Raporty bieżące

2/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Rzeszów, 19 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2017 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2016  
Jednostkowy raport roczny 2017-03-16
 Skonsolidowany raport roczny  2017-03-16
 Raport półroczny za I półrocze 2017  
 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny  2017-08-23
 Raporty kwartalne  
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2017  2017-05-17
 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2017  2017-11-20


Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Ponadto Spółka oświadcza, że zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową zostaną zamieszczone w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport

1/2017

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Rzeszów, 16 stycznia 2017 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 17/2016 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2017-2021 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Kucharski – Przewodniczący, Jacek Duch, Piotr Augustyniak i Adam Noga – Członkowie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport