Raporty bieżące

36/2011

Podpisanie listu intencyjnego na zasadach umowy warunkowej

Rzeszów, 9 grudnia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 r. podpisany został list intencyjny na zasadach umowy warunkowej („List”) ze 111 akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki „Centrum Komputerowe ZETO S.A.” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź („ZETO”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117869, o kapitale zakładowym, który wynosi 2.149.700 PLN. 

Przedmiotem Listu jest wola sprzedaży 42.943 posiadanych przez Akcjonariuszy Akcji, reprezentujących 99,88% udział w głosach na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym ZETO przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego ZETO na kwotę 42.045.696,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100) („Akcje”).
Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) uzyskaniu przez Spółkę zgody UOKiK na nabycie Akcji,

b) zawarciu przez Strony umowy rachunku ESCROW służącego zabezpieczeniu płatności ceny Akcji,

c) zawarciu umów depozytu pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką, ze wskazaniem Spółki jako podmiotu uprawnionego do odbioru zdeponowanych odcinków zbiorowych Akcji, przewidujących przeniesienie na Spółkę ich posiadania w terminie 45 dni od daty zawarcia niniejszego Listu,

d) zdeponowaniu wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów Akcji na podstawie umów depozytu wskazanych w pkt. c) nie później niż na dzień przed terminem zawarcia pierwszej umowy sprzedaży Akcji.

Zawarcie umów wskazanych w pkt. b) i c) oraz dostarczenie Spółce potwierdzenia zdeponowania Akcji reprezentujących co najmniej 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu warunkuje podpisanie umów sprzedaży, co oznacza, że umowy sprzedaży nie będą podpisywane, jeśli nie zostaną zawarte umowy opisane w pkt. b) i c) lub nie zostanie doręczone Spółce potwierdzenie zdeponowania akcji w określonej powyżej minimalnej wysokości. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

35/2011

Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję

Komisja Nadzoru Finansowego

Rzeszów, 7 grudnia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2011 r. powołała Członków Zarządu na nową 5 (pięcio) letnią wspólną kadencję obejmującą lata 2011-2016.
Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu powołani zostali: Pani Renata Bojdo, Pan Przemysław Borzestowski, Pan Tadeusz Dyrga, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pan Włodzimierz Serwiński, Pan Przemysław Sęczkowski, Pan Robert Smułkowski i Pan Wojciech Woźniak. 

Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979–1990 pracował w filii UMCS w Rzeszowie, początkowo jako asystent (1979-1981), następnie w latach 1981–1984 jako starszy asystent i w latach 1984–1990 jako adiunkt. W latach 1991–1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Był współzałożycielem Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) (1991 r.). W latach 1991 – 1995 pełnił funkcję dyrektora oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Od września 1995 r. był Wiceprezesem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Asseco Poland (d. COMP Rzeszów). Od 1999 do 2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A., połączonej z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 2 stycznia 2006 r. W latach 2002-2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. 
Od marca 2004 r. do dnia połączenia Spółki z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) – 4 stycznia 2007 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), a od 2 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Prokom. Od 21 stycznia 2009 do 3 stycznia 2010 był Prezesem Zarządu ABG S.A. (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3 stycznia 2010). 
Od marca 2005 r. zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Epsilio S.A., która połączyła się z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 1 lipca 2005 r. Był przewodniczącym Rad Nadzorczych WA-PRO, Softlab, Softlab Trade, Asseco Romania, Spółki ABG, ABG (dawniej DRQ) oraz Vistula&Wólczanka S.A., Asseco Systems (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3 stycznia 2011).
Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft,  Asseco Northern Europe oraz funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, a także Prezesa Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu. 
Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki i odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Spółki. Pełni bezpośredni nadzór nad Biurem Organizacyjno-Prawnym, Działem Personalnym, Pionem Ochrony, Pionem Administracji i Działem Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Pan Adam Góral nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pani Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie od  lipca  1992 r. do stycznia 1993 r. pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.  Jest zatrudniona w Asseco Poland od 1993 roku, w latach 1995 - 2004 pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki, od 2002 roku była Dyrektorem Finansowym. W okresie od marca 2004 roku do stycznia 2007 roku była Członkiem Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), odpowiedzialnym za Finanse i Księgowość. 
Od 2008 r. do stycznia 2011 r. była członkiem Rady Nadzorczej Asseco Systems. Od sierpnia 2010 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Resovia S.A.
Od 1 lipca 2009 r. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, odpowiedzialnym za Finanse Spółki.

Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Renata Bojdo nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Przemysław Borzestowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w roku 1991 ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. W roku 1996 ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie rachunkowości, analizy ekonomicznej i zastosowań gospodarczych systemów informatycznych. 
W latach 1997–2003 zajmował kierownicze stanowiska w Prokom Software jako osoba odpowiedzialna za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku bankowego i kapitałowego. W okresie od 2002 r. do 2005 r. pełnił funkcję Członka, a potem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Epsilio S.A. (wcześniej Wonlok S.A.). Od 2002 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. 
Od lutego 2004 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Poland, od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Pion Administracji Publicznej, Pion Systemów Pocztowych, Pion Zarządzania Informacją, Pion rynku Kapitałowego, Pion Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych oraz Dział Wsparcia Kontraktów.

Pan Przemysław Borzestowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Borzestowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Tadeusz Dyrga jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. elektryk ze specjalnością automatyka. W latach 1973-1986 pracował jako nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu prowadzącego prace naukowo – badawcze na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1997 pełnił następujące funkcje: kierownika, później zastępcy dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej – PROKOM, a następnie dyrektora w Prokom Software System Sp. z o.o. Od 1997 r. był zatrudniony w Prokom jako dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt KSI ZUS. W roku 2002 został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Prokom, którą pełnił do czasu włączenia Prokom do Asseco (1 kwietnia 2008 r.). 
Funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Społecznych pełni od 1 kwietnia 2008 r.

Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tadeusz Dyrga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Marek Panek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. 
W latach 1993-1995 był zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Gantel Sp. z o.o. W roku 1995 rozpoczął pracę jako specjalista ds. marketingu w COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. Od 1995 r. pracował w Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), kolejno na stanowiskach specjalisty ds. marketingu (od 1995 do 1996), dyrektora ds. marketingu (od 1996 do 2003), dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu (od 2003 do 2004), Członka Zarządu, dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu (od 2004 do 2007). W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Softlab Sp. z o.o., w latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. oraz Prezesem Zarządu Asseco Romania S.A. 
Obecnie Marek Panek pełni funkcje: Członka Rady Dyrektorów Sintagma UAB (od lipca 2008 r.), a także Prezesa Zarządu Asseco Resovia S.A. (od sierpnia 2010 r.), Członka Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s. (Słowacja) (od listopada 2009 r.), Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd (od listopada 2010 r.), Członka Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, a.s.  (Czechy) (od marca 2011 r.), Przewodniczącym Rady Dyrektorów Asseco Danmark A/S (od kwietnia 2011 r.)
Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. i jest Dyrektorem Działu Koordynacji Sprzedaży i Współpracy z Partnerami, nadzoruje Dział Marketingu, Dział PR i Relacji Inwestorskich oraz Biuro Projektów Unijnych.

Pan Marek Panek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Panek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Paweł Piwowar jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 rozpoczął pracę w spółce Computerland, zajmując kolejno stanowiska: kierownika pracowni systemów komputerowych, dyrektora oddziału Warszawa, dyrektora generalnego, Wiceprezesa Zarządu. W okresie od stycznia 1998 r. do maja 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska (jednocześnie od czerwca 2004 r. szefa grupy krajów bałtyckich). Począwszy od grudnia 2006 r. pełnił funkcję szefa grupy Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry w Oracle Central Europe. 
Od czerwca 2008 r. do stycznia 2010 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu ABG S.A. Jednocześnie od października 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. odpowiedzialnym za Pion Kluczowych Przedsiębiorstw, a od stycznia 2010 r. także za Pion Rolnictwa, Pion Telekomunikacji i Mediów, Pion Energetyki, Gazownictwa i Przedsiębiorstw Komunalnych.
Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PGS Software.

Pan Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1990 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1990–1992 był zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 1992 r. był zatrudniony w Jazcoop Sp. z o.o. na stanowisku informatyka. W latach 1993–1995 był zatrudniony w COMP Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Rzeszowie na stanowisku informatyka. Był zaangażowany w budowę Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), gdzie pracował w latach 1995-2007. 
Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych. Ponadto nadzoruje Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Biuro Jakości i Dział Teleinformatyki. 
W latach 2000–2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o., a w latach 2007–2009 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Anica Systems S.A. 
Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A.

Pan Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Włodzimierz Serwiński, jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Był zatrudniony w Prokom nieprzerwanie od 1993 do 2008 roku. W latach 1993-1994 pracował w Prokom przy budowie Systemu Bankowego PROBANK. W latach 1994-1997 kierował projektem budowy i wdrożenia Systemu Maklerskiego „PROMAK” i „PROMAK-Sponsor”. Od 1997 roku kierował projektem budowy oprogramowania KSI ZUS. Od roku 2003 był związany w Prokom z pracami dla sektora ubezpieczeń. W latach 2003-2004 kierował przygotowaniem oferty Prokom i CSC (Computer Sciences Corporation) dla Grupy PZU, a następnie od roku 2004 kierował projektem wdrożenia systemu Graph Talk AIA w PZU Życie S.A. Od grudnia 2007 r. do 1 kwietnia 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Prokom. 
Od 1 kwietnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Komercyjnych.

Pan Włodzimierz Serwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Włodzimierz Serwiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Przemysław Sęczkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (1988-1993). W latach 1999–2001 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. ekonomiczno-finansowych w PPUP Poczta Polska, gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym. W latach 2002-2003 pełnił funkcję Dyrektora w spółce doradczej Concordia Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Impexmetalu S.A. (1998–2001), PPUP Poczta Polska (1999-2002), PTE Pocztylion (2000-2002), NFI Zachodniego S.A. (2003-2004) oraz ABG S.A. (2005-2008). 
Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Postdata S.A. (od 2004), Asseco South Eastern Europe S.A. (od 2007), Asseco Central Europe, a.s. (od 2008) oraz Prezesem Zarządu UAB Sintagma, Asseco Northern Europe S.A. i Wiceprezesem Zarządu Asseco South Western Europe S.A.
Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A., jest odpowiedzialny za Pion Inwestycji Kapitałowych.

Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Sęczkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Robert Smułkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki (1978-1984). W latach 1986-1989 pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od 1989 zatrudniony w Spółce Asseco Poland (wcześniej Softbank S.A.). Od 1990 r. był Członkiem Zarządu Softbank S.A. odpowiedzialnym kolejno za serwis i wdrożenia, rozwój oprogramowania i sprzedaż. Od września 2004 r. nadzorował większość projektów prowadzonych przez Softbank S.A. 
Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Pionu PKO BP.

Pan Robert Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Robert Smułkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Wojciech Woźniak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990-1992 zatrudniony był kolejno w spółkach CPW Sp. z o.o., Wektor Sp. z o.o., Praxis S.A. W 1992 roku rozpoczął karierę zawodową w Oracle Central Europe GmBH, którą kontynuował w Oracle Polska Sp. z o.o. do 2006 r. kolejno na stanowiskach: Sales Representative, Account Manager, Communications & Media Segment Manager, Sales Manager, Telecommunication & Media, Strategic Accounts Director, Director, Banking Competence Centre for Central Eastern Europe, Sales Director, Communications and Financial Services oraz Senior Sales Director Technology. 
W roku 2006 objął stanowisko Country Manager Poland w Apple UK Ltd. W latach 2007-2011 roku pracował jako Country Manager w  Apple Poland Sp. z o.o.
Od 1 lutego 2011 r. Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialny za Pion Automatyki Budynków i Data Center oraz Pion Infrastruktury.

Pan Wojciech Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Woźniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 7 listopada 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 3 listopada 2011 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ 
W WZ
Adam Góral8 083 00010,42%19,72%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK9 000 00011,60%21,96%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY4 390 0005,66%10,71%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"5 000 0006,45%12,20%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

33/2011

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 3 listopada 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 3 listopada 2011 r. w Warszawie. 

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

32/2011

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

Rzeszów, 27 października 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierająca zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2011 r.

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

31/2011

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rzeszów, 27 października 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2011 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 21 października 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2011 z dnia 21 września 2011 r. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 7 października 2011 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 3 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13:30 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu NWZprojekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 26 września 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 21 września 2011 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W WZ
Adam Góral8 083 00010,42%21,91%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK8 800 00011,35%23,86%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY4 000 0005,16%10,84%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"5 000 0006,45%13,55% 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539
)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2011

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 21 września 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 21 września 2011 r. w Warszawie. 

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

27/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 7 września 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 września 2011 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W WZ
Adam Góral8 083 00010,42%22,57%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 8 800 00011,35% 24,57%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY4 000 0005,16%11,17%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"5 000 0006,45%13,96%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2011

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 6 września 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 6 września 2011 r. w Warszawie. 

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2011

Projekt uchwały dotyczącej pkt. 4 Porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 6 września 2011

Rzeszów, 1 września 2011 r.

Projekt uchwały dotyczącej pkt. 4 Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 września 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza 

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 września  2011 roku akcjonariusz Spółki, Adam Góral, zgłosił zmieniony projekt uchwały dotyczącej pkt. 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 września 2011 roku.

W załączeniu projekt zgłoszonej uchwały oraz uzasadnienie uchwały przedstawione przez akcjonariusza.

Podstawa prawna
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 26 sierpnia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 21 września 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 11 sierpnia 2011 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 6 września 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki

ogłoszenie o zwołaniu NWZ

projekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 20 lipca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że z dniem 20 lipca 2011 r. stała się skuteczna uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru firmy audytorskiej celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku 2011 oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok 2011. 

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy przygotowywaniu oraz badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2011

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011

Rzeszów, 13 lipca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011, który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. miał zostać opublikowany 9 listopada 2011 r. 
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 to 10 listopada 2011 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2011

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rzeszów, 21 czerwca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2011 r. wpłynęło do Spółki postanowienie z dnia 13 czerwca 2011 r. wydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji Uchwały nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 09/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

W związku z powyższym wchodzi w życie Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2011

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

Rzeszów, 9 czerwca 2011 r.

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu 
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierająca zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu 

Statut Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjona

Rzeszów, 2 czerwca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 31 maja 2011 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ 
W WZ
 
Adam Góral 8 083 00010,42%23,64%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK8 800 00011,35% 25,74%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY4 009 1435,17%11,73%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 5 000 0006,45% 14,62%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2011

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 1 czerwca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 31 maja 2011 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Antoniego Magdonia, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, obejmującej lata 2007-2011.

*

Pan Antoni Magdoń, urodzony w 1952 r. w 1978 r. ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskując tytuł magistra na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1983 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu problematyki finansowej i społecznej banków spółdzielczych w Catholic University of Nijmegen (Holandia), w 2009 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja).
W latach 1983-1994 Adiunkt, Kierownik Zakładu Spółdzielczego Instytutu Badawczego, w latach 1984-1995 Adiunkt, Kierownik Zespołu Szkołą Główna Planowania i Statystyki/Szkoła Główna Handlowa, w latach 1992-1994 wykładowca, a od 2000 Starszy wykładowca na Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. W latach 1994-1997 było Doradcą Ministra Finansów. W latach 1997-1999 Wiceprezes Zarządu, I Zastępca Prezesa Zarządu Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.

W 1999 r. rozpoczął karierę zawodową w Banku PEKAO S.A. piastując stanowiska:  Dyrektora Wykonawczego Makroregionu Wschodniego (1999), Dyrektora Regionalnego ds. Sieci (2000-2004), Dyrektor Regionu ds. Bankowości Standardowej (2002-2003), Dyrektor Regionalny ds. Bankowości Detalicznej (2003-2005), od 2009 r. Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej.

Pan Antoni Magdoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Antoni Magdoń nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. które odbyło się 31 maja 2011 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016 następujące osoby: Pana Dariusza Brzeskiego, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Kucharskiego, Pana  Antoniego Magdonia i Pana Adama Nogę.

*
Pan Dariusz Brzeski, urodzony w 1964 r. W 1988 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarządzanie.
W latach 1988–1990 pełnił funkcję Specjalisty ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991–1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms  Sp. z o.o. Od roku 1995 do roku 1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego Sp. z o.o. W latach 1997–2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Financial Management S.A. W latach 1996–2005 był Prezesem Zarządu ABG S.A. Od marca 2005 r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Ster-Projekt S.A. Po połączeniu ABG S.A. i Ster-Projekt S.A. (działającej następnie pod firmami ABG Ster-Projekt S.A., ABG SPIN S.A. i ABG S.A.) do chwili połączenia z Asseco Poland S.A. pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej ostatniej.
Od października 2008 r. do stycznia 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ABG S.A. działającej wcześniej pod firmą DRQ S.A.
Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA S.A.
Pan Dariusz Brzeski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Jacek Duch, urodzony w 1947 roku. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, magister inżynier o specjalizacji informatyka. W latach 1975 – 1977 pracował w PSI AG w Berlinie Zachodnim. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych koncernach informatycznych. W latach 1978 – 1993 pracował dla Digital Equipment Corporation, kierował projektami między innymi w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Pracował także naukowo dla NixdorfComputer AG. Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii Digital Equipment Corporation na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz w Polsce. W latach 1992 – 1993 zarządzał Digital Equipment Polska Sp. z o.o. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska Sp. z o.o. Pełnił następujące funkcje: od 1998 r. do 2004 r. Członka Zarządu, a od 2007 do 2008 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prokom, od 2000 r. Prezesa Zarządu w Prokom Internet S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekty strategiczne, od 2004 r. do 2007 r. Wiceprezesa Zarządu Warmia Live Sp. z o. o., od 2001 r. do 2005 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Postdata S.A., w latach 2002 - 2004 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ready Sp. z o.o., od 2000 r. do 2005 r. Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., w latach 2003 – 2007 Członka Rady Nadzorczej PVT a.s., w latach 2006 – 2007 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Softlab, w latach 2007 – 2008 Członka Rady Nadzorczej ABS i Asseco Romania, w latach 2004 – 2008 Członka Rady Nadzorczej Asseco Solutions a.s. (dawniej Datalock) oraz w latach 2005 - 2006 Członka Rady Nadzorczej Slovanet. Jest członkiem organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od 2002 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w DECSOFT S.A., od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Intotel S.A., od 2006 r. jest Prezesem Zarządu Allterpower Sp. z o.o. Zasiada także w składzie rad nadzorczych spółek z Grupy Asseco Poland S.A. m.in. Spółki (jako jej Przewodniczący od 2006 r.), Asseco DACH (od 2007 r.), Asseco SEE (od 2007 r.), ADH Soft (od 2007 r.), a także Asseco Germany AG, matrix42 AG. Obecnie jest wspólnikiem Allterpower Sp. z o.o., Ogicom Sp. z o.o., DECsoft S.A., Inotel S.A., Bioalter Sp. z o.o. i Vercom Sp. z o.o.
Pan Jacek Duch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Jacek Duch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Artur Kucharski, urodzony w 1968 r. W 1995 r. ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. Obecnie jest w trakcie studiów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers  Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menadżera. Od 2002 roku pracuje w PwC Polska  Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. Od 1999 r. posiada tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od kwietnia 2010 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Kopex S.A., od lipca 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A., od sierpnia 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Asseco Poland S.A., od lutego 2011 jest członkiem Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. oraz od lutego 2011 jest dyrektorem w Kopex S.A.
Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Artur Kucharski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

*

Pan Antoni Magdoń, urodzony w 1952 r. w 1978 r. ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskując tytuł magistra na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1983 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu problematyki finansowej i społecznej banków spółdzielczych w Catholic University of Nijmegen (Holandia), w 2009 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja).
W latach 1983-1994 Adiunkt, Kierownik Zakładu Spółdzielczego Instytutu Badawczego, w latach 1984-1995 Adiunkt, Kierownik Zespołu Szkołą Główna Planowania i Statystyki/Szkoła Główna Handlowa, w latach 1992-1994 wykładowca, a od 2000 Starszy wykładowca na Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. W latach 1994-1997 było Doradcą Ministra Finansów. W latach 1997-1999 Wiceprezes Zarządu, I Zastępca Prezesa Zarządu Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. 
W 1999 r. rozpoczął karierę zawodową w Banku PEKAO S.A. piastując stanowiska:  Dyrektora Wykonawczego Makroregionu Wschodniego (1999), Dyrektora Regionalnego ds. Sieci (2000-2004), Dyrektor Regionu ds. Bankowości Standardowej (2002-2003), Dyrektor Regionalny ds. Bankowości Detalicznej (2003-2005), od 2009 r. Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej.
Pan Antoni Magdoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Antoni Magdoń nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Adam Noga, urodzony w 1955 r., profesor zwyczajny. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie oraz stażysta w L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu w latach 1984-1985. W latach 1991 – 1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1993 r. stopień doktora habilitowanego,  w 1995 r. tytuł profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego.  Od 1999 r. do 2005 roku był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 r. jest  profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem.
W latach 1978 – 1985 był asystentem w Szkole Głównej Handlowej, zaś od roku 1985 do roku 1995 był adiunktem. Od roku 1985 do roku 1986 pracował jako konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1988 – 1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1992 – 1993 piastował stanowisko prodziekana Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1996 był dziekanem Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996 – 1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1998 był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 1995 r. pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 r. był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996 – 1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1997 – 1999 pełnił funkcję doradcy prezesa Petrochemii Płock. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003 – 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  W latach 2001 – 2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję doradcy wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”.  Od 1998 r. do 2006 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland (d. COMP Rzeszów). Od 2007 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom. Od 2000 r. jest Członkiem, a od 2005 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. Od 4 stycznia 2007 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Od 2009 roku jest członkiem Rad Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Jest członkiem komitetów audytu w Asseco Poland, Kredyt Banku, Warta TUiR i Warta UnŻ. Jest autorem pięciu książek (Dominacja a efektywna konkurencja 1993, Teorie przedsiębiorstw 2009) i ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.
Pan Adam Noga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Adam Noga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2011

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 1 czerwca 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 31 maja 2011 r. w Warszawie. 

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2011

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 30 maja 2011 r.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona kandydatura Pani Beaty Kurbiel jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez akcjonariusza Powszechne Towarzystw Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata

Podstawa prawna:
Zgodnie z Rozdziałam II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2011

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 26 maja 2011 r. 

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały do Spółki zgłoszone następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1/ na Członka Rady Nadzorczej trwającej obecnie wspólnej kadencji obejmującej lata 2007-2011 została zaproponowana kandydatura Pana Antoniego Magdonia,

2/ na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji obejmującej lata 2012-2016 zostały zaproponowane kandydatury:

Pana Jacka Ducha,

Pana Adama Nogi,

Pana Dariusza Brzeskiego,

Pana Artura Kucharskiego,

Pana Antoniego Magdonia,

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydatów

Podstawa prawna:
Zgodnie z Rozdziałam II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 5 maja 2011 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 31 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki

ogłoszenie o zwołaniu NWZ

projekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów 4 maja 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 28 kwietnia 2011 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
ADAM GÓRAL 8 083 000 10,42% 22,50%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 8 800 000 11,35% 24,49%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 4 000 000 5,16% 11,13%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 5 000 000 6,45% 13,92% 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2011

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd Spółki Asseco Poland  S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. powziął informację o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Szukalskiego, na skutek Jego śmierci.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2011

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Rzeszów, 29 kwietnia 2011 r. 

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2011 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawiło:

Zysk netto w kwocie 422 453 746,51 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 51/100) podzielić w następujący sposób:

kwotę 139 617 954,00 zł (słownie sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,80 PLN (słownie: jeden złoty 80/100) na jedną akcję;
kwotę 282 835 792,51 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2011

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 28 kwietnia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 28 kwietnia 2011 r. w Warszawie. 

TREŚĆ UCHWAŁ WZA

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 1 kwietnia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 28 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki: 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 

Projekty uchwał 

Dokumenty niezbędne do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się TUTAJ 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2011

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 30 marca 2011 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 29 marca 2011 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złoty 80/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 139.617.954 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2011

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku

Rzeszów, 23 marca 2011 r. 

Zarząd Asseco Poland SA  przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland SA do publicznej wiadomości w 2010 roku. 
Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. 

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2011

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 21 marca 2011 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 21 marca 2011 r. złożył do Rady Nadzorczej wniosek w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złoty 80/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 139.617.954 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2011

Ostatni dzień notowań praw do akcji serii J oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J

Rzeszów, 12 stycznia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w drodze uchwały podjął decyzję, że dzień 13 stycznia 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań 5.433.174 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem PLSOFTB00156.

Ponadto, uchwałą z dnia 12 stycznia 2011 r. Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 5.433.174 akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki Asseco Poland S.A. (Akcje) o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 14 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje spółki Asseco Poland S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 14 stycznia 2011 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem PLSOFT00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2011

Uchwały KDPW w sprawie umorzenia akcji oraz rejestracji akcji serii J

Rzeszów, 11 stycznia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) stwierdził, po rozpatrzeniu wniosku Spółki w związku z umorzeniem 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Asseco Poland S.A., że z dniem 14 stycznia 2011 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczonych jest 72.132.356 akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A.

Ponadto w dniu 10 stycznia 2011 r. Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie rejestracji w KDPW 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela serii J (Akcje) Spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz nadać im kod PLSOFTB000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB000016. Rejestracja akcji w KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dnu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §  ust. 1 pkt 12 oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2011

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Rzeszów, 11 stycznia 2011 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że informuje, iż w 2011 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2010
Jednostkowy raport roczny      2011-03-18 
Skonsolidowany raport roczny      2011-03-18 

Raport półroczny I półrocze 2011
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny    2011-08-26  

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2011  2011-05-13 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2011  2011-11-09

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2011

Rejestracja połączenia Asseco Poland S.A. z Asseco Systems S.A. i Alatus Sp. z o.o.

Rzeszów, 3 stycznia 2011 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 74, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000288727, NIP 584-04-52-818, o kapitale zakładowym, który wynosi 107.326.656 zł (Asseco Systems) (Połączenie).

Ponadto tym samym postanowieniem Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Alatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Odrowąża 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052034, NIP 526-10-12-789, o kapitale zakładowym, który wynosi 1.520.000 zł (Alatus) (Połączenie).

Połączenie Asseco Systems i Alatus ze spółką Asseco Poland nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Alatus i Asseco Systems (jako Spółek Przejmowanych) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą). W wyniku połączenia Asseco Systems i Alatus zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

Połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w tym samym dniu kiedy nastąpiła rejestracja Połączenia, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2010 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 72/2010.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu