Raporty bieżące

7/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 1 do ogłoszenia ZWZ Asseco Poland
Załącznik projekty uchwal ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 
Opinia biegłego rewidenta

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Regulamin Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
Regulamin e-WZA

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2021

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,11 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2021

Przyjęcie nowej treści Polityki dywidendowej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowej Polityki dywidendowej i przyjęcia nowej Polityki dywidendowej w następującym brzmieniu:
„Polityka dywidendowa Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) deklaruje, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Spółki.
Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania.
Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.”


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2021

Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową 5-letnią kadencję obejmującą lata 2022-2026.
Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu powołani zostali: Pan Andrzej Dopierała, Pan Krzysztof Groyecki, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pani Karolina Rzońca- Bajorek, Pan Sławomir Szmytkowski, Pan Artur Wiza oraz Pani Gabriela Żukowicz.
Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pełna treść raportu w załączonym pliku

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2021

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r. Rezygnacja została złożona w związku z decyzją pełnego zaangażowania się w prowadzenie spraw Grupy Asseco Enterprise Solutions i objęciem przez Pana Rafała Kozłowskiego funkcji Prezesa Zarządu w Asseco Enterprise Solutions, a.s. – spółce stojącej na czele tej Grupy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. powołała Panią Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw).
Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 r. w ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. w dziale audytu, gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland S.A. jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona S.A.
Od 2015 r. w Asseco Poland S.A. odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco,
za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland S.A. oraz spółkach z Grupy. Od 2019 r., jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.
Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. obejmie funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w Asseco Poland.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2021

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 2020 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. wynosi 401,6 mln PLN, w tym 133,9 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2020 r.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie. Raport Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 r., który zgodnie z RB 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2021 r. przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2020
Jednostkowy raport roczny 2021-03-23
Skonsolidowany raport roczny 2021-03-23

Raport półroczny za I półrocze 2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2021-08-25

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 2021-05-26
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 2021-11-23

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
Ponadto Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową zostaną zamieszczone w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu