Okresy zamknięte

W trosce o zapewnieniu równego dostępu do informacji przekazywanych przez Asseco Poland, spółka wdrożyła zasadę okresów zamkniętych. W myśl tej zasady Asseco Poland nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników finansowych. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy jej transparentność i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zamieszczamy terminy okresów zamkniętych, w których Asseco Poland nie organizuje spotkań z inwestorami:

  • 11.03.2019 - 25.03.2019
  • 09.05.2019 - 23.05.2019
  • 07.08.2019 - 21.08.2019
  • 06.11.2019 - 20.11.2019

 

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

W 2019 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

  • 23.02.2019 - 25.03.2019
  • 23.04.2019 - 23.05.2019
  • 22.07.2019 - 21.08.2019
  • 21.10.2019 - 20.11.2019