Raporty bieżące

2/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2022 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2021

- Jednostkowy raport roczny 2022-03-23 
- Skonsolidowany raport roczny  2022-03-23

Raport półroczny za I półrocze 2022 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny   2022-08-24

Raporty kwartalne

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. 2022-05-25
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. 2022-11-23

        

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2022

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2021 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Gabor (Przewodniczący), Jacek Duch i Piotr Augustyniak.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu