Regulatory Filings

7/2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019

Regulatory Filing No. 07/2020
Rzeszów, March 23, 2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019
The Management Board of Asseco Poland S.A. (“the Company”) informs that on March 23, 2020, according to the Management Board recommendation presented on the Supervisory Meeting, the Supervisory Board adopted resolution on recommendation to the Company’s General Meeting of Shareholders on payment of dividend for 2019 of 3.01 PLN (in words: three 01/100) per share. The final decision on the distribution of the profit and dividend payment will be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Legal basis:

According to article 38 sect. 7 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

Download report Copy the link to the report

6/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

RB 06/2020
Rzeszów, 20 marca 2020 r.


Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 13 marca 2020 roku, Aviva OFE, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 16 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 301 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 301 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,002% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 299 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,9996% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 299 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,9996% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Download report Copy the link to the report

5/2020

Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a SKG S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Plan Połączenia”).
Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”)

2) SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział KRS pod nr KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł opłaconym w całości („SKG” lub „Spółka Przejmowana”).

 

Plan połączenia

Download report Copy the link to the report

4/2020

Dates of publication of financial reports in 2020

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 04/2020
Rzeszów, January 31, 2020


Dates of publication of financial reports in 2020
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that during 2020 the Company will publish its periodic financial reports on the following dates:


Annual Reports for the 2019 financial year

Standalone Annual Report: 2020-03-23
Consolidated Annual Report: 2020-03-23

Semi-Annual Report for HY 2020
Consolidated Semi-Annual Report: 2020-08-27

Quarterly Reports
Consolidated Quarterly Report for Q1: 2020 2020-05-18
Consolidated Quarterly Report for Q3: 2020 2020-11-17

Download report Copy the link to the report

3/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 03/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received notifications from TiVi Foundation, seated in Vaduz, Liechtenstein, and Zygmunt Solorz about changes of share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.
The Company hereby provides the received notifications enclosed.

Dokument 1

Dokument 2

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

2/2020

Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 02/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received a notification from Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”) that in connection with Aviva OFE's response to the invitation for the sale of the Company's shares, announced by Cyfrowy Polsat S.A. on December 18, 2019, Aviva OFE, having previously held 14.97% of the total number of votes in the Company, reduced its share in the total number of votes in the Company by at least 2% of the total number of votes.

Download report Copy the link to the report

1/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority
Regulatory Filing No. 01/2020


Rzeszów, January 3, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 3, 2020 the Company was notified by Cyfrowy Polsat S.A., seated in Warsaw, and Reddev Investment Limited, seated in Limassol, Cyprus, about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A..
The Company hereby provides the received notification enclosed.

Download report Copy the link to the report