Raporty bieżące

27/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r., działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2018 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2017

Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), że w wyniku nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 5 grudnia 2017 roku, Aviva OFE, posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 14,20% ogólnej liczby głosów w Spółce (RB 20/2017 z dnia 13 września 2017 r.), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2017

Zawarcie porozumienia dotyczącego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems (1985) Ltd.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Spółka zawarła porozumienie z Chief Executive Officer (Akcjonariusz 1) Formula Systems (1985) Ltd. (Formula) oraz podmiotem kontrolowanym przez Chief Executive Officer (Akcjonariusz 2) regulujące wzajemne stosunki stron jako akcjonariuszy Formula w zakresie dotyczącym głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki Formula.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2017

Wstępna informacja o szacunkowym wpływie jednorazowych transakcji na jednostkowy wynik trzeciego kwartału 2017 roku Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Asseco

Zarząd Spółki informuje, że w następstwie rozliczenia transakcji sprzedaży 20% akcji w spółce Formula Systems (1985) Ltd., o której informowaliśmy w raportach bieżących nr 18/2017 oraz 19/2017 w jednostkowym wyniku netto Spółki zostanie rozpoznany zysk w wysokości 148 mln zł. Ponadto Zarząd informuje, że szacunkowy wpływ rozliczenia transakcji sprzedaży, wskutek której nastąpiła utrata kontroli nad Grupą Formula Systems, na skonsolidowany wynik netto, dla akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniesie prawdopodobnie od 330 do 360 mln zł.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2017

Założenie Asseco International, a.s.

 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Spółka założyła spółkę prawa słowackiego Asseco International, a.s. z siedzibą na Słowacji z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000 EUR podzielonym na 2.500 akcji o cenie nominalnej równej 10 EUR za 1 akcję w zamian za objęcie 100% wyemitowanych akcji AI. W skład Zarządu nowej Spółki wchodzą: Jozef Klein (Prezes Zarządu) oraz Przemysław Sęczkowski, Marek Panek i Rafał Kozłowski (Członkowie Zarządu). Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Adam Góral.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2017

Powołanie Wiceprezesów Zarządu i odwołanie prokury

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. powołała Gabrielę Żukowicz i Andrzeja Dopierałę do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2017

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 września 2017 r. Przemysław Borzestowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 18 września 2017 r.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2017

Zwiększenie zaangażowania AVIVA OFE

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), że w wyniku kupna akcji Spółki, zawartych w dniu  1 września 2017 roku, Aviva OFE, posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 12,10 % ogólnej liczby głosów w Spółce (RB 02/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2017

Zbycie 4 procentowego pakietu akcji Formula Systems (1985) Ltd

Rzeszów, 22 sierpnia 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zakończeniu procesu negocjacji i zawarciu w dniu 22 sierpnia 2017 r. transakcji sprzedaży 589.151 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw (dalej „Formula Systems”) stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Po transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 26,33%.

Transakcja zbycia akcji została zawarta w Izraelu, poza rynkiem regulowanym, na rzecz podmiotu kontrolowanego przez CEO spółki Formula Systems.
Transakcje zostaną rozliczone w terminie jednego (1) dnia roboczego od dnia ich zawarcia.
Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 124,14 NIS (New Israeli Shekel).
Łączna wartość transakcji wynosi 73.137.205,14 NIS.

Zapłata będzie realizowana w następujący sposób:

a) 50% wartości, tj. 36,568,602.57 NIS, zostanie zapłacone i rozliczone w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zawarcia transakcji,
b) pozostałe 50% wartości wraz z należnymi odsetkami zostanie zapłacone w terminie do 5 lat od dnia zawarcia transakcji.

Należność jest zabezpieczona poprzez zdeponowanie nieopłaconych akcji u Powiernika.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2017

Zbycie znaczącego pakietu akcji Formula Systems (1985)

Rzeszów, 03 sierpnia 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. (dalej „Raport 17”), Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zakończeniu części procesu negocjacji i zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 r. transakcji sprzedaży 2 356 605 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw (dalej „Formula Systems”) stanowiących 16% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Po transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 30,33%.

Transakcje zbycia akcji zostały zawarte w Izraelu, poza rynkiem regulowanym, z jedenastoma (11) izraelskimi instytucjami finansowymi.

Transakcje zostaną rozliczone w terminie jednego (1) dnia roboczego od dnia zawarcia transakcji.

Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 124,14 NIS (New Israeli Shekel).

Łączna wartość transakcji wynosi 292 548 944,70 NIS.

W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży, Spółka utraci kontrolę nad Formula Systems.

Ponadto Spółka informuje, iż kontynuuje negocjacje zbycia 4-procentowego pakietu akcji zgodnie z informacją zawartą w Raporcie 17. Jednocześnie Spółka informuje, iż, poza obecnie negocjowaną transakcją, nie planuje w ciągu najbliższych 2 lat dokonywać kolejnych transakcji zbycia akcji Formula Systems.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2017

Negocjacje dotyczące zbycia znaczącego pakietu akcji Formula Systems (1985) Ltd

Rzeszów, 02 sierpnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje o negocjacjach prowadzonych z zamiarem zawarcia transakcji sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw (dalej „Formula Systems”) stanowiącego maksymalnie 20% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems.

Negocjacje dotyczą zawarcia transakcji zbycia akcji z podmiotami izraelskimi, poza rynkiem regulowanym, po cenie 124,14 NIS (New Israeli Shekel) za akcję.
Zakończenie negocjacji i zawarcie transakcji planowane jest w ciągu kilku najbliższych dni, o czym Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2017

Zawarcie umów sprzedaży akcji Asseco South Eastern Europe S.A.

Rzeszów, 23 czerwca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. zawarte zostały umowy sprzedaży 2.221.356 akcji Spółki Asseco South Eastern Europe S.A., z siedzibą w Rzeszowie, stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z dwudziestoma dwoma menedżerami Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., z czego osiemnaście umów zostało zawartych bezpośrednio z osobami fizycznymi, a cztery umowy z podmiotami, w których menedżerowie lub osoby z nimi powiązane sprawują nad nimi bezpośrednią kontrolę.
Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 10,89 zł. Wartość transakcji wynosi 24.190.566,84 zł, a płatność nastąpi w 8 ratach płatnych do 31 lipca 2024 r. Cena sprzedaży zostanie zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Pomiędzy stronami zostały zawarte umowy opcji put i call. Akcje objęte są lock-up’em na okres 24 miesięcy dla 50% akcji i kolejnych 12 miesięcy dla pozostałych 50% akcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 23 maja 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 r. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2017.

Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audyt należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (wcześniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Asseco za lata 2003-2016.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁ W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH NA WZ 25.04.2017 % UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
ADAM GÓRAL  8 083 000  17,35%  9,74%
 AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK  10 498 000  22,53%  12,65%
 NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY  6 500 000  13,95%  7,83%
 OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"  4 150 000  8,91%  5,00%
 PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny  3 170 428  6,80%  3,82%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2017

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Rzeszów, 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2016 z działalności w wysokości w kwocie 352.073.738,82 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję,

2/ kwota 102.242.826,79 PLN (słownie: sto dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Rzeszów, 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2017

Ustanowienie gwarancji na rzecz Asseco Business Solutions S.A.

Rzeszów, 11 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę na rzecz spółki zależnej Asseco Business Solutions S.A. gwarancji bankowej do kwoty nie wyższej niż 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złoty), na okres do 10 lipca 2017 r.
Gwarancja stanowi zabezpieczenie w rozumieniu art. 77 ww. ustawy o ofercie publicznej, w związku z ogłoszeniem przez Asseco Business Solutions S.A. wezwania do sprzedaży 100% akcji spółki MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie, notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Gwarancja stanowiona została na warunkach rynkowych. Szczegółowe warunki i zobowiązania dotyczące udzielenia gwarancji na rzecz Asseco Business Solutions S.A. zostały opisane w porozumieniu zawartym w dniu dzisiejszym pomiędzy stronami. Zabezpieczeniem wierzytelności Spółki wynikającej z porozumienia jest weksel in blanco składany z deklaracją wekslową.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2017

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017

Rzeszów, 5 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w związku z terminem raportowania spółki zależnej, ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017, który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. miał zostać opublikowany 17 maja 2017 r.
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017 to 25 maja 2017 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.30 w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa.

Do raportu załączone zostały: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (link), projekty uchwał (link), oraz dodatkowe materiały (link).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2017

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Rzeszów, 28 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że z dniem 28 marca 2017 r. Robert Smułkowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Powodem rezygnacji są sprawy osobiste.

Obowiązki Roberta Smułkowskiego przejmie Wiceprezes Zarządu Zbigniew Pomianek.

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 28 marca 2017 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2017

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Asseco Central Europe

Rzeszów, 22 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), w związku z doręczonymi do Spółki w dniu 21 marca 2017 r., dokumentami podpisanymi z datą 20 marca 2017 r., informuje niniejszym o zawarciu transakcji sprzedaży 1.390.535 akcji spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie, stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umowa została zawarta, pośrednio lub bezpośrednio, z pięcioma menedżerami Grupy Kapitałowej Asseco Central Europe a.s., z czego jedna umowa została zawarta bezpośrednio z osobą fizyczną, a cztery umowy z podmiotami, w których menedżerowie, lub osoby z nimi powiązane, pełnią funkcje zarządcze i sprawują nad nimi bezpośrednią kontrolę (dalej Nabywcy).
Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 23,50 zł, takim samym jak w wezwaniu do sprzedaży akcji ogłoszonym w październiku 2016 r.

Wartość transakcji wynosi 32.677.572,50 zł, a płatność nastąpi w 8 ratach płatnych do 31 maja 2023 r. Cena sprzedaży została zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Pomiędzy stronami oraz spółką Asseco Central Europe zostały zawarte umowy opcji put i call.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2017

Korekta skonsolidownego raportu rocznego Grupy Asseco za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Rzeszów, 17 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco opublikowanego w dniu 16 marca 2017 roku.

W przekazanym raporcie zamieszczono nieostateczną wersję sprawozdania, w której w nocie o segmentach działalności w wyniku omyłki pisarskiej błędnie zaprezentowano kolejność wyników na poziomie zysku/straty netto segmentu przypisanego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kolumnach: Rynek środkowoeurop., Rynek południowo-wschodniej Europy i Rynek Izraelski. Szczegłowo korekta została przedstawiona w poniższej tabeli. Naniesione zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że wszystkie pozostałe dane zostały opublikowane prawidłowo i nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2017

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 17 marca 2017 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco.
Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2017

Zawarcie umowy sprzedaży akcji R-Style

Rzeszów, 10 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. doszło do skutecznego zbycia 51 akcji spółki R-Style Softlab Joint Stock Company, z siedzibą w Moskwie, numer rejestracyjny 1027700301991 (dalej R-Style), stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu R-Style. Umowa została zawarta z trzema osobami fizycznym.

Wartość transakcji wynosi 71.000.007,00 PLN, a płatność nastąpi w terminie do 60 miesięcy od daty zawarcia transakcji. W ramach umowy, pomiędzy stronami zawarte zostały umowy opcji put i call, a cena sprzedaży została zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Maksymalny okres prawa do skorzystania z opcji put to 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a okres prawa do skorzystania z opcji call rozpoczyna się 2 lata po dacie sprzedaży i trwa do 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382 z późn. zm.)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Rzeszów, 19 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2017 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2016  
Jednostkowy raport roczny 2017-03-16
 Skonsolidowany raport roczny  2017-03-16
 Raport półroczny za I półrocze 2017  
 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny  2017-08-23
 Raporty kwartalne  
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2017  2017-05-17
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2017  2017-11-20


Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Ponadto Spółka oświadcza, że zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową zostaną zamieszczone w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2017

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Rzeszów, 16 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 17/2016 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2017-2021 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Kucharski – Przewodniczący, Jacek Duch, Piotr Augustyniak i Adam Noga – Członkowie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu