Dobre Praktyki

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 13 października 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. 

Asseco Poland, jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego wymienionemu w dokumencie "Dobrych Praktyk". Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 Asseco Poland podaje również informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016". 

Ponadto wraz z każdym raportem rocznym spółka podaje także raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 


Zbiór Dobrych Praktyk Asseco Poland

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.


Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.11. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Zarząd Spółki oświadcza, iż w Spółce nie została ustanowiona reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.


Oświadczenie dot. zasady I.Z.1.15. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Polityka różnorodności

Obowiązujący w Spółce Kodeks etyki zapewnia wszystkim pracownikom poszanowanie praw człowieka i norm prawa pracy, stosowanie równych i uczciwych zasad zatrudniania, wynagradzania, rozwoju oraz awansu pracowników, a także równe traktowanie Pracowników, w szczególności niezależnie od rasy, płci, wyznania i przekonań politycznych. W Spółce nie są  akceptowane jakiekolwiek formy mobbingu oraz inne zachowanie godzące w dobre imię innych pracowników.


 Raport z roku 2019 (str. 75-86)

 Raport z roku 2018 (str. 71-82)

 Raport z roku 2017

 Raport z roku 2016

 Raport z roku 2015

 Raport z roku 2014

 Raport z roku 2013

 Raport z roku 2012

 Raport z roku 2011

 Raport z roku 2010

 Raport z roku 2009

 Raport z roku 2008

Raporty o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego z pozostałych lat można znaleźć w archiwum raportów rocznych spółek  tutaj.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach Asseco Poland S.A. w latach 2014-2016

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku - część II ust.1 pkt. 2a) – Asseco Poland S.A. (Spółka) przedstawia poniżej coroczną informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. 

 
 
 

Od 01.01.2014 do 31.12.2016 Członkami Zarządu byli wyłącznie mężczyźni, wobec czego ich udział w Zarządzie wynosił 100%.

 
 
 

W Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 funkcje pełnili wyłącznie mężczyźni, ich udział wynosił 100%.

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach Asseco Poland S.A. w latach 2012-2013

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku - część II ust.1 pkt. 2a) – Asseco Poland S.A. (Spółka) przedstawia poniżej coroczną informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. 

Od 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r. funkcje w Zarządzie Spółki sprawowało jedenastu Członków Zarządu, w tym jedna kobieta – Renata Bojdo, więc udział kobiet w Zarządzie w powyższym okresie wynosił 9,09%, wobec 90,91% udziału mężczyzn.

Od 01.06.2012 do 31.12.2013 Członkami Zarządu byli wyłącznie mężczyźni, wobec czego ich udział w Zarządzie wynosił 100%.

W Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 funkcje pełnili wyłącznie mężczyźni, ich udział wynosił 100%.

Podstawa prawna:  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Rozdział II ust. 1 pkt. 2a