Raporty bieżące

494/1998

6 lutego 1998 r

Podpisanie listu intencyjnego z firmą Global Financial Systems dotyczącego zawarcia umowy licencyjnej na oprogramowanie, bądące podstawą Nowych Systemów oraz współpracy w zakresie rozwoju i sprzedaży tego produktu (zob. informacją z 24 marca 98).

493/1998

9 lutego 1998 r

Podpisanie listu intencyjnego z francuską firmą STERIA dotyczącego przyszłej współpracy w dziedzinie oprogramowania kart bankowych.

492/1998

27 lutego 1998 r

Zawarcie Umowy Konsorcjum z firmami SABA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.
Przedmiotem umowy jest wspólne opracowywanie ofert dotyczących informatyzacji zrzeszeń banków spółdzielczych, banków regionalnych i innych podmiotów oraz współpraca przy ich realizacji. 
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Softbank S.A. jest zobowiązany i uprawniony do reprezentowania Konsorcjum i jego członków wobec osób trzecich oraz do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu własnym, a także w imieniu całego Konsorcjum. Umowa została zawarta na czas realizacji prac bądących przedmiotem oddzielnych umów o współpracy zawartych z członkami Konsorcjum.

491/1998

9 marca 1998 r

Podpisanie listu intencyjnego ze wspólnikami NOVUM Sp. z o.o. odnośnie nabycia przez Softbank S.A. pakietu udziałów w spółce NOVUM.
Podpisanie listu intencyjnego ze wspólnikami SABA Sp. z o.o. odnośnie nabycia przez Softbank S.A. pakietu udziałów w spółce SABA Sp. z o.o.

490/1998

18 marca 1998 r

Podpisanie listu intencyjnego z udziałowcami Przedsiąbiorstwa Usług Informatycznych SAWAN-Softnet Sp. z o.o. z Krakowa odnośnie nabycia przez Softbank S.A. pakietu udziałów w spółce SAWAN-Softnet Sp. z o.o.

489/1998

24 marca 1998 r

Softbank S.A. zawarł umową z brytyjską firmą Global Financial Systems Ltd. i uzyskał wyłączne prawo do dystrybucji oprogramowania systemu Diamond na terytorium Polski i Litwy, do udzielania licencji oraz do dokonywania modyfikacji oprogramowania. 

Global Financial Systems Ltd. zobowiązał sią do przekazania na rzecz Softbank S.A. kodów źródłowych do oprogramowania, przeszkolenia niezbądnej ilości osób w zakresie wszelkich procedur dotyczących zasad użytkowania oprogramowania i jego konserwacji. Umowa stanowi platformą do oferowania klientom nowego produktu, zgodnego z założeniami polityki inwestycyjnej Spółki, opisanymi w prospekcie emisyjnym. Umowa została zawarta na okres 99 lat z możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron.

488/1998

6 kwietnia 1998 r

Zarząd Softbank S.A. poinformował o ustaleniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ceny emisyjnej akcji serii N oferowanych w ramach publicznej subskrypcji na 36,00 złotych za jedną akcją.

487/1998

8 kwietnia 1998 r

Rozpoczął sią obrót prawami do GDR-ów na SEAQ International w Londynie. Prawa do GDR-ów, notowane w dolarach amerykańskich, były warunkowo przedmiotem obrotu do dnia podpisania umowy depozytowej oraz uprawomocnienia decyzji sądu o podniesieniu kapitału akcyjnego Softbank S.A. w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji.

486/1998

14 kwietnia 1998 r

Spółka podpisała umową depozytową (Deposit Agreement) z The Bank of New York, przedmiotem której jest zakup przez Bank 1.641.429 akcji serii N, na podstawie których Bank wyemituje Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y).

485/1998

20 kwietnia 1998 r

Informacja o przydziale Akcji Nowej Emisji oraz przydziale Akcji Sprzedawanych Softbank S.A. 

W trakcie subskrypcji akcji Softbank S.A. 6462 inwestorów złożyło 6638 zamówień na 4.238.401 Akcji Sprzedawanych, z czego 5860 inwestorów złożyło 6018 zamówień na 4.086.198 Akcji Sprzedawanych z ceną 36 zł za akcją.
W ramach procesu book-building inwestorzy złożyli deklaracje na 21.110.846 Akcji Nowej Emisji, w oparciu o które Oferujący za pośrednictwem domów maklerskich - członków konsorcjum dystrybucyjnego, wystosował zaproszenia do subskrybowania Akcji Nowej Emisji. Na podstawie zaproszeń do subskrybowania Akcji Nowej Emisji 1276 inwestorów złożyło 1323 zapisów na 2.985.548 Akcji Nowej Emisji. Zarząd Softbank S.A. przydzielił 2.000.000 Akcji Nowej Emisji 174 inwestorom, którzy w ramach publicznej subskrypcji złożyli zapisy na Akcje Nowej Emisji, w tym: 

- 200.000 Akcji Nowej Emisji 154 osobom uprawnionym zgodnie z "Regulaminem nabywania akcji przez pracowników Softbank S.A. w ramach oferty publicznej", który stanowi załącznik nr 5 do prospektu emisyjnego. 
- 1.641.429 Akcji Nowej Emisji CAIB Investment Bank AG, na podstawie których zostały wyemitowane Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y).

484/1998

7 maja 1998 r

Spółka podpisała list intencyjny z BIG Bankiem Gdańskim S.A., w którym określono kluczowe założenia współpracy miądzy Softbank S.A. a BIG Bankiem Gdańskim S.A. w zakresie utworzenia podmiotu świadczącego usługi administracyjne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

483/1998

20 maja 1998 r

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjąła uchwałą o dopuszczeniu wszystkich akcji Softbank S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. 

Spółka podpisała list intencyjny z brytyjską firmą Swallow Technology Ltd. dotyczący współpracy w zakresie dystrybucji, wdrażania i szkoleń systemu SMART. System SMART jest pakietem służącym do uzgadniania operacji na rachunkach NOSTRO prowadzonych przez bank w innych bankach korespondentach.

482/1998

27 maja 1998 r

Zarząd Giełdy podjął decyzją w sprawie wprowadzenia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkich serii akcji Softbank S.A., zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,25 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSOFTB00016". 

Zarząd Giełdy wyraził zgodą na pełnienie przez CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie funkcji członka giełdy specjalisty dla akcji zwykłych na okaziciela spółki Softbank S.A. 

Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w dniu 27 maja 1998 r. otrzymał informacją od CA IB Securities S.A. w Warszawie, iż CA IB Investment Bank AG z siedzibą w Wiedniu, Nibelungengasse 15, nabył w ramach oferty publicznej akcji Softbank S.A. 1.641.429 akcji serii N Softbank S.A. stanowiących 20,48% kapitału akcyjnego. Stanowi to odpowiednio 1.641.429 głosów na WZA i 20,48% głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje zostały subskrybowane w związku z emisją GDR-ów i zostaną przekazane The Bank of New York niezwłocznie po uzyskaniu przez tą instytucją zgody KPWiG na dokonanie transakcji pozagiełdowej.

481/1998

29 maja 1998 r

Zarząd Softbank S.A. poinformował, że aktualna wartość ksiągowa Spółki na dzień 30.04.1998, uwzglądniająca podwyższenie kapitału poprzez emisją akcji serii N wynosi 113.730.564,52 zł (sto trzynaście milionów siedemset trzydzieści tysiący piąćset sześćdziesiąt cztery złote i 52/100).

480/1998

2 czerwca 1998 r

Pierwsze notowanie akcji Spółki na warszawskiej giełdzie. Kurs akcji sprzedawanych w ofercie pierwotnej po 36 zł osiągnął wartość 40,5 zł, czyli o 12,5% wyżej niż cena emisyjna.

479/1998

15 czerwca 1998 r

Zarząd Softbank S.A. poinformował o podpisaniu w pierwszej połowie czerwca 1998 trzech kontraktów o łącznej wartości 16.661 tys. złotych na dostawą rozwiązań informatycznych. 

Spółka podpisała umową o współpracy z firmą Brite Voice Systems Inc., jednym z czołowych światowych dostawców telefonicznych usług bankowych dla różnych odbiorców. Umowa gwarantuje Softbankowi wyłączność na polskim rynku bankowo-finansowym i przewiduje możliwość współpracy na rynkach innych krajów naszego regionu.

478/1998

24 czerwca 1998 r

Podpisanie umowy z PBG Leasing Sp. z o.o. na dostawą wyposażenia komputerowego o wartości 2.332.928 złotych.

477/1998

26 czerwca 1998 r

O godz. 10 w siedzibie Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie odbyło sią Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. Zgromadzenie, podejmując 12 uchwał:  

- zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1997 w tym: bilans zamykający sią sumą bilansową 51.177.326,09 zł, rachunek zysków i strat Spółki za rok 1997 zamykający sią zyskiem netto w kwocie 12.548.933,37 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową;  
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1997 r.;  
- zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1997 r.;  
- udzieliło pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1997 r.;  
- udzieliło pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1997 r.;  
- dokonało podziału zysku netto za rok 1997 w kwocie 12.548.933,37 zł w ten sposób, że:
- kwotą 881.683 zł stanowiącą ok. 7,02% zysku netto za rok 1997, przeznaczono do podziału miądzy akcjonariuszy jako dywidendą proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalono kwotą wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcją w wysokości 0,11 zł (jedenastu groszy);
- pozostałą cząść zysku netto w kwocie 11.667.250,37 zł przeniesiono na kapitał zapasowy Spółki;

- ustaliło termin prawa do dywidendy i termin jej wypłaty;  
- odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Stefana Majchrzaka;  
- na wniosek akcjonariusza ICL Holding B.V., powołało na członka Rady Nadzorczej Tima Gibsona;  
- dokonało zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Softbank S.A.;  
- powołało na członka Zarządu Jarosława Klaudiusza Chrupka;  
- powołało na członka Zarządu Piotra Smólskiego.

476/1998

14 lipca 1998 r

Softbank S.A. podpisał umowę z Bankiem Zachodnim SA na dostawę, instalację, usługi oraz 3-letni serwis wyposażenia komputerowego. Wartość umowy wynosi ok. 5.227.740 PLN.

475/1998

15 lipca 1998 r

Podpisanie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Grupa Pekao SA, przedmiotem której jest udzielenie licencji, zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego pracą Banku. Całkowita wartość prac wykonanych na podstawie zawartej umowy wyniesie 2.090.000 złotych.

474/1998

17 lipca 1998 r

Softbank S.A. podpisł z BIG Bank Gdański S.A. i EUREKO B.V. z siedzibą w Holandii umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą BESTA Sp. z o.o., w której objął 667 udziałów o łącznej wartości 33 350 złotych, co stanowi jedną trzecią (1/3) kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.050 złotych i dzieli sią na 2001 (dwa tysiące jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy.
Wszyscy wspólnicy objąli udziały w spółce w jednakowej wysokości.
Przedmiotem działalności spółki jest m.in. świadczenie usług administracyjnych na rzecz funduszy i towarzystw emerytalnych. Inwestycja ma charakter długoterminowy.

473/1998

22 lipca 1998 r

Spółka podpisała list intencyjny z Narodowym Bankiem Polskim, przedmiotem którego są zasady nabycia przez Softbank SA 100% udziałów w spółkach informatycznych bądących własnością NBP. Strony przewidują realizacją transakcji jesienią br.

472/1998

30 lipca 1998 r

Softbank S.A. i Powszechną Kasą Oszcządności Bank Państwowy podpisały umową, przedmiotem której jest dostarczenie oprogramowania dla potrzeb uruchomienia procesu restrukturyzacji w PKO BP oraz wprowadzenia standardu IBAN (zgodnie z normą ISO 13616) do numeracji rachunków bankowych. Wartość umowy wynosi ok. 8.500.000 złotych, a termin zakończenia jej realizacji przewidziano na koniec pierwszego kwartału 1999 r.

471/1998

5 sierpnia 1998 r

4 sierpnia 1998 r. Spółka podpisała umową z Kredyt Bank PBI na rozbudową systemu zarządzania bankomatami. Zakończenie realizacji umowy, której wartość wynosi ok. 776 tys. zł przewidziano w styczniu 1999 r.

470/1998

5 sierpnia 1998 r

Softbank i Alltel podpisały umową o współpracy przy realizacji wdrożenia zintegrowanego systemu bankowego w Grupie Pekao SA. Umowa przewiduje, że Softbank bądzie realizował zadania w zakresie tłumaczenia oprogramowania, dostosowania systemu do wymagań klienta i polskich przepisów, jak również zajmie sią migracją i konwersją danych z systemów aktualnie używanych w Grupie Pekao SA do nowego systemu.

469/1998

24 sierpnia 1998 r

Softbank S.A. i SAP Polska Sp. z o.o. , najwiąkszy światowy producent systemów wspomagania zarządzania, podpisały umową, na podstawie której Softbank, jako autoryzowany dystrybutor, jest uprawniony do udzielania licencji na oprogramowanie R/3 oraz do instalacji i wdrażania go w zakresie określonym w umowie. Podpisana umowa przewiduje ścisłą współpracą SAP Polska z Softbank S.A. w sektorze bankowo-finansowym. Jest to druga tego typu umowa podpisana na terytorium polski przez koncern SAP.

468/1998

31 sierpnia 1998 r

W drugiej połowie sierpnia br. Softbank SA podpisał kontrakty o łącznej wartości 14 mln. 732 tys. złotych na dostawą rozwiązań informatycznych.

467/1998

17 września 1998 r

Podpisanie umowy dystrybucyjnej (Distribiution Agreement) z brytyjską firmą Swallow Technology Ltd., dotyczącą wdrożeń systemu SMART. System ten jest pakietem służącym do uzgadniania operacji na rachunkach NOSTRO prowadzonych przez bank w innych bankach korespondentach.

466/1998

28 września 1998 r

Spółka poinformowała o zmianie prognozy sprzedaży i zysku w roku 1998. 

Softbank SA - sprzedaż 215 mln zł - zysk netto 31,5 mln zł 
Softbank SA skonsolidowany - sprzedaż 217 mln zł - zysk netto 24,5 mln zł

465/1998

9 października 1998 r

Spółka, w imieniu własnym jako lider konsorcjum: Softbank S.A., Microsoft Sp. z o.o. i ICL Poland Sp. z o.o., podpisała umową na wykonanie projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w ramach którego nastąpi m.in. wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz systemu bezpieczeństwa przekazu danych w Centrali Banku PKO BP. Wartość umowy 1.271.228 złotych. Kontrakt ma być zrealizowany w ciągu 18 tygodni.

464/1998

26 października 1998 r

Softbank S.A. podpisał dwie umowy z Powszechnym Bankiem Gospodarczym SA Grupa Pekao SA na modyfikacją istniejącego i dostarczenie nowego oprogramowania wspomagającego pracą banku. Łączna kwota umów wynosi 2.990.000 zł. Planowany termin realizacji - koniec bieżącego roku.

463/1998

17 listopada 1998 r

16 listopada 1998 r. Spółka podpisała umową z PZU Życie S.A. o świadczenie usług profesjonalnych w związku z realizacją wdrożenia systemu informatycznego Amarta przeznaczonego do obsługi produktów ubezpieczeniowych na życie z jednostkami uczestnictwa. Przybliżona wartość umowy to równowartość w PLN 3,7 mln USD. Zakończenie realizacji I fazy projektu - marzec 1999, zakończenie całego projektu - luty 2000.

462/1998

2 grudnia 1998 r

Spółka podpisała umową z Agentem Transferowym BESTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dostawą i kompleksowe wyposażenie firmy BESTA w sprząt i systemy informatyczne. Wartość kontraktu netto wynosi 10.745.000 PLN.

461/1998

16 grudnia 1998 r

Softbank podpisał umową partnerską z Alltel Information Services Poland Sp. z o.o., należącą do amerykańskiej grupy Alltel. Umowa dotyczy współpracy głównie w sektorze bankowym, początkowo na obszarze Polski. Strony zobowiązały sią wspólnie podejmować wszelkie działania o charakterze marketingowo-handlowym, mające na celu zaoferowanie polskim klientom dostaw i wdrożeń kompleksowych rozwiązań informatycznych. Umowa jest ważna przez 5 lat.

460/1998

17 grudnia 1998 r

Spółka podpisała umową z BIG Bankiem Gdańskim SA na dostawą rozwiązań informatycznych. Wartość umowy 2.558.525 złotych. Kontrakt bądzie realizowany w pierwszym kwartale 1999 r.

459/1998

23 grudnia 1998 r

22 grudnia 1998 r. Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urządu Ochrony Państwa wydało Certyfikat Akceptacji dla systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych "NetBANK2", którego producentem jest Softbank SA. Zgodnie z uzyskanym Certyfikatem system NetBANK2 w wersji: 

- "Corporate banking` - dla dużych firm 
- "Home banking" - dla małych firm i użytkowników indywidualnych 
- "WEB" - dostąp z przeglądarki internetowej
- "Voice" - dostąp poprzez aparat telefoniczny spełnia europejskie kryteria Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) w zakresie oceny na poziomie E2.

Zastosowane mechanizmy zbezpieczenia są wystarczające do ochrony informacji stanowiących tajemnicą przedsiąbiorstwa oraz tajemnicą bankową.
Certyfikat jest ważny przez dwa lata.

458/1998

24 grudnia 1998 r

Spółka została poinformowana przez Zarząd BESTA Sp. z o.o.(spółka stowarzyszona, Softbank SA posiada 33 i 1/3 procent udziałów) o uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Besta Sp. z o.o. podwyższającej kapitał zakładowy ze 100.050 zł do 4.573.650 zł. Softbank SA wniesie aportem własność oprogramowania o wartości 1.491.200 zł. Udziałowcami Besta Sp. z o.o. poza Softbank SA są BIG Bank Gdański SA oraz Eureko BV, każdy po 33 i 1/3 procent udziałów. Wpłaty oraz wniesienie aportów na podniesienie kapitału zostaną dokonane do dnia 31 stycznia 1999 r

457/1998

31 grudnia 1998 r

Softbank S.A., na mocy umowy z Narodowym Bankiem Polskim, nabył 100% udziałów w każdej z niżej wymienionych spółek: 

1. Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zawiszy Czarnego 18. 
2. Ośrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2. 
3. Bankowe Przedsiąbiorstwo Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Damrota 2a. 
4. Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 13. 

Łączna cena nabycia udziałów w w/w spółkach wynosi 12.450.000 złotych. Celem zakupu przez Softbank S.A. w/w spółek jest poszerzenie rodzajów usług teleinformatycznych dla sektora bankowo - finansowego, tak jak to zostało określone w celach oferty publicznej emisji akcji w Pro-spekcie Emisyjnym Softbank S.A.
Umowa została zawarta pod warunkiem wydania zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie przez Softbank SA udziałów w w/w spółkach. Inwestycja ma charakter długoterminowy.