Dywidenda

Polityka dywidendy

Najważniejszym celem Asseco Poland jest dalszy rozwój firmy. Na ten cel spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy, poprzez akwizycje i rozwój wewnętrzny. Niemniej jednak spółka będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie dywidendy.

Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę od 10% do 40% zysku netto na dywidendę. Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależała od:

  • płynności finansowej Spółki;
  • planowanych wydatków inwestycyjnych.

Akcje Asseco Poland nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o odbiorze dywidendy Asseco Poland ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Asseco Poland w dniu dywidendy. 

* 26 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 3,07 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalony został na 20 maja 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 5 czerwca 2019 r.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018*
mln PLN 33 70  106  140  170  200  216  241  250 250  250 255
na 1 akcję 0,55 1,0  1,47 1,80 2,19 2,41 2,60 2,90 3,01 3,01 3,01 3,07
% skonsolidowanego zysku netto  31% 27% 36% 33% 54% 62% 77% 67% 68% 83% 54% 76%

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do uczestnictwa w dywidendzie mają wszystkie akcje Asseco Poland. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Warunki odbioru dywidendy

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Asseco Poland odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Oprócz tego, stosownie do § 23 Regulaminu GPW, emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie w szczególności do wypłaty dywidendy.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW następnie przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, spółka jest obowiązana bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na spółki obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako "dzień dywidendy") oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Asseco Poland będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy, musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.