Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

W 2023 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

  • 19.03.2023 - 18.04.2023
  • 24.04.2023 - 24.05.2023
  • 25.07.2023 - 24.08.2023
  • 24.10.2023 - 23.11.2023