Raporty bieżące

11/2017

Ustanowienie gwarancji na rzecz Asseco Business Solutions S.A.

Rzeszów, 11 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę na rzecz spółki zależnej Asseco Business Solutions S.A. gwarancji bankowej do kwoty nie wyższej niż 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złoty), na okres do 10 lipca 2017 r.
Gwarancja stanowi zabezpieczenie w rozumieniu art. 77 ww. ustawy o ofercie publicznej, w związku z ogłoszeniem przez Asseco Business Solutions S.A. wezwania do sprzedaży 100% akcji spółki MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie, notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Gwarancja stanowiona została na warunkach rynkowych. Szczegółowe warunki i zobowiązania dotyczące udzielenia gwarancji na rzecz Asseco Business Solutions S.A. zostały opisane w porozumieniu zawartym w dniu dzisiejszym pomiędzy stronami. Zabezpieczeniem wierzytelności Spółki wynikającej z porozumienia jest weksel in blanco składany z deklaracją wekslową.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport

10/2017

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017

Rzeszów, 5 kwietnia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w związku z terminem raportowania spółki zależnej, ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017, który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. miał zostać opublikowany 17 maja 2017 r.
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q1 2017 to 25 maja 2017 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

Pobierz raport

9/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 29 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.30 w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa.

Do raportu załączone zostały: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (link), projekty uchwał (link), oraz dodatkowe materiały (link).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

Pobierz raport

8/2017

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Rzeszów, 28 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że z dniem 28 marca 2017 r. Robert Smułkowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Powodem rezygnacji są sprawy osobiste.

Obowiązki Roberta Smułkowskiego przejmie Wiceprezes Zarządu Zbigniew Pomianek.

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport

7/2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 28 marca 2017 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport

6/2017

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Asseco Central Europe

Rzeszów, 22 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), w związku z doręczonymi do Spółki w dniu 21 marca 2017 r., dokumentami podpisanymi z datą 20 marca 2017 r., informuje niniejszym o zawarciu transakcji sprzedaży 1.390.535 akcji spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie, stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umowa została zawarta, pośrednio lub bezpośrednio, z pięcioma menedżerami Grupy Kapitałowej Asseco Central Europe a.s., z czego jedna umowa została zawarta bezpośrednio z osobą fizyczną, a cztery umowy z podmiotami, w których menedżerowie, lub osoby z nimi powiązane, pełnią funkcje zarządcze i sprawują nad nimi bezpośrednią kontrolę (dalej Nabywcy).
Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 23,50 zł, takim samym jak w wezwaniu do sprzedaży akcji ogłoszonym w październiku 2016 r.

Wartość transakcji wynosi 32.677.572,50 zł, a płatność nastąpi w 8 ratach płatnych do 31 maja 2023 r. Cena sprzedaży została zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Pomiędzy stronami oraz spółką Asseco Central Europe zostały zawarte umowy opcji put i call.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport

5/2017

Korekta skonsolidownego raportu rocznego Grupy Asseco za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Rzeszów, 17 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco opublikowanego w dniu 16 marca 2017 roku.

W przekazanym raporcie zamieszczono nieostateczną wersję sprawozdania, w której w nocie o segmentach działalności w wyniku omyłki pisarskiej błędnie zaprezentowano kolejność wyników na poziomie zysku/straty netto segmentu przypisanego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kolumnach: Rynek środkowoeurop., Rynek południowo-wschodniej Europy i Rynek Izraelski. Szczegłowo korekta została przedstawiona w poniższej tabeli. Naniesione zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że wszystkie pozostałe dane zostały opublikowane prawidłowo i nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539)

Pobierz raport

4/2017

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 17 marca 2017 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco.
Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport

3/2017

Zawarcie umowy sprzedaży akcji R-Style

Rzeszów, 10 marca 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. doszło do skutecznego zbycia 51 akcji spółki R-Style Softlab Joint Stock Company, z siedzibą w Moskwie, numer rejestracyjny 1027700301991 (dalej R-Style), stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu R-Style. Umowa została zawarta z trzema osobami fizycznym.

Wartość transakcji wynosi 71.000.007,00 PLN, a płatność nastąpi w terminie do 60 miesięcy od daty zawarcia transakcji. W ramach umowy, pomiędzy stronami zawarte zostały umowy opcji put i call, a cena sprzedaży została zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Maksymalny okres prawa do skorzystania z opcji put to 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a okres prawa do skorzystania z opcji call rozpoczyna się 2 lata po dacie sprzedaży i trwa do 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382 z późn. zm.)

 

 

Pobierz raport

2/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Rzeszów, 19 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2017 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2016  
Jednostkowy raport roczny 2017-03-16
 Skonsolidowany raport roczny  2017-03-16
 Raport półroczny za I półrocze 2017  
 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny  2017-08-23
 Raporty kwartalne  
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2017  2017-05-17
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2017  2017-11-20


Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Ponadto Spółka oświadcza, że zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową zostaną zamieszczone w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport

1/2017

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Rzeszów, 16 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 17/2016 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2017-2021 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Kucharski – Przewodniczący, Jacek Duch, Piotr Augustyniak i Adam Noga – Członkowie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport