Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

W 2021 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

  • 21.02.2021 - 23.03.2021
  • 26.04.2021 - 26.05.2021
  • 26.07.2021 - 25.08.2021
  • 24.10.2021 - 23.11.2021

W trosce o zapewnieniu równego dostępu do informacji przekazywanych przez Asseco Poland, spółka wdrożyła zasadę okresów zamkniętych. W myśl tej zasady Asseco Poland nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników finansowych. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy jej transparentność i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zamieszczamy terminy okresów zamkniętych, w których Asseco Poland nie organizuje spotkań z inwestorami:

  • 09.03.2021 - 23.03.2021
  • 12.05.2021 - 26.05.2021
  • 11.08.2021 - 25.08.2021
  • 09.11.2021 - 23.11.2021