., Asseco Romania S.A. oraz Asseco Adria S.A.; zastawu na akcjach Asseco Czech Republic a.s. oraz Asseco Slovakia a.s., zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Asseco, oraz dokonanie przelewu praw z umowy o wartości netto 188.862 tys. zł. Po nabyciu przez Asseco akcji Prokom, Asseco zobowiązało się ustanowić na tych akcjach zastaw finansowy i zastaw rejestrowy. Zastawy finansowe wygasną z chwilą uprawomocnienia się wpisów poszczególnych zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów. 

Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że z datą 1 października 2007 r. została rozwiązana na mocy porozumienia stron umowa kredytowa z dnia 11 września 2003 r. zawarta pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A. 

Umowa została uznana przez Asseco za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% obecnej wartości kapitałów własnych Asseco.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

58/2007

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Rzeszów, 02 października  2007 r. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 i 23 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Spółka), informuje, że w dniu 1 października 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto doręczone zostało do Spółki w dniu 1 października 2007 roku oświadczenie PROKOM Software S.A., akcjonariusza uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust.2 pkt (1) Statutu do powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej, o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jarosława Adamskiego.

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG–BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach grupy kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Asseco Business Solutions SA, Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

57/2007

Zawarcie umowy na zakup akcji Prokom Software S.A. i podpisanie porozumienia w sprawie połączenia

Rzeszów, 30 września 2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz  § 5 ust. 1 pkt 1) i 2 oraz 13) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) informuje, że w dniu 29 września 2007 r. Asseco zawarło z Prokom Software S.A. („Prokom” a łącznie z Asseco „Spółki”) Porozumienie o Połączeniu („Porozumienie”) na podstawie, którego Spółki zobowiązały się doprowadzić do połączenia Asseco z Prokom („Połączenie”).

Zgodnie z Porozumieniem Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie tj. poprzez przeniesienie całego majątku Prokom (spółka przejmowana) za akcje połączeniowe („Akcje Połączeniowe”), które Asseco (spółka przejmująca) wyda akcjonariuszom Prokom. 

Zarządy Asseco i Prokom ustaliły wstępny parytet wymiany akcji na poziomie 1,82 Akcji Połączeniowej za jedną akcję Prokom. Podstawą powyższego parytetu są średnie 3-miesięczne kursy notowań akcji Asseco i Prokom na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie S.A. liczone za okres do dnia 11 września 2007 r. (data złożenia oferty przez Asseco) wynoszące odpowiednio 152,60 PLN (sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Prokom oraz 83,60 PLN (osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Asseco. Ostateczny parytet wymiany oraz inne wymagane prawem warunki Połączenia zostaną uzgodnione przez Zarządy Asseco i Prokom w planie połączenia.

Zgodnie z Porozumieniem Połączenie nastąpi, między innymi, z zastrzeżeniem (i) złożenia planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada 2007 r., (ii) uzyskania stosownych akceptacji organów korporacyjnych Asseco i Prokom w tym wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenia Asseco i Prokom przed końcem stycznia 2008 r. (iii) uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, jeśli okażą się wymagane.

Spółki dołożą należytej staranności w celu umożliwienia zarejestrowania Akcji Połączeniowych do końca marca 2008 r.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony do wcześniejszej z następujących dat: (i) do dnia 30 czerwca 2008 r. lub (ii) do dnia dopuszczenia Akcji Połączeniowych do obrotu na GPW. Porozumienie wygasa także w przypadku, gdy Spółki nie uzgodnią pisemnie Planu Połączenia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Ponadto Asseco informuje, że w związku z przyjęciem przez Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. złożonej w dniu 11 września 2007 r. przez Asseco, oferty nabycia wszystkich należących do nich akcji w Prokom Software S.A. („Prokom”) oraz w celu umożliwienia realizacji Porozumienia Asseco zawarło z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkową umowę sprzedaży akcji 2.985.474 akcji Prokom, o wartości nominalnej 1 PLN każda, za łączną kwotę 580.000.000 PLN (pięćset osiemdziesiąt milionów) („Umowa Sprzedaży”). Sprzedawane akcje Prokom stanowią wszystkie akcje Prokom będące własnością Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. oraz reprezentują 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniają do 23,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom.

Przeniesienie własności i wydanie akcji Prokom na rzecz Asseco nastąpi z zastrzeżeniem ziszczenia się następujących warunków zawieszających:

(1) Pan Ryszard Krauze zrezygnuje z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Asseco,

(2) Pan Ryszard Krauze zrezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prokom.

(3) Prokom wykona przysługujące mu  uprawnienie  do osobistego powoływania członków rady nadzorczej Asseco poprzez powołanie Pana Jarosława Adamskiego lub innej osoby wskazanej przez Asseco w skład rady nadzorczej Asseco;

(4) Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. wykonają przysługujące im na podstawie statutu Prokom uprawnienia osobiste do powoływania członków rady nadzorczej Prokom, poprzez powołanie do jej składu Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogi lub innych osób wskazanych przez Asseco, po rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Ireny Krauze i Pana Leszka Starosty.

(5) Rada Nadzorcza Prokom powoła w skład Zarządu Prokom Pana Adama Górala (na stanowisko Prezesa Zarządu) oraz Pana Przemysława Sęczkowskiego (na stanowisko Wiceprezesa Zarządu), po rezygnacji ze składu Zarządu Pana Piotra Mondalskiego.

(6) Prokom sprzeda akcje Asseco w liczbie powodującej wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco;

(7) Prokom zawiadomi Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom w stosunku do Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco.

(8) Prokom zawiadomi Asseco o ziszczeniu się ostatniego z warunków zawieszających o których mowa w pkt. (5)-(7) powyżej.

Zapłata ceny za sprzedawane akcje Prokom zostanie sfinansowana przez Asseco z kredytu bankowego. Asseco zobowiązało zawrzeć z bankiem umowę kredytową  zapewniającą  uzyskanie finansowania całości ceny sprzedaży akcji Prokom niezwłocznie po spełnieniu się warunków zawieszających, o których mowa w pkt. (1) i (2) – (4) powyżej. 

Zgodnie z Umową Sprzedaży nabycie przez Asseco akcji Prokom realizowane będzie w ciągu ponad 120 dni od dnia  spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w pkt (1) – (8) powyżej, w pakietach reprezentujących nie więcej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom, co umożliwi ich nabycie bez przeprowadzenia wezwania do zbycia akcji w Prokom, z zastrzeżeniem, że jedna akcja Prokom stanowiąca własność Pana Ryszarda Krauze oraz jedna akcja Prokom stanowiąca własność Prokom Investments S.A. zostaną wydane Asseco w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia Asseco i Prokom lub na żądanie Asseco, w innym późniejszym terminie. 

Nabycie przez Asseco akcji Prokom ma charakter długoterminowej inwestycji dokonywanej w celu realizacji połączenia Asseco z Prokom. 

Pan Ryszard Krauze jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco oraz Prezesem Zarządu Prokom Investments S.A.

Akcje Prokom zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości ze względu na fakt, że stanowią one co najmniej 10% kapitałów własnych Asseco. 

Jednocześnie, w związku Umową Sprzedaży oraz Porozumieniem, w dniu 29 września 2007 r. Asseco zawarło z Prokom porozumienie dodatkowe na podstawie, którego Prokom dokona następujących czynności faktycznych i prawnych w celu umożliwienia Połączenia:

(a) niezwłocznie po powzięciu przez Prokom informacji o fakcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco przez Pana Ryszarda Krauze, Prokom w wykonaniu przysługującego mu na podstawie statutu Asseco uprawnienia osobistego, powoła Pana Jarosława Adamskiego, lub inną osobę wskazaną przez Asseco, w skład Rady Nadzorczej Asseco;
(b) po powołaniu do Rady Nadzorczej Prokom Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogi (lub innych osób wskazanych przez Asseco) oraz rezygnacji przez Pana Ryszarda Krauze z funkcji Prezesa Zarządu Prokom oraz po zawarciu przez Asseco umowy kredytowej w celu pozyskania finansowania na zapłatę ceny nabywanych przez Asseco  akcji Prokom  zgodnie z Umową Sprzedaży i udostępnieniu środków przez bank kredytujący, Prokom:
(i) sprzeda 223.341 akcji Asseco, co spowoduje wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco;
(ii) zawiadomi Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom względem Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco
(iii) zawiadomi Asseco  o wypełnieniu zobowiązań, o których mowa w (i) – (ii) powyżej.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

56/2007

Zakup akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland SA

Rzeszów, 28 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2007 r. została podpisana umowa nabycia akcji („Umowa”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i akcjonariuszem ANICA - Pekao Funduszem Kapitałowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 (00-950 Warszawa), wpisaną pod numerem KRS 0000041540 do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Asseco Poland S.A. zakupiło 1.526.900 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela spółki ANICA o wartości nominalnej po 20 groszy (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 33,84% kapitału zakładowego tej spółki.
Całkowita wartość nabycia akcji wynosi 22 598 120 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia 00/100) złotych.

Wartość ewidencyjna ANICA, w księgach rachunkowych spółki Asseco Poland S.A. wyniesie szacunkowo 22 824 102 PLN. (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto dwa 00/100) złote. 

Asseco Poland S.A. nie wyklucza nabycia akcji ANICA od pozostałych akcjonariuszy, pod warunkiem wynegocjowania korzystnej ceny nabycia.

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym akcje w ANICA i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany z środków własnych Asseco Poland S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

55/2007

Porozumienie dodatkowe w sprawie nabycia akcji spółki PROKOM Software SA

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana Asseco) informuje, że w dniu dzisiejszym w procesie negocjacji związanych z ofertą złożoną Prokom Investments S.A. oraz Panu Ryszardowi Krauze (dalej zwani łącznie Akcjonariuszami) na nabycie 2.985.474 akcji spółki Prokom Software S.A., dających prawo do 3.465.954 głosów (23,69% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Prokom Software S.A. (dalej Akcje), Asseco podpisało z Akcjonariuszami Porozumienie dodatkowe, na podstawie którego strony- Prokom Investments S.A. oraz Pan Ryszard Krauze wyraziły zgodę na zmianę warunków złożonej przez Asseco oferty w ten sposób, że: 
- proponowana cena  nabycia od Akcjonariuszy Akcji spółki PROKOM Software S.A.  została obniżona do kwoty 580.000.000,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt milionów złotych), tj. 194,27 PLN (sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję i 167,34 PLN (sto sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) za jeden głos;
- równocześnie z zapłatą ceny nabycia Akcji przez Asseco, Prokom Investments S.A. zapłaci na rzecz 

Prokom Software S.A. kwotę 100.000.000,00PLN (słownie: sto milionów złotych)  z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota aktualnie istniejących zobowiązań w wysokości około 83.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt trzy miliony złotych) zostanie zapłacona przez Prokom Investments S.A. na rzecz Prokom Software S.A. w terminie do dnia 31 grudnia 2008r. łącznie z należnymi odsetkami ustalonymi na poziomie WIBOR 3M+3% w stosunku rocznym.

Utrzymane w mocy zostały, uzgodnione wcześniej dwa inne warunki ważności oferty, tj.: 
- uzyskanie przez Asseco finansowania na całość transakcji, oraz
- ustanie istniejącego aktualnie stosunku dominacji (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Prokom Software S.A. nad Asseco.

Akcjonariusze potwierdzili wyłączność Asseco na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży Akcji Prokom Software S.A. do dnia 30 września 2007 r. Zamiarem Asseco nadal pozostaje zrealizowanie zakupu Akcji Prokom Software S.A. na warunkach ustalonych zmodyfikowaną ofertą w okresie ponad 120 dni, co umożliwi zakup Akcji bez przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji Prokom Software S.A. W przypadku ostatecznego przyjęcia oferty przez Akcjonariuszy oraz nabycia przez Asseco Akcji objętych ofertą, Zarząd Asseco podtrzymuje zamiar złożenia akcjonariuszom obu spółek propozycji połączenia Asseco i Prokom Software S.A. 

Zarząd Asseco zamierza zaproponować  w ramach planowanego połączenia spółek Asseco i Prokom Software S.A. ustalenie parytetu wymiany akcji  na poziomie 1,82 akcji połączeniowej Asseco za jedną akcję  Prokom Software SA. Podstawą tego parytetu są średnie 3-miesięczne kursy akcji Asseco i Prokom Software S.A. na GPW w Warszawie S.A. liczone za okres do dnia 11 września 2007r. (data złożenia oferty przez Asseco) wynoszące odpowiednio 152,60 PLN ( sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Prokom Software S.A. oraz 83,60 PLN ( osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Asseco. Przyjęte do ustalenia warunków połączenia kursy akcji oraz parytet wymiany oznaczają, że oferowana dla Prokom Investments S.A. i Pana Ryszarda Krauze  premia wynosi odpowiednio 27,30% (dwadzieścia siedem 30/100 procent) za jedną akcję oraz 9,6% (dziewięć 60/100 procent) za jeden głos w stosunku do średnich cen akcji, które Zarząd Asseco zamierza zaproponować pozostałym akcjonariuszom łączących się spółek w parytecie połączenia.

Zamiarem Zarządu Asseco, z zastrzeżeniem:
(i) złożenia planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada 2007 r.,
(ii) uzyskania stosownych akceptacji organów korporacyjnych Asseco i Prokom Software S.A. w tym wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenia Asseco i Prokom Software S.A. przed końcem stycznia 2008r. oraz
(iii) uzyskania stosownych zgód regulacyjnych
jest rejestracja połączenia do dnia 31 marca 2008 r.

Zarząd Asseco przekonany jest co do korzyści wynikających z połączenia Asseco z Prokom Software S.A. Połączenie to oznacza stworzenie największej firmy IT na polskim rynku i znaczącej firmy w skali europejskiej, jak również umożliwia osiągnięcie znaczących synergii. 
Zarząd Asseco, biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z połączenia Asseco z Softbank S.A., oczekuje iż zostaną osiągnięte analogiczne korzyści dla akcjonariuszy Asseco Poland SA oraz Prokom Software S.A. jak w wyniku połączenia Asseco z Softbank S.A. 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

54/2007

Zakup udziałów spółki SINTAGMA Sp. z o.o. przez Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 17 wrzesień 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podpisaniu umowy nabycia udziałów („Umowa”) spółki SINTAGMA UAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie, przy ul. Kalvariju 125, LT-08221 Wilno, Litwa 58, zarejestrowanej pod numerem 224655190, (”SINTAGMA”). 
Umowa została zawarta z datą 14 września 2007 r. pomiędzy Asseco Poland S.A. a 7 wspólnikami spółki SINTAGMA, głównie założycielami SINTAGMY. 

Asseco Poland S.A. zakupiła 50 616 udziałów stanowiących 56,24 % udział w kapitale zakładowym spółki SINTAGMA i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę, na którą składa się: stała wartość 11.340.515 LTL (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset piętnaście litów, tj. ok. 3 284 440 EUR) oraz zmienny składnik ceny uzależniony od wartości zysku netto i zysku operacyjnego osiągniętego przez SINTAGMĘ w roku obrotowym 2007, który przy założeniu osiągnięcia przez SINTAGMĘ prognozowanego zysku netto za rok 2007 w wysokości 2 441 000 LTL (706 962 EUR) wyniesie 3 521 434 LTL (1 019 878 EUR).

Spółka SINTAGMA powstała w 1994 roku. Obecnie jest wiodącą litewską spółką, zajmującą się rozwojem oprogramowania i integracją systemów informatycznych. SINTAGMA dostarcza rozwiązania dla administracji publicznej, sektora finansowego oraz innych klientów. Spółka oferuje innowacyjne systemy dedykowane do zarządzania projektem. SINTAGMA ma bogatą ofertę rozwiązań przeznaczonych do zarządzania dokumentami, bibliotekami, do archiwizacji oraz zarządzania ubezpieczeniami na życie. 

Głównymi partnerami technologicznymi Spółki są światowi liderzy, tacy jak: IBM, Oracle, Microsoft, Unisys. Wśród klientów SINTAGMY znaleźć można: w sektorze ubezpieczeń - Sampo Life, SEB VB Life, Commercial Union, Motor Bureau; w administracji publicznej – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Środowiska, samorządy terytorialne; w sektorze bibliotek i archiwów – Litewska Biblioteka Narodowa, 60 bibliotek publicznych, biblioteki szkolne, Biblioteka Narodowa Białorusi, Litewskie Archiwum Centralne; spółki rynku medialnego, poczty i wiele innych.

W roku 2006 SINTAGMA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5,9 mln euro i zysk netto w wysokości 0,595 mln euro. Marża operacyjna osiągnęła w zeszłym roku poziom 12%. Spółka zatrudnia 110 osób.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w SINTAGMA i osobami nią zarządzającymi. 
Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A. 
Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego SINTAGMA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

53/2007

Oferta nabycia akcji spółki PROKOM Software SA i ustalenie wyłączności prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia akcji

Rzeszów, dnia 12 września 2007 r. 

Zarząd Spółki Asseco Poland SA informuje, że w dniu wczorajszym Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej Asseco) złożyło spółce Prokom Investments S.A. oraz Panu Ryszardowi Krauze, ofertę nabycia wszystkich należących do nich akcji w spółce Prokom Software S.A.

Akcje objęte ofertą uprawniają do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A. Oferta pozostaje ważna do dnia 30 września 2007 r. 

Asseco zaproponowało w wyniku prowadzonych negocjacji łącznie kwotę 700.000.000,00 PLN (siedemset milionów złotych)  za cały pakiet akcji Prokom Software S.A. objętych ofertą.

Oferta została złożona pod warunkiem uzyskania przez Asseco finansowania na całość transakcji oraz ustania istniejącego aktualnie stosunku dominacji (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Prokom Software S.A. nad Asseco. 

Zamiarem Asseco jest zrealizowanie zakupu akcji w ciągu ponad 120 dni, co umożliwi zakup bez przeprowadzenia wezwania do zbycia akcji w Prokom Software S.A.

W przypadku przyjęcia oferty przez Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze oraz nabycia akcji objętych ofertą, Zarząd Asseco zamierza zaproponować akcjonariuszom obu spółek połączenie spółek Asseco i Prokom Software S.A. 

Prokom Investments S.A. oraz Pan Ryszard Krauze udzielili Asseco wyłączności na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży akcji do dnia 30 września 2007 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

52/2007

Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby zobowiązanej informację o transakcjach nabycia akcji Spółki Asseco Poland S.A.,  których łączna wartość przekroczyła 5 000 euro.

52_2007_zalacznik.pdf (83.26 Kb)

51/2007

Zakup akcji niemieckiej spółki AP Automation + Productivity AG

Rzeszów, 11 września 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2007r. spółka została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Germany S.A. o podpisaniu umowy zakupu akcji spółki informatycznej z Niemiec. 

Asseco Germany S.A. zakupiło 490.799 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki AP Automation + Productivity AG z siedzibą w Karlsruhe, w Niemczech, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd rejonowy w Mannheim pod numerem HRB 108535 (zwanej dalej Spółką), stanowiących 80%-centowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Pakiet pozostałych 20% pozostanie w posiadaniu Zarządu AP-AG Group.

Całkowita wartość transakcji to: 10 milionów EUR z tytułu zakupu 80% akcji spółki oraz 1,5 miliona EUR zapłacone z tytułu przejęcia zobowiązania Spółki wobec dotychczasowych akcjonariuszy do spłaty pożyczki.

AP-AG Group planuje zamknąć rok fiskalny 2006/2007 (kończący się w sierpniu 2007) przychodami ze sprzedaży na poziomie 17 mln EUR (64,7 mln PLN), zyskiem netto – 1,4 mln EUR (ok. 5,3 mln PLN) przy rentowności EBIT 13%. AP-AG Group zatrudnia 120 pracowników.

AP-AG Group znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług oraz innych. AP-AG Group oferuje klientom innowacyjne produkty ERP. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na architekturze.NET firmy Microsoft. Bazujący na nowoczesnych technologiach sieciowych (Web Services, ASP, XML, SOAP) APplus wykracza poza standardową funkcjonalność ERP i jest jednym z pierwszych systemów tej klasy, który integruje e-commerce, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i systemy typu workflow w jedną spójną strukturę z jednolitym interfejsem klienta.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w Spółce i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacje przez Asseco Germany S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

50/2007

Emisja obligacji Asseco Germany SA

Rzeszów, 10 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 10 września 2007 roku spółka zależna, Asseco Germany S.A. z siedzibą w Rzeszowie, podpisała umowę z bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie dotyczącą programu emisji obligacji. 

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (sto milionów) (zwanych dalej Obligacjami). 

W ramach programu emisji obligacji Asseco Germany S.A. emituje I-szą transzę Obligacji serii ASSGE001 100908, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, w liczbie 4 730 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 47 300 000,00 (czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy) złotych. Okres zapadalności obligacji I-szej transzy wynosi 1 rok.

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowanie ani obowiązek świadczeń dodatkowych. 

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Germany S.A. z bankiem BPH SA. 

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Germany S.A. 

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

49/2007

Sprzedaż akcji Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, 7 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż w dniu 7 września 2007 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży 187 akcji imiennych spółki Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK każda. 

Sprzedane akcje stanowią 14,24% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s.
Cena sprzedaży 187 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 12 170 908 PLN. 
Aktualnie wartość księgowa wszystkich akcji Asseco Czech Republic, a.s. w księgach rachunkowych Asseco Poland S.A. wynosi 60 741 706 PLN. Asseco Poland S.A. otrzyma płatność do 20 grudnia 2007 r.

Skuteczność Umowy jest uzależniona od decyzji słowackiego Urzędu Antymonopolowego.

Kupującym jest spółka Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Bratysławie, Oddział I, Rejestr 2024/B pod numerem 35760419. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

Asseco Poland S.A. posiada 660.000 akcji Asseco Slovakia, a.s. stanowiących 41,67% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. Posiadany pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. korzystać z uprawnień określonych w statucie Asseco Slovakia, a.s. do wyznaczania większości członków rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., Adam Góral pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s.

Nabyte akcje powiększają pakiet akcji posiadanych przez Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia w dniu 24 kwietnia 2007 r. zawarła z Asseco Poland S.A. transakcję nabycia 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 25,06% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Czech Republic. Łącznie Asseco Slovakia, a.s. będzie posiadać 516 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 39,30% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco Czech Republic, a.s.

Jednocześnie udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Czech Republic spadł z 74,06% przed transakcją sprzedaży do 60,70% po zawarciu umowy z Asseco Slovakia, a.s.
Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 14,24% udziałów w Asseco Czech Republic, a.s. wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na Słowacji, Czechach i Węgrzech. 

Akcje Asseco Czech Republic, a.s. będące przedmiotem transakcji stanowią 14,24% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

 

48/2007

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Asseco Germany S.A.

Rzeszów, dnia 7 września 2007 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że dniu 6 września 2007 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu z dniem 6 września 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287940, spółki Asseco Germany S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500 000 PLN i dzieli się na 5 000 000 akcji po 0,10 PLN każda. 

Spółka Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji w spółce Asseco Germany  S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 93% kapitału zakładowego spółki Asseco Germany S.A i reprezentujących taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Germany S.A. Objęte udziały zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 465.000 PLN. Pozostałymi akcjonariuszami Asseco Germany  S.A. są kluczowe osoby dla Asseco Poland S.A., w tym członkowie Zarządu Spółki.

Zarząd spółki Asseco Germany S.A. jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest Piotr Jeleński, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. Rada Nadzorcza Asseco Germany  S.A. jest trzyosobowa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Adam Góral, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, Jacek Duch, który pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A oraz Andrzej Gerlach doradca prawny Spółki Asseco Poland SA i kilku spółek w Grupie Kapitałowej Asseco.

Przedmiotem działalności Asseco Germany S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych.

Objęte przez Spółkę akcje w Asseco Germany  S.A. stanowią 93% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz z § 2 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

47/2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Warszawa, 16 sierpnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym doręczona została do spółki Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. podpisana w dniu 8 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok 2007.  

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland SA korzystała także z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

46/2007

Aneks do znaczącej umowy z Bankiem PKO BP

Warszawa, 30 lipca 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2007 roku został zawarty aneks nr 2 („Aneks”) do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”) z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy PKO BP S.A. ("Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Techonologies Corporation S.L., Asseco Poland S.A. ("Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003). 

Przedmiotem Aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. Aneks uwzględnia objęcie funkcjonalnością systemu  m.in. produktów związanych z wymogami NUK/MSR, IKE, Funduszy Inwestycyjnych PKO/CS, operacji zagranicznych, produktów ubezpieczeniowych, rozszerzenia funkcjonalności alternatywnych kanałów dystrybucji. 

Za wykonanie prac objętych przedmiotem Aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 11.038.042 USD, około 30.522.394 PLN. 

Aneks nr 2 przewiduje zakończenie wdrożeń masowych ZSI na koniec listopada 2008r.  

Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż jest kontynuacją wcześniej ujawnionej znaczącej umowy przedstawionej w raporcie bieżącym nr RB 33/2003. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy spółka Asseco Poland S.A. zawierała, w ramach bieżącej współpracy z Bankiem PKO BP S.A. umowy dotyczące dostawy usług i produktów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

45/2007

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Asseco Adria S.A.

Warszawa, 18 lipca 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), informuje, że dniu 18 lipca 2007 roku otrzymała informację o zarejestrowaniu z dniem 11 lipca 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284571, spółki Asseco Adria S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500 000PLN i dzieli się na 5 000 000 akcji po 0,10 PLN każda. 

Spółka Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji w spółce Asseco Adria S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 93% kapitału zakładowego spółki Asseco Adria S.A i reprezentujących taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Adria S.A. Objęte udziały zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 465.000 PLN. Pozostałymi akcjonariuszami Asseco Adria S.A. są kluczowe osoby dla Asseco Poland S.A., w tym członkowie zarządu Spółki.

Zarząd spółki Asseco Adria S.A. jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest Piotr Jeleński, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. Rada nadzorcza Asseco Adria S.A. jest trzyosobowa. Przewodniczącym rady nadzorczej jest Adam Góral, który pełni także funkcję prezesa zarządu Asseco Poland S.A. Ponadto członkiem rady nadzorczej Asseco Adria S.A. jest Jacek Duch, który jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Asseco Poland S.A. oraz Przemysław Sęczkowski, który pełni także funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. 

Przedmiotem działalności Asseco Adria S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych. Pierwszymi inwestycjami kapitałowymi Asseco Adria S.A. będą dwie spółki informatyczne z siedzibą w Skopie i Belgradzie, z których akcjonariuszami Asseco Poland S.A. podpisało wstępne umowy w dniu 27 lutego 2007 roku. Łączne przychody planowanych do przejęcia spółek za rok 2006 wyniosły około 16,1 mln EUR, a zysk netto około 3,0 mln EUR. Spółka Asseco Poland S.A. informowała o wstępnej umowie inwestycyjnej raportem bieżącym RB 25/2007, w dniu 17 kwietnia 2007 r. 

Objęte przez Spółkę akcje w Asseco Adria S.A. stanowią 93% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz z § 2 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

44/2007

Rejestracja akcji w KDPW

Warszawa, 8 czerwca 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 409/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 30.276 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 PLN każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.08.2000 r. oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016. 

Jednocześnie informujemy, iż Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 379/2007 z dnia 6 czerwca 2007 roku postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.276 akcji serii R z dniem 11 czerwca 2007.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

43/2007

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

Warszawa, dnia 5 czerwca 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2007 r. został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Softbank Serwis Sp. z o.o. Ponadto dokonano także zmiany nazwy firmy na Asseco Systems Sp. z o.o. 
Kapitał zakładowy Asseco Systems Sp. z o.o. został podwyższony o 500.000 PLN do kwoty 34.797.500 PLN w drodze utworzenia 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 
Aktualnie kapitał zakładowy Asseco Systems Sp. z o.o. wynosi 34.797.500 PLN i dzieli się na 69.595 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. 
Spółka Asseco Poland S.A. jest właścicielem 69.595 udziałów Asseco Systems Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego. 
Podwyższenie w kapitale zakładowym Asseco Systems Sp. z o.o. zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków. Wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 40.339.000 PLN. 

42/2007

Połączenie Spółek Asseco Business Solutions, SAFO, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO

Rzeszów, dnia 4 czerwca 2007 r. 

Zarząd Spółki Asseco Poland SA informuje, że w dniu 4 czerwca 2007 r. uzyskał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA: ASSECO Business Solutions S.A., SAFO Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych tj. Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. na spółkę przejmującą ASSECO Business Solutions S.A. w zamian za akcje ASSECO Business Solutions S.A. , które zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych - połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym odpowiednio SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB oraz WAPRO.
Uchwała w przedmiocie połączenia spółek Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., WA-PRO Sp. z o.o. oraz ASSECO Business Solutions S.A. została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASSECO Business Solutions S.A. w dniu 21 maja 2007. 
W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.
Kapitał zakładowy Spółki ASSECO Business Solutions S.A. wynosi 115 069 570 zł, został w pełni opłacony. Siedzibą Spółki jest Lublin.

Dzięki Połączeniu ABS, SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO będzie możliwe poszerzenie strategii rozwoju połączonych przedsiębiorstw o elementy, których realizacja nie byłaby możliwa w przypadku działalności przez ABS, SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO jako oddzielnych podmiotów. Zasadniczym celem Połączenia jest utworzenie największego polskiego przedsiębiorstwa branży informatycznej oferującego własne oprogramowanie ERP dla sektora przedsiębiorstw. Koncentracja kapitału, jaka nastąpi w wyniku Połączenia, umożliwi ekspansję nowo powstałego przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferowanych produktów i usług. Utworzone w wyniku Połączenia przedsiębiorstwo będzie w stanie wytwarzać zdywersyfikowane produkty, działać na nowych rynkach zbytu i powiększać udział w dotychczasowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

41/2007

Zakup udziałów spółki ADH Soft Sp. z o.o. przez Asseco Poland SA

Warszawa, 29 maja 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2007 r. została podpisana umowa nabycia udziałów („Umowa”) spółki ADH-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (”ADH-Soft”) zarejestrowanej w KRS pod nr 0000170238. 

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i wspólnikiem spółki ADH-Soft będącym osobą fizyczną. Asseco Poland S.A. zakupiło 55 udziałów spółki ADH Soft z siedzibą w Warszawie, za cenę 3.300.000 PLN, stanowiących 55% kapitału zakładowego tej spółki i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Wartość ewidencyjna ADH-Soft, w księgach rachunkowych spółki Asseco Poland S.A. wyniesie szacunkowo 3.333.000 PLN.

Spółka ADH Soft powstała w 1995 roku. Obecnie spółka jest wiodącym polskim producentem oprogramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstw operujących na rynku usług finansowych, a w szczególności przedsiębiorstw leasingowych. Flagowym produktem ADH-Soft jest system LEO - zintegrowany system kompleksowej obsługi leasingu. ADH-Soft dostarcza wsparcie technologiczne do ponad 70% klientów operujących na rynku leasingowym, obsługując blisko 1000 użytkowników. Spółka zrealizowała wdrożenia w ponad 60 firmach z sektora usług finansowych i serwisowych. Wśród klientów spółki znajdują się m.in.: DaimlerChrysler Leasing Polska, Volksbank - Leasing Polska, Fortis Lease Polska, Toyota Bank Polska, Fiat Finance Polska, Kredyt Lease, BRE Leasing, czy Bankowy Fundusz Leasingowy.

Plany finansowe na 2007 rok zakładają wypracowanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 5 mln zł, a zysku operacyjnego w wysokości 1 mln zł.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w ADH-Soft i osobami nią zarządzającymi. Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A. 

Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego tych ADH-Soft, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

40/2007

Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Warszawa, 25 maja 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23 maja 2007 roku w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Adam Góral8 083 00017,40%
Prokom Software SA 11 834 79125,48%
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA3 354 8857,22%

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

39/2007

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 24 maja 2007 r. 

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 23 maja 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęte zostały następująca uchwały, które stanowią Załącznik do raportu bieżącego.  

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

38/2007

Złożenie wniosku do KDPW S.A. o rejestrację akcji Serii R

Warszawa, dnia 24 maja 2007 r. 

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 23.05.2007 r. został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację w Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela Serii R w liczbie 30 276 o wartości nominalnej 1 zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.08.2000 r. pod istniejącym kodem PLSOFTB00016 pod warunkiem powstania praw z tych papierów oraz dopuszczenia i wprowadzenia tych papierów do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A. 
Papiery wartościowe objęte powyższym wnioskiem nie są przedmiotem oferty publicznej, ale będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 
Jednocześnie informujemy, że papiery objęte powyższym wnioskiem zostały wprowadzone do publicznego obrotu na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-411-30/00-49/2000 z dnia 25.10.2000 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

37/2007

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

Warszawa, 15 maja 2007 r.

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. 

Zarząd Asseco Poland SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 maja 2007 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A. 
W załączeniu przesyłamy:
projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki
sprawozdanie Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) z oceny sytuacji Spółki, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z oceny sytuacji Spółki, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
roczne sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
opinię i raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Asseco Poland S.A.
opinię i raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Grupy Kapitałowej Asseco 

36/2007

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland SA

Warszawa, 15 maja 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 295.000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 1 PLN wyemitowanych przez Spółkę w ramach realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) z dnia 14 listopada 2006 r. 

Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 46.445.804 PLN i dzieli się na 46.445.804 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 46.445.804 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

35/2007

Zakup udziałów w spółkach z Rumunii: FIBa Software oraz Net Consulting

Warszawa, 7 maja 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2007r. spółka została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Romania S.A. o podpisaniu umów zakupu udziałów w dwóch spółkach informatycznych z Rumunii.  

Asseco Romania S.A. zakupiło 70 akcji spółki FIBa Software S.R.L., z siedzibą w Bukareszcie, za cenę 5.849.210,35 EUR, stanowiących 70,00% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość ewidencyjna FIBa Software S.R.L., w księgach rachunkowych spółki Asseco Romania S.A. wyniesie szacunkowo 6.127.217,35 EUR. Akcje zostały nabyte od 4 akcjonariuszy spółki FIBa Software S.R.L.: Ansua Consulting Limited, Grigore-Remus Dorabantu, Catalin-Radu Georgian, Adriana-Gratziela Bailescu.  

FIBa Software S.R.L. jest największym wyspecjalizowanym rumuńskim dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego. Parterami technologicznymi spółki są światowi liderzy tacy jak Oracle, HP, Microsoft, Jujitsu-Siemens. Spółka posiada bardzo szeroką ofertę własnych rozwiązań dla bankowości obejmującą systemy transakcyjne, obsługi kredytów, systemy CRM, system obsługi kart płatniczych i wiele innych. Klientami FIBa Software S.R.L. są między innymi: Rumuński Bank Centralny, BRD Societe Generale, Raiffeisenbank, ABN Amro, Citibank, HVB Bank i wiele innych.  

Przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług własnych stanowią około 80% łącznych przychodów spółki FIBa Software S.R.L., dzięki temu spółka osiąga wysoką rentowność sprzedaży. W roku 2006 przychody spółki wyniosły 2.185 tys. EUR, a zysk netto 982 tys. EUR. Marża operacyjna spółki FIBa Software S.R.L. wyniosła w ostatnim roku 45%. Spółka zatrudnia około 20 osób.  

Asseco Romania S.A. zakupiło także 700 akcji spółki Net Consulting S.R.L., z siedzibą w Bukareszcie, za cenę 9.781.732,60 EUR, stanowiących 70,00% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość ewidencyjna Net Consulting S.R.L., w księgach rachunkowych spółki Asseco Romania S.A. wyniesie szacunkowo 10.025.844,60 EUR. Akcje zostały nabyte od 3 akcjonariuszy spółki Net Consulting S.R.L.: Dragos Serban Stan, Ion C. Coltan, Alexandru Visan.  

Net Consulting S.R.L. oferuje usługi integracyjne i rozwiązania informatyczne dla sektorów: finansowego, przemysłowego i instytucji publicznych. Spółka posiada cztery główne linie biznesowe: Infrastructure Microsoft related projects, Business continuity, Business automation, Software development. Klientami Net Consulting S.R.L.  są między innymi: w sektorze przemysłowym Lafarge, w sektorze bankowym bank ING, Banc Post, Porsche Group; w sektorze administracji publicznej Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny i wiele innych. W roku 2006 przychody spółki Net Consulting wyniosły 25.325 tys. EUR, a zysk netto 1.751 tys. EUR. Spółka zatrudnia około 100 osób.  

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającymi akcje w wyżej wymienionych spółkach i osobami nimi zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany środków uzyskanych z emisji obligacji Asseco Romania S.A., której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 31/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Akcje nabytych spółek stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego tych spółek, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2007

Rejestracja podwyższenia kapitału w Asseco Poland SA

Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2007 roku Spółka została poinformowana że w dniu 19 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 30.276 akcji w ramach zamiany z obligacji zamiennych serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 sierpnia 2000 roku.  

Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 46.150.804 PLN i dzieli się na 46.150.804 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 46.150.804 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

33/2007

Umowa z bankiem BOŚ S.A.

Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.  

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2007 Spółka podpisała umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest centralizacja używanego przez Bank systemu defBank Pro, która będzie etapem przejściowym w procesie wdrożenia docelowego centralnego systemu informatycznego. Harmonogram przewiduje zamknięcie projektu do końca bieżącego roku.  

Łączna wartość umowy wynosi netto 14 500 000 PLN (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych).

32/2007

Sprzedaż akcji Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż w dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży 329 akcji imiennych spółki Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK każda. W celu wykonania umowy sprzedaży, a tym samym skutecznego przeniesienia własności do akcji, w dniu 25 kwietnia 2007 roku dokumenty 329 akcji będących przedmiotem sprzedaży zostały wydane przez dotychczasowego właściciela Asseco Poland S.A. na rzecz nabywcy – Asseco Slovakia, a.s. Sprzedane akcje stanowią 25,06% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s.

Cena sprzedaży 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 21 412 987 PLN. Aktualnie wartość księgowa wszystkich akcji Asseco Czech Republic, a.s. w księgach rachunkowych Asseco Poland S.A. wynosi 80 978 000 PLN. Asseco Poland S.A. otrzyma płatność w gotówce w ciągu 15 dni od dnia zbycia papierów wartościowych. 

Kupującym jest spółka Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Bratysławie, Oddział I, Rejestr 2024/B pod numerem 35760419. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

Asseco Poland S.A. posiada 660.000 akcji Asseco Slovakia, a.s. stanowiących 41,67% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. Posiadany pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. korzystać z uprawnień określonych w statucie Asseco Slovakia, a.s. do wyznaczania większości członków rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., Adam Góral, pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s.

Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 25,06% udziałów w Asseco Czech Republic, a.s. wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to pierwszy etap budowy przez Asseco Slovakia, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy, do którego jeszcze w tym roku do powinny dołączyć kolejne 2-3 spółki informatyczne, zajmujące się integracją, produkcją systemów typu ERP oraz systemami do paszportyzacji. Powstałe w ten sposób Asseco Czech Republic, a.s. będzie jedną z największych spółek informatycznych w Czechach. 

Akcje Asseco Czech Republic, a.s. będące przedmiotem transakcji stanowią 25,06% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

31/2007

Emisja obligacji przez Asseco Romania S.A.

Rzeszów, 25 kwietnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2007 roku spółka zależna, Asseco Romania S.A. z siedzibą w Rzeszowie, podpisała umowę z bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie dotyczącą programu emisji obligacji. 

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (sto milionów) (zwanych dalej Obligacjami). 

W ramach programu emisji obligacji Asseco Romania S.A. emituje I-szą transzę Obligacji serii C, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 PLN, w liczbie 7 020 (siedem tysięcy dwadzieścia) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 200 000 PLN (siedemdziesiąt milionów dwieście tysięcy). Okres zapadalności obligacji I-szej transzy wynosi 1 rok.

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowanie ani obowiązek świadczeń dodatkowych. 

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Romania S.A. z bankiem BPH SA.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Romania S.A. 

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2007

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji

Rzeszów, 23 kwietnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 262/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku postanowił wprowadzić z dniem 26 kwietnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Asseco Poland S.A., o wartości nominalnej 1 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 kwietnia 2007 r. rejestracji tych akcji pod kodem PLSOFTB00016. 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2007

Rejestracja akcji w KDPW

Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż, zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA uchwałą nr 289/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016 pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na GPW na tym samym rynku, na który zostały wprowadzone akcje serii A, B i C Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016.
 
Jednocześnie Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż Spółka złożyła wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D. 
 
Proponowaną datą wprowadzenia jest 26 kwietnia 2007 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2007

Sprzedaż warrantów przez Prezesa Zarządu

W dniu 20 kwietnia 2007 roku Spółka Asseco Poland S.A. została poinformowana, że w dniu 16 kwietnia 2007 roku, Adam Góral, Prezes Zarzadu Asseco Poland S.A., zbył 295.000 warrantów subskrypcyjnych po cenie jednostkowej 35,82 PLN. Nabywcą warrantów była instytucja finansowa wskazana przez Spółkę zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 roku. Warranty uprawniają do objęcia akcji serii D w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 2 z dnia 14 listopada 2006r. 

Zbywający warranty dodatkowo poinformował Spółkę, że jako znaczący akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. był zainteresowany jak najszybszym zakończeniem wszelkich procedur związanych ze zmianami kapitałowymi Spółki, których elementem była emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału, dokonanymi w związku z połączeniem spółek Asseco Poland S.A. oraz SOFTBANK S.A.  

Ponadto Adam Góral poinformował, że w najbliższym okresie nie planuje sprzedaży większych pakietów akcji Spółki. 

Adam Góral posiada obecnie 8.083.000 akcji Asseco Poland S.A., reprezentujących 17,53% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 17,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

27/2007

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 23 maja 2007 r., na godz. 11.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul.17 Stycznia 72A, z następującym porządkiem obrad:

1.          Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.          Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.          Przyjęcie porządku obrad.

4.          Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

5.          Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

6.          Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

7.          Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

8.          Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

9.          Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

10.      Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

11.      Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

12.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.

13.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

14.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Softbank (Asseco Poland SA) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

15.      Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2006 i wypłaty dywidendy.

16.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

17.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

18.      Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

19.      Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

20.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

21.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.

22.      Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.

23.      Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.

24.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.

25.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

26.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

27.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 ust.15 Statutu spółki. 

Dotychczasowa treść § 14 ust.15o brzmieniu:

㤠14 ust.15

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

㤠14 ust.15

„1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu.

2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw”. 

28.      Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 15 maja 2007 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2007

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Asseco Romania S.A.

Warszawa, 19 kwietnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie o zarejestrowaniu z dniem 17 kwietnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278721, spółki Asseco Romania S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500.000 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  

Spółka Asseco Poland S.A. objęła 4.650.000 akcji w spółce Asseco Romania S.A., stanowiących 93% kapitału zakładowego spółki Asseco Romania S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, reprezentujących 93% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Romania S.A. Objęte akcje zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 465.000 PLN. Pozostałymi akcjonariuszami Asseco Romania S.A. są kluczowe osoby dla Asseco Poland S.A., w tym członkowie zarządu Spółki.  

Zarząd spółki Asseco Romania S.A. jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest Marek Panek, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. Rada nadzorcza Asseco Romania S.A. jest trzyosobowa. Przewodniczącym rady nadzorczej jest Adam Góral, który pełni także funkcję prezesa zarządu Asseco Poland S.A. Ponadto członkiem rady nadzorczej Asseco Romania S.A. jest Przemysław Sęczkowski, który pełni także funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. oraz Jacek Duch, który jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Asseco Poland S.A. 

Przedmiotem działalności Asseco Romania S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych na terenie Rumunii. Pierwszymi inwestycjami Asseco Romania S.A. będzie zakup akcji dwóch spółek informatycznych z siedzibą w Bukareszcie, z których akcjonariuszami Asseco Poland S.A. podpisało wstępne umowy w dniu 5 grudnia 2006 roku. Łączne przychody planowanych do przejęcia spółek z Rumunii za rok 2006 wyniosły około 27,5 mln EUR, a zysk netto około 2,7 mln EUR. Spółka Asseco Poland S.A. informowała o wstępnej umowie inwestycyjnej raportem bieżącym RB 25/2007, w dniu 17 kwietnia 2007 r.  

Objęte przez Spółkę akcje w Asseco Romania S.A. stanowią 93% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz z § 2 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

25/2007

Podpisanie wstępnych umów dotyczących akwizycji w Rumunii i w Serbii

Warszawa, 17 kwietnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w dniu 5 grudnia 2006 roku podpisała wstępną umowę zawarcia transakcji zakupu akcji dwóch spółek informatycznych z siedzibą w Bukareszcie, w Rumunii, natomiast w dniu 27 lutego 2007 roku Spółka podpisała wstępną umowę zawarcia transakcji zakupu akcji dwóch spółek informatycznych w tym jedna z siedzibą w Skopie, a druga z siedzibą w Belgradzie, w Serbii. Wstępne umowy zostały zawarte z akcjonariuszami spółek z Rumunii i Serbii. 

Wstępne umowy określają harmonogram czasowy dalszych negocjacji oraz wstępne warunki finansowe zawarcia transakcji. Zarząd Asseco Poland S.A. przewiduje iż ostateczna umowa zakupu akcji spółek z Rumunii zostanie zawarta w ciągu 3 tygodni od publikacji niniejszego raportu bieżącego, natomiast spółek z Serbii w ciągu 3 miesięcy od publikacji niniejszego raportu bieżącego.  

Wstępne umowy dotyczą zakupu akcji spółek informatycznych, których podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż oprogramowania oraz usługi informatyczne. Łączne przychody spółek z Rumunii za rok 2006 wyniosły około 27,5 mln EUR, a zysk netto około 2,7 mln EUR, natomiast łączne przychody spółek z Serbii za rok 2006 wyniosły około 16,1 mln EUR, a zysk netto około 3,0 mln EUR. 

Spółka opóźniła podanie do publicznej wiadomości informacji o wstępnych umowach ponieważ mogłoby naruszyć słuszny interes Asseco Poland S.A., a przede wszystkim mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji dotyczących ustalenia ostatecznych warunków transakcji.  

24/2007

Zakup udziałów w Safo Sp. z o.o. oraz podpisanie planu połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2007r. spółka zależna ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej działającą pod firmą INCENTI S.A.) zakupiła od pięciu wspólników spółki SAFO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie: Dariusza Jaworskiego, Marka Dutkowskiego, Roberta Kłosa, Piotra Krzyżaka i Tomasza Skockiego 540 udziałów tej spółki za łączną cenę 17.181.818,28 PLN (słownie: siedemnaście milionów Warszawa, sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych 28/100), stanowiących 28,30% kapitału zakładowego SAFO Sp. z o.o. Spółka SAFO Sp. z o.o. wykazująca na dzień zawarcia umów sprzedaży udziałów znaczny majątek, w tym kapitał obrotowy na poziomie ok. 5,9 mln PLN, jest czołowym polskim dostawcą rozwiązań informatycznych dedykowanych dla większych przedsiębiorstw, prognozuje uzyskanie w roku obrotowym 2007 zysku netto na poziomie ok. 5,5 mln PLN. 

Zakup przez ASSECO Business Solutions S.A. 540 udziałów stanowiących 28,30% kapitału zakładowego SAFO Sp. z o.o. jest pierwszym etapem budowania przez Grupę ASSECO w oparciu o spółkę zależną ASSECO Business Solutions S.A. podmiotu będącego liderem polskich rozwiązań informatycznych dedykowanych do obsługi przedsiębiorstw poza sektorem bankowym.  

W wyniku integracji spółek SAFO Sp. z o.o., SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., SOFTLAB Sp. z o.o. i WAPRO Sp. z o.o., Zarząd ASSECO Business Solutions S.A. planuje osiągnąć w roku 2007ze sprzedaży własnych rozwiązań dla przedsiębiorstw, z działalności outsourcingowej i sprzedaży usług e- learningowych zysk netto pomiędzy 13 a 15 mln PLN.

W dniu 29 marca 2007r. rozpoczął się proces połączeniowy spółek SAFO Sp. z o.o., SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., SOFTLAB Sp. z o.o., WAPRO Sp. z o.o. oraz spółki ASSECO Business Solutions S.A. poprzez podpisanie uzgodnionego planu połączenia dokonywanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. 

Po realizacji połączenia udział ASSECO Poland S.A. w kapitale zakładowym ASSECO Business Solutions S.A. wyniesie ok. 67,47 %. 

Planuje się wprowadzenie akcji spółki zależnej ASSECO Business Solutions S.A. do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do końca roku 2007.

23/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 20 marca 2007 roku w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a.  

AKCJONARIUSZ 

LICZBA GŁOSÓW 

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Adam Góral 

8 083 000

17,53% 

Prokom Software SA 

11 834 791 

25,66% 

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 

2 358 641 

5,11% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 

3 668 000 

7,95% 

22/2007

Uchwała podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 20 marca 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęta została następująca uchwała.  

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20 marca 2007 r.

w przedmiocie zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki  

 

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.4 pkt.8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust.15 Statutu Spółki w sposób następujący:

 Dotychczasowa treść § 14 ust.15 o brzmieniu: 

§ 14 ust.15 

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i Wiceprezes”.

 

 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 § 14 ust.15

 „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie”.

 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2007

Uchwała podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 20 marca 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęta została następująca uchwała.  

 

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20 marca 2007 r.

w przedmiocie zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki

 

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.4 pkt.8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust.15 Statutu Spółki w sposób następujący: 

Dotychczasowa treść § 14 ust.15 o brzmieniu: 

 

§ 14 ust.15 

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i Wiceprezes”. 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

§ 14 ust.15 

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie”. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2007

Umowa sprzedaży udziałów w Softlab Sp. z o.o.

Zarząd Asseco Poland SA informuje iż w dniu 15 marca 2007 r. Spółka otrzymała notarialnie poświadczony dokument umowy sprzedaży 284 udziałów spółki Softlab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 44,6% kapitału zakładowego tej spółki. Kupującym jest spółka Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Warszawie. 

Cena sprzedaży za 284 udziałów wynosi 12 008 940 PLN i zostanie zapłacona przez Asseco Business Solutions SA jednorazowo w terminie do 30 kwietnia 2007 r. Sprzedawane udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Softlab Sp. z o.o. 

Asseco Poland SA posiada 5 000 000 akcji Asseco Business Solutions SA, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Członkowie zarządu Asseco Poland SA Panowie Piotr Jeleński oraz Przemysław Borzestowski są członkami rady nadzorczej Asseco Business Solutions SA.      

 Spółka Asseco Business Solutions SA do dnia 20 lutego 2007 r. występowała pod firmą Incenti SA. Intencją Zarządu Asseco Poland SA jest stworzenie na bazie Asseco Business Solutions SA Centrum Kompetencyjnego Grupy odpowiedzialnego za systemy ERP, outsourcing i e-learning. Docelowo z Asseco Business Solutions SA zostaną połączone dwie inne spółki z Grupy Kapitałowej Asseco: Softlab Sp. z o.o. i Wa-Pro Sp. z o.o, specjalizujące się w oprogramowaniu klasy ERP.  

Asseco Poland SA po transakcji sprzedaży 284 udziałów w Softlab Sp. z o.o. posiada 328 udziałów tej spółki, stanowiące 51,6% kapitału zakładowego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2007

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Asseco Poland SA

Zarząd Asseco Poland SA podaje do wiadomości projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2007 r.
w przedmiocie zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.4 pkt.8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust.15 Statutu Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 14 ust.15 o brzmieniu:

§ 14 ust.15

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i Wiceprezes”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 14 ust.15

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2007

Stanowisko spółki w sprawie artykułu prasowego, dotyczącego nabycia przez Asseco Poland SA udziałów spółki SAFO sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że spółka - wbrew doniesieniom Gazety Giełdy PARKIET z dnia 27 lutego 2007 roku w artykule pt. „Safo trafi do grupy producentów ERP, którą buduje Asseco” - do dnia dzisiejszego nie przejęła kontroli nad działającą na rynku ERP spółką SAFO sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Trwają obecnie negocjacje oraz audyt mające na celu ewentualne włączenie spółki SAFO do przedsięwzięcia o nazwie Asseco Business Solutions S.A., które będzie centrum kompetencyjnym grupy Asseco odpowiedzialnym za oprogramowanie ERP, outsourcing i e-learning. Przewidujemy, że do końca marca 2007 roku będziemy mogli poinformować w formie raportu bieżącego o dokonaniu transakcji.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2007

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006

Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż w dniu 23 lutego 2007 r. zostanie przekazana do wiadomości korekta raportu za IV kwartał roku obrotowego 2006 obejmującego okres od 01.10.2006 do 31.12.2006, przekazanego w dniu 22 lutego 2007 r.

W tabeli na stronie 54 przedstawiającej portfel zamówień Grupy Asseco (dawniej Softbank) na dzień sporządzenia raportu, podano iż na lata 2007 – 2010 wynosi on 1 242 mln PLN, prawidłowa wartość wynosi 1 068 mln PLN. 

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że dokonana korekta raportu kwartalnego SA.-Qr 4/2006 nie wpływa na wynik finansowy i jest wynikiem pomyłki pisarskiej.
Za powstały błąd przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

17/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 20 lutego 2007 roku w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a.  

AKCJONARIUSZ 

LICZBA GŁOSÓW 

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Adam Góral 

8 083 000 

17,53% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 

3 668 000 

7,95% 

 

 

16/2007

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 20 lutego 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęta została następująca uchwała. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią załącznik do raportu bieżącego.  

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie do Softbank Serwis Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z art. 393 pkt. 3 ksh

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland SA - zgodnie z treścią art.393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie spółce Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Softbank Serwis Sp. z o.o., o wartości nie mniejszej niż 40,3 mln PLN. 

§ 2

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień podjęcia uchwały, wchodzą:
- składniki opisane w Załączniku nr 1, 
- prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę wymienione w Załączniku nr 2, 
- prawa i obowiązki z kontraktów handlowych, które zostały wymienione w Załączniku nr 3.- 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2007

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 20 marca 2007 r., na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A z następującym porządkiem obrad:

1/Otwarcie Zgromadzenia,
2/Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3/Sporządzenie listy obecności,
4/Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5/Przyjęcie porządku obrad,
6/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki,
7/ Zamknięcie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej treść projektu zmian w Statucie Spółki: 

dotychczasowe brzmienie § 14 ust.15:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.”

nowe brzmienie㤠14 ust.15:
„ W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zarząd Asseco Poland S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia ( art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) 
 
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 
 
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 
 
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2007

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland SA podaje do wiadomości projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2007 r. o godz. 11.30 w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie do Softbank Serwis Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z art. 391 pkt. 3 ksh

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland SA - zgodnie z treścią art.393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie spółce Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Softbank Serwis Sp. z o.o., o wartości nie mniejszej niż 40,3 mln PLN. 

§ 2

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień podjęcia uchwały, wchodzą:
- składniki opisane w Załączniku nr 1, 
- prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę wymienione w Załączniku nr 2, 
- prawa i obowiązki z kontraktów handlowych, które nie mogą zostać w dacie podjęcia niniejszej uchwały przeniesione za względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub brak zgód kontrahentów, a które zostały wymienione w Załączniku nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2007

Aneks do umowy z MSWiA na wdrożenie systemu CEPiK

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2007 roku Spółka podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) aneks (Aneks) do umowy (Umowa) na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa została podpisana 28 października 2003 (Raport Bieżący 55/2003 z dnia 28.10.2003). 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu termin zakończenia prac nad wszystkim elementami systemu CEPiK ustalono na dzień 31.12.2008. 

Do tej pory w ramach realizacji projektu wykonano i uruchomiono : 

 • Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) 
 • Centralną Ewidencję Kierowców (CEK) 
 • Udostępnianie danych w trybach urzędowym i automatycznym 
 • Moduł wymiany danych z UFG 
 • Interfejsy do udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom zewnętrznym, w tym Policji, Strażom Miejskim, Straży Granicznej, Komornikom, oraz innym instytucjom uprawnionym 
 • Moduł analityczno-raportowy 
 • Portal internetowy  
 • Linię kopertująco-drukującą 
 • Tymczasowe Centrum Zapasowe 

System CEPiK aktualizowany jest danymi o rejestracji pojazdów oraz wydanych prawach jazdy w cyklu dziennym.

Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram dalszej realizacji projektu, w którym w szczególności przesunięto terminy wdrożenia aplikacji umożliwiającej dostęp w trybie on-line dla starostw (ADS) oraz ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo u ruchu drogowym (CEP-S). Przesunięto także termin uruchomienia docelowego Centrum Zapasowego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2007

Zmiana udziału Prokom Software w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia akcji

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała od Prokom Software SA („Prokom”) zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego przez Prokom udziału w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) („Spółka”), w wyniku podwyższenia kapitału Spółki w związku z połączeniem Spółki z Asseco Poland S.A. („Połączenie”) oraz objęciem przez Prokom 3.210.000 akcji Spółki w zamian za wniesione wkłady niepieniężne. 

W wyniku Połączenia oraz objęcia akcji za wkłady niepieniężne, Prokom posiada obecnie 11.834.791 akcji reprezentujących 25,66% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 25,66% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed dokonaniem Połączenia i objęciem akcji za wkłady niepieniężne Prokom posiadał 8.624.791 akcji Spółki, które reprezentowały 34,26% w kapitale zakładowym i uprawniały do 34,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2007

Zmiana udziału w akcjonariacie Adama Górala w związku z połączeniem spółek

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała od pana Adama Górala zawiadomienie, iż pan Adam Góral posiada 17,53% udziału w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) („Spółka”), w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale Spółki w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Asseco Poland S.A. jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”), („Połączenie”). 

Obecnie pan Adam Góral posiada 8.083.000 akcji reprezentujących 17,53% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 17,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

Przed dokonaniem Połączenia pan Adam Góral nie posiadał akcji Spółki. Pan Adam Góral posiadał 1.370.000 akcji Spółki Przejmowanej, które reprezentowały 35,58% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 35,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Adam Góral oświadczył, iż nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w kapitale zakładowym Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy następujących po dacie zawiadomienia. 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. b Ustawy o Ofercie pan Adam Góral zawiadomił również, iż posiada 50.000 warrantów subskrypcyjnych Spółki Przejmowanej uprawniających do objęcia 295.000 warrantów subskrypcyjnych Spółki, uprawniających do objęcia 295.000 akcji Spółki.

Po ewentualnym wykonaniu praw objęcia akcji wynikających ze wszystkich przyznanych warrantów subskrypcyjnych pan Adam Góral będzie posiadał 8.378.000 akcji reprezentujących 18,17% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 18,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2007

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80,  35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 20 lutego 2007 r., na godz. 11:30, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do Softbank Serwis Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A., związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z treścią art.393 pkt.3 ksh.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia ( art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., Nr 183, poz. 1538) 

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2007

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że raporty okresowe w 2007 roku Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

RAPORTY KWARTALNE Skonsolidowane Rozszerzone 
Za IV kwartał 2006 w dniu 22.02.2007 
Za I kwartał 2007 w dniu 10.05.2007
Za II kwartał 2007 w dniu 08.08.2007 
Za III kwartał 2007 w dniu 08.11.2007 

RAPORT PÓŁROCZNY Skonsolidowany Rozszerzony
Za I półrocze 2007 w dniu 14.09.200

RAPORTY ROCZNE 
Skonsolidowany za 2006 rok w dniu 13.04.2007 
Jednostkowy za 2006 rok w dniu 13.04.2007

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2007

Korekta liczby akcji zarejestrowanych w KDPW

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2007 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (‘KDPW’) informację dotyczącą korekty przeliczenia akcji spółki ASSECO POLAND S.A. (Spółka przejmowana) na akcje serii C spółki ASSECO POLAND S.A. (spółka przejmująca, dawny SOFTBANK S.A.). Korekta wynika z błędu w przeliczeniu akcji popełnionego przez jednego z uczestników KDPW. W wyniku tej korekty łączna liczba akcji serii C spółki ASSECO POLAND S.A. (dawny SOFTBANK S.A.) po uwzględnieniu ww. korekty, wynosi 17.735.815 akcji (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści piec tysięcy osiemset piętnaście), a nie 17.735.823, jak zostało wskazane w poprzedniej korespondencji od KDPW. 

Asseco Poland S.A. podejmie działania w celu skorygowania wielkości emisji do stanu wynikającego z powyższej korekty, w tym złoży ponowny wniosek do sądu rejestrowego. 

Po rejestracji kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. będzie się dzielił na 46.120.528 akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 1 zł każda.  

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2007

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 35/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku postanowił wprowadzić z dniem 17 stycznia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 

 • 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
 • 17.735.823 akcje zwykłe na okaziciela serii C 

pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 stycznia 2007 r. rejestracji tych akcji pod kodem PLSOFTB00016  

Ponadto zgodnie z komunikatem Zarządu GPW z dnia 15 stycznia 2007 r. akcje spółki Asseco Poland S.A. będą notowane pod nazwą „ASSECOPOL” i oznaczeniem „ACP” Ponadto Zarząd GPW uchwałą nr 34/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku w związku z dokonanym połączeniem spółki Softbank S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) postanowił wykluczyć od dnia 16 stycznia 2007 r. z obrotu giełdowego akcje spółki Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCOMP000017.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2007

Zmiana udziału ING TFI w akcjonariacie

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 11 stycznia 2006 r., spółka otrzymała od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zawiadomienie, iż w wyniku dokonania przez sąd w dniu 4 stycznia 2007 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek Asseco Poland SA z Softbank SA oraz zarejestrowania głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, liczba posiadanych akcji przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI SA spadła poniżej progu 10% ogólnej liczny głosów. 

Przed zmianą fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały: 

 • 391.566 akcji Asseco Poland SA, co stanowiło 10,17% kapitału zakładowego i uprawniało do 10,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland SA; 
 • 1.844.340 akcji Softbank SA, co stanowiło 7,33% kapitału zakładowego i uprawniało do 7,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA; 

Na dzień dokonania przez sąd wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek Asseco Poland SA z Softbank SA fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 4.154.579 akcji Asseco Poland SA, co stanowiło 9,01% kapitału zakładowego i uprawniało do 9,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland SA.  

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 69

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2007

Rejestracja akcji w KDPW

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż, zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 8 stycznia 2007 roku przez Spółkę, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 12/07 z dnia 5 stycznia 2007 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: 

1) 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł. każda, 

2) Do 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki Assceco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki Asseco Poland S.A. na akcje Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) w związku z połączeniem dokonanym w trybie art 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przejęcie spółki Asseco Poland S.A. przez spółkę Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.)  

oraz nadać im kod PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na GPW w następstwie asymilacji z akcjami oznaczonymi kodem PLSOFTB00016. Zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Asseco Poland S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. 

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest dzień 8 stycznia 2007 r.  

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym złożyła wnioski do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C w następstwie asymilacji. Proponowaną datą asymilacji i wprowadzenia jest 17 stycznia 2007 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2007

Złożenie wniosku do KDPW S.A. o rejestrację akcji i wyznaczenie dnia referencyjnego

Warszawa, dnia 4 stycznia 2007 r. 
 
Zarząd spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna (dawniej Softbank S.A.) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zostały złożone do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wnioski o rejestrację w Depozycie Papierów Wartościowych, 
(a) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostaną wydane w związku z połączeniem spółki z Asseco Poland Spółka Akcyjna. Jednocześnie spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie dnia referencyjnego dla potrzeb dokonania przydziału akcji serii C akcjonariuszom Asseco Poland Spółka Akcyjna na dzień 8 stycznia 2007 roku. 
(b)  3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
pod warunkiem dopuszczenia oraz wprowadzenia ww akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2007

Połączenie spółek, podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu

Zarząd spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (poprzednia nazwa: Softbank Spółka Akcyjna) („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2007 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000104838 („Asseco”), („Połączenie”). 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Asseco na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wyda akcjonariuszom Asseco (łączenie przez przejęcie). Spółka prowadzi działalność w zakresie dostarczania rozwiązania dla sektora bankowego, finansowego i administracji publicznej. Asseco prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. 

W związku z rejestracją Połączenia, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę nie większą niż 17.736.344 zł mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb Połączenia majątku Asseco, w drodze emisji nie więcej niż 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Połączeniowe”). Ostateczna liczba Akcji Połączeniowych zostanie określona dopiero po dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny. 

Jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 r., zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki, o kwotę 3.210.000 zł w drodze emisji 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda, które zostaną objęte przez spółkę Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie („Prokom”) i pokryte aportem w postaci akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki PVT A.S. z siedzibą w Pradze oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków. 

Ponadto, jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 r., zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę 295.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrybcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. 

W związku z Połączeniem została też zarejestrowana zmiana postanowień statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przesyłamy zmiany do statutu Spółki oraz jednolity tekst statutu, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 listopada 2006 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 9, 14 oraz § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2007

Raporty bieżące 2007 rok

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2007

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

1/2007

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2007 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 r. (raport bieżący RB41/2003). Aneks zwiększa wartość limitu kredytowego do 100 mln PLN oraz przedłuża okres wykorzystania udzielonego kredytu do 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Limit zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zapisanych w aneksie.  

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym będą przedmiotem Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Softbank S.A.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu