Dywidenda

Polityka dywidendy

Najważniejszym celem Asseco Poland jest dalszy rozwój firmy. Na ten cel spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy, poprzez akwizycje i rozwój wewnętrzny. Niemniej jednak spółka będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie dywidendy.

Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę od 10% do 40% zysku netto na dywidendę. Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależała od:

  • płynności finansowej Spółki;
  • planowanych wydatków inwestycyjnych.

Akcje Asseco Poland nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o odbiorze dywidendy Asseco Poland ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Asseco Poland w dniu dywidendy. 

* Dywidenda uchwalona przez WZA 25.04.2018 r. Dzień dywidendy ustalono na 21.05.2018 r., dywidenda została wypłacona 07.06.2018 r. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017
mln PLN 32,8 70,3  106  139,6  169,6  200  215,8  241,0  249,8 249,8  249,8
na 1 akcję 0,55 1,0  1,47 1,80 2,19 2,41 2,60 2,90 3,01 3,01 3,01
% zysku netto 31% 27% 36% 33% 54% 62% 77% 67% 68% 83% 54%

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do uczestnictwa w dywidendzie mają wszystkie akcje Asseco Poland. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Warunki odbioru dywidendy

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Asseco Poland odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Oprócz tego, stosownie do § 23 Regulaminu GPW, emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie w szczególności do wypłaty dywidendy.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW następnie przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, spółka jest obowiązana bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na spółki obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako "dzień dywidendy") oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Asseco Poland będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy, musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.