Raporty bieżące

11/2018

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. miał zostać opublikowany 23 sierpnia 2018 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 to 27 sierpnia 2018 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2018

ZWZ Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 25 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2018

Uchwały podjęte przez ZWZ Asseco Poland S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Rzeszów, 26 kwietnia 2018 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r. Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Uchwały podjęte - załącznik

8/2018

Uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29.03.2018

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 25 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.30 w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa.

Do raportu załączone zostały: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał oraz dodatkowe materiały (link).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

6/2018

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy, tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty, 249.830.912,03 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100), tj. po 3,01 zł na jedną akcję.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2018

Wstępna deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017

wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę za 2017 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 04/2018, Zarząd podjął decyzję dotyczącą wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych. Zarząd zdecydował zarekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2018

Wstępna informacja o szacunkowym wpływie jednorazowych transakcji na jednostkowy wynik Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Asseco

Zarząd Spółki informuje, że w efekcie przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów Spółki, wynik jednostkowy Asseco Poland S.A. oraz wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej Asseco za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę 80,1 mln PLN. Powyższa kwota wynika z odpisu wartości firmy zaalokowanej do segmentu Administracja Publiczna, co do której Zarząd Spółki na bazie przeprowadzonego testu stwierdził trwałą utratę wartości.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2018

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. powołała Artura Wizę do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2018

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że z dniem 1 lutego 2018 r. Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2018 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Pobierz raport Kopiuj link do raportu