Regulatory Filings

1389/2007

Filing a motion to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of shares and setting the reference day; No 4/2007

The Management Board of Asseco Poland SA (formerly Softbank SA) hereby informs that today the Company has filed motions to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of: 

(a) ordinary bearer shares of series C, which shall be issued in connection with the merger of Softbank SA and Asseco Poland SA. Concurrently the Company applied to the National Depository for Securities (KDPW SA) for setting the reference day for the purpose of allocation of series C shares to the shareholders of Asseco Poland SA as at 8 January 2007. 

(b) 3,210,000 ordinary bearer shares of series B on condition those shares are admitted and introduced to public trading on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw SA (WGPW SA).

1388/2007

Companies Merger, Increase of Share Capital, and Amendment of Articles of Association; No 3/2007

The Management Board of Asseco Poland Spółka Akcyjna, seated in Rzeszów (formerly: Softbank Spółka Akcyjna) (the "Company") informs that on 4 January 2007 the registry court competent for the Company`s seat, i.e. the District Court of the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, entered in the register of entrepreneurs the Company`s merger with Asseco Poland SA, seated in Rzeszów entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 00000104838 ("Asseco"), (the "Merger").

The Merger was executed pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code, this is by transferring all the assets of Asseco to the Company in exchange for the Company`s shares, which shall be assigned to the shareholders of Asseco (merger by acquisition). The Company conducts business activities including provision of IT solutions for the banking, financial and public administration sectors. Asseco conducts business activities including development of software and provision of IT services for the banking sector and miscellaneous companies. 

In connection with the registration of Merger, there was also registered an increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount not higher than PLN 17,736,344 which is covered by the assets of Asseco evaluated for the purposes of the Merger, through issuance of up to 17,736,344 ordinary bearer shares of series C, with a par value of PLN 1 each (the "Merger Shares"). The final number of Merger Shares shall be determined only after the date serving as the reference day pursuant to appropriate regulations. 

Concurrently with the Merger, on 4 January 2007, there was also registered an increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 3,210,000 through issuance of 3,210,000 ordinary bearer shares of series B, with a par value of PLN 1 each, that will be acquired by Prokom Software SA seated in Warsaw ("Prokom") and paid up by contribution of 100% equity interest in PVT a.s., seated in Prague, as well as contribution of an organized part of the Prokom`s enterprise which operates as the Building Automation Department. 

Furthermore, on 4 January 2007 concurrently with the Merger, there was also registered a conditional increase of the Company`s share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 295,000 through issuance of 295,000 ordinary bearer shares of series D, with a par value of PLN 1 each. The objective of such conditional increase of share capital is to vest the right to acquire series D shares in the holders of registered subscription warrants, which will be issued by the Company. 

In connection with the Merger there was also registered an amendment of the Company`s Articles of Association. The changes of the Company`s Articles of Association and the consolidated text thereof, adopted by the Company`s General Meeting of Shareholders on 14 November 2006, have been attached to this current report. 

» Articles of Association of Asseco Poland SA

1385/2007

List of current reports published in 2006; RB 2/2007

The Management Board of Softbank SA with its seat in Warsaw hereby releases the list of all current and interim reports specified in Art. 56 item 1 of the Public Offering Act, published by the Company in 2006. All reports included in the list are available on the Company`s website: www.softbank.pl

1384/2007

Annex to a Material Loan Agreement with BPH; No 1/2007

The Executive Board of Softbank S.A. hereby reports that on January 2nd 2007 the Company signed with bank BPH S.A. seated in Krakow an annex to the loan agreement of September 11th 2003. The annex extends the repayment of the loan until November 30th 2009 and the value of the loan up to PLN 100m.

96/2007

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

Rzeszów, 24 grudnia 2007 r.

Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2007 r. została zamknięta Oferta Publiczna oraz został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z Ofertą i dopuszczeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe.

1. Otwarcie Oferty Akcji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 10 grudnia 2007 roku.
2. W ramach Oferty oferowanych było: 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze prywatnej subskrypcji.
3. Akcje zostały przydzielone w dniu 10 grudnia 2007 r.
W ramach Oferty złożono zapisy na 4.644.580 akcje i przydzielono łącznie 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje oferowane w ramach Oferty nabywane były po cenie emisyjnej 70 zł za jedną akcję.
5. Zapisów na oferowane akcje dokonało 32 inwestorów kwalifikowanych.
6. Akcje zostały przydzielone 32 inwestorom. Inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje.
7. Subemitent inwestycyjny (Bank Austria Creditanstalt AG) nie objął akcji w wyniku wykonania umowy o subemisję.
8. Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 325.120.600 zł.
9. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 8.548.027 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: wyniósł 1,84 zł. Całość tych kosztów stanowiły koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – ze względu na sposób przeprowadzenia oferty - Spółka nie sporządzała prospektu emisyjnego ani też nie prowadziła promocji oferty.
10. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

 

 

95/2007

Zmiana udziału Prokom Software S.A. w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 22 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 r. został poinformowany przez Prokom Software S.A., że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. o 4.644.580 akcji emisji serii E uległ zmniejszeniu udział Prokom Software S.A. („Prokom”) w kapitale zakładowym Asseco.
Przed rejestracją Prokom posiadał 11.611.450 akcji Asseco, co stanowiło 24,99% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 11.611.450 głosów, co stanowiło 24,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco.
Po rejestracji Prokom posiada 11.611.450 akcji Asseco, co stanowi 22,72% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 11.611.450 głosów, co stanowi 22,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

94/2007

Zawarcie aneksu do umowy z PKO BP S.A.

Rzeszów, 21 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku został zawarty aneks nr 3 („Aneks”) do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”) z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy PKO BP S.A. ("Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Technologies Corporation S.L., Asseco Poland S.A. ("Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003). 
Przedmiotem Aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. 
Za wykonanie prac objętych przedmiotem Aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 10.227.763 USD.
Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż jest kontynuacją wcześniej ujawnionej znaczącej umowy przedstawionej w raporcie bieżącym nr RB 33/2003. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy spółka Asseco Poland S.A. zawierała, w ramach bieżącej współpracy z Bankiem PKO BP S.A. umowy dotyczące dostawy usług i produktów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

93/2007

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

Rzeszów, 21 grudnia 2007 r.

W nawiązaniu do raportu nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Asseco ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie („Prokom”) z dnia 29 listopada 2007 r. („Plan Połączenia”) w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: RZ XII Ns Rej. KRS 14637/07/688 zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.

Biegły w swojej opinii stwierdził, że:
- stosunek wymiany akcji Prokom na akcje Asseco, określony na podstawie wycen łączących się spółek, został ustalony należycie;
- metody wybrane do wyceny łączących się spółek dla określenia stosunku wymiany akcji były zastosowane zasadnie;
- Plan Połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.
Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Download report Copy the link to the report

92/2007

Zakup udziałów w spółce Pexim d.o.o. przez spółkę zależną Asseco Adria S.A.

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2007 r. spółka została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Adria S.A., w której Asseco Poland posiada 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. umowy nabycia 60% udziałów w spółce “Pexim” d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, przy ul. Goce Delceva 44, zarejestrowanej w Serbskim Urzędzie Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem BD. 14724, posiadającej numer identyfikacyjny 07432461 (dalej zwana Pexim). Sprzedającymi są osoba fizyczna oraz I4-INVENTION d.o.o., z siedzibą w Belgradzie, przy ul. Bulevar AVNOJ-a 83, Belgrade-Nowy Belgrade, zarejestrowana w Serbskim Urzędzie Rejestru Przedsiębiorstw w Belgradzie, pod numerem BD. No. 56315/2007. Pozostałe 40% udziałów jest w posiadaniu założycieli Peximu.

Całkowita wartość nabycia udziałów wynosi 18.000.000 Euro (słownie: osiemnaście milionów euro). 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w Pexim i osobami nią zarządzającymi. 
Pexim jest wiodącą spółką informatyczną działającą na rynku Europy Południowo-Wschodniej, w następujących krajach: Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Montenegro, Albania i Bułgaria. Region Europy Południowo-Wschodniej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem IT w Europie z rocznym wzrostem powyżej 20%. 

Pexim posiada następujące spółki zależne: Peksim Skopje, Pexim Solutions doo Banja Luka, Pexim Solutions Sofia, Pexim Solutions Tirana oraz CMS doo Kragujewac.
Spółka zamierza utrzymać silną pozycję w Serbii, Macedonii i Montenegro oraz umocnić pozycję rynkową w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie oraz Albanii.
Grupa Pexim zatrudnia łącznie 310 osób.

Przychody Spółki za rok 2006 osiągnęły wartość 22,3 mln Euro oraz zysk netto w wysokości 2,7 mln Euro. Oczekuje się, że zysk netto w roku 2007 przekroczy 3,1 mln Euro.
Asseco Adria SA uzyskała już zgodę Serbskiego Urzędu Antymonopolowego na nabycie udziałów Pexim, obecnie czeka na kolejne zgody z Urzędów Antymonopolowych z Macedonii, Bośni oraz Montenegro.

Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacje przez Asseco Adria S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
Podpisana umowa jest efektem negocjacji prowadzonych w sprawie nabycia akcji PEXIM d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, które były realizowane w następstwie podpisania w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Asseco Poland i ówczesnymi akcjonariuszami Pexim Belgrad d.o.o. oraz Pexim Skopje d.o.o.e.l. wstępnej umowy. Podpisanie przedmiotowej wstępnej umowy stanowiło informację poufną w rozumieniu art. 56. ust 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej a warunki finansowe tej umowy, druga strona transakcji oraz przedmiot umowy podlegały opóźnieniu w przekazaniu do publicznej informacji w myśl art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

91/2007

Emisja obligacji Asseco Adria SA

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 19 grudnia 2007 została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Adria S.A., w której Asseco Poland posiada 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o podpisaniu przez Asseco Adria SA w dniu 12 grudnia 2007 roku umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącą programu emisji obligacji. 

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 170.000.000 PLN (sto siedemdziesiąt milionów PLN) (zwanych dalej Obligacjami). 

W ramach programu emisji obligacji wskazanego powyżej, Spółka wyemitowała dwie transze o numerach serii 001 oraz 002, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, w liczbie dla serii 001 6.470 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 64.700.000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) złotych oraz dla serii 002 3.000 (trzy  tysiące) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Okres zapadalności obligacji obu transz wynosi 1 rok. 

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowanie ani obowiązek świadczeń dodatkowych. 

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Adria S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Adria S.A. 

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.

Download report Copy the link to the report

90/2007

Informacja o ograniczeniach dotyczących akcji Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że od chwili rejestracji w dniu 19 grudnia 2007 r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco w drodze emisji akcji serii E (por. raport bieżący 87/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.) wywiera skutek zobowiązanie Asseco typu „lock-up”, przewidziane umową o gwarantowanie oferty z dnia 6 grudnia 2007 r. zawartą pomiędzy Asseco a UniCredit CAIB Polska S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie UniCredit) (por. raport bieżący 83/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.), zobowiązujące Asseco do nie podejmowania określonych czynności w odniesieniu do akcji Asseco, z wyłączeniem emisji akcji Asseco w związku z połączeniem z Prokom Software S.A. opisanych w raporcie bieżącym nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.
Asseco zobowiązało się, że do końca okresu 6 miesięcy liczonego od daty pierwszego notowania na GPW 4.644.580 akcji serii E wyemitowanych przez Asseco, ani Asseco, ani żaden z jej podmiotów podporządkowanych:

a) nie zaproponuje ani w żaden inny sposób nie będzie wspierać nowych emisji własnych akcji, nie ogłosi zamiaru emisji własnych akcji i/lub emisji jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje własne lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia własnych akcji lub
b) nie wyemituje ani nie zaproponuje emisji papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Asseco lub
c) nie zawrze ani nie zaproponuje zawarcia jakiejkolwiek transakcji (w tym transakcji z zastosowaniem pochodnych instrumentów finansowych), której ekonomiczny efekt byłby podobny do sprzedaży akcji Asseco
bez uzyskania, w każdym przypadku, pisemnej zgody UniCredtit, udzielanej bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu interesów osób, które objęły akcje serii E Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

89/2007

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

Warszawa, 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1053/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz postanowił wprowadzić z dniem 21 grudnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 grudnia 2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLSOFTB00016.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

88/2007

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland SA

Rzeszów, 19 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 4.644.580 sztuk akcji serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda wyemitowanych przez Spółkę w ramach realizacji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Poland S.A. z dnia 15 listopada 2007 r.  

Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 51.090.384 PLN i dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 51.090.384 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

87/2007

Rejestracja akcji serii E w KDPW

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2007 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 891/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Asseco Poland S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016 przez GPW S.A. 

Zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Asseco Poland S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, przez GPW,  nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

87/2007

Rejestracja akcji serii E w KDPW - korekta

Zarząd Asseco Poland S.A. koryguje podaną w raporcie nr 87/2007 datę przyjęcia przez KDPW akcji serii E do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
Było: 14 stycznia 2007 r., powinno być 14 grudnia 2007 r.. 
Pozostałe zapisy raportu są prawidłowe i pozostają bez zmian. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 6 ust 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

86/2007

Zawiadomienie o nabyciu własności akcji Prokom Software S.A.

Rzeszów, 12 grudnia 2007 r.

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), a także raportu numer 70/2007 opublikowanego w dniu 15 października 2007 r. dotyczącego nabycia przez Asseco w dniu 11 października 2007 r. własności akcji Prokom Software S.A. („Prokom”) w wyniku częściowego wykonania Umowy, informuje, że w dniu 11 grudnia 2007 r. w wyniku częściowego wykonania Umowy Asseco nabyło własność 543.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie z posiadanymi przez Asseco akcjami Prokom ok. 10,96% kapitału zakładowego Prokom oraz uprawniających łącznie do 2.003.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 13,69 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.

Przed opisanym powyżej nabyciem Asseco posiadało 120.120 akcji imiennych Prokom uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów co do 1 akcji oraz 860.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie ok. 7,06% udziału w kapitale zakładowym Prokom oraz uprawniających łącznie do 1.460.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 9,98 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.

85/2007

Informacja o przydziale akcji serii E

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 70,00 zł za jedną akcję. Akcje przydzielono wyłącznie instytucjom finansowym będącym jednocześnie inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Akcje serii E w liczbie nie wyższej niż 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela emitowane są na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. 

Oferta publiczna akcji serii E została przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowy raport podsumowujący wyniki oferty akcji serii E, o którym mowa w art.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym w terminie wymaganym w ww. Rozporządzeniu tj. w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

84/2007

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Mondalskiego z funkcji Członka, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Prokom Software S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

83/2007

Zawarcie umowy o gwarantowanie oferty

Rzeszów, 7 grudnia  2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2007 r. Spółka zawarła z UniCredit CAIB Polska S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie zwani Menedżerami) umowę o gwarantowanie oferty („Umowa”). Na mocy Umowy Menedżerowie zobowiązali się do spowodowania nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Oferowane”), jednocześnie Bank Austria Creditanstalt AG zobowiązał się do objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w przypadku braku zapisów na Akcje Oferowane. Łączne wynagrodzenie Menedżerów wynikające z Umowy wynosi 2,5% wpływów brutto z oferty Akcji Oferowanych. 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 2.  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

82/2007

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Rzeszów, 6 grudnia 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii E na poziomie 70,00 zł za jedną akcję. Ostateczna wielkość oferty zostanie ustalona po zakończeniu procesu subskrypcji co jest planowane na 10 grudnia 2007 r.

Akcje serii E w liczbie nie wyższej niż 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela emitowane są na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. 

Oferta publiczna akcji serii E jest przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Download report Copy the link to the report

81/2007

Sprzedaż akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland S.A. na rzecz Asseco Business Solutions S.A.

Rzeszów, 30 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2007 r. została podpisana umowa zbycia akcji („Umowa”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zależną Asseco Poland S.A. - Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028257. 

Na mocy postanowień Umowy Asseco Poland S.A. zbyło wszystkie posiadane akcje w liczbie 2.732.415 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji imiennych zwykłych ANICA, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących łącznie ok. 60,6% w kapitale zakładowym ANICA i taki sam procentowy udział głosów w walnym zgromadzeniu ANICA.

Całkowita wartość nabycia akcji przez Asseco Business Solutions SA wynosi 56.064.022,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 87/100). Wartość nabycia akcji przez Asseco Poland po uwzględnieniu kosztów finansowania wyniosła 56.064.022,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 87/100).  

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. 

ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 
Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Dwóch Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., tj.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adam Góral i Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Pomianek są jednocześnie Członkami Zarządu Asseco Poland S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Pan Jacek Duch jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.,  Pan Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  Poza wymienionymi, nie istnieją inne powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a Asseco Business Solutions S.A. i osobami nią zarządzającymi. 

Zbyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Download report Copy the link to the report

80/2007

Zmiana struktury kapitału zakładowego spółki zależnej Anica System S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2007 r. otrzymał od spółki zależnej Anica System S.A. postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany statutu w zakresie wykreślenia uprzywilejowania akcji Anica System S.A.:
- 230.790 akcji serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, gdzie na jedną akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  oraz
- 1.473.390 akcji serii C2 uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, gdzie na jedną akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Obecnie kapitał zakładowy Anica System S.A. wynosi 902.367 zł i dzieli się na 4.511.835 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, imiennymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

79/2007

Podpisanie planu połączenia z Prokom Software SA

Rzeszów, 30 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w dniu 29 listopada 2007 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia ze spółką Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie ("Prokom") („Plan Połączenia”).

Asseco prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. Akcje Asseco są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie przez przeniesienie całego majątku Prokom (spółka przejmowana) na Asseco (spółka przejmująca) („Połączenie”).

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Prokom w proporcji do posiadanych przez nich akcji Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 akcji połączeniowej za 1 (jedną) akcję Prokom („Parytet Wymiany”). 

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. 

Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii. Wraz z opinią zostanie przekazane do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu Asseco, sporządzone na podstawie art. 501 KSH.

Zasadniczym celem Połączenia jest stworzenie największej spółki informatycznej w regionie Europy. Połączenie wzmocni potencjał łączących się Spółek, w zasadniczy sposób zwiększając możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim oraz podniesie jakość oferowanych produktów i usług. Koncentracja kapitału, jaka nastąpi w wyniku Połączenia spowoduje zwiększenie możliwości tworzenia własnych produktów informatycznych, a także pozwoli rozszerzyć ofertę produktową i bazę klientów. Powyższe skutki Połączenia powinny także istotnie przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania oraz wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu łączących się Spółek.

Jednocześnie z podpisaniem Planu Połączenia, w dniu 29 listopada 2007 r., Asseco zawarło z Prokom porozumienie („Porozumienie”) w sprawie wykonania ugody zawartej w dniu 29 listopada 2007 r. przez Prokom ze spółką Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil, 6052, Szwajcaria („Nihonswi”) oraz Panem Krzysztofem Wilskim („KW”). 

Nihonswi oraz KW są akcjonariuszami Prokom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane zgodnie ze statutem Prokom w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom („Akcje Uprzywilejowane”). Plan Połączenia przewiduje wymianę Akcji Uprzywilejowanych na akcje Asseco wydawane w ramach połączenia („Akcje Połączeniowe”) według Parytet Wymianu. Jednocześnie, z uwagi na występowanie w Prokom akcji różnego rodzaju, uchwała Walnego Zgromadzenia Prokom w sprawie Połączenia powinna zostać podjęta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Grupę taką tworzą również posiadacze Akcji Uprzywilejowanych, inni niż Asseco, którzy dysponować będą liczbą głosów niezbędna do uzyskania większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały o Połączeniu, a głosując przeciwko uchwale o Połączeniu byliby w stanie zablokować Połączenie. W związku z powyższym, oraz w związku z faktem, że zgodnie z art. 511 § 1 KSH, w ramach Połączenia Asseco, jako spółka przejmująca, powinna przyznać osobom o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej, takim jak posiadacze Akcji Uprzywilejowanych, prawa co najmniej równoważne z tymi, które przysługiwały takim osobom dotychczas, równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez uchwalenie emisji akcji Asseco w związku z Połączeniem, zgodnie z Planem Połączenia, Asseco zobowiązało się zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco podjęcie uchwały w sprawie emisji: (i) 353.152 warrantów subskrypcyjnych na rzecz Nihonswi („Warranty Nihonswi”) oraz 3.363 warrantów subskrypcyjnych na rzecz KW („Warranty KW”). Warranty Nihonswi i Warranty KW będą emitowane przez Asseco nieodpłatnie. Każdy Warrant Nihonswi oraz Warrant KW uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej Asseco z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Asseco. Prawa z Warrantów Nihonswi i Warrantów KW będą mogły być wykonywane w ciągu 14 dni od dnia rejestracji przez sąd Połączenia. Po wykonaniu praw do objęcia akcji Asseco wynikających z Warrantów Nihonswi oraz Warrantów KW, Nihonswi oraz KW uzyskają taką liczbę akcji Asseco, która wynikałaby z wymiany 3 (trzech) dodatkowych akcji zwykłych na okaziciela Prokom (za każdą Akcje Uprzywilejowaną) na Akcje Połączeniowe według Parytetu Wymiany. 

W związku z emisją Warrantów Nihonswi oraz Warrantów KW Asseco zobowiązało się do zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) PLN w drodze emisji nie więcej niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Asseco o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Dodatkowa Emisja”), w celu zaoferowania akcji Dodatkowej Emisji w ramach subskrypcji prywatnej posiadaczom Warrantów Nihonswi i Warrantów KW. Cena emisyjna akcji z Dodatkowej Emisji będzie wynosić 83,67 PLN. Akcje z Dodatkowej Emisji Akcji będą miały identyczne prawa co Akcje Połączeniowe.

Asseco zobowiązało się do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał w sprawie Dodatkowej Emisji nie później niż do dnia 31 marca 2008 roku. W przypadku, gdy emisja Warrantów Nihonswi i Warrantów KW nie dojdzie do skutku do dnia 30 września 2008 r. Porozumienie wygasa, a jego strony będą zwolnione z wszelkich wzajemnych zobowiązań.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

78/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Warszawa, 20 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 listopada roku w Warszawie.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
Adam Góral8 083 00017,40%26,40%
Prokom Software SA 11 611 45024,99%37,93%
ING TFI SA4 105 0008,84%13,41%
Pioneer TFI SA 3 004 1566,47%9,81%

Download report Copy the link to the report

78/2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze - korekta

Warszawa, 20 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 listopada 2007 roku w Warszawie. W pierwotnej wersji raportu brakowało akcjonariusza ING NN OFE.

AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓWUDZIAŁ W NWZ
Adam Góral8 083 00017,40%26,40%
Prokom Software SA 11 611 45024,99%37,93%
ING TFI SA4 105 0008,84%13,41%
Pioneer TFI SA 3 004 1566,47%9,81%
ING NN OFE2 200 0004,74%7,19%

 

 

Download report Copy the link to the report

77/2007

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15 listopada 2007 r.

Rzeszów, 15 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Poland S.A., które odbyło się dnia 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii  E”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”). 
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
7. Upoważnia się Zarząd do:
a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Cena emisyjna akcji serii E nie będzie niższa niż średnia 90-o sesyjna z cen zamknięcia akcji Spółki Asseco Poland na GPW do dnia 14 listopada 2007 r. włącznie, pomniejszona o 20% dyskonto.
b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na dzień 15 listopada 2007 r. poniższą opinię:

Na dzień 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu podjęcia, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 51.090.384 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Zarząd Asseco uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie oferty objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej do Inwestorów Kwalifikowanych pozwala Asseco skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, w związku z czym zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego ani dokumentu sporządzanego w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Skorzystanie przez Spółkę ze wspomnianych wyżej wyłączeń znacząco przyspieszy procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz obniży związane z nią koszty.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E Zarządowi Asseco jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Asseco czynników, Zarząd Asseco powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Asseco. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco w szczególności na podstawie wyników procesu budowy „księgi popytu” prowadzonego wśród Inwestorów Kwalifikowanych.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Asseco w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Asseco, co w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Asseco rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany treści §6 i §7  Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:
„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Download report Copy the link to the report

76/2007

Podpisanie listu intencyjnego z ALLIANZ Biznes Sp. z o.o.

Rzeszów, 15 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2007 r. otrzymał informację o podpisaniu, z datą 9 listopada, z ALLIANZ Biznes Sp. z o.o. listu intencyjnego, dotyczącego zakupu zintegrowanego systemu informatycznego def3000. Spółka udzieli licencji na zakup systemu oraz dokona jego implementacji, wdrożenia i opieki powdrożeniowej.
Szacowana wartość umowy wynosi 15 mln zł.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

75/2007

Przekroczenie progu 5% przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Warszawa, 9 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 9 listopada 2007 roku Spółka otrzymała od ING Nationale-Nederlanden Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego informację, że w wyniku nabycia akcji spółki Asseco Poland S.A. na GPW w Warszawie S.A. w dniu 6 listopada 2007 r. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz przekroczył próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2.301.911 akcji Spółki, stanowiących 4,96% kapitału zakładowego i był uprawniony do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

W dniu 7 listopada 200 7 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Download report Copy the link to the report

75/2007

Przekroczenie progu 5% przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - korekta

Zarząd Asseco Poland S.A. koryguje treść części raportu bieżącego nr 75/2007. 

Jest:

„W dniu 7 listopada 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.301.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.”

Powinno być:

„W dniu 7 listopada 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się  2.381.911 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.381.911 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów.”

Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 75/2007 są prawidłowe i pozostają bez zmian.

74/2007

Projekty uchwał na NWZ w dniu 15 listopada 2007 r.

Rzeszów, dnia 7 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał objętych Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 15 listopada 2007 roku.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii  E”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”). 
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
7. Upoważnia się Zarząd do:
a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia
Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na dzień 15 listopada 2007 r. poniższą opinię:

Na dzień 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu podjęcia, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 51.090.384 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Zarząd Asseco uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie oferty objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej do Inwestorów Kwalifikowanych pozwala Asseco skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, w związku z czym zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego ani dokumentu sporządzanego w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Skorzystanie przez Spółkę ze wspomnianych wyżej wyłączeń znacząco przyspieszy procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz obniży związane z nią koszty.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E Zarządowi Asseco jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Asseco czynników, Zarząd Asseco powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Asseco. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco w szczególności na podstawie wyników procesu budowy „księgi popytu” prowadzonego wśród Inwestorów Kwalifikowanych.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Asseco w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Asseco, co w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Asseco rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany treści §6 i §7  Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:
„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Download report Copy the link to the report

73/2007

Podpisanie listu intencyjnego z Asseco Business Solutions w przedmiocie sprzedaży akcji Anica System

Rzeszów, 5 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został doręczony do Spółki list intencyjny podpisany z Asseco Business Solutions S.A. z datą 2 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży 2.732.415 akcji spółki ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie, o wartości nominalnej po 0,20 zł każda (zwanej dalej „ANICA”) stanowiących 60,56% kapitału zakładowego ANICA.
Asseco Poland S.A. oraz Asseco Business Solutions S.A. wstępnie deklarują wolę zawarcia umowy sprzedaży Akcji w terminie do 31 grudnia 2007 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności dokonania szczegółowych uzgodnień w zakresie istotnych elementów umowy sprzedaży Akcji termin ten może ulegać wydłużeniu lub skróceniu.
Celem zawarcia listu intencyjnego jest porządkowanie struktury centrów kompetencyjnych w Grupie Kapitałowej ASSECO. 
ABS jest spółką wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży na rynku informatycznym produktów i rozwiązań wykorzystywanych w obsłudze przedsiębiorstw, zaś ANICA jest spółką wyspecjalizowaną w obsłudze informatycznej przedsiębiorstw i posiada w swojej ofercie produkty i usługi uzupełniające ofertę ABS. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

72/2007

Umowa sprzedaży akcji NetPower S.A.

Warszawa, 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż w dniu dzisiejszym został do Spółki doręczony notarialnie poświadczony dokument umowy sprzedaży 940.000 akcji imiennych zwykłych spółki NetPower Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki. Umowa została zawarta z datą 24 października 2007 r. Kupującym jest spółka Investment Consulting & Management – Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Cena sprzedaży 940.000 akcji wyniosła 114.025,78 PLN i została zapłacona w dniu zawarcia umowy. 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a Investment Consulting & Management – Poland Sp. z o.o. i osobami nią zarządzającymi.
Sprzedawane udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NetPower S.A. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

71/2007

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Rzeszów, 5 listopada 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do wiadomości publicznej rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za III kwartał 2007 r. Raport zostanie przekazany 13 listopada 2007 r.
Pierwotnym terminem, ogłoszonym w raporcie nr 9/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r., był 8 listopada 2007 r.  

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

70/2007

Nabycie własności akcji Prokom Software SA

Rzeszów, 15 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007 r. w wyniku częściowego wykonania zawartej z Panem Ryszardem Krauze oraz Prokom Investments S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. (Prokom) z dnia 29 września 2007 r. Spółka Asseco Poland S.A. nabyła własność 120.120 akcji imiennych Prokom uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów co do 1 akcji oraz 860.000 akcji zwykłych na okaziciela Prokom reprezentujących łącznie ok. 7,1% kapitału zakładowego Prokom oraz uprawniających łącznie do 1.460.600 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 9,98 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom.
Przed nabyciem Asseco Poland S.A. nie posiadało akcji Prokom.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

69/2007

Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

Rzeszów, 15 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka została poinformowana przez dwie osoby pełniące funkcje członków Zarządu Prokom Software S.A. a jednocześnie członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz dwie osoby pełniące funkcje członków Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. a jednocześnie członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. o transakcji sprzedaży przez Prokom Software S.A. w dniu 11 października 2007 r. na GPW w Warszawie w trybie pakietowym pozasesyjnym 223.341 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. po cenie jednostkowej 77,00 PLN.  

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 160 ust. 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538) 

Download report Copy the link to the report

68/2007

Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

Rzeszów, 13 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka została poinformowana przez dwie osoby pełniące funkcje członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. a jednocześnie członków Zarządu Prokom Software S.A. o transakcji sprzedaży przez Prokom Software S.A. w dniu 11 października 2007 r. na GPW w Warszawie w trybie pakietowym pozasesyjnym 223.341 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. po cenie jednostkowej 77,00 PLN. 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 160 ust. 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538)

Download report Copy the link to the report

67/2007

Znaczne pakiety akcji Prokom Software oraz spełnienie warunków zawieszających

Rzeszów, 12 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007 r. wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Prokom Software S.A. dotycząca zbycia w dniu 11 października 2007 r.  223.341 akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. 

Po dokonaniu tej transakcji Prokom Software S.A. posiada 11.611.450 akcji Asseco Poland S.A., co stanowi 24,99% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 24,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Przed dokonaniem tej transakcji Prokom Software S.A. posiadał 11.834.791 akcji Asseco Poland S.A. co stanowiło 25,48% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Jednocześnie Asseco Poland S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), informuje o spełnieniu się w dniu 11 października 2007 r. następujących warunków zawieszających przewidzianych Umową: 
- Prokom Software sprzedał akcje Asseco w liczbie powodującej wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco,
- Prokom zawiadomił Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom w stosunku do Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

66/2007

Wybór biegłego rewidenta

Rzeszów, 10 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 października 2007 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 10 pkt (7) Statutu w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wybrała spółkę Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFIR Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów jako podmiot uprawniony do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za okres od 01.01.2007 r. do 04.01.2007 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

66/2007

Wybór biegłego rewidenta

Rzeszów, 10 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 października 2007 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 10 pkt (7) Statutu w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wybrała spółkę Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFIR Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów jako podmiot uprawniony do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za okres od 01.01.2007 r. do 04.01.2007 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Download report Copy the link to the report

65/2007

Zakup akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland SA

Rzeszów, 5 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 4 października 2007 r. zostały podpisane kolejne umowy nabycia akcji („Umowy”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowy zostały zawarte pomiędzy Asseco Poland S.A. i akcjonariuszami ANICA – jedną spółką oraz 4 osobami fizycznymi:
- od Spółki Niezależni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie, zakupiono 135.000 akcji zwykłych na okaziciela,
- od 4 osób fizycznych zakupiono łącznie 1.205.515 akcji, w tym 327.240 akcji imiennych oraz 878.275 akcji zwykłych na okaziciela.

Zakupione w dniu 4 października 2007 r. akcje stanowią ok. 26,7% kapitału zakładowego Anica System S.A., a łącznie z akcjami zakupionymi w dniu 28 września 2007 r. od Pekao Funduszu Kapitałowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (raport bieżący 56/2007 z dnia 28 września 2007 r.) stanowią ok. 60,6% kapitału zakładowego Anica System S.A.

Całkowity koszt nabycia wszystkich 2.732.415 akcji stanowiących łącznie ok. 60,6% kapitału zakładowego Anica System S.A. wyniesie łącznie 54.779.455,92 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 92/100). 

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym akcje w ANICA i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany z środków własnych Asseco Poland S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Download report Copy the link to the report

64/2007

Decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego dotycząca nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, 5 października 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 05 października 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 05 października 2007 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s.  akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2007 z dnia 7 września 2007 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Download report Copy the link to the report

63/2007

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rzeszów, 4 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 15 listopada 2007 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w Hotelu Gromada oraz skierował do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o ogłoszenie zwołania Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 7 listopada 2007 r. do godz. 24:00 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80 imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Zgromadzenia. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Jednocześnie, Zarząd przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 46.445.804 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 46.445.804 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R
(5) 295.000 akcji serii D.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej l (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są  akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2) Skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

 

 

Download report Copy the link to the report

62/2007

Informacja o rejestracji Uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco Czech Republic w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Rzeszów, 3 października 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 2 października 2007 r. uzyskał informację od Zarządu Asseco Czech Republic, a.s. o rejestracji z dniem 2007-09-14 w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2007-09-06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Czech Republic o wartość 54.400.000 koron czeskich, tj. z 131.300.000 koron czeskich do 185.700.000 koron czeskich, poprzez emisję 544 akcji imiennych o wartości 100.000 koron czeskich każda.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

 

 

61/2007

Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie na zakup akcji Prokom Software S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (spełnienie się warunku)

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), a także raportu nr 60/2007 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie spełnienia się niektórych warunków zawieszających przewidzianych umową, informuje o spełnieniu się w dniu 2 października 2007 r. następującego warunku zawieszającego przewidzianego Umową: 

- Rada Nadzorcza Prokom Software S.A. w dniu 2 października 2007 r. powołała w skład Zarządu Prokom Pana Adama Górala (na stanowisko Prezesa Zarządu) oraz Pana Przemysława Sęczkowskiego (na stanowisko Wiceprezesa Zarządu), po rezygnacji ze składu Zarządu Pana Piotra Mondalskiego.

60/2007

Spełnienie się niektórych warunków zawieszających przewidzianych w umowie na zakup akcji Prokom Software S.A.

Rzeszów, 02 października 2007 r. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (spełnienie się warunku)

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2007 opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 2007 r. z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Umowa”), informuje o spełnieniu się w dniu 1 października 2007 r. następujących warunków zawieszających przewidzianych Umową: 

- Pan Ryszard Krauze zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prokom Software S.A.;

- ze składu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. zrezygnowała Pani Irena Krauze oraz Pan Leszek Starosta;

- Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. wykonały przysługujące im na podstawie statutu Prokom Software S.A. uprawnienia osobiste do powoływania członków rady nadzorczej Prokom i powołały do jej składu Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogę w miejsce Pani Ireny Krauze oraz Pana Leszka Starosty.

- Prokom Software S.A. wykonał przysługujące mu na podstawie postanowień § 13 ust.2 pkt (1) statutu Asseco Poland S.A. uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej  i powołał Pana Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.  

59/2007

Podpisanie znaczącej warunkowej umowy kredytowej

Rzeszów, 2 października 2007

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (znacząca umowa)

Zarząd Asseco Poland SA („Asseco”) informuje, że w dniu 1 października 2007 r. Asseco zawarła z Bankiem BPH S.A. („Bank”) jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczeń i kredytodawcą, umowę kredytu w łącznej wysokości 580 milionów złotych („Umowa”), który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości 300 milionów złotych („Kredyt A”) oraz kredytu terminowego w wysokości 280 milionów złotych („Kredyt B”), przy czym ostateczny termin spłaty Kredytu A przypada w dniu 1 października 2012 r. a ostateczny termin spłaty Kredytu B w dniu 1 października 2008 r.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych Asseco. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze (raport bieżący nr 57/2007) akcji Prokom Software S.A. („Prokom”) reprezentujących 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom. 

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu na posiadanych przez Spółkę aktywach: zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach Asseco Business Solutions S.A., Asseco Romania S.A. oraz Asseco Adria S.A.; zastawu na akcjach Asseco Czech Republic a.s. oraz Asseco Slovakia a.s., zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Asseco, oraz dokonanie przelewu praw z umowy o wartości netto 188.862 tys. zł. Po nabyciu przez Asseco akcji Prokom, Asseco zobowiązało się ustanowić na tych akcjach zastaw finansowy i zastaw rejestrowy. Zastawy finansowe wygasną z chwilą uprawomocnienia się wpisów poszczególnych zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów. 

Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że z datą 1 października 2007 r. została rozwiązana na mocy porozumienia stron umowa kredytowa z dnia 11 września 2003 r. zawarta pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A. 

Umowa została uznana przez Asseco za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% obecnej wartości kapitałów własnych Asseco.

Download report Copy the link to the report

58/2007

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Rzeszów, 02 października  2007 r. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 i 23 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Spółka), informuje, że w dniu 1 października 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto doręczone zostało do Spółki w dniu 1 października 2007 roku oświadczenie PROKOM Software S.A., akcjonariusza uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust.2 pkt (1) Statutu do powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej, o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jarosława Adamskiego.

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG–BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach grupy kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Asseco Business Solutions SA, Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

57/2007

Zawarcie umowy na zakup akcji Prokom Software S.A. i podpisanie porozumienia w sprawie połączenia

Rzeszów, 30 września 2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz  § 5 ust. 1 pkt 1) i 2 oraz 13) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r.

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) informuje, że w dniu 29 września 2007 r. Asseco zawarło z Prokom Software S.A. („Prokom” a łącznie z Asseco „Spółki”) Porozumienie o Połączeniu („Porozumienie”) na podstawie, którego Spółki zobowiązały się doprowadzić do połączenia Asseco z Prokom („Połączenie”).

Zgodnie z Porozumieniem Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie tj. poprzez przeniesienie całego majątku Prokom (spółka przejmowana) za akcje połączeniowe („Akcje Połączeniowe”), które Asseco (spółka przejmująca) wyda akcjonariuszom Prokom. 

Zarządy Asseco i Prokom ustaliły wstępny parytet wymiany akcji na poziomie 1,82 Akcji Połączeniowej za jedną akcję Prokom. Podstawą powyższego parytetu są średnie 3-miesięczne kursy notowań akcji Asseco i Prokom na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie S.A. liczone za okres do dnia 11 września 2007 r. (data złożenia oferty przez Asseco) wynoszące odpowiednio 152,60 PLN (sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Prokom oraz 83,60 PLN (osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Asseco. Ostateczny parytet wymiany oraz inne wymagane prawem warunki Połączenia zostaną uzgodnione przez Zarządy Asseco i Prokom w planie połączenia.

Zgodnie z Porozumieniem Połączenie nastąpi, między innymi, z zastrzeżeniem (i) złożenia planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada 2007 r., (ii) uzyskania stosownych akceptacji organów korporacyjnych Asseco i Prokom w tym wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenia Asseco i Prokom przed końcem stycznia 2008 r. (iii) uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, jeśli okażą się wymagane.

Spółki dołożą należytej staranności w celu umożliwienia zarejestrowania Akcji Połączeniowych do końca marca 2008 r.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony do wcześniejszej z następujących dat: (i) do dnia 30 czerwca 2008 r. lub (ii) do dnia dopuszczenia Akcji Połączeniowych do obrotu na GPW. Porozumienie wygasa także w przypadku, gdy Spółki nie uzgodnią pisemnie Planu Połączenia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Ponadto Asseco informuje, że w związku z przyjęciem przez Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. złożonej w dniu 11 września 2007 r. przez Asseco, oferty nabycia wszystkich należących do nich akcji w Prokom Software S.A. („Prokom”) oraz w celu umożliwienia realizacji Porozumienia Asseco zawarło z Prokom Investments S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze warunkową umowę sprzedaży akcji 2.985.474 akcji Prokom, o wartości nominalnej 1 PLN każda, za łączną kwotę 580.000.000 PLN (pięćset osiemdziesiąt milionów) („Umowa Sprzedaży”). Sprzedawane akcje Prokom stanowią wszystkie akcje Prokom będące własnością Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. oraz reprezentują 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniają do 23,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom.

Przeniesienie własności i wydanie akcji Prokom na rzecz Asseco nastąpi z zastrzeżeniem ziszczenia się następujących warunków zawieszających:

(1) Pan Ryszard Krauze zrezygnuje z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Asseco,

(2) Pan Ryszard Krauze zrezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prokom.

(3) Prokom wykona przysługujące mu  uprawnienie  do osobistego powoływania członków rady nadzorczej Asseco poprzez powołanie Pana Jarosława Adamskiego lub innej osoby wskazanej przez Asseco w skład rady nadzorczej Asseco;

(4) Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. wykonają przysługujące im na podstawie statutu Prokom uprawnienia osobiste do powoływania członków rady nadzorczej Prokom, poprzez powołanie do jej składu Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogi lub innych osób wskazanych przez Asseco, po rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Ireny Krauze i Pana Leszka Starosty.

(5) Rada Nadzorcza Prokom powoła w skład Zarządu Prokom Pana Adama Górala (na stanowisko Prezesa Zarządu) oraz Pana Przemysława Sęczkowskiego (na stanowisko Wiceprezesa Zarządu), po rezygnacji ze składu Zarządu Pana Piotra Mondalskiego.

(6) Prokom sprzeda akcje Asseco w liczbie powodującej wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco;

(7) Prokom zawiadomi Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom w stosunku do Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco.

(8) Prokom zawiadomi Asseco o ziszczeniu się ostatniego z warunków zawieszających o których mowa w pkt. (5)-(7) powyżej.

Zapłata ceny za sprzedawane akcje Prokom zostanie sfinansowana przez Asseco z kredytu bankowego. Asseco zobowiązało zawrzeć z bankiem umowę kredytową  zapewniającą  uzyskanie finansowania całości ceny sprzedaży akcji Prokom niezwłocznie po spełnieniu się warunków zawieszających, o których mowa w pkt. (1) i (2) – (4) powyżej. 

Zgodnie z Umową Sprzedaży nabycie przez Asseco akcji Prokom realizowane będzie w ciągu ponad 120 dni od dnia  spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w pkt (1) – (8) powyżej, w pakietach reprezentujących nie więcej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom, co umożliwi ich nabycie bez przeprowadzenia wezwania do zbycia akcji w Prokom, z zastrzeżeniem, że jedna akcja Prokom stanowiąca własność Pana Ryszarda Krauze oraz jedna akcja Prokom stanowiąca własność Prokom Investments S.A. zostaną wydane Asseco w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia Asseco i Prokom lub na żądanie Asseco, w innym późniejszym terminie. 

Nabycie przez Asseco akcji Prokom ma charakter długoterminowej inwestycji dokonywanej w celu realizacji połączenia Asseco z Prokom. 

Pan Ryszard Krauze jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco oraz Prezesem Zarządu Prokom Investments S.A.

Akcje Prokom zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości ze względu na fakt, że stanowią one co najmniej 10% kapitałów własnych Asseco. 

Jednocześnie, w związku Umową Sprzedaży oraz Porozumieniem, w dniu 29 września 2007 r. Asseco zawarło z Prokom porozumienie dodatkowe na podstawie, którego Prokom dokona następujących czynności faktycznych i prawnych w celu umożliwienia Połączenia:

(a) niezwłocznie po powzięciu przez Prokom informacji o fakcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco przez Pana Ryszarda Krauze, Prokom w wykonaniu przysługującego mu na podstawie statutu Asseco uprawnienia osobistego, powoła Pana Jarosława Adamskiego, lub inną osobę wskazaną przez Asseco, w skład Rady Nadzorczej Asseco;
(b) po powołaniu do Rady Nadzorczej Prokom Pana Jacka Ducha i Pana Adama Nogi (lub innych osób wskazanych przez Asseco) oraz rezygnacji przez Pana Ryszarda Krauze z funkcji Prezesa Zarządu Prokom oraz po zawarciu przez Asseco umowy kredytowej w celu pozyskania finansowania na zapłatę ceny nabywanych przez Asseco  akcji Prokom  zgodnie z Umową Sprzedaży i udostępnieniu środków przez bank kredytujący, Prokom:
(i) sprzeda 223.341 akcji Asseco, co spowoduje wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco zgodnie ze statutem Asseco;
(ii) zawiadomi Asseco o ustaniu stosunku dominacji Prokom względem Asseco w związku ze sprzedażą akcji Asseco
(iii) zawiadomi Asseco  o wypełnieniu zobowiązań, o których mowa w (i) – (ii) powyżej.

Download report Copy the link to the report

56/2007

Zakup akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland SA

Rzeszów, 28 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2007 r. została podpisana umowa nabycia akcji („Umowa”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”).

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i akcjonariuszem ANICA - Pekao Funduszem Kapitałowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 (00-950 Warszawa), wpisaną pod numerem KRS 0000041540 do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Asseco Poland S.A. zakupiło 1.526.900 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela spółki ANICA o wartości nominalnej po 20 groszy (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 33,84% kapitału zakładowego tej spółki.
Całkowita wartość nabycia akcji wynosi 22 598 120 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia 00/100) złotych.

Wartość ewidencyjna ANICA, w księgach rachunkowych spółki Asseco Poland S.A. wyniesie szacunkowo 22 824 102 PLN. (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto dwa 00/100) złote. 

Asseco Poland S.A. nie wyklucza nabycia akcji ANICA od pozostałych akcjonariuszy, pod warunkiem wynegocjowania korzystnej ceny nabycia.

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. ANICA SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług. 

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym akcje w ANICA i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany z środków własnych Asseco Poland S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Download report Copy the link to the report

55/2007

Porozumienie dodatkowe w sprawie nabycia akcji spółki PROKOM Software SA

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana Asseco) informuje, że w dniu dzisiejszym w procesie negocjacji związanych z ofertą złożoną Prokom Investments S.A. oraz Panu Ryszardowi Krauze (dalej zwani łącznie Akcjonariuszami) na nabycie 2.985.474 akcji spółki Prokom Software S.A., dających prawo do 3.465.954 głosów (23,69% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Prokom Software S.A. (dalej Akcje), Asseco podpisało z Akcjonariuszami Porozumienie dodatkowe, na podstawie którego strony- Prokom Investments S.A. oraz Pan Ryszard Krauze wyraziły zgodę na zmianę warunków złożonej przez Asseco oferty w ten sposób, że: 
- proponowana cena  nabycia od Akcjonariuszy Akcji spółki PROKOM Software S.A.  została obniżona do kwoty 580.000.000,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt milionów złotych), tj. 194,27 PLN (sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję i 167,34 PLN (sto sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) za jeden głos;
- równocześnie z zapłatą ceny nabycia Akcji przez Asseco, Prokom Investments S.A. zapłaci na rzecz 

Prokom Software S.A. kwotę 100.000.000,00PLN (słownie: sto milionów złotych)  z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota aktualnie istniejących zobowiązań w wysokości około 83.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt trzy miliony złotych) zostanie zapłacona przez Prokom Investments S.A. na rzecz Prokom Software S.A. w terminie do dnia 31 grudnia 2008r. łącznie z należnymi odsetkami ustalonymi na poziomie WIBOR 3M+3% w stosunku rocznym.

Utrzymane w mocy zostały, uzgodnione wcześniej dwa inne warunki ważności oferty, tj.: 
- uzyskanie przez Asseco finansowania na całość transakcji, oraz
- ustanie istniejącego aktualnie stosunku dominacji (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Prokom Software S.A. nad Asseco.

Akcjonariusze potwierdzili wyłączność Asseco na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży Akcji Prokom Software S.A. do dnia 30 września 2007 r. Zamiarem Asseco nadal pozostaje zrealizowanie zakupu Akcji Prokom Software S.A. na warunkach ustalonych zmodyfikowaną ofertą w okresie ponad 120 dni, co umożliwi zakup Akcji bez przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji Prokom Software S.A. W przypadku ostatecznego przyjęcia oferty przez Akcjonariuszy oraz nabycia przez Asseco Akcji objętych ofertą, Zarząd Asseco podtrzymuje zamiar złożenia akcjonariuszom obu spółek propozycji połączenia Asseco i Prokom Software S.A. 

Zarząd Asseco zamierza zaproponować  w ramach planowanego połączenia spółek Asseco i Prokom Software S.A. ustalenie parytetu wymiany akcji  na poziomie 1,82 akcji połączeniowej Asseco za jedną akcję  Prokom Software SA. Podstawą tego parytetu są średnie 3-miesięczne kursy akcji Asseco i Prokom Software S.A. na GPW w Warszawie S.A. liczone za okres do dnia 11 września 2007r. (data złożenia oferty przez Asseco) wynoszące odpowiednio 152,60 PLN ( sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Prokom Software S.A. oraz 83,60 PLN ( osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Asseco. Przyjęte do ustalenia warunków połączenia kursy akcji oraz parytet wymiany oznaczają, że oferowana dla Prokom Investments S.A. i Pana Ryszarda Krauze  premia wynosi odpowiednio 27,30% (dwadzieścia siedem 30/100 procent) za jedną akcję oraz 9,6% (dziewięć 60/100 procent) za jeden głos w stosunku do średnich cen akcji, które Zarząd Asseco zamierza zaproponować pozostałym akcjonariuszom łączących się spółek w parytecie połączenia.

Zamiarem Zarządu Asseco, z zastrzeżeniem:
(i) złożenia planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada 2007 r.,
(ii) uzyskania stosownych akceptacji organów korporacyjnych Asseco i Prokom Software S.A. w tym wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenia Asseco i Prokom Software S.A. przed końcem stycznia 2008r. oraz
(iii) uzyskania stosownych zgód regulacyjnych
jest rejestracja połączenia do dnia 31 marca 2008 r.

Zarząd Asseco przekonany jest co do korzyści wynikających z połączenia Asseco z Prokom Software S.A. Połączenie to oznacza stworzenie największej firmy IT na polskim rynku i znaczącej firmy w skali europejskiej, jak również umożliwia osiągnięcie znaczących synergii. 
Zarząd Asseco, biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z połączenia Asseco z Softbank S.A., oczekuje iż zostaną osiągnięte analogiczne korzyści dla akcjonariuszy Asseco Poland SA oraz Prokom Software S.A. jak w wyniku połączenia Asseco z Softbank S.A. 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

54/2007

Zakup udziałów spółki SINTAGMA Sp. z o.o. przez Asseco Poland S.A.

Rzeszów, 17 wrzesień 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podpisaniu umowy nabycia udziałów („Umowa”) spółki SINTAGMA UAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie, przy ul. Kalvariju 125, LT-08221 Wilno, Litwa 58, zarejestrowanej pod numerem 224655190, (”SINTAGMA”). 
Umowa została zawarta z datą 14 września 2007 r. pomiędzy Asseco Poland S.A. a 7 wspólnikami spółki SINTAGMA, głównie założycielami SINTAGMY. 

Asseco Poland S.A. zakupiła 50 616 udziałów stanowiących 56,24 % udział w kapitale zakładowym spółki SINTAGMA i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę, na którą składa się: stała wartość 11.340.515 LTL (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset piętnaście litów, tj. ok. 3 284 440 EUR) oraz zmienny składnik ceny uzależniony od wartości zysku netto i zysku operacyjnego osiągniętego przez SINTAGMĘ w roku obrotowym 2007, który przy założeniu osiągnięcia przez SINTAGMĘ prognozowanego zysku netto za rok 2007 w wysokości 2 441 000 LTL (706 962 EUR) wyniesie 3 521 434 LTL (1 019 878 EUR).

Spółka SINTAGMA powstała w 1994 roku. Obecnie jest wiodącą litewską spółką, zajmującą się rozwojem oprogramowania i integracją systemów informatycznych. SINTAGMA dostarcza rozwiązania dla administracji publicznej, sektora finansowego oraz innych klientów. Spółka oferuje innowacyjne systemy dedykowane do zarządzania projektem. SINTAGMA ma bogatą ofertę rozwiązań przeznaczonych do zarządzania dokumentami, bibliotekami, do archiwizacji oraz zarządzania ubezpieczeniami na życie. 

Głównymi partnerami technologicznymi Spółki są światowi liderzy, tacy jak: IBM, Oracle, Microsoft, Unisys. Wśród klientów SINTAGMY znaleźć można: w sektorze ubezpieczeń - Sampo Life, SEB VB Life, Commercial Union, Motor Bureau; w administracji publicznej – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Środowiska, samorządy terytorialne; w sektorze bibliotek i archiwów – Litewska Biblioteka Narodowa, 60 bibliotek publicznych, biblioteki szkolne, Biblioteka Narodowa Białorusi, Litewskie Archiwum Centralne; spółki rynku medialnego, poczty i wiele innych.

W roku 2006 SINTAGMA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5,9 mln euro i zysk netto w wysokości 0,595 mln euro. Marża operacyjna osiągnęła w zeszłym roku poziom 12%. Spółka zatrudnia 110 osób.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w SINTAGMA i osobami nią zarządzającymi. 
Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A. 
Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego SINTAGMA, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Download report Copy the link to the report

53/2007

Oferta nabycia akcji spółki PROKOM Software SA i ustalenie wyłączności prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia akcji

Rzeszów, dnia 12 września 2007 r. 

Zarząd Spółki Asseco Poland SA informuje, że w dniu wczorajszym Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej Asseco) złożyło spółce Prokom Investments S.A. oraz Panu Ryszardowi Krauze, ofertę nabycia wszystkich należących do nich akcji w spółce Prokom Software S.A.

Akcje objęte ofertą uprawniają do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A. Oferta pozostaje ważna do dnia 30 września 2007 r. 

Asseco zaproponowało w wyniku prowadzonych negocjacji łącznie kwotę 700.000.000,00 PLN (siedemset milionów złotych)  za cały pakiet akcji Prokom Software S.A. objętych ofertą.

Oferta została złożona pod warunkiem uzyskania przez Asseco finansowania na całość transakcji oraz ustania istniejącego aktualnie stosunku dominacji (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Prokom Software S.A. nad Asseco. 

Zamiarem Asseco jest zrealizowanie zakupu akcji w ciągu ponad 120 dni, co umożliwi zakup bez przeprowadzenia wezwania do zbycia akcji w Prokom Software S.A.

W przypadku przyjęcia oferty przez Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze oraz nabycia akcji objętych ofertą, Zarząd Asseco zamierza zaproponować akcjonariuszom obu spółek połączenie spółek Asseco i Prokom Software S.A. 

Prokom Investments S.A. oraz Pan Ryszard Krauze udzielili Asseco wyłączności na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży akcji do dnia 30 września 2007 r.

Download report Copy the link to the report

52/2007

Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby zobowiązanej informację o transakcjach nabycia akcji Spółki Asseco Poland S.A.,  których łączna wartość przekroczyła 5 000 euro.

52_2007_zalacznik.pdf (83.26 Kb)

51/2007

Zakup akcji niemieckiej spółki AP Automation + Productivity AG

Rzeszów, 11 września 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2007r. spółka została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Germany S.A. o podpisaniu umowy zakupu akcji spółki informatycznej z Niemiec. 

Asseco Germany S.A. zakupiło 490.799 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki AP Automation + Productivity AG z siedzibą w Karlsruhe, w Niemczech, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd rejonowy w Mannheim pod numerem HRB 108535 (zwanej dalej Spółką), stanowiących 80%-centowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Pakiet pozostałych 20% pozostanie w posiadaniu Zarządu AP-AG Group.

Całkowita wartość transakcji to: 10 milionów EUR z tytułu zakupu 80% akcji spółki oraz 1,5 miliona EUR zapłacone z tytułu przejęcia zobowiązania Spółki wobec dotychczasowych akcjonariuszy do spłaty pożyczki.

AP-AG Group planuje zamknąć rok fiskalny 2006/2007 (kończący się w sierpniu 2007) przychodami ze sprzedaży na poziomie 17 mln EUR (64,7 mln PLN), zyskiem netto – 1,4 mln EUR (ok. 5,3 mln PLN) przy rentowności EBIT 13%. AP-AG Group zatrudnia 120 pracowników.

AP-AG Group znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług oraz innych. AP-AG Group oferuje klientom innowacyjne produkty ERP. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na architekturze.NET firmy Microsoft. Bazujący na nowoczesnych technologiach sieciowych (Web Services, ASP, XML, SOAP) APplus wykracza poza standardową funkcjonalność ERP i jest jednym z pierwszych systemów tej klasy, który integruje e-commerce, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i systemy typu workflow w jedną spójną strukturę z jednolitym interfejsem klienta.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w Spółce i osobami nią zarządzającymi. Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacje przez Asseco Germany S.A. Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Download report Copy the link to the report

50/2007

Emisja obligacji Asseco Germany SA

Rzeszów, 10 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 10 września 2007 roku spółka zależna, Asseco Germany S.A. z siedzibą w Rzeszowie, podpisała umowę z bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie dotyczącą programu emisji obligacji. 

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (sto milionów) (zwanych dalej Obligacjami). 

W ramach programu emisji obligacji Asseco Germany S.A. emituje I-szą transzę Obligacji serii ASSGE001 100908, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, w liczbie 4 730 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 47 300 000,00 (czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy) złotych. Okres zapadalności obligacji I-szej transzy wynosi 1 rok.

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowanie ani obowiązek świadczeń dodatkowych. 

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Germany S.A. z bankiem BPH SA. 

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Germany S.A. 

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.

Download report Copy the link to the report

49/2007

Sprzedaż akcji Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, 7 września 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż w dniu 7 września 2007 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży 187 akcji imiennych spółki Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK każda. 

Sprzedane akcje stanowią 14,24% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s.
Cena sprzedaży 187 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 12 170 908 PLN. 
Aktualnie wartość księgowa wszystkich akcji Asseco Czech Republic, a.s. w księgach rachunkowych Asseco Poland S.A. wynosi 60 741 706 PLN. Asseco Poland S.A. otrzyma płatność do 20 grudnia 2007 r.

Skuteczność Umowy jest uzależniona od decyzji słowackiego Urzędu Antymonopolowego.

Kupującym jest spółka Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Bratysławie, Oddział I, Rejestr 2024/B pod numerem 35760419. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

Asseco Poland S.A. posiada 660.000 akcji Asseco Slovakia, a.s. stanowiących 41,67% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. Posiadany pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. korzystać z uprawnień określonych w statucie Asseco Slovakia, a.s. do wyznaczania większości członków rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., Adam Góral pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s.

Nabyte akcje powiększają pakiet akcji posiadanych przez Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia w dniu 24 kwietnia 2007 r. zawarła z Asseco Poland S.A. transakcję nabycia 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 25,06% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Czech Republic. Łącznie Asseco Slovakia, a.s. będzie posiadać 516 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 39,30% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco Czech Republic, a.s.

Jednocześnie udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Czech Republic spadł z 74,06% przed transakcją sprzedaży do 60,70% po zawarciu umowy z Asseco Slovakia, a.s.
Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 14,24% udziałów w Asseco Czech Republic, a.s. wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na Słowacji, Czechach i Węgrzech. 

Akcje Asseco Czech Republic, a.s. będące przedmiotem transakcji stanowią 14,24% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

 

48/2007

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Asseco Germany S.A.

Rzeszów, dnia 7 września 2007 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że dniu 6 września 2007 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu z dniem 6 września 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287940, spółki Asseco Germany S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500 000 PLN i dzieli się na 5 000 000 akcji po 0,10 PLN każda. 

Spółka Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji w spółce Asseco Germany  S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 93% kapitału zakładowego spółki Asseco Germany S.A i reprezentujących taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Germany S.A. Objęte udziały zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 465.000 PLN. Pozostałymi akcjonariuszami Asseco Germany  S.A. są kluczowe osoby dla Asseco Poland S.A., w tym członkowie Zarządu Spółki.

Zarząd spółki Asseco Germany S.A. jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest Piotr Jeleński, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. Rada Nadzorcza Asseco Germany  S.A. jest trzyosobowa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Adam Góral, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, Jacek Duch, który pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A oraz Andrzej Gerlach doradca prawny Spółki Asseco Poland SA i kilku spółek w Grupie Kapitałowej Asseco.

Przedmiotem działalności Asseco Germany S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych.

Objęte przez Spółkę akcje w Asseco Germany  S.A. stanowią 93% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz z § 2 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

47/2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Warszawa, 16 sierpnia 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym doręczona została do spółki Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. podpisana w dniu 8 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland SA
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok 2007.  

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych.

Spółka Asseco Poland SA korzystała także z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Download report Copy the link to the report

46/2007

Aneks do znaczącej umowy z Bankiem PKO BP

Warszawa, 30 lipca 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2007 roku został zawarty aneks nr 2 („Aneks”) do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”) z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy PKO BP S.A. ("Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Techonologies Corporation S.L., Asseco Poland S.A. ("Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003). 

Przedmiotem Aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. Aneks uwzględnia objęcie funkcjonalnością systemu  m.in. produktów związanych z wymogami NUK/MSR, IKE, Funduszy Inwestycyjnych PKO/CS, operacji zagranicznych, produktów ubezpieczeniowych, rozszerzenia funkcjonalności alternatywnych kanałów dystrybucji. 

Za wykonanie prac objętych przedmiotem Aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 11.038.042 USD, około 30.522.394 PLN. 

Aneks nr 2 przewiduje zakończenie wdrożeń masowych ZSI na koniec listopada 2008r.  

Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż jest kontynuacją wcześniej ujawnionej znaczącej umowy przedstawionej w raporcie bieżącym nr RB 33/2003. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy spółka Asseco Poland S.A. zawierała, w ramach bieżącej współpracy z Bankiem PKO BP S.A. umowy dotyczące dostawy usług i produktów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.

Download report Copy the link to the report

45/2007

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Asseco Adria S.A.

Warszawa, 18 lipca 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), informuje, że dniu 18 lipca 2007 roku otrzymała informację o zarejestrowaniu z dniem 11 lipca 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284571, spółki Asseco Adria S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500 000PLN i dzieli się na 5 000 000 akcji po 0,10 PLN każda. 

Spółka Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji w spółce Asseco Adria S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 93% kapitału zakładowego spółki Asseco Adria S.A i reprezentujących taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Adria S.A. Objęte udziały zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 465.000 PLN. Pozostałymi akcjonariuszami Asseco Adria S.A. są kluczowe osoby dla Asseco Poland S.A., w tym członkowie zarządu Spółki.

Zarząd spółki Asseco Adria S.A. jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest Piotr Jeleński, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. Rada nadzorcza Asseco Adria S.A. jest trzyosobowa. Przewodniczącym rady nadzorczej jest Adam Góral, który pełni także funkcję prezesa zarządu Asseco Poland S.A. Ponadto członkiem rady nadzorczej Asseco Adria S.A. jest Jacek Duch, który jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Asseco Poland S.A. oraz Przemysław Sęczkowski, który pełni także funkcję członka zarządu Asseco Poland S.A. 

Przedmiotem działalności Asseco Adria S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych. Pierwszymi inwestycjami kapitałowymi Asseco Adria S.A. będą dwie spółki informatyczne z siedzibą w Skopie i Belgradzie, z których akcjonariuszami Asseco Poland S.A. podpisało wstępne umowy w dniu 27 lutego 2007 roku. Łączne przychody planowanych do przejęcia spółek za rok 2006 wyniosły około 16,1 mln EUR, a zysk netto około 3,0 mln EUR. Spółka Asseco Poland S.A. informowała o wstępnej umowie inwestycyjnej raportem bieżącym RB 25/2007, w dniu 17 kwietnia 2007 r. 

Objęte przez Spółkę akcje w Asseco Adria S.A. stanowią 93% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz z § 2 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

44/2007

Registration of shares in the National Depository for Securities

Warsaw, 8 June 2007

The Management Board of Asseco Poland SA informs the Company was notified that the Board of the National Depository for Securities, by its resolution no. 409/07 of 5 June 2007, decided (i) to register in the National Depository for Securities 30,276 ordinary bearer shares of series R with a par value of PLN 1 each and (ii) to designate those shares with the code PLSOFTB00016.

The date of commencement of public trading is 11 June 2007.

Download report Copy the link to the report

43/2007

Share Capital Increase at a Subsidiary (Asseco Systems)

Warsaw, 5 June 2007

The Management Board of Asseco Poland S.A. states that on 5 June 2007 the Company was notified of registration of the share capital increase of Softbank Serwis Sp. z o.o. by the Register Court of Katowice which took place on 4 June 2007. Moreover, Softbank Serwis Sp. z o.o. registered change of the company name for Asseco Systems Sp. z o.o. 

The share capital of Asseco Systems Sp. z o.o. was increased by PLN 500,000 by creating 1,000 shares with the nominal value of PLN 500 PLN each. 

At present, the share capital of Asseco Systems Sp. z o.o. amounts to PLN 34,797,500 and is divided into 69,595 shares with the nominal value of PLN 500 each. Asseco Poland S.A. is the owner of 69,595 shares constituting 100% of the share capital of Asseco Systems Sp. z o.o.

42/2007

Połączenie Spółek Asseco Business Solutions, SAFO, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO

Rzeszów, dnia 4 czerwca 2007 r. 

Zarząd Spółki Asseco Poland SA informuje, że w dniu 4 czerwca 2007 r. uzyskał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA: ASSECO Business Solutions S.A., SAFO Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych tj. Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. na spółkę przejmującą ASSECO Business Solutions S.A. w zamian za akcje ASSECO Business Solutions S.A. , które zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych - połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym odpowiednio SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB oraz WAPRO.
Uchwała w przedmiocie połączenia spółek Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., WA-PRO Sp. z o.o. oraz ASSECO Business Solutions S.A. została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASSECO Business Solutions S.A. w dniu 21 maja 2007. 
W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.
Kapitał zakładowy Spółki ASSECO Business Solutions S.A. wynosi 115 069 570 zł, został w pełni opłacony. Siedzibą Spółki jest Lublin.

Dzięki Połączeniu ABS, SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO będzie możliwe poszerzenie strategii rozwoju połączonych przedsiębiorstw o elementy, których realizacja nie byłaby możliwa w przypadku działalności przez ABS, SAFO, SOFTLAB TRADE, SOFTLAB i WAPRO jako oddzielnych podmiotów. Zasadniczym celem Połączenia jest utworzenie największego polskiego przedsiębiorstwa branży informatycznej oferującego własne oprogramowanie ERP dla sektora przedsiębiorstw. Koncentracja kapitału, jaka nastąpi w wyniku Połączenia, umożliwi ekspansję nowo powstałego przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferowanych produktów i usług. Utworzone w wyniku Połączenia przedsiębiorstwo będzie w stanie wytwarzać zdywersyfikowane produkty, działać na nowych rynkach zbytu i powiększać udział w dotychczasowych.

Download report Copy the link to the report

41/2007

Zakup udziałów spółki ADH Soft Sp. z o.o. przez Asseco Poland SA

Warszawa, 29 maja 2007 r. 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2007 r. została podpisana umowa nabycia udziałów („Umowa”) spółki ADH-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (”ADH-Soft”) zarejestrowanej w KRS pod nr 0000170238. 

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i wspólnikiem spółki ADH-Soft będącym osobą fizyczną. Asseco Poland S.A. zakupiło 55 udziałów spółki ADH Soft z siedzibą w Warszawie, za cenę 3.300.000 PLN, stanowiących 55% kapitału zakładowego tej spółki i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Wartość ewidencyjna ADH-Soft, w księgach rachunkowych spółki Asseco Poland S.A. wyniesie szacunkowo 3.333.000 PLN.

Spółka ADH Soft powstała w 1995 roku. Obecnie spółka jest wiodącym polskim producentem oprogramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstw operujących na rynku usług finansowych, a w szczególności przedsiębiorstw leasingowych. Flagowym produktem ADH-Soft jest system LEO - zintegrowany system kompleksowej obsługi leasingu. ADH-Soft dostarcza wsparcie technologiczne do ponad 70% klientów operujących na rynku leasingowym, obsługując blisko 1000 użytkowników. Spółka zrealizowała wdrożenia w ponad 60 firmach z sektora usług finansowych i serwisowych. Wśród klientów spółki znajdują się m.in.: DaimlerChrysler Leasing Polska, Volksbank - Leasing Polska, Fortis Lease Polska, Toyota Bank Polska, Fiat Finance Polska, Kredyt Lease, BRE Leasing, czy Bankowy Fundusz Leasingowy.

Plany finansowe na 2007 rok zakładają wypracowanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 5 mln zł, a zysku operacyjnego w wysokości 1 mln zł.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w ADH-Soft i osobami nią zarządzającymi. Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A. 

Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego tych ADH-Soft, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

40/2007

Annual General Shareholders Meeting - Major Shareholders

Warsaw, 25 May 2007

The Executive Board of Asseco Poland SA hereby releases a list of shareholders holding 5% or more of the total vote, who participated in the Annual General Shareholders Meeting convened for May 23, 2007. 

SHAREHOLDERNUMBER OF VOTESSHARE %
Adam Góral8 083 00017.40%
Prokom Software SA 11 834 79125.48%
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA3 354 8857,22%

Download report Copy the link to the report

39/2007

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 24 maja 2007 r. 

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 23 maja 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a. 
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęte zostały następująca uchwały, które stanowią Załącznik do raportu bieżącego.  

Download report Copy the link to the report

38/2007

Filing a motion to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of shares

Warsaw, 24 May 2007

The Management Board of Asseco Poland SA hereby informs that today the Company has filed motions to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of 30 276 ordinary bearer shares of series R, under existing ISIN code No. PLSOFTB00016, on condition those shares are admitted and introduced to public trading on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw SA (GPW w Warszawie SA).

Download report Copy the link to the report

37/2007

Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA

Warsaw, 15 May 2007 

The Management Board of Asseco Poland SA discloses in public draft resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders to be held on 23 May 2007 at 11.00 a.m., at ul. 17 Stycznia 72 A in Warsaw. 
Please find enclosed:
- draft resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders;
- report of the Supervisory Board of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) from assessment of the Company's position, including its financial statements and the Management Board report on the Company's business operations in 2006;
- report of the Supervisory Board of Asseco Poland SA from assessment of the Company's position, including its financial statements and the Management Board report on the Company's business operations in 2006;
- annual financial statements of Asseco Poland SA for the year ended 31 December 2006 prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards;
- annual financial statements of Asseco Group for the year ended 31 December 2006 prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards;
- the certified auditor's opinion and report from their audit of financial statements of Asseco Poland SA for the year 2006;
- the certified auditor's opinion and report from their audit of financial statements of Asseco Group for the year 2006. 

Draft Resolutions

36/2007

Registration of the capital increase

Warsaw, 15 May 2007 r.

The Management Board of Asseco Poland S.A. states, that on 15 May 2007 the Register Court of Rzeszow registered the share capital increase of Asseco Poland S.A. by PLN 295,000 by issuing 295,000 shares D series with the nominal value of PLN 1. 

Following the registration, the Company`s share capital amounts to PLN 46,445,804 and is divided into 46,445,804 shares with a par value of PLN 1 per share, conferring in aggregate the right to 46,445,804 votes at the General Shareholders Meeting of Asseco Poland S.A.

35/2007

Acquisition of shares in two information technology companies of Romania

Warsaw, 7 May 2007

The Management Board of Asseco Poland SA hereby informs that on 7 May, Company was informed by Asseco Romania, a subsidiary of Asseco Poland, about signing the agreements for acquisition of shares in two information technology companies of Romania. 

Asseco Romania acquired 70 shares of FIBa Software S.R.L., with the seat in Bucharest, for EUR 5.85 million (ca. PLN 21.9 million). The shares in FIBA Software S.R.L., representing 70% of its share capital, were acquired from the company's four shareholders, namely Ansua Consulting Limited, Grigore-Remus Dorabantu, Catalin-Radu Georgian, and Adriana-Gratziela Bailescu.

FIBa Software S.R.L. is the largest Romanian provider of IT solutions for the banking sector. The company's technological partners are such world leaders as Oracle, HP, Microsoft, and Fujitsu-Siemens. The company has a broad portfolio of proprietary solutions dedicated to the banking industry, including the transaction systems, credit handling systems, CRM systems, payment card transaction system, and many others. Among the clients of FIBa Software S.R.L. are: the Central Bank of Romania, BRD Societe Generale, Raiffeisenbank, ABN Amro, Citibank, HVB Bank, to mention a few. 

Revenues from sales of proprietary software and own services account for 80% of the total turnover of FIBa Software S.R.L., thanks to which the company achieves a high profitability of sales. In 2006, the company generated about EUR 2.2 million of sales revenues, and a net profit of EUR 982 thousand. Last year the operating margin of FIBa Software S.R.L. reached 45%. The company employs around 20 persons.  

Asseco Romania acquired also 700 shares of  Net Consulting S.R.L., with the seat in Bucharest for the price of EUR 9.78 million (ca. PLN 36.6 million). The shares in Net Consulting S.R.L., representing 70% of its share capital, were purchased from the company's three shareholders, namely Dragos Serban Stan, Ion C. Coltan, and Alexandru Visan.
 
Net Consulting S.R.L. offers integration services and IT solutions for the financial, industrial, and public administration sectors. The company has got four main lines of business operations: Infrastructure Microsoft related projects, Business continuity, Business automation, Software development. The clients of Net Consulting S.R.L. include: in the industrial sector – Lafarge, in the banking sector – ING bank, Banc Post, Porsche Group; in the public administration sector – Ministry of Finance, Ministry of Health, Central Statistical Office, and many others. In 2006, sales revenues of Net Consulting amounted to € 25.3 million, and its net profit exceeded EUR 1.75 million. The company employs around 100 persons. 
 
Both the above-mentioned acquisitions were financed with funds raised from the issuance of bonds by Asseco Romania, about which the Company informed in its current report no. 31/2007 of 25 April 2007. 
 
Asseco Romania SA seated in Rzeszów was established in April 2007, as a subsidiary company of Asseco Poland SA. At present Asseco Poland holds a 93% stake of shares in Asseco Romania SA. The scope of business activities of Asseco Romania SA shall be capital investments in IT companies as well as provision of IT services in Romania. More information about Asseco Romania SA has been provided in the current report no. 26/2007 of 19 April 2007:

Download report Copy the link to the report

34/2007

Registration of the capital increase

Warsaw, 27 April 2007 r.

The Management Board of Asseco Poland S.A. states, that on 27 April 2007 the Company was notified of registration of the share capital increase by the Register Court of Rzeszow which took place on 19 April 2007. The share capital of Asseco Poland S.A. was increased by PLN 30,276 by issuing 30,276 shares R series with the nominal value of PLN 1. The shares was converted from convertible bonds issued on 9 August 2000.  

Following the registration, the Company`s share capital amounts to PLN 46,150,804 and is divided into 46,150,804 shares with a par value of PLN 1 per share, conferring in aggregate the right to 46,150,804 votes at the General Shareholders Meeting of Asseco Poland S.A.

33/2007

Agreement with BOS bank for implementation of the IT system

Rzeszów, 27 April 2007 

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 26 April 2007 the Company signed an agreement with Bank Ochrony Środowiska S.A. (Bank) with the seat in Warsaw. The project involves centralisation of the defBank Pro, Asseco’s proprietary software used by the bank. The total value of the agreement amounts to PLN 14.5 m. 

32/2007

Sale of shares in Asseco Czech Republic, a.s.

Rzeszów, 26 April 2007

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 24 April 2007 the Company signed an agreement for sale of 329 registered shares of Asseco Czech Republic, a.s. seated in Prague, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 8525 under the number 270 74 358, with a par value of CZK 100,000 each.  In order to complete the sale transaction, and thereby effectively transfer the shares into the buyer's ownership, on 25 April 2007 Asseco Poland SA (the recent owner) handed the certificates of 329 registered shares subject to the sale to Asseco Slovakia, a.s. (the buyer). The sold shares represent 25.06% of the share capital of Asseco Czech Republic, a.s.

The sale price of 329 shares of Asseco Czech Republic a.s. has amounted to PLN 21,412,987. At present, the book value of all the shares of Asseco Czech Republic, a.s. held by Asseco Poland SA and included in its accounting books amounts to PLN 80,978,000. Asseco Poland SA shall receive payment in cash within 15 days of the sale of the said securities. 

The buyer is Asseco Slovakia, a.s. seated in Bratislava, registered in the Commercial Register maintained by the District Court in Bratislava, Department I, File 2024/B under the number 357 60 419.  The company Asseco Slovakia a.s. is an integrator and producer of innovative IT systems for the financial sector, enterprises and public institutions. 

Asseco Poland SA holds 660,000 shares of Asseco Slovakia, a.s. which represent 41.67% of the share capital and total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Slovakia a.s. Such equity interest gives Asseco Poland SA the right to appoint most of the members of the Supervisory Board of Asseco Slovakia a.s., as provided for in the Articles of Association of Asseco Slovakia a.s. Mr. Adam Góral, President of the Management Board of Asseco Poland SA, holds the position of Chairman of the Supervisory Board of Asseco Slovakia a.s. 

The transaction of purchasing the 25.06% stake of shares in Asseco Czech Republic, a.s. by Asseco Slovakia, a.s. resulted from the development strategy adopted by the Asseco Group, under which Asseco Slovakia, a.s. is responsible for expansion in Slovakia, Czech Republic and Hungary.  This is just the first stage of the Asseco Slovakia, a.s. task to build a strong Czech pillar of the Group, which shall be joined by another 2 or 3 IT companies engaged in integration services, production of ERP systems as well as passporting systems. This way Asseco Czech Republic, a.s. will become one of the largest information technology companies in the country. 

The shares in Asseco Czech Republic, a.s. subject of the transaction 25.06% of the share capital of that company, and as such they are deemed assets of substantial value as understood by art. 2 sec. 1 point 52 and sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance, dated 19 October 2005, on current and periodic information to be submitted by issuers of securities.

31/2007

Issuance of bonds by Asseco Romania SA

Rzeszów, 25 April 2007

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 24 April 2007 Asseco Romania SA, the Company's subsidiary seated in Rzeszów, signed with the bank BPH SA, seated in Cracow, an agreement for a bonds issuance programme.  

The programme provides for an issuance of ordinary bearer bonds, dematerialized and not admitted to public trading (pursuant to art. 9 section 3 of the Bonds Act of 29 June 1995), with the total face value of PLN 100,000,000 (one hundred million) (hereinafter referred to as the "Bonds"). 

Under this programme, Asseco Romania SA now issues the first tranche of 7,020 (seven thousand and twenty) Bonds of series C with a face value of PLN 10,000 each. Hence, the total face value of the issuance shall amount to PLN 70,200,000 (seventy million and twenty thousand zlotys). The maturity period of the first tranche Bonds shall be 1 (one) year.

The issued Bonds: constitute an entitlement to receive cash benefits only; are discount bonds with a fixed interest rate; are unsecured; are not in any way privileged; and are not associated with kind of additional benefits. 

The issuance price of individual tranches of Bonds shall be equal to the face value of Bonds decreased by a discount rate that shall be each time agreed between the Management Board of Asseco Romania SA and BPH SA.

The objective of the Bonds issuance is to secure funds for bridge financing of investment plans of Asseco Romania SA. 

The Bonds issuance agreement has been deemed of significant importance because the total value of the issuance of Bonds exceeds 10% of the shareholders equity of Asseco Romania SA.

Download report Copy the link to the report

30/2007

Assimilation and introduction of shares to public trading

Rzeszów, 23 April 2007

The Management Board of Asseco Poland SA informs that the Board of the Warsaw Stock Exchange, by its resolution no. 262/2007 of 23 April 2007, decided that 295,000 ordinary bearer shares of series D of Asseco Poland SA, with a par value of PLN 1 each, shall be introduced under normal procedure to public trading on the main market as from 26 April 2007, provided that the National Depository for Securities registers those shares under the code PLSOFTB00016 till 26 April 2007.

Download report Copy the link to the report

29/2007

Registration of shares in the National Depository for Securities

The Management Board of Asseco Poland SA informs the Company was notified that the Board of the National Depository for Securities, by its resolution no. 289/07 of 19 April 2007, decided (i) to register in the National Depository for Securities up to 295,000 ordinary bearer shares of series D with a par value of PLN 1 each, issued under the conditional increase of the Company's share capital based on Resolution no. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 14 November 2006, and (ii) to designate those shares with the code PLSOFTB00016, on condition the Warsaw Stock Exchange SA admits those shares to public trading on the same market, to which shares of series A, B and C, with the code PLSOFTB00016, were introduced. 

Concurrently, the Management Board of Asseco Poland SA informs that the Company has already filed an application to the Board of the Warsaw Stock Exchange SA for admission of series D shares to public trading.  

The proposed date of commencement of public trading is 26 April 2007.

Download report Copy the link to the report

28/2007

Sale of warrants by the President of the Board

On 20 April 2007 Asseco Poland SA was notified that on 16 April 2007 Mr. Adam Góral, President of the Management Board of Asseco Poland SA, disposed 295,000 subscription warrants for the price of PLN 35.82 each. The warrants were purchased by the financial institution indicated by the Company in line with Resolution no. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 14 November 2006. The warrants entitle to acquire series D shares of the Company's conditionally increased share capital, according to the principles set forth in the above-mentioned Resolution no. 2 of 14 November 2006. 

Additionally, the seller of warrants informed the Company that, being both the major shareholder and President of the Board of Asseco Poland SA, he was genuinely interested in prompt completion of all the procedures related to the Company's equity changes (inclusive of issuance of subscription warrants and conditional increase of share capital) that were executed in connection with the merger of Asseco Poland SA and Softbank SA.  

Furthermore, Adam Góral emphasized that he does not intend to sell any stakes of the Company's shares in the nearest future.  

At present Mr. Adam Góral holds 8,083,000 shares of Asseco Poland SA, representing 17.53% in the Company's share capital and entitling to 17.53% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

27/2007

Convening the Ordinary General Meeting of Shareholders

The Management Board of Asseco Poland SA with the registered seat at al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000033391, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") to be held on 23 May 2007 at 11 a.m. at ul. 17 Stycznia 72A in Warsaw. The Meeting agenda shall be as follows: 

1.          Opening of the General Meeting by the Chairman of the Supervisory Board and electing the Chairman of the General Meeting.

2.          Determining whether the General Meeting was properly convened and whether it is able to pass resolutions.

3.          Adopting the agenda for the General Meeting.

4.          Considering the Management Board report on business operations of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) in the financial year 2006.

5.          Considering the financial statements of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) for the financial year 2006.

6.          Getting familiar with the certified auditor's opinion and report on the audit of the financial statements of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) for the financial year 2006.

7.          Getting familiar with the Supervisory Board of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) assessment of the Management Board report on the Company's business operations in the financial year 2006, and with the assessment of the Company's financial statements for the year 2006.

8.          Adopting resolutions on approval of the Management Board of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) report on the Company's business operations in the financial year 2006, and on approval of the Company's financial statements for the year 2006.

9.          Considering the consolidated financial statements of the Softbank Group (at present the Asseco Group) for the financial year 2006.

10.      Considering the report on business operations of the Softbank Group (at present Asseco Group) in the financial year 2006.

11.      Getting familiar with the certified auditor's opinion and report on the audit of the consolidated financial statements of the Softbank Group (at present the Asseco Group) for the financial year 2006.

12.      Adopting a resolution on approval of the consolidated financial statements of the Softbank Group (at present the Asseco Group) for the financial year 2006 and on approval of the report on business operations of the Softbank Group (at present the Asseco Group) in the year 2006.

13.      Adopting resolutions on approval of the performance of duties by Members of the Management Board of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) during the financial year 2006.

14.      Adopting resolutions on approval of the performance of duties by Members of the Supervisory Board of Softbank SA (at present Asseco Poland SA) during the financial year 2006.

15.      Adopting a resolution on distribution of the net profit for the year 2006 generated by Asseco Poland SA and the payment of dividend.      

16.      Considering the Management Board report on business operations of Asseco Poland SA in the financial year 2006.

17.      Considering the financial statements of Asseco Poland SA for the financial year 2006.

18.      Getting familiar with the certified auditor's opinion and report on the audit of the financial statements of Asseco Poland SA for the financial year 2006.

19.      Getting familiar with the Supervisory Board of Asseco Poland SA assessment of the Management Board report on business operations of Asseco Poland SA in the financial year 2006, and with the assessment of the financial statements of Asseco Poland SA for the year 2006.

20.      Adopting resolutions on approval of the Management Board of Asseco Poland SA report on business operations of Asseco Poland SA in the financial year 2006, and on approval of the financial statements of Asseco Poland SA for the year 2006.

21.      Considering the consolidated financial statements of the Asseco Group for the financial year 2006.

22.      Considering the report on business operations of the Asseco Group in the financial year 2006.

23.      Getting familiar with the certified auditor's opinion and report on the audit of the financial statements of Asseco Poland SA for the financial year 2006.

24.      Adopting a resolution on approval of the consolidated financial statements of the Asseco Group for the financial year 2006 and on approval of the report on business operations of the Asseco Group in the year 2006.

25.      Adopting resolutions on approval of the performance of duties by Members of the Management Board of Asseco Poland SA during the financial year 2006.

26.      Adopting resolutions on approval of the performance of duties by Members of the Supervisory Board of Asseco Poland SA during the financial year 2006.

27.      Passing a resolution on amending paragraph 14 section 15 of the Company’s Articles of Association. 

 

The existing text of § 14 sec. 15:

"§ 14 sec. 15

In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together."

shall be replaced by the following:

"§ 14 sec. 15

1. The following persons are authorized to represent the Company:President of the Management Board acting independently, two Vice-Presidents or one Vice‑President together with another Member of the Management Board acting jointly.

2. Proxies may be appointed, to act independently or jointly with other proxies pursuant to the relevant powers of attorney, in order to undertake specific actions or to undertake a defined type of actions.  The Management Board shall keep a register of the powers of attorney issued." 

 

28.      Closing the General Meeting.

The Management Board of Asseco Poland SA informs that the General Meeting may be participated by the Shareholders, who (i) submit a registered certificate of shares deposit till 15 May 2007 12.00 midnight to the Company's Management Board Office seated at al. Armii Krajowej 80, Rzeszów, Poland; such certificate to be issued by the entity keeping the relevant securities account (according to the provisions of the Law on trading in financial instruments), and (ii) do not withdraw such certificate until the end of the General Meeting (according to art. 406 of the Commercial Companies Code and art. 9 of the Law on trading in financial instruments, dated 29 July 2005 – Journal of Laws of 2005, No. 183, entry 1538). Pursuant to art. 407 of the Commercial Companies Code, during three business days before the General Meeting is held the Company shall make available the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting. Such list shall specify: name and surname of person (name of entity) entitled to participate, address of residence (registered seat), quantity, class and number of shares and the corresponding number of votes eligible for; and also shall make available any documents and information materials related to the General Meeting as required by the provisions of law. 

According to art. 412 of the Commercial Companies Code, the Shareholders may participate in the General Meeting and exercise their voting rights personally or by a proxy. Members of the Management Board and/or employees of the Company cannot act as proxies at the General Meeting. A letter of proxy shall be deemed effective provided it is made in writing, in line with applicable regulations, and attached to the minutes from the General Meeting. 

Registration of the Shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be carried out one hour before the General Meeting is commenced.

Download report Copy the link to the report

26/2007

Acquisition of shares in the newly established Asseco Romania SA

The Management Board of Asseco Poland SA (the "Company") informs that on 19 April 2007 the Company received the decision of the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, on registration of the company Asseco Romania SA, seated in Rzeszów, under the number KRS 0000278721, on 17 April 2007. The share capital of the newly established undertaking amounts to PLN 500,000 and is divided into 5,000,000 ordinary shares with a par value of PLN 0.10 each.  

Asseco Poland SA acquired a stake of 4,650,000 shares in Asseco Romania SA with a par value of PLN 0.10 each, representing 93% of the share capital of Asseco Romania SA as well as 93% of total vote at the general meeting of shareholders of that company. For the acquired shares the Company paid the amount of PLN 465,000 in cash. The remaining shareholders of Asseco Romania SA became the key staff of Asseco Poland SA, inclusive of members of the Company's management.  

The Management Board of Asseco Romania SA is constituted by one person. The President of the Management Board is Mr. Marek Panek, who concurrently serves as Member of the Management Board of Asseco Poland SA. The Supervisory Board of Asseco Romania SA is composed of three persons. The Chairman of the Supervisory Board is Mr. Adam Góral, who also performs the function of the President of the Management Board of Asseco Poland SA. The other members of the Supervisory Board of Asseco Romania SA are Mr. Przemysław Sęczkowski (also Member of the Management Board of Asseco Poland SA) and Mr. Jacek Duch (concurrently Member of the Supervisory Board of Asseco Poland SA). 

The scope of business activities of Asseco Romania SA shall be capital investments in IT companies as well as provision of IT services in Romania. The initial investments of Asseco Romania SA shall be purchase of shares in two IT companies seated in Bucharest, whose shareholders signed preliminary acquisition agreements with Asseco Poland SA on 5 December 2006. In 2006 the combined sales revenues of the Romanian companies, subject to the planned acquisitions, amounted to approx. EUR 27.5 million with the net profit of approx. EUR 2.7 million. Asseco Poland SA notified about concluding the above-mentioned preliminary acquisition agreements in its current report of 17 April 2007.  

The shares in Asseco Romania SA purchased by the Company constitute 93% of the share capital of Asseco Romania SA, and as such they are deemed assets of substantial value as understood by Article 2 section 1 point 52 and section 2 of the Regulation of Minister of Finance of 19 October 2005 on current and periodic information submitted by the issuers of securities. 

Legal basis: Article 7 with reference to art. 5 sec. 1 point 1 and art. 2 sec. 5 of the Regulation of the Council of Ministers of 2 October 2005 on current and periodic information submitted by the issuers of securities (Journal of Laws of 2005 No. 209, entry 1774).

25/2007

Signing preliminary agreements concerning acquisitions in Romania and Serbia

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 5 December 2006 the Company signed a preliminary agreement for acquisition of two IT companies seated in Bucharest, Romania, whereas on 27 February 2007 the Company signed another preliminary agreement for acquisition of two IT companies seated one in Skopie and one in Belgrade, Serbia. All the preliminary agreements were entered into with the shareholders of Romanian and Serbian companies. 

The preliminary agreements determine the schedules for further negotiations as well as initial financial conditions for conducting the transactions.  The Management Board of Asseco Poland SA anticipates that the final agreement for acquisition of the Romanian companies will be concluded within 3 weeks' time of the publication of this current report, and in case of the Serbian companies signing such final acquisition agreement shall take about 3 months from today.  

The subject of all the preliminary agreements is purchase of shares in IT companies whose core business is production and sales of software and provision of IT services. In 2006 the combined sales revenues of the Romanian companies amounted to ca. EUR 27.5 million with the net profit of ca. EUR 2.7 million, whereas the Serbian companies generated an aggregate turnover of EUR 16.1 million and reported a net profit of EUR 3.0 million. 

The Company delayed public notification about the preliminary acquisition agreements, because legitimate interests of Asseco Poland SA might suffer from such early disclosure, and above all it might have a negative impact upon the process or outcome of negotiations on determining the final terms and conditions for such transactions.  

24/2007

Acquisition of shares in Safo Ltd. and signing the plan of merger

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 28 March 2007 the subsidiary undertaking ASSECO Business Solutions SA seated in Warsaw (formerly operating under the name of INCENTI SA) purchased from five partners in the Lublin-based company SAFO Ltd., namely Dariusz Jaworski, Marek Dutkowski, Robert Kłosa, Piotr Krzyżak and Tomasz Skocki, 540 shares of SAFO Ltd., representing 28.30% of that company's shares capital, for the total price of PLN 17,181,818.28 (in words: seventeen million, one hundred and eighty-one thousand, eight hundred and eighteen and 28/100 zlotys).SAFO Ltd. is a Polish leading supplier of information technology solutions dedicated to larger enterprises. As at the date of shares acquisition, the company's balance sheet revealed substantial assets, including PLN 5.9 million in current assets. The company has forecast to achieve a net profit of PLN 5.5 million in 2007. 

The purchase of 540 shares or 28.30% of the share capital of SAFO Ltd. by ASSECO Business Solutions is just an initial stage of establishing a Polish leader of IT solutions dedicated to enterprises outside the banking sector, which process is conducted by the Asseco Group based on its subsidiary undertaking ASSECO Business Solutions SA.  

Owing to integration of the companies SAFO Ltd., SOFTLAB TRADE Ltd., SOFTLAB Ltd. and WAPRO Ltd., the Management Board of ASSECO Business Solutions SA expects to earn this year between PLN 13 and 15 million net on sale of proprietary solutions for enterprises, as well as on outsourcing activities and e-Learning services. 

The process of amalgamation of the companies SAFO Ltd., SOFTLAB TRADE Ltd., SOFTLAB Ltd., WAPRO Ltd. and ASSECO Business Solutions SA was initiated on 29 March 2007 by signing the plan of merger to be executed pursuant to art. 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code. 

Following completion of the merger, the Asseco Poland's shareholding in the share capital of ASSECO Business Solutions SA shall amount to approximately 67.47 %. 

The shares of subsidiary ASSECO Business Solutions SA are going to be introduced to public trading at the Warsaw Stock Exchange till the end of 2007.

23/2007

Extraordinary General Shareholders Meeting - Major Shareholders

The Executive Board of Asseco Poland SA hereby releases a list of shareholders holding 5% or more of the total vote, who participated in the Extraordinary General Shareholders Meeting convened for March 20, 2007.

 

SHAREHOLDER 

NUMBER OF VOTES 

SHARE % 

Adam Góral 

8 083 000 

17.53% 

Prokom Software SA 

11 834 791 

25.66% 

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 

2 358 641

5.11% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 

3 668 000 

7.95% 

22/2007

Resolution Adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting

Resolution adopted at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Asseco Poland SA held on March 20, 2007.  

 

RESOLUTION NO. 1 

of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

of Asseco Poland SA seated in Rzeszów  

 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA, in accordance with art. 430 item 1 of the Polish Commercial Companies Code, the Company’s Management Board discloses the text of the proposed changes to the Articles of Association:   

 

existing wording of § 14 section 15:

“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together, including the President or Vice-President.”   

 

new wording of § 14 section 15:

“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together.”

Download report Copy the link to the report

21/2007

Agreement for sale of shares in Softlab Sp. z o.o.

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 15 March 2007 the Company received a notarized copy of the agreement for sale of 284 shares in Softlab Sp. z o.o. seated in Warsaw, which represent 44.6% of that company's share capital. The buyer is Asseco Business Solutions SA with the seat in Warsaw.  

The selling price for 284 shares amounts to PLN 12,008,940 and shall be paid by Asseco Business Solutions SA in a lump sum in the deadline of 30 April 2007. The shares subject to sale were considered assets of substantial value because they represent over 20% of the share capital of Softlab Sp. z o.o. 

Asseco Poland SA owns 5,000,000 shares of Asseco Business Solutions SA which constitute the entire share capital of the later company. Members of the Management Board of Asseco Poland SA, namely Piotr Jeleński and Przemysław Borzestowski, also serve as members of the Supervisory Board of Asseco Business Solutions SA.        

Until 20 February 2007, the company Asseco Business Solutions SA operated under the name of Incenti SA. It is an intention of the Management Board to use Asseco Business Solutions SA as the basis for establishing the Group's Competence Centre responsible for ERP systems, outsourcing, and e‑Learning.  Ultimately, Asseco Business Solutions SA will be merged with two other subsidiaries of the Asseco Group: Softlab Sp. z o.o. and Wa-Pro Sp. z o.o, also specialized in ERP-class software. 

 

Following the transaction of disposal of 284 shares in Softlab Sp. z o.o., Asseco Poland SA still holds 328 shares of Softlab representing 51.6% of its share capital.

Download report Copy the link to the report

20/2007

Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA

The Management Board of Asseco Poland SA discloses in public the text of draft resolution to be passed by the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on 20 March 2007 at 12.00 a.m., at ul. 17 Stycznia 72A in Warsaw.

RESOLUTION NO. 1
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
of Asseco Poland SA seated in Rzeszów

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA, in accordance with art. 430 item 1 of the Polish Commercial Companies Code, the Company’s Management Board discloses the text of the proposed changes to the Articles of Association: 

existing wording of § 14 section 15:
“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together, including the President or Vice-President.”

new wording of § 14 section 15:
“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together.”

Download report Copy the link to the report

19/2007

The Company's statement concerning the press article on the alleged acquisition of shares in SAFO sp. z o.o. based in Lublin

The Management Board of Asseco Poland SA notifies that until today the Company – contrary to what was reported by the PARKIET Stock Exchange Gazette on 27 February 2007 in article entitled „Safo to become part of the ERP producers group organized by Asseco” – has not taken over the Lublin-based company SAFO sp. z o.o. operating on the ERP market. We are at the stage of negotiations and audit carried out with a view to potential incorporation of SAFO into the undertaking called Asseco Business Solutions SA, which will stand for the Asseco Group competence centre responsible for ERP systems, outsourcing, and e Learning. It is supposed that we will be able to inform about finalizing the transaction by the end of March 2007.

Download report Copy the link to the report

18/2007

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006

Zarząd Asseco Poland SA informuje, iż w dniu 23 lutego 2007 r. zostanie przekazana do wiadomości korekta raportu za IV kwartał roku obrotowego 2006 obejmującego okres od 01.10.2006 do 31.12.2006, przekazanego w dniu 22 lutego 2007 r.

W tabeli na stronie 54 przedstawiającej portfel zamówień Grupy Asseco (dawniej Softbank) na dzień sporządzenia raportu, podano iż na lata 2007 – 2010 wynosi on 1 242 mln PLN, prawidłowa wartość wynosi 1 068 mln PLN. 

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że dokonana korekta raportu kwartalnego SA.-Qr 4/2006 nie wpływa na wynik finansowy i jest wynikiem pomyłki pisarskiej.
Za powstały błąd przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

17/2007

Extraordinary General Shareholders Meeting - Major Shareholders

The Executive Board of Asseco Poland SA hereby releases a list of shareholders holding 5% or more of the total vote, who participated in the Extraordinary General Shareholders Meeting convened for February 20, 2007.

SHAREHOLDER 

NUMBER OF VOTES 

SHARE % 

Adam Góral 

8 083 000

17,53% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

3 668 000

7,95% 

16/2007

Resolution Adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting

Resolution adopted at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Asseco Poland SA held on February 20, 2007. 

RESOLUTION NO. 1
 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
of Asseco Poland SA seated in Rzeszów

on giving consent to sale of an organized part of the Asseco Poland enterprise, related to the operations of the Building Automation Department, to Softbank Serwis Ltd., pursuant to art. 391 item 3 of the Polish Commercial Companies Coe

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA, in accordance with art. 393 item 3 of the Polish Commercial Companies Code, hereby gives its consent to sale of a group of assets comprising an organized part of the Asseco Poland enterprise, which operates as the Building Automation Department, to the company Softbank Serwis Ltd. seated in Warsaw, to be paid with new shares in the increased share capital of Softbank Serwis Ltd., with the value of at least PLN 40.3 million. 

§ 2

As at the day of passing this Resolution, the above-mentioned organized part of enterprise includes:
- the assets described in Enclosure 1, 
- the rights and obligations under the employment agreements specified in Enclosure 2, 
- the rights and obligations under the commercial contracts, as specified in Enclosure 3, which are not transferable on the day of passing this Resolution, because such transfer is not admissible under the regulations of law definitely in force or is not approved by the parties to those contracts.

§ 3

This Resolution shall come into effect from the day when passed.

Download report Copy the link to the report

15/2007

Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA

The Management Board of Asseco Poland SA seated in Rzeszów at al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000033391, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to be held on 20 March 2007 at 12:00 noon, at ul. 17 Stycznia 72A in Warsaw. The General Meeting agenda shall be as follows: 

1/ Opening of the Meeting,
2/ Choosing the Chairman of the General Meeting,
3/ Preparing the list of attendance,
4/ Determining whether the General Meeting was properly convened and whether it is able to pass resolutions,
5/ Adopting the General Meeting agenda,
6/ Passing a resolution on amending § 14 section 15 of the Company’s Articles of Association,
7/ Closing the General Meeting.  

In connection with the intended amendment of the Company’s Articles of Association, pursuant to art. 402 § 2 of the Polish Commercial Companies Code, the Company’s Management Board discloses the text of the proposed changes to the Articles of Association: 

existing wording of § 14 section 15:
“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together, including the President or Vice-President.”

new wording of § 14 section 15:
“In case the Management Board consists of many persons, making statements or signing on behalf of the Company shall require two members of the Management Board acting together.”

Download report Copy the link to the report

14/2007

Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA

The Management Board of Asseco Poland SA discloses in public the text of draft resolution to be passed by the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on 20 February 2007 at 11.30 a.m., at ul. 17 Stycznia 72A in Warsaw.

RESOLUTION NO. 1
 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
of Asseco Poland SA seated in Rzeszów

on giving consent to sale of an organized part of the Asseco Poland enterprise, related to the operations of the Building Automation Department, to Softbank Serwis Ltd., pursuant to art. 391 item 3 of the Polish Commercial Companies Code

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA, in accordance with art. 393 item 3 of the Polish Commercial Companies Code, hereby gives its consent to sale of a group of assets comprising an organized part of the Asseco Poland enterprise, which operates as the Building Automation Department, to the company Softbank Serwis Ltd. seated in Warsaw, to be paid with new shares in the increased share capital of Softbank Serwis Ltd., with the value of at least PLN 40.3 million. 

§ 2

As at the day of passing this Resolution, the above-mentioned organized part of enterprise includes:
- the assets described in Enclosure 1, 
- the rights and obligations under the employment agreements specified in Enclosure 2, 
- the rights and obligations under the commercial contracts, as specified in Enclosure 3, which are not transferable on the day of passing this Resolution, because such transfer is not admissible under the regulations of law definitely in force or is not approved by the parties to those contracts.

§ 3

This Resolution shall come into effect from the day when passed.

Download report Copy the link to the report

13/2007

Annex to the agreement with the Ministry of Internal Affairs and Administration for implementation the CEPiK system

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 31 January 2007 the Company signed an annex (the "Annex") to the agreement (the "Agreement") with the Ministry of Internal Affairs and Administration (the "Ministry") for creation, implementation, operational service and further development of an IT system, namely the Central Register of Vehicles and Drivers (the "CEPiK"). The Agreement was originally signed on 28 October 2003 (as the Company notified in its current report no. 55/2003 of 28 October 2003). 

According to the Annex, all the elements of the CEPiK system shall have been completed by the deadline of 31 December 2008. 

So far during execution of this project, the Company has developed and set into operation:  

  • the Central Register of Vehicles (CEP)
  • the Central Register of Drivers (CEK)
  • the module for disclosing of data by official procedure and in automatic mode
  • the module for exchanging information with the Insurance Guarantee Fund (UFG)
  • the interfaces for disclosing of the CEPiK system data to outside entities, inclusive of the Police, Municipal Guard, National Border Guard, debt collectors and other authorized institutions
  • the analytical and reporting module
  • the Internet portal
  • the enveloping and printing line
  • the Temporary Backup Centre.

The CEPiK system data on vehicles registered and driving licences issued are updated on a daily basis.

Execution of the project has been postponed basically due to delays in construction by the Ministry of the CEPiK WAN network as well as the building intended for the Backup Centre. In consequence a new schedule for further execution of the project was prepared, which in particular includes the postponed deadlines for implementing the application enabling on-line access by district authorities (ADS), and for keeping the register of vehicles registered under art. 73.3 of the Law on road traffic (CEP-S). The deadline for setting the target Backup Centre into operation was deferred as well.

Download report Copy the link to the report

12/2007

Change in the shareholding of Prokom Software due to increase of the share capital and acquisition of shares

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 18 January 2007 the Company was notified by Prokom Software SA ("Prokom") that the Prokom's interest in the share capital of Asseco Poland SA (formerly Softbank SA) (the "Company") decreased, due to increasing the Company's share capital in connection of the Company with 

Asseco Poland SA (the "Merger") as well as due to acquiring 3,210,000 shares of the Company by Prokom in exchange for making a non-cash contribution. 

As a result of the Merger and acquisition of shares for the non-cash contribution, at present Prokom holds 11,834,791 shares representing 25.66% of the Company's share capital and entitling to 25.66% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders. 

Before the Merger and acquisition of shares for the non-cash contribution, Prokom held 8,624,791 shares of the Company, which represented 34.26% of the Company's share capital and entitled to 34.26% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

Download report Copy the link to the report

11/2007

Change in the shareholding of Mr. Adam Góral due to the companies' merga

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 19 January 2007 the Company was notified by Mr. Adam Góral that he held 17.53% of the share capital of Asseco Poland SA (formerly Softbank SA) (the "Company") as a result of acquiring shares in the Company's share capital increased in connection with the merger of the Company, being the taking-over company, with Asseco Poland SA being the acquired company (the "Acquired Company") (the "Merger").  

At present Mr. Adam Góral holds 8,083,000 shares representing 17.53% of the Company's share capital and entitling to 17.53% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

Before the Merger Mr. Adam Góral did not own any shares of the Company. Mr. Adam Góral held 1,370,000 shares of the Acquired Company which represented 35.58% of that company's share capital and entitled to 35.58% of the total number of votes at that company's General Meeting of Shareholders.

Mr. Adam Góral declared he does not intend to increase his shareholding in the Company during the period of 12 months following the date of his notification. 
Acting pursuant to art. 69 section 1 item 1 with reference to art. 87 section 1 item b of the Law on public offering, Mr. Adam Góral also notified that he holds 50,000 subscription warrants of the Acquired Company which entitle to acquire 295,000 subscription warrants of the Company, which in turn entitle to acquisition of 295,000 shares of the Company.

After eventual exercise of the share acquisition rights resulting from all the assigned subscription warrants, Mr. Adam Góral shall own 8,378,000 shares representing 18.17% of the Company's share capital and entitling to 18,17% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

Download report Copy the link to the report

10/2007

Announcement of the General Extraordinary Shareholders Meeting

The Executive Board of Asseco Poland SA hereby convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting, to be held at 11.30 am on February 22nd 2007, at the Company's office at ul. 17 Stycznia 72a in Warsaw, Poland.  

Agenda of the Meeting: 

1. Opening of the Meeting. 
2. Election of the Chairman of the Meeting. 
3. Adoption of the agenda. 
4. Confirmation that the Meeting has been duly convened, is valid and has the capacity to adopt resolutions. 
5. Checking the attendance and preparation of the attendance list. 
6. Adoption of a resolution concerning selling an organized part the enterprise which operates as the Building Automation Department to Asseco Poland’s subsidiary: Softbank Serwis company. 
7. Closing of the Meeting.

Download report Copy the link to the report

9/2007

Dates of financial reports announcements in 2007

The Management Board of Asseco Poland SA informs about the dates of publishing of its financial reports: 

Consolidated quarterly reports
- For the 4th quarter of 2006 - February 22nd 2007
- For the 1st quarter of 2007 - May 10th 2007
- For the 2nd quarter of 2007 - August 8th 2007
- For the 3rd quarter of 2007 - November 8th 2007

Consolidated semi-annual report
- For the 1st half of 2006 - September 14th 2007

Annual reports for the year 2005
- Annual report - April 13th 2006
- Consolidated annual report - April 13th 2007

Download report Copy the link to the report

8/2007

Correction of the number of shares registered in the National Depository for Securities

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 17 January 2007 it was notified by the National Depository for Securities (the "KDPW") about a correction of the conversion of shares of ASSECO POLAND SA (the acquired company) to the series C shares of ASSECO POLAND SA (the taking-over company, formerly SOFTBANK SA). 

Such correction was required in consequence of an error in conversion of the shares made by one of participants of the KDPW. As a result of the correction, the number of series C shares of ASSECO POLAND SA (formerly SOFTBANK SA), taking account of the said adjustment, equals 17,735,815 (in words: seventeen million seven hundred and thirty-five thousand eight hundred and fifteen) shares, and not 17.735.823 shares as indicated in the previous correspondence from the KDPW. 

Asseco Poland SA shall take appropriate actions in order to correct the number of shares issued to reflect the above correction, and shall once again submit a motion to the registry court.

After the registration the share capital of Asseco Poland SA will be divided into 46,120,528 shares of series A, B, and C, with a par value of PLN 1 each.     

Download report Copy the link to the report

7/2007

Introduction of the Company's shares to public trading after assimilation

The Management Board of Asseco Poland SA informs that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the "WSE"), by its resolution no. 35/2007 of 15 January 2007, decided under normal procedure to introduce the below mentioned shares to trading on the main market as from 17 January 2007: 

- 3,210,000 ordinary bearer shares of series B; 
- 17,735,823 ordinary bearer shares of series C

on condition that the National Depository for Securities registers those shares under the code PLSOFTB00016 till 17 January 2007.  

Furthermore, according to the announcement made by the WSE Management Board on 15 January 2007, the shares of Asseco Poland SA will be listed under the name of "ASSECOPOL" and with the ticker symbol "ACP".

Additionally, the WSE Management Board, by its resolution no. 34/2007 of 15 January 2007, in connection with the merger of Softbank SA (the taking over company) with Asseco Poland SA (the acquired company), decided to exclude from trading on the WSE the shares of Asseco Poland SA (the acquired company) denoted with the code PLCOMP000017 by the National Depository for Securities.

Download report Copy the link to the report

6/2007

Change in the shareholding of ING TFI investment funds

The Management Board of Asseco Poland SA informs that on 11 January 2007 the Company was notified by ING TFI SA that, because on 4 January 2007 the court entered the merger of companies Asseco Poland SA and Softbank SA into the register of entrepreneurs and registered the votes at the Company's General Meeting of Shareholders, the number of shares held by all the investment funds managed by ING TFI SA decreased below the threshold of 10% of the total votes. 

Before the above change, the investment funds managed by ING TFI SA held together: 

- 391,566 shares of Asseco Poland SA which represented 10.17% of the share capital and entitled to 10.17% of the total votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA; 

- 1,844,340 shares of Softbank SA which represented 7.33% of the share capital and entitled to 7.33% of the total votes at the General Meeting of Shareholders of Softbank SA. 

As at the date the court entered the merger of companies Asseco Poland SA and Softbank SA into the register of entrepreneurs, the investment funds managed by ING TFI SA held together 4,154,579 shares of Asseco Poland SA which represented 9.01% of the share capital and entitled to 9.01% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA

Download report Copy the link to the report

5/2007

Registration of shares and setting the reference day

The Management Board of Asseco Poland SA (formerly Softbank SA) hereby informs that today the Company has received the Resolution of the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of: 

(a) up to 17 736 344 ordinary bearer shares of series C, which was issued in connection with the merger of Softbank SA and Asseco Poland SA. Concurrently the Company applied to the National Depository for Securities (KDPW SA) for setting the reference day for the purpose of allocation of series C shares to the shareholders of Asseco Poland SA as at 8 January 2007. 

(b) 3,210,000 ordinary bearer shares of series B 

Download report Copy the link to the report

4/2007

Filing a motion to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of shares and setting the reference day

The Management Board of Asseco Poland SA (formerly Softbank SA) hereby informs that today the Company has filed motions to the National Depository for Securities (KDPW SA) for registration of: 

(a) ordinary bearer shares of series C, which shall be issued in connection with the merger of Softbank SA and Asseco Poland SA. Concurrently the Company applied to the National Depository for Securities (KDPW SA) for setting the reference day for the purpose of allocation of series C shares to the shareholders of Asseco Poland SA as at 8 January 2007. 

(b) 3,210,000 ordinary bearer shares of series B on condition those shares are admitted and introduced to public trading on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw SA (WGPW SA).

Download report Copy the link to the report

3/2007

Companies Merger, Increase of Share Capital, and Amendment of Articles of Association

The Management Board of Asseco Poland Spółka Akcyjna, seated in Rzeszów (formerly: Softbank Spółka Akcyjna) (the "Company") informs that on 4 January 2007 the registry court competent for the Company's seat, i.e. the District Court of the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, entered in the register of entrepreneurs the Company's merger with Asseco Poland SA, seated in Rzeszów entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 00000104838 ("Asseco"), (the "Merger").

The Merger was executed pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code, this is by transferring all the assets of Asseco to the Company in exchange for the Company's shares, which shall be assigned to the shareholders of Asseco (merger by acquisition). The Company conducts business activities including provision of IT solutions for the banking, financial and public administration sectors. Asseco conducts business activities including development of software and provision of 

IT services for the banking sector and miscellaneous companies. 

In connection with the registration of Merger, there was also registered an increase of the Company's share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount not higher than PLN 17,736,344 which is covered by the assets of Asseco evaluated for the purposes of the Merger, through issuance of up to 17,736,344 ordinary bearer shares of series C, with a par value of PLN 1 each (the "Merger Shares"). The final number of Merger Shares shall be determined only after the date serving as the reference day pursuant to appropriate regulations.  

Concurrently with the Merger, on 4 January 2007, there was also registered an increase of the Company's share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 3,210,000 through issuance of 3,210,000 ordinary bearer shares of series B, with a par value of PLN 1 each, that will be acquired by Prokom Software SA seated in Warsaw ("Prokom") and paid up by contribution of 100% equity interest in PVT a.s., seated in Prague, as well as contribution of an organized part of the Prokom's enterprise which operates as the Building Automation Department. 

Furthermore, on 4 January 2007 concurrently with the Merger, there was also registered a conditional increase of the Company's share capital, excluding pre-emptive rights of the existing shareholders, by the amount of PLN 295,000 through issuance of 295,000 ordinary bearer shares of series D, with a par value of PLN 1 each. The objective of such conditional increase of share capital is to vest the right to acquire series D shares in the holders of registered subscription warrants, which will be issued by the Company. 

In connection with the Merger there was also registered an amendment of the Company's Articles of Association. The changes of the Company's Articles of Association and the consolidated text thereof, adopted by the Company's General Meeting of Shareholders on 14 November 2006, have been attached to this report.

Download report Copy the link to the report

3/2007

Raporty bieżące 2007 rok

Download report Copy the link to the report

2/2007

List of regulatory filings published in 2006

The Management Board of Softbank SA with its seat in Warsaw hereby releases the list of all regulatory filings published by the Company in 2006. All reports included in the list are available on the Company's website: www.asseco.pl

Download report Copy the link to the report

1/2007

Annex to a Material Loan Agreement with BPH

The Executive Board of Softbank S.A. hereby reports that on January 2nd 2007 the Company signed with bank BPH S.A. seated in Krakow an annex to the loan agreement of September 11th 2003. The annex extends the repayment of the loan until November 30th 2009 and the value of the loan up to PLN 100m.

Download report Copy the link to the report