Raporty bieżące

1/2022

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2021 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Gabor (Przewodniczący), Jacek Duch i Piotr Augustyniak.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu