Raporty bieżące

13/2020

Zmiana projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 26 maja 2020 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie autokorekty do projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka”), stanowiącej Załącznik do projektu Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 maja 2020 r. Zmiany dotyczą uelastycznienia sposobu zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu oraz zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Treść projektu Polityki z naniesionymi poprawkami w trybie zmian stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2020

II Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 17 marca 2020 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2020 r.;
5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania: art. 504 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2020

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 1Q2020

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 1Q2020, niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 1Q2020, niniejszym informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 1Q2020 wynosi 81,9 mln PLN.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za 1Q2020, który zgodnie z RB 10/2020 z dnia 8 maja 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2020

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020, który zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. miał zostać opublikowany dnia 18 maja 2020 r.
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020 to 28 maja 2020 r.
Powodem zmiany pierwotnie ogłoszonego terminu jest zmiana terminu przekazania raportu za 1Q2020 przez spółkę zależną Grupy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2020

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona kandydatura Pana Piotra Żaka.
Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki składając oświadczenie na udostępnionym przez Spółkę formularzu.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydata oraz jego życiorys zawodowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Zgłoszenie

Życiorys Piotr Żak

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Zwołanie ZWZ 

Ogłoszenie

Załącznik 1 do Ogłoszenia

Załącznik projekty uchwał

Regulamin e-WZ

Sprawozdanie RN


 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2020

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

RB 07/2020
Rzeszów, 23 marca 2020 r.

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2020 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

RB 06/2020
Rzeszów, 20 marca 2020 r.


Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 13 marca 2020 roku, Aviva OFE, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 16 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 301 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 301 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,002% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 299 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,9996% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 299 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,9996% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2020

Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a SKG S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Plan Połączenia”).
Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”)

2) SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział KRS pod nr KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł opłaconym w całości („SKG” lub „Spółka Przejmowana”).

 

Plan połączenia

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Komisja Nadzoru Finansowego


RB 04/2020
Rzeszów, 31 stycznia 2020 r.


Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:


Raporty roczne za rok obrotowy 2019

Jednostkowy raport roczny: 2020-03-23
Skonsolidowany raport roczny: 2020-03-23


Raport półroczny za I półrocze 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny: 2020-08-27

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1: 2020 2020-05-18
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3: 2020 2020-11-17

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 03/2020

Rzeszów, 7 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein oraz Zygmunta Solorza o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienia w załączeniu.

Dokument 1

Dokument 2

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

2/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w związku z odpowiedzią Aviva OFE na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Aviva OFE posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 14,97% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 01/2020

Rzeszów, 3 stycznia 2020 r.

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Reddev Investment Limited z siedzibą w Limassol, Cypr o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienie w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu