Raporty bieżące

7/2020

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

RB 07/2020
Rzeszów, 23 marca 2020 r.

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2020 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

RB 06/2020
Rzeszów, 20 marca 2020 r.


Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 13 marca 2020 roku, Aviva OFE, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 16 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 301 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 301 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,002% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 299 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,9996% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 299 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,9996% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2020

Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a SKG S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Plan Połączenia”).
Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”)

2) SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział KRS pod nr KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł opłaconym w całości („SKG” lub „Spółka Przejmowana”).

 

Plan połączenia

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Komisja Nadzoru Finansowego


RB 04/2020
Rzeszów, 31 stycznia 2020 r.


Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:


Raporty roczne za rok obrotowy 2019

Jednostkowy raport roczny: 2020-03-23
Skonsolidowany raport roczny: 2020-03-23


Raport półroczny za I półrocze 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny: 2020-08-27

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1: 2020 2020-05-18
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3: 2020 2020-11-17

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 03/2020

Rzeszów, 7 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein oraz Zygmunta Solorza o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienia w załączeniu.

Dokument 1

Dokument 2

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

2/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w związku z odpowiedzią Aviva OFE na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Aviva OFE posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 14,97% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 01/2020

Rzeszów, 3 stycznia 2020 r.

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Reddev Investment Limited z siedzibą w Limassol, Cypr o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienie w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu