Raporty bieżące

77/2010

Ustanowienie hipoteki

Rzeszów, 22 grudnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 16 grudnia 2010 r., że w dniu 2 grudnia 2010 r. dokonano wpisu hipoteki umownej łącznej zwykłej o wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) oraz hipoteki umownej łącznej kaucyjnej o wartości 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych) na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na nieruchomościach położonych w Warszawie, ul Adama Branickiego/Al. Rzeczpospolitej (według rejestru gruntów ul. Przyczółkowa), dla których Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00475502/0, WA2M/00458227/3, jako zabezpieczenia odsetek kapitałowych, odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu oraz innych należności od kredytu udzielonego umową kredytu inwestycyjnego zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2010.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

76/2010

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 22 grudnia 2010 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”) o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złote. Jednocześnie, Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery)  złote. Obniżenie nastąpiło w związku z automatycznym umorzeniem 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”). Automatyczne umorzenie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 20 września 2010 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący nr 51/2010 z dnia 20 września 2010 r.).

W związku z powyższym:
(i) kapitał zakładowy Spółki, po rejestracji nie uległ zmianie i wynosi 77.565.530 zł;

(ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 77.565.530;

(iii) w wyniku automatycznego umorzenia 5.433.174 sztuk Akcji Własnych Spółka nie posiada obecnie Akcji Własnych.

Jednocześnie Sąd Rejonowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2010 z dnia 27 listopada 2010 r. W związku z powyższym wchodzi w życie Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 75/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

75/2010

Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu

Rzeszów, 21 grudnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 42/2010 Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

74/2010

Informacja o przekroczeniu progu 10% przez Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 18 grudnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK (dalej Aviva OFE), że w wyniku transakcji nabycia akcji Asseco Poland S.A. zawartych w dniu 9 grudnia 2010 r. Aviva Otwarty OFE zwiekszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 13 grudnia 2010 r. Aviva OFE posiadał 7.608.990 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,81% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 7.608.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,81% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 14 grudnia 2010 r. Aviva OFE posiadał 7.818.006 akcji Spółki, stanowiących 10,08% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 7.818.006 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,08% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

73/2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów 30 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 listopada 2010 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
Adam Góral8 083 00010,42% 23,42%
ING OFE4 000 0005,16%11,59%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK7 300 0009,41%21,16%
Otwarty Fundusz Emerytalny                         PZU Złota Jesień4 000 0005,16%11,59%
Amplico OFE2 000 0002,58%5,80%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

72/2010

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 27 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 26 listopada 2010 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

71/2010

Nabycie akcji w Formula Systems – spełnienie warunków umowy

Rzeszów, 25 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o spełnieniu warunków umowy nabycia Akcji w Spółce Formula Systems Ltd. z siedzibą w Or Yehuda, Izrael („Formula Systems“), o której to umowie Asseco Poland informowała raportem bieżącym nr 49/2010 w dniu 3 września 2010 r.

W dniu 25 listopada 2010 r. Spółka uzyskała informację, że w dniu 24 listopada 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emblaze Ltd. wyraziło zgodę na sprzedaż akcji spółki Formula Systems Ltd.

W dniu 25 listopada 2010 r. Spółka zrealizowała płatność za nabyte Akcje, w związku z tym nastąpiło skuteczne przeniesienie własności 6.687.642 akcji spółki Formula Systems Ltd. o wartości nominalnej 1 NIS (nowy izraelski szekel) każda. Nabyte Akcje stanowią 49,19% w kapitale zakładowym oraz 50,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Formula Systems.

Ponadto, w dniu 25 listopada 2010 r. Spółka podpisała umowę, która była wynikiem realizacji opcji, o której również Asseco Poland informowała w raporcie nr 49/2010 z dnia 3 września 2010 r. W  wyniku realizacji opcji Spółka nabyła 135.960 akcji spółki Formula Systems o wartości nominalnej 1 NIS każda, stanowiących 1% w kapitale zakładowym i 1,03% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems.

W wyniku obu transakcji Asseco Poland S.A. posiada 6.823.602 akcji Formula Systems, stanowiących odpowiednio 50,19% w kapitale zakładowym oraz 51,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

70/2010

Informacja dotycząca kosztów emisji Akcji Serii J

Rzeszów, 24 listopada 2010 r.

W nawiązaniu do raportu nr 64/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości koszty emisji akcji serii J, które według stanu na dzień 24 listopada 2010 r. wynoszą 4.805.070 zł, w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.675.340 zł,

c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 1.064.279 zł,

d) Promocja oferty: 65.451 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii J odbędzie w księgach się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Tym samym koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej”.

Według stanu kosztów na dzień 24 listopada 2010 r. średni koszt dotyczący przeprowadzenia emisji Akcji Serii J przypadający na jedną Akcję Serii J objętą subskrypcją wynosi 0,88 zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

69/2010

Informacja o transakcjach osób zobowiązanych

Rzeszów, 24 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2010 r. otrzymał informacje:

- od osoby zobowiązanej będącej małżonką Członka Rady Nadzorczej - o nabyciu w dniu 10 listopada 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 1.453 akcji serii J Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 50 zł,

- od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej - o nabyciu w dniu 10 listopada 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 1.287 akcji serii J Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 50 zł,

- od osoby będącej Członkiem Zarządu - o nabyciu w dniu 10 listopada 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 1.423 akcji serii J Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 50 zł,

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

68/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii J

Rzeszów, 24 listopada 2010 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.433.174 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez KDPW S.A. kodem PLSOFTB00156.

Prawa do akcji będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwa „ASSECOPOL-PDA” i oznaczeniem „ACPA”. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

67/2010

Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii J

Rzeszów, 19 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu 5.433.174 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda („Akcje Serii J”) emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLSOFTB00156. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

66/2010

Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

Rzeszów, 17 listopada 2010 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złotych. Obniżenie następuje poprzez automatyczne umorzenie 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”). Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 20 września 2010 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2010 z dnia 20 września 2010 r. Umorzone Akcje Własne reprezentują 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (tj. Spółki) wyrażoną w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 74/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Ponieważ umorzenie dotyczy Akcji Własnych Spółki, umorzenie następuje bez wynagrodzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje jednocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału poprzez emisję 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J, w konsekwencji wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut”), zgodnie z którą § 6 ust 1 – 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej l (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:

(1)  21.296.436 akcji serii A,

(2)  3.210.000 akcji serii B,

(3)  17.735.815 akcji serii C,

(4)  30.276 akcji serii R,

(5)  295.000 akcji serii D,

(6)  4.644.580 akcji serii E,

(7)  19.846.081 akcji serii F,

(8)  356.515 akcji serii G,

(9)  6.272.550 akcji serii H.

(10) 3.878.277 akcji serii I.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:

(1) 15.863.262 akcji serii A,

(2) 3.210.000 akcji serii B,

(3) 17.735.815 akcji serii C,

(4) 30.276 akcji serii R, 

(5) 295.000 akcji serii D,

(6) 4.644.580 akcji serii E,

(7) 19.846.081 akcji serii F,

(8) 356.515 akcji serii G,

(9) 6.272.550 akcji serii H,

(10) 3.878.277 akcji serii I,

(11) 5.433.174 akcji serii J.” 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

65/2010

Informacja o stanie zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland SA

Rzeszów, 11 listopada 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK (dalej Aviva OFE), że:

1) w wyniku objęcia i transakcji nabycia praw poboru spółki Asseco Poland S.A., na dzień 2 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadł 9.636.492 sztuk praw poboru Spółki. Ponadto Aviva OFE posiadał 7.380.304 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,51 % obecnego kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.380.304 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,51 % ogólnej liczby głosów;

2) liczba głosów oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jaką Aviva OFE może osiągnąć po podwyższeniu kapitału zakładowego i jednoczesnym umorzeniu akcji własnych Spółki oraz ewentualnej zmianie wszystkich ww. praw poboru na prawa do akcji a następnie na akcje wraz z posiadanymi dotychczas akcjami wynosić będzie odpowiednio 8.055.504 sztuk akcji stanowiących 10,39 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.055.504 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowić będzie 10,39 % ogólnej liczby głosów;

3) na dzień 24 listopada 2010 roku planowane jest – zgodnie z harmonogramem oferty zawartym w prospekcie emisyjnym akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – pierwsze notowanie PDA na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według informacji uzyskanych ze Spółki termin nabycia akcji Spółki wynikających z tytułu posiadania praw poboru, a następnie praw do akcji, w chwili obecnej jest nieznany.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

64/2010

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii J

Rzeszów, 10 listopada 2010 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dokonany przydział 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), objętych w ramach emisji z prawem poboru przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 42/2010 Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Uchwała w Sprawie Podwyższenia”). W związku z powyższym emisja Akcji Serii J doszła do skutku.

Jednocześnie Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 22 października 2010 r.; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 2 listopada 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 10 listopada 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 5.433.174 Akcji Serii J.

4. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania prawa poboru: 4.878.686 Akcji Serii J;
b) w ramach zapisów dodatkowych: 4.217.037 Akcji Serii J.

5. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

a) stopa alokacji w ramach zapisów w wykonaniu praw poboru wyniosła 100,00%, co oznacza że inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje,
b) średnia stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 13,15%, co oznacza że średnia stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 86,85%.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.433.174 Akcji Serii J.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 50,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.555 zapisów na Akcje Serii J. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.
b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 527 zapisów na Akcje Serii J. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 271.658.700,00 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych.

11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty” (str. 16).

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący nt. łącznych kosztów emisji Akcji Serii J w podziale na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, sporządzenie prospektu emisyjnego oraz promocję oferty, wraz ze wskazaniem metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, jak również z uwzględnieniem średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Serii J przypadającego na jedną Akcję Serii J, w terminie przewidzianym w § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

63/2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 27 października 2010 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 26 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 Projekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

62/2010

Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

Rzeszów, 26 października 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby zarządzającej informację o transakcji zbycia praw poboru do akcji serii J Spółki Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Załącznik - informacja o sprzedaży

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

61/2010

Informacja dotycząca notowania jednostkowych praw poboru akcji serii J

Rzeszów, 21 października 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 21 października 2010 r. Spółka otrzymała komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 21 października 2010 r., w którym GPW podała informacje dotyczące notowania jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii J”):

1) nazwa skrócona - ASSECOPOL-PP


2) oznaczenie – ACPP


3) kod – PLSOFTB00131


4) liczba – 77.565.530


5) dzień prawa poboru – 18 października 2010 r.


6) pierwszy dzień notowania– 22 października 2010 r.


7) ostatni dzień notowania– 27 października 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

60/2010

Rejestracja jednostkowych praw poboru

Rzeszów, 14 października 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 18 października 2010 r. w KDPW 77.565.530 jednostkowych praw poboru („Jednostkowe Prawa Poboru”) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda („Akcje Serii J”) emitowanych na podstawie uchwały nr 42/2010 Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i nadać im kod ISIN: PLSOFTB00131. Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW, w przypadku, gdy w dniu 18 października 2010 roku nie wystąpią wszystkie przesłanki dematerializacji Jednostkowych Praw Poboru, KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii J przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

59/2010

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 13 października 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 13 października 2010 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. powołała Pana Wojciecha Woźniaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji 2007 – 2011. Powołanie stanie się skuteczne z dniem 1 lutego 2011 r.

Wojciech Woźniak będzie w Zarządzie Asseco Poland SA odpowiedzialny za Pion Automatyki Budynków i Data Center oraz Pion Infrastruktury, które zostaną utworzone w Spółce w wyniku planowanego połączenia Asseco Poland S.A. z Asseco Systems S.A.

Wojciech Woźniak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1990-1992 zatrudniony był kolejno w spółkach CPW Sp. z o.o., Wektor Sp. z o.o., Praxis S.A.

W 1992 roku rozpoczął karierę zawodową w Oracle Central Europe GmBH, którą kontynuował w Oracle Polska Sp. z o.o. do 2006 r. kolejno na stanowiskach: Sales Representative, Account Manager, Communications & Media Segment Manager, Sales Manager, Telecommunication & Media, Strategic Accounts Director, Director, Banking Competence Centre for Central Eastern Europe, Sales Director, Communications and Financial Services oraz Senior Sales Director Technology.

W roku 2006 objął stanowisko Country Manager Poland w Apple UK Ltd. Od 2007 roku pracuje jako Country Manager w  Apple Poland Sp. z o.o.

Pan Wojciech Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Woźniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

58/2010

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J

Rzeszów, 13 października 2010 r.

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego Asseco Poland S.A. („Spółka”) sporządzonego w związku z ofertą publiczną 5.433.174 akcji serii J Spółki („Akcje Serii J”) i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2010 r., a także zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki informuje, że ustalił cenę emisyjną Akcji Serii J na poziomie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję Serii J.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii J zostanie opublikowany w dniu 13 października 2010 r. i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.asseco.pl) oraz na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl).

Podstawa prawna:
Art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

57/2010

Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Rzeszów, 8 października 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 77 565 530,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu  8 października 2010 roku Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szamocka 3,5 Warszawa, NIP 521-30-17-228 („ZUS”) Umowę na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę szerokiego katalogu usług, w tym w szczególności:  utrzymania usług IT dla procesów biznesowych realizowanych przez ZUS, utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, wsparcia procesów zarządzania IT. Ponadto przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych, w tym obejmujących obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju organizacyjnego ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń.

Umowa zawarta jest na okres od 11 października 2010 r. do 10 października 2013 r. Budżet netto Umowy wynosi 403 154 918,03 zł.

W Umowie przewidziane zostały kary umowne za:

- przekroczenie terminów realizacji przedmiotu zlecenia usług dodatkowych określonych w zleceniu, w wysokości 0,6 % wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40% wartości zlecenia,

- odstąpienia przez ZUS od zlecenia usług dodatkowych, z wyłącznej winy Spółki, w wysokości 30% wartości netto zlecenia usług dodatkowych,

- odstąpienia przez ZUS od Umowy, w przypadku naruszenia przez Spółkę zobowiązania do zachowania poufności, w wysokości 20% wartości budżetu brutto Umowy.

Umowa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych jednakże maksymalnie do wysokości budżetu brutto Umowy .

W związku z faktem, iż w dniu 8 października 2010 r. podpisana została przez Spółkę i ZUS druga umowa w przedmiocie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji umów zawartych przez Spółkę z ZUS, w ostatnich 12 miesiącach, wynosi netto 652.354.918,03 zł.

Umowy łącznie uznane zostały za znaczące z uwagi fakt, iż łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji tych umów spełnia kryteria umowy znaczącej, tj. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

56/2010

Zawiadomienie o zamiarze połączenia się z Alatus Sp. o.o. - drugie ogłoszenie

Rzeszów, 6 października 2010 r.

Na podstawie art. 504 § 1 KSH Zarząd ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ASSECO Poland S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Alatus Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na warunkach określonych w Planie Połączenia który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 września 2010 r. nr 178.

Zarząd ASSECO Poland S.A. informuje, że od dnia 20 października 2010 r., w siedzibie ASSECO Poland S.A. w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 oraz w siedzibie Alatus Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Odrowąża 15 wspólnicy łączących się Spółek będą mogli przeglądać następujące dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH:

1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2010 r.;
5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2010 r.
oraz inne dokumenty dołączone do Planu Połączenia.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

55/2010

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rzeszów, 6 października 2010 r.

Zarząd ASSECO Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSECO Poland SA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym wchodzi w życie Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2010 z dnia 23 września 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

54/2010

Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą

Rzeszów, 23 września 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. została zawarta umowa z AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce („AWBUD”, „Generalny Wykonawca”), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku biurowego z 3 kondygnacjami naziemnymi i 2 podziemnymi-garażowymi o łącznej powierzchni całkowitej 39.000 m2 i powierzchni biurowej 20.300 m2 w Warszawie, wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego „Wilanów Office Park”, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulicy Branickiego i Al. Rzeczypospolitej wraz z towarzyszącą infrastrukturą naziemną i podziemną, drogową i sieciową. Budynek zostanie wzniesiony na potrzeby własne Asseco.

Datę rozpoczęcia przez Generalnego Wykonawcę robót ustala się na dzień 1 października  2010 roku, natomiast datę zakończenia robót ustala się na datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego – najpóźniej w terminie 20 m-cy od daty rozpoczęcia robót.

Wynagrodzenie umowne ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy należne Generalnemu Wykonawcy wynosi 116.900.000 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) netto. 
Umowa zostanie sfinansowana z kredytu inwestycyjnego udzielonego Asseco przez Bank Pekao S.A. („Bank”) w dniu 22 września 2010 r., o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2010.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

53/2010

Zawarcie umowy kredytowej

Rzeszów, 23 września 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Asseco”) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. Asseco zawarło z Bankiem Pekao S.A. („Bank”) umowę kredytu o charakterze inwestycyjnym w łącznej wysokości 200.000.000 PLN, który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości nie przekraczającej 80.000.000 PLN - kredyt na refinansowanie kosztów netto zakupu nieruchomości zlokalizowanej W Warszawie, ul. Adama Branickiego/Al. Rzeczpospolitej oraz kredytu terminowego w wysokości nie przekraczającej 120.000.000 PLN na finansowanie kosztów netto budowy obiektu biurowego o łącznej powierzchni całkowitej 39 000 m2 i powierzchni biurowej 20.300 m2 wraz z miejscami do parkowania. Budynek zostanie wzniesiony na potrzeby własne Asseco. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w dniu przypadającym po 147 miesiącach od dnia podpisania umowy kredytu, jednakże nie później niż 20 grudnia 2022 roku.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę.

Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń m.in. hipoteki zwykłej w kwocie 200.000.000 PLN oraz hipoteki kaucyjnej w wysokości 100.000.000 PLN na zabezpieczenie odsetek i kosztów, cesji z umów ubezpieczenia nieruchomości i projektu, cesji praw przysługujących Asseco z tyt. Kontraktu budowlanego. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

52/2010

Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu

Rzeszów, 23 września 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

51/2010

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Rzeszów, 20 września 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2010 r. działając na podstawie art. 444 i 446 Kodeks spółek handlowych („b”) oraz § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.433.174 złotych (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.433.174 (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii J”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii J. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie § 9 ust. 6 statutu Spółki podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych Spółki w ilości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii J. W związku z powyższym jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii J. Z zastrzeżeniem rejestracji przez właściwy Sąd, w wyniku emisji Akcji Serii J oraz związanego z tym umorzenia akcji własnych Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba wyemitowanych akcji Spółki nie ulegną zmianie.

Akcje Serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii J, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii J. 

Liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia z pierwszeństwem jednej Akcji Serii J stanowi iloraz ogólnej liczby jednostkowych praw poboru (77.565.530) oraz wszystkich oferowanych Akcji Serii J (5.433.174), tj. w przybliżeniu 14,2762.  W związku z ułamkowym parytetem, opisanym w zdaniu poprzednim, ustalono następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii J przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczba Akcji Serii J przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustalona zostanie poprzez podzielenie liczby jednostkowych praw poboru Akcji Serii J objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę jednostkowych praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii J i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób ilorazu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Dzień prawa poboru ustalono na 18 października 2010 r.

Akcje Serii J zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji Serii J w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały. Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J przed dniem prawa poboru.

Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii J oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J zostanie wskazany w dokumencie ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii J nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2010, Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zarząd zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii J, praw poboru Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J.

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii J Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje podmiotów działających w branży IT na rynku krajowym lub rynkach zagranicznych. W pierwszej kolejności Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Oferowanych Akcji na sfinansowanie ceny nabycia 49,19%  akcji spółki Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Or Yehuda, Izrael.

W przypadku nie dojścia do skutku nabycia akcji w Formula Systems, Zarząd zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Oferowanych Akcji na kontynuację rozbudowy Grupy Asseco na rynku europejskim i rynku krajowym. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

50/2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 3 września 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 2010 roku w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

49/2010

Zawarcie umowy nabycia aktywów o znacznej wartości w Formula Systems

Rzeszów, 3 września 2010 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 3 września 2010 r. Spółka zawarła umowę  dotyczącą nabycia 6.687.642 akcji o wartości nominalnej 1 NIS (nowy izraelski szekel) każda („Akcje“) w spółce Formula Systems (1985) Ltd. z siedzibą w Or Yehuda, Izrael („Formula Systems“). Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 49,19% w kapitale zakładowym oraz 50,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Umowa została zawarta z Emblaze Ltd. z siedzibą w Ra’anana.

Płatność za Akcje oraz przeniesienie własności Akcji na Asseco zostaną zrealizowane po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emblaze Ltd. na sprzedaż Akcji, co powinno nastąpić nie później niź w terminie do 30 listopada 2010 roku.

Ponadto, w dniu 3 września 2010 r., Asseco zawarło z jedną osobą fizyczną, będącą członkiem władz spółki Formula Systems, umowę opcji, na podstawie której ma ona prawo sprzedaży 135.960 akcji o wartości nominalnej 1 NIS każda w spółce Formula Systems. Akcje będące przedmiotem powyższej opcji stanowią 1% w kapitale zakładowym i 1,03% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems.

Docelowo, po transakcji nabycia akcji od spółki Emblaze Ltd. oraz zrealizowaniu opcji sprzedaży akcji, Asseco będzie posiadać 6.823.602 akcji Formula Systems, stanowiących odpowiednio 50,19% w kapitale zakładowym oraz 51,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems.
Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 145,3 mln USD (słownie: sto czterdzieści pięć milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich).

Spółka Formula Systems powstała w 1985 roku. Jest spółką holdingową, która posiada udziały w trzech spółkach informatycznych (Matrix IT Ltd., Magic Software Enterprises Ltd., Sapiens International Corporation N.V.), specjalizujących się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Spółki z grupy Formula Systems prowadzą działalność na terenie: Izraela, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz innych 50 krajów.

Łączne zatrudnienie w grupie Formula Systems wynosi około 5.200 osób. W 2009 roku grupa wypracowała 469,4 mln USD przychodów ze sprzedaży, natomiast zysk operacyjny oraz netto wyniósł odpowiednio 37,3 mln USD i 19,1 mln USD. Akcje Formula Systems są notowane na Tel Aviv Stock Exchange („TASE”) oraz NASDAQ Global Markets.

Formula Systems posiada następujące udziały w trzech podmiotach zależnych:

1. 50,1 % w Martix IT Ltd. z siedzibą w Herzlyia, Izrael. Spółka jest notowana na TASE, a swoją działalność prowadzi głównie na rynku izraelskim. Matrix IT zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług informatycznych dla różnych sektorów gospodarki (finanse i bankowość, telekomunikacja, administracja publiczna, ochrona zdrowia, produkcja/sprzedaż). W 2009 roku Matrix IT wypracował 368,5 mln USD przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny na poziomie 28,4 mln USD, a netto 20,3 mln USD.

2. 58,1% w Magic Software Enterprises Ltd. z siedzibą w Or Yehuda, Izrael. Spółka jest notowana na TASE oraz NASDAQ Global Markets. Firma jest producentem nowoczesnych narzędzi programistycznych, z których korzystają największe globalne instytucje. Magic posiada oddziały w USA, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Izraelu, na Węgrzech, w Japonii oraz Indiach. Wyniki finansowe Magic Software Enterprises osiągnięte w 2009 roku to: przychody ze sprzedaży 55,4 mln USD, zysk operacyjny 6,2 mln USD, zysk netto 6,2 mln USD.

3. 71,6% w Sapiens International Corporation NV zarejestrowana na Antylach Holenderskich. Spółka jest notowana na TASE oraz NASDAQ Global Markets. Sapiens specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu oprogramowania głównie dla sektora ubezpieczeniowego. Na liście klientów znajdują się wiodące firmy ubezpieczeniowe świata takie jak: ING, AXA, Allianz, Prudential. Sapiens posiada oddziały w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii  Izraelu. W 2009 roku grupa wypracowała 45,7 mln USD przychodów ze sprzedaży, natomiast zysk operacyjny oraz netto wyniósł odpowiednio 5,3 mln USD i 4,2 mln USD.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco, a zbywającymi Akcje i osobami zarządzającymi grupą Formula Systems.

Umowa została uznana za umowę nabycia znaczących aktywów, gdyż wartość aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Asseco.
Zakup Akcji zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz kredytu bankowego.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

48/2010

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 31 sierpnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 31 sierpnia 2010 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Kucharskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.

W 1995 r. Artur Kucharski ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. Obecnie jest w trakcje studiów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menadżera. Od 2002 roku pracuje w PwC Polska Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. Od 1999 r. posiada tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od kwietnia 2010 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Kopex SA.

Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Kucharski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

47/2010

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 31 sierpnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 31 sierpnia 2010 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

46/2010

Podpisanie Planu Połączenia z Alatus Sp. z o.o.

Rzeszów, 31 sierpnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia ze spółką Alatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Alatus") („Plan Połączenia”).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Alatus (jako Spółki Przejmowanej) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia Alatus zostanie rozwiązany bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Alatus wynosi 1.520.000 zł i dzieli się na 1.520 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł. Jedynym wspólnikiem Alatus jest Asseco Poland S.A.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland SA posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej Alatus i jest tym samym jedynym wspólnikiem Alatus, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z powyższym statut Spółki nie zostaje zmieniony w związku z Połączeniem spółek.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

45/2010

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania klientów Pioneer Pekao Investment Management SA w akcje Asseco Poland SA

Rzeszów, 18 sierpnia 2010 r.

I. Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) dotyczące spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,96% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Poland S.A w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management SA
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji Asseco Poland SA 
Data zdarzenia:  10 sierpnia 2010 r.

Stan posiadania przed zmianą udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.934.336
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,07%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.934.336
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,07%

Stan posiadania po zmianie udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.845.194
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,96%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.845.194
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,96%

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej informacji liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

II. Ponadto Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), w ramach wykonania umowy świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartej pomiędzy PPIM a Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA, w imieniu:

1. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2. Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej,
3. Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
4. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
5. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
o spadku zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Poland S.A w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. 

Dotyczy funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji Asseco Poland SA 
Data zdarzenia:  10 sierpnia 2010 r. 

Stan posiadania przed zmianą udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.890.362
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,02%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.890.362
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,02%

Stan posiadania po zmianie udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.801.080
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,90%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.801.080
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,90% 

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są ww. fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

44/2010

Zakup udziałów w Grupie Necomplus przez spółkę zależną Asseco South Western Europe SA

Rzeszów, 12 sierpnia 2010r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010r. wpłynęła do spółki zawarta w dniu 6 sierpnia 2010r. umowa, dotycząca nabycia przez spółkę zależną Asseco South Western Europe S.A. („ASWE“), w której Asseco posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, udziałów w Grupie spółek Necomplus w następującej wysokości:

1) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus, S.L., z siedzibą w Alicante, Hiszpania.
2) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus Mantenimiento, S.L. z siedzibą w Alicante, Hiszpania.
3) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Grupo Drie, S.L. z siedzibą w Alicante, Hiszpania.
4) 65% udziałów kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus Portugal, Assistência a Equipamentos Informáticos, Unipessoal, Lda., z siedzibą w Cascais, Portugalia („Necomplus Portugal“).

Dodatkowo spółka Necomplus, S.L posiada 33,33% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki NCP Informática, S.L., z siedzibą w Andorze. 

Udziały zostały nabyte od osób fizycznych.

Całkowite koszty transakcji zakupu wszystkich spółek nie przekroczą 8.287.500 EUR (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset euro).

Płatność za transakcję zostanie zrealizowana w trzech transzach: pierwsza transza w wysokości 4.715.625 EUR będzie płatna w dniu zawarcia umowy. Druga transza w wysokości 1.500.000 EUR będzie płatna po dostarczeniu przez sprzedających dokumentów potwierdzających rejestrację przez sąd portugalski przeniesienia na kupujących własności udziałów w spółce Necomplus Portugal. Trzecia transza w kwocie nie wyższej niż 2.071.875 EUR będzie płatna w terminie 15 dni po otrzymaniu zaudytowanych wyników finansowych ww spółek za 2010 rok, co ma nastąpić najpóźniej do 31 maja 2011 roku. Ostateczna wysokość trzeciej transzy uzależniona jest od wyników finansowych Grupy Necomplus za rok 2010.

Grupa Necomplus zatrudnia 287 pracowników. Głównym obszarem działalności jest instalacja i serwis terminali płatniczych (POS), budowa i wdrażanie odpowiedniego oprogramowania, oraz usługi i oprogramowanie wspierające profesjonalne Call Centers. Grupa Necomplus jest jednym z trzech czołowych graczy na hiszpańskim rynku POS-ów. Swoje produkty i usługi kieruje głównie do sektora bankowo-finansowego (88% przychodów), zaś główni klienci to miedzy innymi: Sermepa (ServiRed), Ingenico, Caja Mediterrano, Banco Sabadell.

W 2009 roku Grupa Necomplus wypracowała 11,0 mln EUR przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny oraz netto wyniósł odpowiednio 1,6 i 1,2 mln EUR. Planowany na 2010 rok zysk netto wynosi 1,7 mln EUR.

Nabycie Grupy Necomplus jest kontynuacją strategii Grupy Asseco zakładającej budowę silnej regionalnej spółki, działającej na terenie Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Francji. Kompetencje Grupy Necomplus w zakresie płatności elektronicznych poszerzą dotychczasową ofertę całej Grupy.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco, a zbywającymi akcje w Grupie Necomplus i osobami nią zarządzającymi.

Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji akcji serii I.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

43/2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 26 lipca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 31 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu NWZA, projekty uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

42/2010

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 26 lipca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 26 lipca 2010 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jarosława Adamskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Rezygnacja będzie skuteczna z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

41/2010

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

Rzeszów, 17 czerwca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. otrzymał Uchwałę nr 567/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA („Giełda”), w której Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I Asseco Poland SA o wartości nominalnej 1 zł każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 czerwca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.878.277 akcji serii I Spółki Asseco Poland SA o wartości nominalnej 1 zł każda pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 21 czerwca 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLSOFTB00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

40/2010

Informacja o transakcjach osoby nadzorującej

Rzeszów, 16 czerwca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby nadzorującej informację o transakcji zbycia akcji Spółki Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

39/2010

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 10 czerwca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”) o kwotę 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych. Jednocześnie, Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych. Obniżenie nastąpiło w związku z automatycznym umorzeniem 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”). Automatyczne umorzenie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

W związku z powyższym:
(i) kapitał zakładowy Spółki, po rejestracji nie uległ zmianie i wynosi 77.565.530 zł;
(ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 77.565.530;
(iii) w wyniku automatycznego umorzenia 3.878.277 sztuk Akcji Własnych Spółka obecnie posiada 5.433.174 Akcje Własne co stanowi 7,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie Sąd Rejonowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2010 z dnia 21 maja 2010 r. W związku z powyższym wchodzi w życie Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2010 z dnia 26 maja 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

38/2010

Informacja o zwiększeniu zaangażowania OFE PZU Złota Jesień w akcje Asseco Poland SA

Rzeszów, 2 czerwca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2010 r. wpłynęła do Spółki informacja od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień („Fundusz”), że w wyniku nabycia akcji Spółki Asseco Poland SA w dniu 19 maja 2010 r. ilość akcji, którą Fundusz będzie posiadał po zmianie praw do akcji na akcje pozwoli na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki.

Posiadane przez Fundusz ilości akcji i głosów przed zawarciem wymienionej transakcji i obecnie przedstawiają się następująco:
Przed nabyciem:
- ilość posiadanych akcji i PDA – 4.030.602
- procentowy udział w kapitale zakładowym – 4,95%
- ilość posiadanych głosów i PDA - 4.030.602
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 4,95%
Po nabyciu:
- ilość posiadanych akcji i PDA – 4.281.040
- procentowy udział w kapitale zakładowym – 5,26%
- ilość posiadanych głosów i PDA - 4.281.040
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,26%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

37/2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 26 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2010 podjęta została Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA w roku 2010 oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok 2010. 

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland SA korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland SA i ABG SA a także przy przygotowywaniu oraz badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco w roku 2007, 2008 i 2009 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

36/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii I

Rzeszów, 26 maja 2010 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Zgodnie z uchwałą zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 28 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.878.277 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Prawa do akcji będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwa „ASSECOPOL-PDA” i oznaczeniem „ACPA”.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

35/2010

Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu

Rzeszów, 26 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejony XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dnia 6 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały nr 1 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie złożenia w trybie art. 310 § 2 i 4 KSH w zw. art. 431 § 7 KSH oświadczenia w przedmiocie dookreślenia wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego poprzez emisję akcji serii I oraz Uchwały nr 2 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z automatycznym umorzeniem akcji własnych.

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity statutu Asseco Poland SA

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2010

Informacja o transakcjach osoby bliskiej

Rzeszów, 25 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2010 r. otrzymał informację od osoby zobowiązanej będącej małżonką Członka Rady Nadzorczej o nabyciu w dniu 17 maja 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 987 akcji serii I Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 54 zł.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

33/2010

Informacja o transakcjach osoby nadzorującej

Rzeszów, 25 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2010 r. otrzymał informację od osoby zobowiązanej będącej Członkiem Rady Nadzorczej o nabyciu w dniu 17 maja 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 875 akcji serii I Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 54 zł.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

32/2010

Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

Rzeszów, 22 maja 2010 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2010 r. otrzymał informację od osoby zarządzającej będącej Wiceprezesem Zarządu o nabyciu w dniu 17 maja 2010 r. w wyniku wykonania praw poboru 967 akcji serii I Spółki Asseco Poland po cenie jednostkowej 54 zł. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

31/2010

Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

Rzeszów, 21 maja 2010 r. 

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2010 r. podjął uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych. Obniżenie następuje poprzez automatyczne umorzenie 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”). Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 6 stycznia 2010 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z późniejszymi zmianami) („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. Umorzone Akcje Własne reprezentują 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (tj. Spółki) wyrażoną w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 74/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Ponieważ umorzenie dotyczy Akcji Własnych Spółki, umorzenie następuje bez wynagrodzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje jednocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału poprzez emisję 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, w konsekwencji wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut”), zgodnie z którą § 6 ust 1 – 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6 Kapitał Zakładowy
1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej l (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) 4.644.580 akcji serii E,
(7) 19.846.081 akcji serii F,
(8) 356.515 akcji serii G,
(9) 6.272.550 akcji serii H.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 Kapitał Zakładowy
1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób: 
(1) 21.296.436 akcji serii A, 
(2) 3.210.000 akcji serii B, 
(3) 17.735.815 akcji serii C, 
(4) 30.276 akcji serii R, 
(5) 295.000 akcji serii D, 
(6) 4.644.580 akcji serii E, 
(7) 19.846.081 akcji serii F, 
(8) 356.515 akcji serii G, 
(9) 6.272.550 akcji serii H,
(10) 3.878.277 akcji serii I.” 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2010

Podpisanie Planu Połączenia z Asseco Systems S.A.

Rzeszów, 20 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2010 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia ze spółką Asseco Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Asseco Systems") („Plan Połączenia”).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Asseco Systems (jako Spółkę Przejmowaną) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia Asseco Systems zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Asseco Systems wynosi 107 326 656 zł i dzieli się na 107 326 656 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Jedynym akcjonariuszem Asseco Systems S.A. jest Asseco Poland S.A.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland SA posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej Asseco Systems i jest tym samym jedynym akcjonariuszem Asseco Systems, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z powyższym statut Spółki nie zostaje zmieniony w związku z Połączeniem spółek.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Treść planu połączenia Asseco Poland SA z Asseco Systems SA

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2010

Rejestracja praw do akcji serii I

Rzeszów, 19 maja 2010 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2010 r. Spółka otrzymała komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którym w dniu dzisiejszym (tj. 19 maja) nastąpi rejestracja w KDPW 3.878.277 praw do akcji serii I. Komunikat został wydany w związku z uchwałą Zarządu KDPW z dnia 22 kwietnia 2010 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2010 z 23 kwietnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2010

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii I

Rzeszów, 17 maja 2010 r. 

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dokonany przydział 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”), objętych w ramach emisji z prawem poboru przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2010 r. oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 9 marca („Uchwała w Sprawie Podwyższenia”). W związku z powyższym emisja Akcji Serii I doszła do skutku w pełnej wysokości.

Jednocześnie Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 23 kwietnia 2010 r.; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 5 maja 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 17 maja 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 3.878.277 Akcji Serii I.

4. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach wykonania prawa poboru: 3.295.475 Akcji Serii I;
b) w ramach zapisów dodatkowych: 2.812.954 Akcji Serii I.

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: 
a) stopa alokacji w ramach zapisów w wykonaniu praw poboru wyniosła 100,00%, co oznacza że inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje.
b) średnia stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 20,72%, co oznacza że stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 79,28%;

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.878.277 Akcji Serii I.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 54,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
a) w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 2.885 zapisów na Akcje Serii I. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.
b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 242 zapisy na Akcje Serii I. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 209.426.958,00 (dwieście dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych.

11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii I według stanu na dzień 17 maja 2010 r. wynoszą 4.919.554 zł (brutto), w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.287.385 zł, 
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 1.582.169 zł, 
d) Promocja oferty: 50.000 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii I po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii I.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: 
Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii I określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty” w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy”.

Według stanu kosztów na dzień 17 maja 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii I przypadający na jedną Akcję Serii I objętą subskrypcją: 1,27 zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

27/2010

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w akcje Asseco Poland SA

Rzeszów, 14 maja 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2010 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) dotycząca spadku zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do poziomu 4,97% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Poland S.A w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. 

Dotyczy Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji Asseco Poland SA 
Data zdarzenia:  5 maja 2010 r.

Stan posiadania przed zmianą udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.896.807
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,02%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.896.807
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,02%

Stan posiadania po zmianie udziału 
Liczba posiadanych akcji 3.856.807
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,97%
Liczba głosów z posiadanych akcji 3.856.807
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,97%

Akcjonariuszem posiadającym wskazaną w tabeli liczbę głosów na WZ jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2010

Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

Rzeszów, 30 kwietnia 2010 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby zarządzającej informację o transakcjach zbycia praw poboru do akcji Spółki Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2010

Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu

Rzeszów, 29 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 2 („Aneks nr 2”) do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Prospekt”). Aneks nr 2 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Aneks nr 2 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.asseco.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

24/2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 29 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 kwietnia 2010 roku w Warszawie. 

AkcjonariuszLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosówUdział w ZWZA
Adam Góral8 083 00010,42%24,31%
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony2 078 2762,68%6,25%
ING OFE3 980 1555,13%11,97%
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK7 450 9349,61%22,41%
OFE PZU Złota Jesień2 900 0003,74%8,72%
Amplico OFE2 000 0002,58%6,02%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2010

Informacja o transakcjach osoby nadzorującej

Rzeszów, 28 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby nadzorującej informację o transakcjach zbycia praw poboru do akcji Spółki Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2010

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rzeszów, 27 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 26 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Treść uchwał ZWZA

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2010

Rejestracja praw do akcji serii I

Rzeszów, 23 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 226/10 z postanowił warunkowo zarejestrować w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do 3.878.277 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I („PDA”) oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00123. Warunkowa rejestracja PDA nastąpiła pod warunkiem dojścia do skutku emisji Akcji Serii I oraz dokonania ich przydziału. Zarejestrowanie PDA nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji Akcji Serii I do skutku.

Jednocześnie, Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Serii I”) oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii I oraz pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii I do obrotu na GPW na tym samym rynku, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2010

Informacja dotycząca notowania jednostkowych praw poboru akcji serii I

Rzeszów, 22 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 22 kwietnia 2010 r. Spółka otrzymała komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 22 kwietnia 2010 r., w którym GPW podała informacje dotyczące notowania jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii I”): 

1) nazwa skrócona - ASSECOPOL-PP
2) oznaczenie – ACPP
3) kod – PLSOFTB00107
4) liczba – 77.565.530
5) dzień prawa poboru – 4 lutego 2010 r.
6) pierwszy dzień notowania– 23 kwietnia 2010 r.
7) ostatni dzień notowania– 29 kwietnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2010

Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu

Rzeszów, 22 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 („Aneks nr 1”) do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Prospekt”). Aneks nr 1 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Aneks nr 1 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.asseco.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2010

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Rzeszów, 20 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010, który zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. miał zostać opublikowany 14 maja 2010 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 to 17 maja 2010 r.
Zmiana terminu związana jest z harmonogramem oferty publicznej akcji serii I.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2010

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I

Rzeszów, 19 kwietnia 2010 

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego Asseco Poland S.A. („Spółka”) sporządzonego w związku z ofertą publiczną 3.878.277 akcji serii I Spółki („Akcje Serii I”) i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2010 r., a także zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 kwietnia 2010 r. ustalił cenę emisyjną Akcji Serii I na poziomie 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery) za jedną Akcję Serii I uchylając jednocześnie uchwałę Zarządu nr 2 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny emisyjnej Akcji Serii I.

Ustalając poziom ceny emisyjnej Zarząd wziął pod uwagę znacząco wydłużony czas procesu przygotowania emisji (z przyczyn obiektywnych) a także aktualną cenę rynkową akcji Spółki. 

Podstawa prawna
Art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

16/2010

Informacja o zwiększeniu zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w akcje Asseco Poland SA

Rzeszów, 15 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 r. wpłynęła do Spółki informacja od Pioneer Pekao Investment Management SA dotycząca wzrostu zaangażowania do poziomu 5,56% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Asseco Poland S.A w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Pioneer FIO) utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Towarzystwo).

Powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Towarzystwo w subfundusze funduszu Pioneer FIO w następujący sposób:

1. Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz funduszu Pioneer FIO;
2. Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
3. Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu Pioneer FIO;
4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO;
5. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO;
6. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
7. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO;
8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO.

Powyższe przekształcenie miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy.
Po zmianie w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 4 314 666 akcji Spółki, co stanowiło 5,56% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 4 314 666 głosów, co stanowiło 5,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed zmianą w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 62 809 akcji Spółki, co stanowiło 0,08% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 62 809 głosów, co stanowiło 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2010

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Rzeszów, 14 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję o zatwierdzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w formie zestawu dokumentów, tj. dokumentu podsumowującego, dokumentu ofertowego oraz dokumentu rejestracyjnego.

Zarząd informuje ponadto, że Spółka zamierza opublikować prospekt emisyjny, wraz z harmonogramem oferty, w dniu 19 kwietnia 2010 r. Intencją Zarządu Spółki jest ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji serii I w dniu publikacji prospektu emisyjnego. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2010

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Rzeszów, 14 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję o zatwierdzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w formie zestawu dokumentów, tj. dokumentu podsumowującego, dokumentu ofertowego oraz dokumentu rejestracyjnego.

Zarząd informuje ponadto, że Spółka zamierza opublikować prospekt emisyjny, wraz z harmonogramem oferty, w dniu 19 kwietnia 2010 r. Intencją Zarządu Spółki jest ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji serii I w dniu publikacji prospektu emisyjnego. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2010

Rejestracja praw poboru

Rzeszów, 14 kwietnia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rejestracji praw poboru Spółki, o którym spółka informowała raportem bieżącym z dnia 2 lutego 2010 r. (RB 6/2010).

Na podstawie zmienionej uchwały Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW w dniu 4 lutego 2010 r. 77.565.530 jednostkowych praw poboru („Jednostkowe Prawa Poboru”) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Serii I”), emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z późn. zm.) i nadać im kod ISIN: PLSOFTB00107.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 31 marca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 26 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2010

Rozwiązanie przedwstępnej umowy najmu z Polnord Warszawa Wilanów III Sp. z o.o.

Rzeszów, 30 marca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2010 r. została rozwiązana za porozumieniem stron ze wzajemnym zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń przedwstępna umowa najmu zawarta z Polnord Warszawa Wilanów III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2008 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2008.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2010

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku

Rzeszów, 30 marca 2010 r.

Zarząd Asseco Poland SA  przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland SA do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2010

Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Rzeszów, 22 marca 2010 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. złożył do Rady Nadzorczej wniosek w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokości 1,47 zł (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 100.333.497,60 (słownie: sto milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100).

Ponadto Zarząd informuje, że w związku z podjęciem w dniu 6 stycznia 2010 r. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym umorzeniem akcji własnych, poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277 akcji serii I, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 02/2010 i 08/2010, kwota dywidendy przeznaczona na 1 akcję Asseco może ulec zmianie, jeżeli akcje serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych do dnia ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) za rok obrotowy 2009. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2010

Zmiana uchwały w sprawie emisji akcji serii I

Rzeszów, 10 marca 2010 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. W wyniku dokonanej zmiany uchwały Zarządu z dnia 6 stycznia 2010 r. kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”).

Zgodnie z wcześniejszym zamiarem Spółki Akcje Serii I zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii I. Dzień prawa poboru pozostał niezmieniony tj. pozostał nim  4 lutego 2010 r. Do objęcia jednej Akcji Serii I uprawniać będzie posiadanie 20 praw poboru Akcji Serii I.

Jednocześnie Spółka ponownie wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie § 9 ust. 6 statutu Spółki podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych Spółki w ilości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. W związku z powyższym jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii I.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2010

Informacja dotycząca emisji akcji serii I

Rzeszów, 25 lutego 2010 r.

W związku z otrzymywanymi od inwestorów pytaniami dotyczącymi planowanej przez Asseco Poland S.A. („Spółka”) emisji akcji serii I, Zarząd informuje, że zamiarem Spółki jest kontynuacja prac nad przeprowadzeniem oferty publicznej akcji z prawem poboru („Oferta”).

Jednocześnie ze względu na zbliżający się termin publikacji rocznych sprawozdań finansowych, który przypada w dniu 19 marca 2010 r., Zarząd uznał, iż celowym będzie przeprowadzenie Oferty na podstawie prospektu emisyjnego zawierającego informacje finansowe za pełen rok obrotowy 2009. W związku z powyższym, niezwłocznie po publikacji sprawozdań finansowych, Spółka przedstawi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zatwierdzenia prospekt emisyjny uzupełniony o dane finansowe za rok obrotowy 2009. W konsekwencji Zarząd spodziewa się, iż Oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale br., po zatwierdzeniu przez KNF uzupełnionego prospektu emisyjnego. Szczegółowe informacje na temat parametrów i harmonogramu Oferty zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Ponadto Spółka informuje, że obrót prawami poboru zapisanymi na rachunkach inwestorów w dniu 4 lutego 2010 r. nie będzie możliwy do czasu zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego. Do tego czasu zapisane na rachunkach inwestorów prawa poboru pozostaną nieaktywne.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 i 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2010

Nabycie akcji w spółce zależnej IT Practice A/S

Rzeszów, 4 lutego 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2010 r. zawarta została umowa w przedmiocie nabycia 67 akcji („Akcje”) stanowiących 3,35% udział w kapitale zakładowym spółki zależnej IT Practice A/S z siedzibą w Kopenhadze („Dania”). Udziały zostały nabyte od IT Practice Holding Nr 2 ApS w wyniku realizacji umowy opcji, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2009.

Cena zakupu Akcji wynosi 2 417 098 koron duńskich, płatna w dwóch transzach, pierwsza transza po podpisaniu umowy, zaś druga po audytowanych wynikach IT Practice za rok 2010.

Po zawarciu umowy, razem z Akcjami zakupionymi w dniu 7 sierpnia 2009 r. Asseco Poland posiada 55% udział w kapitale zakładowym IT Practice A/S.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 i 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2010

Uchwała KDPW w sprawie rejestracji praw poboru

Rzeszów, 2 lutego 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 4 lutego 2010 r. w KDPW 68.254.080 jednostkowych praw poboru („Jednostkowe Prawa Poboru”) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda („Akcje Serii I”), emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i nadać im kod ISIN: PLSOFTB00107. Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW w przypadku, gdy w dniu 4 lutego 2010 roku nie wystąpią wszystkie przesłanki dematerializacji Jednostkowych Praw Poboru, KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii I przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2010

Komunikat GPW w sprawie notowania akcji Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 28 stycznia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) poinformowała, iż w dniu 1 lutego 2010 roku akcje Spółki będą po raz ostatni notowane „z prawem poboru”. Zgodnie z uchwałą nr 42/2007 Zarządu GPW z dnia 16 stycznia 2007 r. z późn. zm., operacja ta może skutkować usunięciem po sesji 1 lutego 2010 roku, a następnie ponownym wpisaniem po sesji w dniu 2 lutego 2010 roku akcji Spółki na listę uczestników indeks WIG20. Zgodnie z komunikatem powyższe operacje zostaną przeprowadzone pod warunkiem, że kurs odniesienia akcji Spółki na sesje w dniu 2 lutego 2010 roku będzie znacząco niższy od ostatniego kursu zamknięcia. Informacje odnośnie ostatecznej decyzji GPW zostaną podane po zakończeniu sesji w dniu 1 lutego 2010 roku.

4/2010

Terminy przekazywania raportów okresowych

Rzeszów, 18 stycznia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że informuje, iż w 2010 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2009
Jednostkowy raport roczny - 2010-03-19 
Skonsolidowany raport roczny - 2010-03-19   

Raport półroczny I półrocze 2010
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny - 2010-08-27  

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2010 - 2010-05-14 
Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2010 - 2010-11-12

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2010

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I

Rzeszów, 11 stycznia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 stycznia 2010 r. została podjęta przez Zarząd Spółki Uchwała nr 2 w sprawie określenia zamiaru dotyczącego ustalenia minimalnej ceny emisyjnej Akcji Serii I, których emisja została uchwalona przez Zarząd Spółki w dniu 6 stycznia 2010 roku. /Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 7 stycznia 2010r./

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 i 446 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7a ust. 5 Statutu Spółki oraz w związku z § 1 ust. 7 Uchwały z dnia 6 stycznia 2010r., mając na uwadze mocne fundamenty Spółki potwierdza, że zamiarem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I na poziomie nie niższym niż wartość 60,00 PLN (słownie: sześćdziesięciu złotych) za jedną Akcję Serii I.

Jednocześnie Zarząd potwierdza, że zgodnie z postanowieniami §1 pkt 7 Uchwały z dnia 6 stycznia 2010r., ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I zostanie podjęta w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2010

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Rzeszów, 7 stycznia 2010 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco, Spółka”) informuje, że w dniu 6 stycznia 2010 r. działając na podstawie art. 444 i 446 Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.412.704 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 3.412.704 (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane  w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie § 9 ust. 6 statutu Spółki podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych Spółki w ilości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. W związku z powyższym jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii I. Z zastrzeżeniem rejestracji przez właściwy Sąd, w wyniku emisji Akcji Serii I oraz związanego z tym umorzenia akcji własnych Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba wyemitowanych akcji Spółki nie ulegną zmianie.

Akcje Serii I zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii I.

Dzień prawa poboru ustalono na 4 lutego 2010 r. Do objęcia jednej Akcji Serii I uprawniać będzie posiadanie 20 praw poboru Akcji Serii I.

Akcje Serii I zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji Serii I w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały. Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I przed dniem prawa poboru.

Zarząd ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I w odrębnej uchwale. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii I zostanie wskazany w dokumencie ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii I nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2009, Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zarząd zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii I, praw poboru Akcji Serii I oraz praw do Akcji Serii I.

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I Spółka zamierza przeznaczyć na nabycie małej i średniej wielkości podmiotów działających w branży IT przede wszystkim na terenie Europy Zachodniej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2010

Rejestracja połączenia Asseco Poland ze spółką zależną ABG S.A.

Rzeszów, 4 stycznia 2010 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2010 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką ABG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263110, NIP 679-000-66-19, o kapitale zakładowym, który wynosi 37.355.564,00 PLN (”ABG”) („Połączenie”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku ABG (jako spółkę przejmowaną) na Asseco (jako spółkę przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia ABG zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z tym, że Asseco Poland posiada wszystkie akcje ABG, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w tym samym dniu kiedy nastąpiła rejestracja Połączenia, Sąd Rejonowy w Rzeszowie Xii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2009 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 42/2009 i 45/2009. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu