Raporty bieżące

5/2024

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w tym wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 2023 w wysokości 249 580 637,46 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100), tj. 3,66 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2024

Informacja o wysokości szacunkowych wyników finansowych za 2023 rok

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Asseco za cały 2023 rok oraz za sam IV kwartał 2023 roku.


Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie. Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Asseco za rok 2023 są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.


Ostateczne wyniki finansowe przekazane zostaną w raportach okresowych za rok 2023, które zgodnie z RB 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku Spółka opublikuje w dniu 27 marca 2024 roku.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2024

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2024 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Fundację Rodzinną Ducha, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Panem Jackiem Duchem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2024 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2023

Jednostkowy raport roczny 2024-03-27
Skonsolidowany raport roczny 2024-03-27

Raport półroczny za I półrocze 2024 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2024-08-27

Raporty kwartalne

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. 2024-05-27
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. 2024-11-27

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2024

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 stycznia 2024 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Fundację Rodzinną Ducha, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Panem Jackiem Duchem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu