Raporty bieżące

25/2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 6 grudnia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 4 grudnia 2013 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW


UDZIAŁ W WZ
 

Adam Góral8 083 0009,74%23,32%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK10 471 24012,62%30,21%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"5 670 0006,83%16,36%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ING3 738 7664,50%10,79%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2013

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 4 grudnia 2013 r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 4 grudnia 2013 r. w Warszawie.

Treść uchwał

Plan połączenia z Postinfo

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2013

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia z inną Spółką

 Rzeszów, 4 grudnia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000037018, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 16 października 2013 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Otoczenie Prawne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek     z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2013 r.;
5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2013 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 8 listopada 2013 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 4 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu NWZprojekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2013

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 28 października 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2013 r. Spółka powzięła informację o zmniejszeniu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”) stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zmniejszenie zaangażowania wynika z faktu zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 października 2013 r.

Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 4.234.309 akcji Spółki, stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.234.309 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów.

W dniu 25 października 2013 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdowało się się 3.915.818 akcji Spółki, co stanowi 4,72% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.915.818 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,72% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2013

Podpisanie Planu Połączenia z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „POSTINFO” Sp. z o.o.

Rzeszów, 16 października 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2013 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Postinfo").

Podmiotami łączącymi się są:

(1)  Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł, opłaconym w całości, zwaną dalej „Asseco Poland” lub „Spółką Przejmującą”,

i

(2)  PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037018, NIP 5260251902, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, zwaną dalej „Postinfo” lub „Spółką Przejmowaną”,

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku  Postinfo (jako Spółki Przejmowanej) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia  Postinfo zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Postinfo wynosi 50.000 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Jedynym wspólnikiem Postinfo jest Asseco Poland S.A.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland S.A posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej Postinfo, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej. Statut Spółki nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem spółek.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH. 
Zgodnie z art.516 § 5 i 6 KSH Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. 

Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej Asseco.

POSTINFO świadczy usługi projektowe, wdrożeniowe, utrzymaniowe oraz konsultingowe z zakresu telekomunikacji i systemów informatycznych. Firma oferuje głównie wyspecjalizowane rozwiązania systemowe w zakresie informatyki przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych.

Asseco Poland buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne obsługujące najważniejsze procesy biznesowe dla większości sektorów gospodarki w Polsce.

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2013

Zawarcie umowy znaczącej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Rzeszów, 10 października 2013

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 83 000 303,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu 9 października 2013 roku Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, NIP 521-30-17-228 („ZUS”) umowę znaczącą na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Umowa została zawarta na okres od 11 października 2013 r. do 10 października 2017 r.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę szerokiego katalogu usług, w tym w szczególności: utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, usług wsparcia procesów zarządzania IT oraz usług Integratora KSI i usług wsparcia zarządzania architekturą korporacyjną ZUS.

Ponadto przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług serwisowych, w tym obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju KSI ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń.

Budżet netto Umowy, na dzień jej zawarcia, wynosi 484.368.000,00 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem zł 00/100), co stanowi kwotę brutto w wysokości 595.772.640,00 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100).

Niedotrzymanie wynikającego z Umowy poziomu świadczenia usług podlega sankcji w postaci obniżenia wynagrodzenia wykonawcy. W zależności od rodzaju usług obniżenie wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 70%, 77% lub 100% odpowiednio wysokości wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.

Łączne obniżenie miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wynagrodzenia za wykonanie usług.

Ponadto w Umowie przewidziane zostały kary umowne za:

- przekroczenie terminów realizacji przedmiotu zlecenia usług dodatkowych określonych w zleceniu, w wysokości 5% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 80% wartości zlecenia,
- odstąpienia przez ZUS od zlecenia usług dodatkowych, z wyłącznej winy Spółki, w wysokości 100% wartości brutt zlecenia usług dodatkowych,
- odstąpienia przez ZUS od Umowy, w przypadku naruszenia przez Spółkę zobowiązania do zachowania poufności, w wysokości 20% wartości budżetu brutto Umowy.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 50% budżetu brutto Umowy.

Umowa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz kwot obniżenia wynagrodzenia jednakże maksymalnie do wysokości budżetu brutto Umowy. 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość netto przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, które zgodnie z opublikowanym w dniu 26 sierpnia 2013 r. raportem półrocznym Spółki na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 4 838,6 mln zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2013

Nabycie akcji w rosyjskiej spółce R-Style Softlab

Rzeszów, 2 lipca 2013

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 2 lipca 2013 r. stała się skuteczna umowa nabycia przez Asseco 70% akcji (“Akcje”) w spółce ZAO R-Style Softlab (“R-Style Softlab”) z siedzibą w Moskwie, Rosja, zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. 
O zamiarze nabycia akcji R-Style Asseco informowała 26 sierpnia 2013 raportem bieżącym 33/2012.

Akcje zostały nabyte od spółki Eransor Finance Limited zarejestrowanej w Nikozji na Cyprze. 

Całkowity koszt transakcji wynosi 28 milionów dolarów (dwadzieścia osiem milionów dolarów amerykańskich). Dodatkowo Asseco Poland nabyła opcję call na pozostałe 30% akcji. Opcja może być zrealizowana pomiędzy 1 maja 2016 a 31 grudnia 2016 roku. 
R-Style Softlab jest rosyjskim producentem oprogramowania dla sektora bankowego i finansowego. Jest niekwestionowanym liderem na rynku, biorąc pod uwagę liczbę aktywnych klientów (ponad 400 firm prowadzących działalność w Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Uzbekistanie i innych krajach byłych republik radzieckich).

R-Style Softlab z siedzibą w Moskwie posiada oddziały również w Briańsku, Vologdzie, Almatach i Kijowie. Spółka zatrudnia ponad 800 specjalistów, a jakość jej usług jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008. Przez 19 lat swojej działalności R-Style Softlab konsekwentnie zwiększa przychody ze sprzedaży, które za 2012 rok wyniosły 35 milionów dolarów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2013

Powołanie Członka Zarządu

Rzeszów, 21 czerwca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. powołała Pana Andrzeja Dopierałę do składu Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, na 5 (pięcio) letnią, wspólną kadencję, obejmującą lata 2012-2016.Pan Andrzej Dopierała obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 września 2013 r. i będzie odpowiedzialny za nadzór nad Pionem Infrastruktury oraz spółką holdingową Asseco Systems S.A.

Pan Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.

Pan Andrzej Dopierała rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych, jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services (USA) zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989 - 1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992 i 1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.

W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 pracował w HP Polska sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich HP Polska (styczeń 1994 ­maj 1996), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych HP Polska (maj 1996‐lipiec 1998) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998–luty 2006). W 2006 objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska sp. z o.o., którą pełni do chwili obecnej. Ponadto, w okresie od czerwca 2006 do listopada 2007 był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej.
Pan Andrzej Dopierała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz w innej spółce kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Dopierała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 21 czerwca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej celem zbadania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok obrotowy 2013 oraz do przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013.

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco w roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2013

Powołanie Członka Komitetu Audytu

Rzeszów, 21 czerwca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o  rozszerzeniu składu Komitetu Audytu Spółki do czterech osób. Do składu Komitetu Audytu dołączył Pan Piotr Augustyniak, który w dniu 21 czerwca 2013 r. został powołany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z §56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) oraz §28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 26 kwietnia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW


UDZIAŁ W WZ
 

Adam Góral 8 083 0009,74%21,59%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK10 471 24012,62%27,97%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"5 670 0006,83%15,14%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2013

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Rzeszów, 24 kwietnia 2013 r.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w wysokości 323 689 245,41 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 41/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 200 030 730,23 PLN (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,41 PLN (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję. 
2/ kwotę 123 658 515,18 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 20 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zobowiązują Uczestników Bezpośrednich (Biura Maklerskie) do przekazania Emitentowi w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy „imiennej listy osób zagranicznych nie będących osobami fizycznymi, w tym również takich, które na podstawie właściwych przepisów prawa (…), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z dywidend lub w stosunku do których stosuje się inną niż podstawowa stawkę tego podatku” wraz z dokumentami, potwierdzającymi możliwość nie pobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, tj. certyfikatami rezydencji podatkowej, a od 2011 r. oświadczeniami wynikającymi ze zmienionej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2013

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, 25 kwietnia 2013 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 24 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 27 marca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 24 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu ZWZprojekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2013

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 27 marca 2013 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 2,41 PLN (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 200.030.730,23 PLN (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100).

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2013

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Rzeszów, 22 marca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z §65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2013

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Rzeszów, 18 marca 2013 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 2,41 zł (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję Asseco. 

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 200.030.730,23 zł (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2013

Wygaśnięcie ważności listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Białystok

Rzeszów, 13 marca 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 12 marca 2013 r. przestały wiązać postanowienia Listu intencyjnego dotyczącego nabycia 2.397 akcji Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, o  którym Asseco informowała raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 18 września 2012 r. w związku niespełnieniem się kumulatywnie wszystkich warunków niezbędnych wg postanowień tego Listu intencyjnego do zawarcia umów sprzedaży akcji Spółki.
   
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2013

Wygaśnięcie ważności listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Poznań

Rzeszów, 1 marca 2013 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. przestały wiązać postanowienia Listu intencyjnego dotyczącego nabycia 10.393 akcji Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 8A, 60-967 Poznań (Spółka), o którym Asseco informowała raportem bieżącym nr 55/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. w związku niespełnieniem się kumulatywnie wszystkich warunków niezbędnych wg postanowień tego Listu intencyjnego do zawarcia umów sprzedaży akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2013

Nabycie akcji Spółki Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO BYDGOSZCZ S.A. przez spółkę zależną

Rzeszów, 18 lutego 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od jednoosobowej spółki zależnej Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 180853177 („Spółka”), informację o wpłynięciu do Spółki, zawartych w dniu 15 lutego 2013 r., umów nabycia 2.936 (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej po 800 PLN każda („Akcje”) spółki „Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz („ZETO Bydgoszcz”), spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124850, o kapitale zakładowym w wysokości 2.348.800 zł. Nabyte Akcje stanowią 100% w kapitału zakładowego ZETO Bydgoszcz i dają prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Akcje zostały nabyte przez objęcie w posiadanie przez Spółkę dokumentów obejmujących Akcje na podstawie 97 odrębnych umów sprzedaży akcji zawartych ze wszystkimi akcjonariuszami spółki ZETO Bydgoszcz po spełnieniu łącznie warunków, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 03/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.

Łączne koszty nabycia Akcji wynoszą 90.889.685,70 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 70/100).

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2013

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

Rzeszów, 14 lutego 2013 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierającego zmiany Statutu Spółki związane z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po emisji akcji serii K, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2012 r. (raport nr 49/2012).

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2013

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Bydgoszcz

Rzeszów, 21 stycznia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. podpisany został List intencyjny („List”) na zasadzie umowy warunkowej z 98 akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124850, o kapitale zakładowym, który wynosi 2.348.800 zł i dzieli się na 2.936 akcji o wartości nominalnej po 800 zł za sztukę (”Spółka”).

Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez Akcjonariuszy 2.936 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.936 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% udział w głosach na walnym zgromadzeniu, przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki na kwotę 87.726.570 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) („Akcje”).

Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) zawarciu przez Strony umowy rachunku ESCROW służącego zabezpieczeniu płatności ceny Akcji,
b) zawarciu umów depozytu pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką, ze wskazaniem Spółki jako podmiotu uprawnionego do odbioru zdeponowanych odcinków zbiorowych Akcji, przewidujących przeniesienie na Spółkę ich posiadania w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego Listu,
c) zdeponowaniu wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów Akcji na podstawie umów depozytu wskazanych w pkt. b) nie później niż na dzień przed terminem zawarcia pierwszej umowy sprzedaży Akcji.
d) nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa opisanego w Statucie Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy w stosunku do takiej liczby akcji, które po nabyciu przez Asseco i utracie uprzywilejowania, dadzą Asseco prawo do nie mniej niż 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie umów wskazanych w pkt. a) i b) oraz dostarczenie Spółce potwierdzenia zdeponowania Akcji reprezentujących co najmniej 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu warunkuje podpisanie umów sprzedaży, co oznacza, że umowy sprzedaży nie będą podpisywane, jeśli nie zostaną zawarte umowy opisane w pkt. a) i b) lub nie zostanie doręczone Spółce potwierdzenie zdeponowania akcji w określonej powyżej minimalnej liczbie.

Akcje ZETO Bydgoszcz nabędzie jednoosobowa spółka Asseco pod firmą Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Spółka ZETO Bydgoszcz jest obecna na polskim rynku od 45 lat. Dostarcza kompleksowe usługi informatyczne dla sektora ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej oraz przemysłu. Koncentruje się głównie na usługach outsourcingu IT, tworzeniu i rozwoju własnego oprogramowania, dostawie oraz integracji nowoczesnych technologii informatycznych. Do kluczowych klientów spółki należą między innymi ZUS, KRUS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy. Spółka dostarcza również wysokiej jakości zintegrowane rozwiązania klasy ERP dla średnich i małych przedsiębiorstw. 
W 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 35,5 mln zł i wypracowała 9,4 mln zł zysku. Spółka zatrudnia 127 osób. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z §56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Rzeszów, 14 stycznia 2013 r.

 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2013 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2012
Jednostkowy raport roczny       2013-03-18 
Skonsolidowany raport roczny      2013-03-18 
 
Raport półroczny I półrocze 2013
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny    2013-08-26 

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2013  2013-05-13 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2013  2013-11-13

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Spółka, na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2013

Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 4 stycznia 2013 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („ING OFE”), że w wyniku zrealizowania w dniu 28 grudnia 2012 r. zamiany akcji Asseco Central Europe, a.s. na akcje Asseco Poland S.A., ING OFE stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji INF OFE posiadał 3.823.583 akcji Spółki, stanowiących 4,61% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.823.583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,61% ogólnej liczby głosów.

W dniu 3 stycznia 2013 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdują się 4.502.682 akcje Spółki, co stanowi 5,42% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.502.682 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,42% ogólnej liczby głosów. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu