Dywidenda

Polityka dywidendowa Asseco Poland

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) deklaruje, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Spółki.

Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania.

Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

* Przed połączeniem z Softbank.  2004* 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Skonsolidowany zysk netto (mln PLN) 13 25 53 161 322 373 414 397 371 306 358 365 301 467 333 322 402 468 503 483
Jednostkowy zysk netto (mln PLN) 13 22 58 106 278 291 422 315 324 280 290 257 352 176 167 207 266 321 341 352
Dywidenda (mln PLN) 5 7 19 33 70  106  140  170  200  216  241  250 250  250 255 250 258 279 291 250
Dywidenda na 1 akcję (PLN) 1,34 1,82 0,40 0,55 1,03  1,47 1,80 2,19 2,41 2,60 2,90 3,01 3,01 3,01 3,07 3,01 3,11 3,36 3,50 3,66**
Stopa dywidendy (%) 1,2 1,0 0,5 0,9 1,8 2,6 3,5 4,6 5,1 5,9 4,8 5,4 5,4 6,7 6,0 4,1 4,2 4,5 4,2 4,5***
Dywidenda jako % skonsolidowanego zysku netto  35% 29% 35% 20% 22% 28% 34% 43% 54% 70% 67% 68% 83% 54% 76% 78% 64% 60% 58% 52%
Dywidenda jako % jednostkowego zysku netto 35% 31% 32% 31% 25% 36% 33% 54% 62% 77% 83% 97% 71% 142% 153% 121% 97% 87% 85% 71%

 * Przed połączeniem z Softbank.

** Dywidenda przypadająca na jedną akcję, po wyłączeniu akcji własnych.

*** na dzień 14.06.2024 r.

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do uczestnictwa w dywidendzie mają wszystkie akcje Asseco Poland. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Warunki odbioru dywidendy

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Asseco Poland odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Oprócz tego, stosownie do § 23 Regulaminu GPW, emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie w szczególności do wypłaty dywidendy.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW następnie przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, spółka jest obowiązana bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na spółki obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako "dzień dywidendy") oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Asseco Poland będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy, musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.