Raporty bieżące

16/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 30 maja 2023 r. w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Załączniki:

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2023 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanowiło:

  1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób:

    1. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję),
    2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.

  2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
  2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I kwartał 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I kwartał 2023 r. wynosi 108,1 mln PLN.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 24 maja 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2023

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2023 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 2 maja 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 maja 2023 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., będącą załącznikiem do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., której przyjęcie stanowi punkt 14 opublikowanego porządku obrad.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

10/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.

2. Projekty uchwał z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022),

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2023

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, w tym wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) tj. 3,50 PLN (trzy złote 50/100) na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2023

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie metody konsolidacji Grupy Formula w 2023 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 w sprawie wątpliwości audytora dotyczących sprawowania kontroli i metody konsolidacji wyników Grupy Formula w roku 2023, Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. audytor potwierdził prawidłowość dotychczas przyjętej przez Spółkę metody konsolidacji Grupy Formula i podpisał Sprawozdanie z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2023

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej "Spółka") informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022, które zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. miały zostać opublikowane dnia 23 marca 2023 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022 to 18 kwietnia 2023 r.

Przesunięcie daty publikacji raportu jest związane z tym, że Zarząd potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie wątpliwości i przygotowanie odpowiednich ujawnień co do zdarzeń następujących po dacie bilansowej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje wysokość szacowanego skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco za rok 2022 opublikowanego w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2023

Informacja dotycząca wątpliwości w zakresie metody konsolidacji Grupy Formula w 2023 roku

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. podczas posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, powziął informację o wątpliwościach audytora dotyczących sprawowania kontroli i metody konsolidacji wyników Grupy Formula Systems w roku 2023.

Wątpliwości, które są aktualnie przedmiotem pogłębionych analiz, zostaną rozstrzygnięte w przyszłości, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Ewentualna decyzja Zarządu o zmianie metody konsolidacji Grupy Formula Systems może mieć dodatkowy jednorazowy pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Asseco w roku 2023.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za 2022 r. wynosi 502,5 mln PLN, w tym 126,2 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Raport Grupy Asseco Poland za 2022 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2022 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2023 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2022

- Jednostkowy raport roczny                                                                2023-03-23   

- Skonsolidowany raport roczny                                                           2023-03-23     

Raport półroczny za I półrocze 2023 r.

- Skonsolidowany raport półroczny                                                       2023-08-24     

Raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.                          2023-05-24     

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.                       2023-11-23

 

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2023

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki korekty zawiadomienia od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanej korekty zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu