Raporty bieżące

55/2012

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Poznań

Rzeszów, 24 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2012 r. podpisany został List intencyjny („List”) na zasadzie umowy warunkowej z 51 akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 8A, 60-967 Poznań, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073624 („Spółka”) o kapitale zakładowym Spółki w wysokości 1.040.000,00 PLN (jeden milion czterdzieści  tysięcy  złotych), który dzieli się na 10.400 (dziesięć tysięcy czterysta) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 PLN (sto złotych) każda.

Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez Akcjonariuszy 10.393 akcji Spółki, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego, uprawniających, po utracie uprzywilejowania, do 99,93% głosów na walnym zgromadzeniu, przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki na kwotę 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) („Akcje”). 

Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) zawarciu umów depozytu pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką, ze wskazaniem Spółki jako podmiotu uprawnionego do odbioru zdeponowanych odcinków zbiorowych Akcji, przewidujących przeniesienie na Spółkę ich posiadania w terminie do dnia 15.02.2013 r.,
b) zawarciu przez Strony w terminie uzgodnionym, jednak nie później niż do dnia 15.02.2013 r. z bankiem PEKAO S.A. umowy rachunku ESCROW służącego zabezpieczeniu płatności ceny Akcji,
c) zdeponowaniu wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów Akcji na podstawie umów depozytu wskazanych w pkt. a) nie później niż na dzień przed terminem zawarcia pierwszej umowy sprzedaży Akcji.

Zawarcie umów wskazanych w pkt. a) i b) oraz dostarczenie Spółce potwierdzenia zdeponowania Akcji reprezentujących co najmniej 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu, warunkuje podpisanie umów sprzedaży, co oznacza, że umowy sprzedaży nie będą podpisywane, jeśli nie zostaną zawarte umowy opisane w pkt. a) i b) lub nie zostanie doręczone Spółce potwierdzenie zdeponowania akcji w określonej powyżej minimalnej liczbie.  

Akcje ZETO Poznań nabędzie Asseco lub jednoosobowa spółka Asseco pod firmą Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO S.A. z siedzibą w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu IT, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług integracji i bezpieczeństwa oraz dostawy sprzętu IT. Spółka w obecnym kształcie powstała w wyniku prywatyzacji pracowniczej w 1992 roku, natomiast historia przedsiębiorstwa sięga 1965 roku. Działalność Spółki wpisuje się w realizację strategii Asseco Poland dotyczącej budowy ogólnopolskiego podmiotu działającego i koncentrującego się na rynkach lokalnych, spełniającego funkcję dostawcy, integratora oraz dystrybutora rozwiązań informatycznych.

Spółka osiągnęła w 2011 roku 22,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała 3,4 mln zł zysku netto. Spółka zatrudnia 87 osób.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

54/2012

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Rzeszów, 21 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1336/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.: 
(i) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.434.773 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda („Akcje Serii K”); 
(ii) postanowił wprowadzić z dniem 28 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Serii K, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. rejestracji Akcji Serii K i oznaczenia ich kodem ISIN: PLSOFTB00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

53/2012

Warunkowa rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych

Rzeszów, 20 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 963/2012 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 5.434.773 akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda („Akcje”) oraz postanowił oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym kodem.

Zarejestrowanie Akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji o wprowadzeniu tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

52/2012

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii K

Rzeszów, 17 grudnia 2012 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 r. został dokonany przydział 5.434.773 akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje Serii K”), objętych w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2012 r. („Uchwała Emisyjna”). W związku z powyższym emisja Akcji Serii K doszła do skutku.

Jednocześnie Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 listopada 2012 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 30 listopada 2012 r.

2. Data przydziału akcji: 3 grudnia 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 6.095.238 Akcji Serii K.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: W związku z charakterem oferty redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5.434.773 Akcji Serii K.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.434.773 Akcji Serii K.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje: 40,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: W ramach zapisów złożono łącznie 77 zapisów na Akcje Serii K.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli Akcji Serii K.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 217.390.920 (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych.

11. Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 
Koszty emisji akcji serii K, według stanu na dzień 17 grudnia 2012 r. wynoszą 1.953.057 zł, w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 981.173 zł, 
b) Nie dotyczy;
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 967.694 zł, 
d) Promocja oferty: 4.190 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: 
Rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii K w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Tym samym koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej”.

Według stanu kosztów na dzień 17 grudnia 2012 r. średni koszt dotyczący przeprowadzenia emisji Akcji Serii K przypadający na jedną Akcję Serii K objętą subskrypcją wynosi 0,36 zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

51/2012

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Adama Górala w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 14 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 r. wpłynęła do Spółki informacja od Adama Górala, że w wyniku rejestracji w dniu 13 grudnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. (Spółka) w drodze emisji akcji serii K, udział Adama Górala w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Adam Góral posiadał 8.083.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,42% kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. i uprawniających do 8.083.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,42% ogólnej liczby głosów Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. Adam Góral posiada 8.083.000 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,74% kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. i uprawniających do 8.083.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,74% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

50/2012

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Centrum Informatyki „ZETO S.A.”

Rzeszów, 13 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 r. dostarczona została do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 12 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu akcji spółki Centrum Informatyki „ZETO S.A.“ z siedzibą w Białymstoku (ZETO).

O zamiarze nabycia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 18 września 2012 r.

Przedmiotem nabycia jest 2.397 akcji ZETO reprezentujących łącznie 99,88% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym ZETO. Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków skutecznego nabycia akcji ZETO.

Zarząd Spółki podjął decyzję, że akcje zostaną nabyte przez Asseco Systems S.A., spółkę w 100% zależną od Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

49/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 13 grudnia 2012 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 5.434.773 akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje Serii K”) o kwotę 5.434.773 (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) złote. 
W związku z powyższym:

(i) kapitał zakładowy Spółki po rejestracji uległ zmianie i wynosi 83.000.303 zł;
(ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 83.000.303;

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

48/2012

Informacja o transakcjach osoby nadzorującej

Rzeszów, 11 grudnia 2012 r. 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu informację od osoby nadzorującej o objęciu akcji serii K, otrzymaną w dniu 10 grudnia 2012 r.
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

47/2012

Wyniki subskrypcji akcji serii K

Rzeszów, 3 grudnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w trwającym od 12 do 30 listopada 2012 r. okresie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Serii K”), oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 12 listopada 2012 r. („Prospekt”), złożonych zostało 77 zapisów na 5.434.773 (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) Akcje Serii K.

Tym samym emisja akcji serii K doszła do skutku. Po rejestracji akcji i rozliczeniu transakcji udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Central Europe, a.s. wyniesie 93,51%.

Zgodnie z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 431 § 7 KSH Zarząd Spółki dookreślił wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu w związku z emisją Akcji Serii K na kwotę 83.000.303 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy) złote.

Zgodnie z harmonogramem oferty zawartym w Prospekcie przydział Akcji Serii K nastąpił w dniu dzisiejszym.

Informacje na temat podsumowania oferty Akcji Serii K oraz rejestracji podwyższenia kapitału Spółki zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie odrębnych raportów bieżących. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

46/2012

Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Rzeszów, 23 listopada 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 („Aneks nr 1”) do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Prospekt”). Aneks nr 1 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki asseco.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

45/2012

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

Rzeszów, 20 listopada 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierającego zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 października 2012 r. oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2012 r. (raport nr 43/2012).

Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

44/2012

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Rzeszów, 12 listopada 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję o zatwierdzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki dotyczącego emisji akcji serii K. Zarząd informuje ponadto, że Spółka zamierza opublikować prospekt emisyjny, wraz z harmonogramem oferty, w dniu 12 listopada 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

43/2012

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rzeszów, 6 listopada 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2012 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 6 listopada 2012 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2012 z dnia 23 października 2012 r.

Ponadto, w związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 6 listopada 2012 r. weszła w życie uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Pana Piotra Augustyniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2012-2016, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 23 października 2012 r. 
Oznacza to, iż dniem dzisiejszym Pan Piotr Augustyniak objął funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

42/2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 24 października 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23 października 2012 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W WZ
Adam Góral8 083 00010,42%

19,15%
 

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK9 500 00012,25%22,51%
 
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY3 300 0004,25%7,82%
 
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ“5 000 0006,45%11,85%

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

41/2012

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 24 października 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 23 października 2012 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stolarczyka oraz Pana Piotra Augustyniaka. Członkowie Rady Nadzorczej zostają powołani do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, obejmującej lata 2012-2016. Uchwała powołująca Pana Dariusza Stolarczyka wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r., zaś uchwała powołująca Pana Piotra Augustyniaka wejdzie w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki.

*

Pan Dariusz Stolarczyk, lat 39; menadżer doświadczony w zarządzaniu operacyjnym i technologią w dużych międzynarodowych organizacjach. Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach, kierunku Informatyka (magister inżynier), ukończone podyplomowe studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), szkolenie Strategic Finance Program w Szkole Business School w Lozannie, szkolenie Advanced Management Program (AMP) w Szkole IESE Business School w Barcelonie.

W latach 1998-2007 związany z Accenture. Pełnione role: Senior Menadżer (oficjalna pozycja od 2005), kierownik projektów, konsultant realizujący projekty doradztwa biznesowego i skomplikowanych przekształceń organizacyjnych, wdrożenia systemów ERP (m.in. Oracle Retail, SAP Retail, SAP), dla klientów: 36.6 (Moskwa), Ahold (Kraków), Benetton (Wenecja), Bossini (Hong Kong), Coca-Cola HSB (Warszawa), EMPIK (Warszawa), Eurocash (Poznań), Holiday Classic (Novosibirsk), Jeronimo Martins Distribution (Poznań), Polskie Linie Lotnicze LOT (Warszawa), LPP (Gdańsk), Perekriostok (Moskwa), PKP Cargo (Warszawa), RUCH (Warszawa), SMYK (Poznań), Technosila (Moskwa), Tesco (Praga i Londyn), Unicom Bols (Poznań). W latach 2004-2006 Lider sektora Handlu Detalicznego w Europie Środkowej i Rosji (CEER). W latach 2006-2007 Lider Grupy Operacyjnej Products (sektory: Handel Detaliczny, Usługi, FMGC, Farmacja, Transport i Motoryzacja) w Polsce, członek kierownictwa biura Accenture w Warszawie.
Od 2007 związany z NFI Empik Media and Fashions S.A. (NFIEMF). Pełnione role: COO/ Dyrektor ds. Operacji, IT i Łańcucha Dostaw, członek zarządu NFIEMF – od 2007. Dyrektor Zarządzający dywizji biznesowej Empik Digital – od 2011. Ponadto: Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki E-Muzyka S.A., Członek Zarządu i/lub Rad Nadzorczych w spółkach: Learning Systems Poland, Gandalf, Virtualo and GryOnLine.
Pan Dariusz Stolarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Stolarczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Piotr Augustyniak, lat 49. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994).
W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times. W latach 1992-1993 asystent oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. 
W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI), kolejno jako: analityk, dyrektor inwestycyjny, wiceprezes, partner W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. 
Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, członek rad nadzorczych: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego.
Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

40/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 października 2012 r.

Rzeszów, 23 października 2012 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 23 października 2012 r. w Warszawie. 

Treść uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

39/2012

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 19 października 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A., kandydatura Pana Piotra Augustyniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 23 października 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad wybór Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

CV Kandydata 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

38/2012

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 17 października 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 16 października 2012 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., kandydatura Pana Dariusza Stolarczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 23 października 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad wybór Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

CV KANDYDATA

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

37/2012

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 5 października 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 5 października 2012 r. Pan Wojciech Woźniak zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Wojciech Woźniak był odpowiedzialny za nadzór nad Pionem Infrastruktury oraz  Pionem Automatyki Budynków i Data Center.

Rezygnacja Pana Wojciecha Woźniaka związana jest z uzgodnioną na poziomie Zarządu Asseco Poland S.A. zmianą organizacyjną. Zmiana ma na celu uproszczenie struktur zarządzania Spółką, poprzez rezygnację z wyodrębniania na poziomie Zarządu osoby dedykowanej do nadzoru nad Pionem Infrastruktury i Pionem Automatyki Budynków i Data Center, które nadzorował Pan Wojciech Woźniak. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

36/2012

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 5 października 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 5 października 2012 r. Pan Wiesław Walendziak złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2012 r. Powodem złożenia rezygnacji jest zamiar powołania go w skład organu spółki będącej znaczącym partnerem handlowym Asseco Poland S.A., co mogłoby skutkować sytuacją konfliktu interesów. Pan Wiesław Walendziak zadeklarował dalszą pomoc w zakresie spraw, którymi szczególnie interesował się w trakcie prac Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., związanych z obecnością Spółki na amerykańskim rynku kapitałowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

35/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 26 września 2012 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 23 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki – ogłoszenie o zwołaniu NWZprojekty uchwałzmiana do sprawozdania zarzadu dot. wkladow niepienieznych

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2012

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Białystok

Rzeszów, 18 września 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 17 września 2012 r. podpisany został List intencyjny („List”) na zasadzie umowy warunkowej z 70 akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012499, o kapitale zakładowym, który wynosi 600.000 zł i dzieli się na 2.400 akcji o wartości nominalnej po 250 zł za sztukę (”Spółka”).

Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez Akcjonariuszy 2.397 akcji Spółki, stanowiących 99,88% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.397 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 99,88% udział w głosach na walnym zgromadzeniu, przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki na kwotę 36.999.995 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) („Akcje”).

Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) uzyskaniu przez Spółkę zgody UOKiK na nabycie Akcji,
b) zawarciu przez Strony umowy rachunku ESCROW służącego zabezpieczeniu płatności ceny Akcji,
c) zawarciu umów depozytu pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką, ze wskazaniem Spółki jako podmiotu uprawnionego do odbioru zdeponowanych odcinków zbiorowych Akcji, przewidujących przeniesienie na Spółkę ich posiadania w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego Listu,
d) zdeponowaniu wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów Akcji na podstawie umów depozytu wskazanych w pkt. c) nie później niż na dzień przed terminem zawarcia pierwszej umowy sprzedaży Akcji.

Zawarcie umów wskazanych w pkt. b) i c) oraz dostarczenie Spółce potwierdzenia zdeponowania Akcji reprezentujących co najmniej 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu warunkuje podpisanie umów sprzedaży, co oznacza, że umowy sprzedaży nie będą podpisywane, jeśli nie zostaną zawarte umowy opisane w pkt. b) i c) lub nie zostanie doręczone Spółce potwierdzenie zdeponowania akcji w określonej powyżej minimalnej liczbie.

Akcje ZETO Białystok nabędzie Asseco lub jednoosobowa spółka Asseco pod firmą Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, do której Asseco wniesie aportem również wszystkie wcześniej zakupione akcje spółki Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi. Tym samym rozpocznie działalność nowa spółka holdingowa Asseco grupująca wiodące w poszczególnych regionach kraju spółki integracyjne.

Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku działa na rynku ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego oraz województw mazowieckiego, warmińsko–mazurskiego i lubelskiego. Działalność Spółki wpisuje się w realizację strategii Asseco Poland dotyczącej budowy ogólnopolskiego podmiotu działającego i koncentrującego się na rynkach lokalnych, spełniającego funkcję dostawcy, integratora oraz dystrybutora rozwiązań informatycznych.

Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Informatyki „ZETO” S.A. są usługi związane z przetwarzaniem danych, outsourcing oraz kompleksowe usługi informatyczne w zakresie infrastruktury sprzętowo-sieciowej, systemów bezpieczeństwa, instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego.

Spółka osiągnęła w 2011 roku 71 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała 4 mln zł zysku netto. Spółka zatrudnia 210 osób. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

33/2012

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie akwizycji w Rosji

Rzeszów, 26 sierpnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2012 r. podpisany został List intencyjny („List”) w przedmiocie nabycia większościowego pakietu akcji spółki informatycznej działającej na rynku rosyjskim (”Spółka”).

Spółka specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego i rynku finansowego. Spółka kontrolowana jest przez inwestora prywatnego i działa w Rosji od lat dziewięćdziesiątych. Obecnie Spółka jest jednym z liderów rynku. Wśród klientów Spółki znajdują się małe, średnie i duże instytucje finansowe oraz banki działające zarówno w Rosji, jak i w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. 
Zgodnie z założeniami stron Listu intencyjnego planowana transakcja ma być zrealizowana na początku października 2012 roku. Podpisanie Listu oraz planowana transakcja jest zgodna ze strategią Asseco mającej na celu jej dalszy rozwój międzynarodowy.

Asseco zobowiązało się do nieujawniania nazwy Spółki oraz warunków transakcji do czasu sfinalizowania przedmiotowej umowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

32/2012

Udzielenie prokury łącznej

Rzeszów, 08 sierpnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 07 sierpnia 2012 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 1091 i art. 1094 KC oraz art. 371 §4 KSH oraz §14 pkt. 12 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Żukowicz prokury łącznej.

Udzielona prokura łączna uprawnia Panią Gabrielę Żukowicz do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego z Członków Zarządu Spółki.

Pani Gabriela Żukowicz jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rok ukończenia: 1998). W roku 2002 ukończyła Aplikację Radcowską. W roku 2008 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości Sp. z o.o. W roku 2011 pełniła funkcję Prezesa Zarządu RUM IT S.A., w latach 2010-2011 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Sawan S.A. Od 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Radzie Nadzorczej Asseco South Western Europe S.A. oraz Radzie Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Od 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Nothern Europe S.A.

Obecnie jest radcą prawnym i Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Asseco Poland S.A.

Pani Gabriela Żukowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Gabriela Żukowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

31/2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 2 sierpnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 2 sierpnia 2012 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Wiesława Walendziaka, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, obejmującej lata 2012-2016.

*
Pan Wiesław Walendziak urodził się w roku 1962 w Gdańsku; jest polskim przedsiębiorcą, politykiem, dziennikarzem, publicystą. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (1987) z tytułem magistra historii. W latach 1987-1989 był pracownikiem Spółdzielni Robót Wysokościowych „Świetlik”, w latach 1989–1991 był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika „Młoda Polska”. W latach 1991–1993 - producent i autor programów telewizyjnych „Bez znieczulenia”, „Lewiatan”. W roku 1993 sprawował funkcję dyrektora generalnego Telewizji Polsat S.A. W latach 1994-1996 był Prezesem Zarządu Telewizji Polskiej S.A., w latach 1994–1996 członek rady administracyjnej europejskich nadawców telewizyjnych w Genewie. W latach 1997-1999 był ministrem-członkiem Rady Ministrów, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka; posłem na Sejm III i IV kadencji w latach 1997-2001 i 2001-2004. W latach 2001-2004 przewodniczący sejmowej komisji skarbu. Od 2005 jest Wiceprezesem Zarządu funduszu inwestycyjnego Prokom Investments S.A.Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych: Bioton S.A., Polnord S.A., Comex S.A., Radio PIN S.A.

Pan Wiesław Walendziak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wiesław Walendziak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 2 sierpnia 2012 r.


Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 2 sierpnia 2012 roku w Warszawie. 

AKCJONARIUSZ               LICZBA GŁOSÓW         UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW         UDZIAŁ W WZ
Adam Góral                          8 083 000                                       10,42%                                     26,76%
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK    9 500 000                                       12,25%                                     31,45%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 sierpnia 2012

Rzeszów, 2 sierpnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 2 sierpnia 2012 r. w Warszawie.

TREŚĆ UCHWAŁ

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2012

Zgoda UOKiK na dokonanie koncentracji Asseco Poland i Sygnity S.A.

Rzeszów, 11 lipca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r. wpłynęła do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 11 lipca 2012 r. dotycząca koncentracji Asseco Poland S.A. z Sygnity S.A.

Prezes UOKiK wydała zgodę na dokonanie koncentracji, nie dopatrując się - na żadnym z analizowanych rynków - pozycji dominującej żadnej ze spółek, których koncentracja dotyczy, jak również wykluczyła możliwość powstania pozycji dominującej Asseco Poland S.A. i SYGNITY S.A. działających łącznie, po przejęciu kontroli przez Asseco Poland S.A. nad SYGNITY S.A. Prezes UOKiK  potwierdziła, iż badana koncentracja nie wpływa w żaden sposób na możliwość ograniczenia konkurencji na którymkolwiek z analizowanych rynków.

Zgoda UOKiK była warunkiem koniecznym skuteczności, ogłoszonego przez Asseco Poland S.A., wezwania na sprzedaż do 100% akcji SYGNITY S.A. Zgoda została wydana jednak po zakończeniu wezwania (bez nabycia akcji), wobec upływu - w dniu 9 lipca 2012 - maksymalnego, okreslonego prawem 120-dniowego terminu do zapisywania się na sprzedaż akcji. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2012

Zakończenie wezwania. Spółka nie nabyła akcji.

10 lipca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 9 lipca 2012 r. upłynął maksymalny, dopuszczalny prawem 120-dniowy okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 22 lutego 2012 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki Sygnity S.A. („Wezwanie”). 

Do dnia 9 lutego 2012 r. włącznie nie ziścił się żaden z warunków skuteczności Wezwania, którymi były:
a) uzyskanie przez Asseco Poland S.A. bezwarunkowej zgody organu ochrony konkurencji i konsumentów na przejęcie kontroli nad Sygnity S.A. (lub upływ ustawowego terminu na wydanie decyzji)
b) złożenie zapisów na nie mniej niż 7.951.900 akcji (66,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) Sygnity S.A.,
a których łącznego spełnienia oczekiwała Spółka.

Spółka wyjaśnia, że do dnia 9 lipca 2012 r. włącznie, nie otrzymała w sprawie planowanej koncentracji żadnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również nie upłynął do tego dnia ustawowy termin na wydanie decyzji. Nie złożono również zapisów na sprzedaż akcji, w liczbie odpowiadającej minimalnemu progowi. Decyzja o nienabywaniu akcji Sygnity S.A., w przypadku niespełnienia się warunku opisanego w punkcie a), wynika z przekonania Spółki, iż takie nabycie, skutkujące brakiem możliwości wykonywania prawa głosu z nabytych akcji, jest nieuzasadnione z punktu widzenia celu, dla którego Wezwanie zostało ogłoszone. Asseco Poland S.A. planując nabyć pakiet kontrolny akcji, chciało mieć decydujący wpływ na działalność Sygnity S.A., co jest możliwe w przypadku korzystania z podstawowego prawa jakim jest prawo głosu z akcji.

W związku z powyższym Wezwanie nie doszło do skutku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2012

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 1 lipca 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została zgłoszona do Spółki kandydatura Pana Wiesława Walendziaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 2 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad wybór Członka Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją złożoną przez Członka Rady Nadzorczej Antoniego Magdonia w dniu 30 czerwca 2012 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

CV Kandydata

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 1 lipca 2012 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 2 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki:

 ogłoszenie o zwołaniu NWZprojekty uchwał

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2012

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 1 lipca 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2012 r. Pan Antoni Magdoń złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie dodatkowych obowiązków służbowych i w związku z tym brak możliwości aktywnego zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z Porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej do składu aktualnie działającej Rady Nadzorczej w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2012

Zawarcie umowy nabycia akcji spółki SKG S.A.

Rzeszów, 27 czerwca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka, Asseco Poland) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r. zawarta została umowa w przedmiocie nabycia 300 akcji zwykłych imiennych (Akcje) stanowiących 60% kapitału zakładowego spółki SKG S.A. (SKG) z siedzibą w Bielsku-Białej, (Aleja Armii Krajowej 336), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 47940, NIP: 5471257936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (opłaconym w pełni), dzielącym się na 500 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland a dwoma akcjonariuszami SKG będącymi osobami fizycznymi.

Cena zakupu Akcji wynosi 8.700.000 zł. Płatność za nabyte akcje podzielona jest na trzy transze, pierwsza stanowiąca 80% ceny w wysokości 7.020.000 zł jest płatna po podpisaniu umowy, pozostałe transze II i III w wysokości 840.000 zł każda, płatne po realizacji wyników netto Spółki odpowiednio w 2012 i 2013 roku. Dodatkowo umowa przewiduje zakup przez Asseco Poland pozostałych 40% akcji SKG. Opcja ta może zostać wykonana w 2018 roku, w tym wypadku wartość kupowanych akcji uzależniona jest od wyników SKG za lata 2014-2017.

SKG S.A. (dawniej: Systemy Komputerowe - Główka S.A.) działa na rynku IT od 26 lat. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów informatycznych i informacyjnych oraz konsultingu w zakresie nowych technologii. Posiada szerokie doświadczenie w takich obszarach jak: podatki i cło, handel detaliczny oraz audyt i analiza danych. Dostarczane przez SKG S.A. rozwiązania wspierają pracę kilkuset firm oraz instytucji w kraju, m.in.: Polskiej Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, NIK, Giełdy Papierów Wartościowych, PGNIG, Polkomtel, LOT.
Nabycie SKG wzmocni ofertę Asseco Poland w sektorze administracji publicznej i przedsiębiorstw oraz poszerzy ofertę Grupy Asseco o rozwiązania dla handlu detalicznego, audytu i analizy danych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2012

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje Sygnity S.A.

Rzeszów, 27 czerwca 2012 r.

Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 77 565 530,00 zł, w związku z ogłoszonym w dniu 22 lutego 2012 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki  Sygnity S.A. („Wezwanie”) niniejszym informuje, że zostaje wydłużony termin przyjmowania zapisów w ramach Wezwania do 9 lipca 2012 r.

Termin przyjmowania zapisów został wydłużony z uwagi na nieziszczenie się do dnia 26 czerwca 2012 r. warunku wskazanego w pkt. 24 Wezwania (podstawa prawna: §5 ust. 2 w zw. z §7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207 poz. 1729 ze zm. oraz pkt. 11 i 24 treści Wezwania)

W związku z powyższym, nowy harmonogram Wezwania przedstawia się następująco:

Data ogłoszenia wezwania: 22 lutego 2012 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 marca 2012 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 9 lipca 2012 r.
Planowana data realizacji transakcji na GPW: 12 lipca 2012 r.
Planowana data rozliczenia:  17 lipca 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2012

Udzielenie prokury łącznej

Rzeszów, 19 czerwca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 1091 i art. 1094 KC oraz art. 371 §4 KSH oraz §14 pkt. 12 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Renacie Bojdo prokury łącznej.

Udzielona prokura łączna uprawnia Panią Renatę Bojdo do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pani Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie od  lipca  1992 roku do stycznia 1993 roku pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.  Jest zatrudniona w Asseco Poland od 1993 roku, w latach 1995 - 2004 pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki, od 2002 roku była Dyrektorem Finansowym. W okresie od marca 2004 roku do stycznia 2007 roku była Członkiem Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), odpowiedzialnym za Finanse i Księgowość.

Od 2008 roku do stycznia 2011 roku. była członkiem Rady Nadzorczej Asseco Systems. Od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Resovia S.A.

Od 1 lipca 2009 roku do 1 czerwca 2012 roku była Wiceprezesem Zarządu Spółki, odpowiedzialnym za finanse. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A.

Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2012

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje Sygnity S.A.

Rzeszów, 25 maja 2012 r.

Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 77 565 530,00 zł, w związku z ogłoszonym w dniu 22 lutego 2012 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki  Sygnity S.A. („Wezwanie”) niniejszym informuje, że zostaje wydłużony termin przyjmowania zapisów w ramach Wezwania do 27 czerwca 2012 r.

Termin przyjmowania zapisów został wydłużony z uwagi na nieziszczenie się do dnia 24 maja 2012 r. warunku wskazanego w pkt. 24 Wezwania (podstawa prawna: § 5 ust. 2 w zw. z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207 poz. 1729 ze zm. oraz pkt. 11 i 24 treści Wezwania)

W związku z powyższym, nowy harmonogram Wezwania przedstawia się następująco:
Data ogłoszenia wezwania: 22 lutego 2012 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 marca 2012 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 27 czerwca 2012 r.
Planowana data realizacji transakcji na GPW: 2 lipca 2012 r.
Planowana data rozliczenia: 5 lipca 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rzeszów, 15 maja 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka“) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 r. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej celem zbadania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki w roku obrotowym 2012, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku 2012 oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok 2012. 

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland S.A. korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz Asseco Poland S.A. i ABG S.A. a także przy badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco w roku 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2012

Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

Rzeszów, 14 maja 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierającego zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu. 

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2012

Zmiany w składzie Zarządu

Rzeszów, 14 maja 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2012 wpłynęła do Spółki rezygnacja Renaty Bojdo z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2012 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 r. powołała Pana Rafała Kozłowskiego na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, na 5 (pięcio) letnią, wspólną kadencję, obejmującą lata 2012-2016.

Pan Rafał Kozłowski obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2012 r. i będzie wykonywał obowiązki Chief Financial Officer Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. nadzorując finanse spółek należących do grupy.

Pani Renata Bojdo  będzie kontynuować wykonywanie obowiązków Chief Financial Officer Spółki, będąc odpowiedzialną za finanse Spółki.

Pan Rafał Kozłowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku oraz kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006

W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998–2003 pełnił funkcję Starszego Manadżera w firmie Veraudyt W latach 2004–2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do Spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A.

Od maja 2008 r. jest Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse Spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie. W związku ze złożoną przez niego rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie spółki Asseco South Eastern Europe S.A., jego mandat wygaśnie z dniem 31 maja 2012 r. Pan Rafał Kozłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz w innej niż Asseco South Eastern Europe S.A. spółce kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Kozłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2012

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje Sygnity S.A.

Rzeszów, 10 maja 2012 r.

Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 77 565 530,00 zł, w związku z ogłoszonym w dniu 22 lutego 2012 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki  Sygnity S.A. („Wezwanie”) niniejszym informuje, że zostaje wydłużony termin przyjmowania zapisów w ramach Wezwania do 25 maja 2012 r. 
Termin przyjmowania zapisów został wydłużony z uwagi na nieziszczenie się do dnia 9 maja 2012 r. warunku wskazanego w pkt. 24 Wezwania (podstawa prawna: §5 ust. 2 w zw. z §7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207 poz. 1729 ze zm. oraz pkt. 11 i 24 treści Wezwania)
W związku z powyższym, nowy harmonogram Wezwania przedstawia się następująco:
Data ogłoszenia wezwania: 22 lutego 2012 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 marca 2012 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 25 maja 2012 r.
Planowana data realizacji transakcji na GPW: 30 maja 2012 r.
Planowana data rozliczenia:  4 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Rzeszów, 27 kwietnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 25 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W WZ
Adam Góral8 083 00010,42%19,42%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK9 500 00012,25%22,82%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"7 500 0009,67%18,02%
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY3 000 0003,87%7,21%

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2012

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Rzeszów, 25 kwietnia 2012 r.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w wysokości 315 339 353,43 PLN (słownie: trzysta piętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 43/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 169 868 510,70 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,19 PLN (słownie: dwa złote 19/100) na jedną akcję.

2/ kwotę 145 470 842,73 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku.
Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zobowiązują Uczestników Bezpośrednich (Biura Maklerskie) do przekazania Emitentowi w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy „imiennej listy osób zagranicznych nie będących osobami fizycznymi, w tym również takich, które na podstawie właściwych przepisów prawa (…), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z dywidend lub w stosunku do których stosuje się inną niż podstawowa stawkę tego podatku” wraz z dokumentami, potwierdzającymi możliwość nie pobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, tj. certyfikatami rezydencji podatkowej, a od 2011 r. oświadczeniami wynikającymi ze zmienionej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2012

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2012

Rzeszów, 25 kwietnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 25 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

TREŚĆ UCHWAŁ

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2012

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje Sygnity S.A.

 Rzeszów, 10 kwietnia 2012 r.

Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 77 565 530,00 zł, w związku z ogłoszonym w dniu 22 lutego 2012 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki Sygnity S.A. („Wezwanie”) niniejszym informuje, że zostaje wydłużony termin przyjmowania zapisów w ramach Wezwania do dnia 10 maja 2012 r.

Termin przyjmowania zapisów został wydłużony z uwagi na nieziszczenie się do dnia 9 kwietnia 2012 r. warunku wskazanego w pkt. 24 Wezwania (podstawa prawna: § 5 ust. 2 w zw. z par. 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207 poz. 1729 ze zm. oraz pkt. 11 i 24 treści Wezwania)

W związku z powyższym, nowy harmonogram Wezwania przedstawia się następująco:

Data ogłoszenia wezwania: 22 lutego 2012 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 marca 2012 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 10 maja 2012 r.
Planowana data realizacji transakcji na GPW: 15 maja 2012 r.
Planowana data rozliczenia:  18 maja 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2012

Nabycie akcji Spółki CK ZETO S.A.

Rzeszów, 6 kwietnia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 r. skuteczne stały się umowy nabycia akcji spółki „Centrum Komputerowe ZETO S.A.” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź („ZETO”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117869, o kapitale zakładowym, który wynosi 2.149.700 PLN. Spółka podpisała 108 umów sprzedaży akcji z akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki „Centrum Komputerowe ZETO S.A.” 

Spółka nabyła 42.940 posiadanych przez Akcjonariuszy Akcji, reprezentujących 99.84 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i 99,87% w kapitale zakładowym ZETO.  Łączna cena nabycia akcji wyniosła  42.473.941 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100) („Akcje”). 

Umowy sprzedaży Akcji zostały zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie warunków, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 29 marca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 25 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Pozostałe dokumenty dot. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2012

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotyczący wypłaty dywidendy

Rzeszów, 28 marca 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 2,19 PLN (słownie: dwa złote 19/100) na jedną akcję Asseco.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 169 868 510,70 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 70/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2012

Wykaz informacji przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku

Rzeszów, 28 marca 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Asseco Poland S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Pełna treść informacji jest dostępna na stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z §65 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2012

Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

Rzeszów, 20 marca 2012 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 20 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 2,19 PLN (słownie: dwa złote 19/100) na jedną akcję Asseco. 
Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 169 868 510,70 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 70/100).

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2012

Decyzja UOKiK w sprawie nabycia akcji Centrum Komputerowego ZETO S.A.

Rzeszów, 14 marca 2012 r.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na nabycie akcji spółki „Centrum Komputerowe ZETO S.A.”
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, ze w dniu 14 marca 2012 r. wpłynęła do Spółki decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Spółkę akcji Centrum Komputerowego ZETO S.A. (ZETO).

O woli sprzedaży 42.943 posiadanych przez Akcjonariuszy Akcji, reprezentujących 99,88% udział w głosach na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym ZETO, oraz o podpisaniu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami ZETO listu intencyjnego na zasadach umowy warunkowej Spółka informowała w dniu 9 grudnia 2011 roku raportem bieżącym nr 36/2011.

Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków zawarcia umów sprzedaży akcji ZETO. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2012

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Rzeszów, 22 lutego 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 77 565 530,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2012 roku Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na 100% akcji spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 180, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93; kapitał zakładowy 11.886.242 złotych w całości wpłacony („Sygnity”). Treść wezwania przekazywana jest w załączeniu.

Celem wezwania jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. Zarząd Spółki jest przekonany, że współpraca z Sygnity pozwoliłaby umocnić pozycję Grupy Kapitałowej Asseco na rynku bankowości, administracji publicznej, energetyki i przedsiębiorstw. W konsekwencji zwiększyłaby się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec największych globalnych firm informatycznych.

Zarząd Spółki ogłasza wezwanie z pełnym przekonaniem, że powyższa transakcja miałaby pozytywny wpływ na zawodowy rozwój pracowników Sygnity. Wymiana know-how, a także włączenie w prace pionów biznesowych międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, stworzyłoby perspektywy wieloletniej ścieżki rozwoju dla zespołów merytorycznych Sygnity.

Asseco Poland S.A., w dotychczasowej historii rozwoju, opartej między innymi na konsolidacji rynku informatycznego, wielokrotnie dało dowody efektywnego wykorzystania zasobów merytorycznych spółek dołączających do Grupy. Wynikiem realizacji takiej strategii jest zajmowana przez Asseco pozycja lidera na rodzimym rynku informatycznym oraz siódme miejsce wśród producentów oprogramowania w Europie wg rankingu Truffle100.

Załącznik

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2012

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Rzeszów, 9 lutego 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 17/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2012-2016 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodnicząco Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.   
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Adam Noga – Przewodniczący Komitetu Audytu, Jacek Duch i Artur Kucharski – Członkowie Komitetu Audytu. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2012

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania ING OFE

Rzeszów, 13 stycznia 2012 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („ING OFE”), że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 9 stycznia 2012 r., ING OFE zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji INF OFE posiadał 3.888.515 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.888.515 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

W dniu 12 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajduje się 3.860.257 akcji Spółki, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.860.257 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,98% ogólnej liczby głosów. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2012

Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 5 stycznia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 r. wpłynęła do Spółki informacja od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), że w wyniku kupna akcji Spółki, zawartych w dniu 29 grudnia 2011 roku, Aviva OFE, posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 10,08% ogólnej liczby głosów w Spółce (RB 74/2010 z dnia 18 grudnia 2010 r.), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 2 stycznia 2012 roku Aviva OFE posiadał 9.334.498 sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,03% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 9.334.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,03% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 3 stycznia 2012 roku Aviva OFE posiadał 9.384.498 sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,10% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 9.384.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,10% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

Rzeszów, 4 stycznia 2012 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2012 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok 2011
Jednostkowy raport roczny             2012-03-16 
Skonsolidowany raport roczny       2012-03-16 

Raport półroczny I półrocze 2012
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny      2012-08-24 

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2012            2012-05-11 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2012            2012-11-14 

Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Spółka, na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2012

Archiwum raportów bieżących spółki Infovide-Matrix do roku 2016

Archiwum raportów bieżących spółki Infovide-Matrix do roku 2016 [404MB]

Pobierz raport Kopiuj link do raportu