Raporty bieżące

12/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁU W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH NA WZ 12.06.2024 % UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

ADAM GÓRAL FUNDACJA RODZINNA

8 310 000

21,33% 10,01%

ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

8 300 027

21,30% 9,99%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 3 709 460 9,52% 4,47%
CYFROWY POLSAT S.A. 8 405 327 21,57% 10,13%

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki:

11_2024_Załącznik Uchwały podjęte_ZWZ ACP

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2024

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanowiło:

  1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 352 048 595,31 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w następujący sposób:

    1. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 249 580 637,46 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,66 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie), 
    2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 102 467 957,85 PLN (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.

  2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia,

2. Projekty uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami (Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok wraz z raportem biegłego rewidenta),

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2023.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2024

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2024 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Fundację Rodzinną Ducha, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Panem Jackiem Duchem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2024

Zawiadomienia od Adama Górala, Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. oraz podmiotu Adam Góral Fundacja Rodzinna o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. otrzymał od: [1] Adama Górala, Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. oraz [2] podmiotu Adam Góral Fundacja Rodzinna, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

  Załącznik 1

  Załącznik 2

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2024

Powiadomienia na podstawie art. 19 MAR otrzymane od Prezesa Zarządu Adama Górala oraz podmiotu Adam Góral Fundacja Rodzinna

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od [1] Prezesa Zarządu Adama Górala oraz [2] podmiotu Adam Góral Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

  Załącznik 1

  Załącznik 2

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2024

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w tym wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 2023 w wysokości 249 580 637,46 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100), tj. 3,66 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2024

Informacja o wysokości szacunkowych wyników finansowych za 2023 rok

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Asseco za cały 2023 rok oraz za sam IV kwartał 2023 roku.


Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie. Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Asseco za rok 2023 są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.


Ostateczne wyniki finansowe przekazane zostaną w raportach okresowych za rok 2023, które zgodnie z RB 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku Spółka opublikuje w dniu 27 marca 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2024

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2024 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Fundację Rodzinną Ducha, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Panem Jackiem Duchem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2024 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2023

Jednostkowy raport roczny 2024-03-27
Skonsolidowany raport roczny 2024-03-27

Raport półroczny za I półrocze 2024 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2024-08-27

Raporty kwartalne

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. 2024-05-27
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. 2024-11-27

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2024

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 stycznia 2024 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Fundację Rodzinną Ducha, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Panem Jackiem Duchem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu