Regulatory Filings

18/2020

Registration of amendment of Articles of Association of Asseco Poland S.A. and merger of Asseco Poland S.A. with its subsidiary SKG S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. informs that on July 1, 2020 the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, registered the Resolution No. 25 of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. of May 27, 2020 on the amendment of §13 of the Company's Articles of Association, about which the Company informed in its Regulatory Filing No. 15/2020 of May 27, 2020.
With regard to the registration of the amendment of the Company's Articles of Association, the Resolution No. 26 of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. of May 27, 2020 on the appointment of Mr. Piotr Żak to serve as the Member of the Company's Supervisory Board during the term of office spanning from 2017 to 2021, which was notified by the Company in its Regulatory Filing No. 16/2020 of May 27, 2020, became effective as of July 1, 2020.
This means that today Mr. Piotr Żak has taken up the position of the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.
In addition, the Management Board of Asseco Poland S.A. with reference to Regulatory Filings No. 5/2020 of March 17, 2020, 12/2020 of May 12, 2020 and 15/2020 of May 27, 2020, informs that on July 1, 2020 the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, made an entry in the register of entrepreneurs of the merger between Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów ("Asseco" or "Acquiring Company") and SKG S.A. seated in Bielsko-Biała ("SKG" or "Acquired Company").
The Merger of both companies was executed pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code (a merger by a take-over), this is by transferring all the assets of SKG to Asseco ("Merger"). Following the Merger, SKG shall be dissolved without liquidation.
Because the Acquiring Company held all the shares in the Acquired Company, the merger was executed according to art. 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as art. 516 § 6 of the Polish Commercial Companies Code, taking into account 514 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, this is without increasing the share capital of the Acquiring Company and without exchanging shares in SKG as the Acquired Company for shares in the share capital of Asseco as the Acquiring Company.
The combination of experience and potential of both companies will translate into strengthening of competence in the area of IT solutions for the public finance sector and handling of customs, transport and forwarding processes.

Legal basis:
Pursuant to § 5 section 5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

17/2020

The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. - Major Shareholders

The  Management  Board of  Asseco  Poland  S.A.  discloses  in  public  the  list  of  shareholders  who exercised at least 5% of voting rights at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders that was held in Warsaw on May 27, 2020.

 

Legal basis:
Pursuant to art. 70 sect. 3 of  the Act of July 29, 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to organized trading, and on public companies (Journal of Laws of 2005, No. 184, item 1539

Download report Copy the link to the report

16/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 27 maja 2020 r. w Warszawie powołało Pana Piotra Żaka do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na okres wspólnej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017-2021.
Powołanie będzie skuteczne z dniem zarejestrowania Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, tj. w zakresie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej od 5 do 8 osób.
*
Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.
Jest twórcą między innymi takich firm jak Frenzy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającego się podmiotu z branży E-sportu, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, oraz Golden Coil Sp. z o.o., prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.
Piotr Żak jest Członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. od marca 2016 roku, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany do Rady Nadzorczej Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego.
Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. W kwietniu 2019 roku został powołany do  Rady Nadzorczej Polkomtel  Sp. z o.o., operatora sieci Plus.
Pan Piotr Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Żak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Download report Copy the link to the report

15/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 27 maja 2020 r. w Warszawie.

Uchwały podjęte


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

14/2020

General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. passed a resolution on a payment of a dividend

Financial Supervision Authority

Regulatory Filing No.  14/2020
Rzeszów, May 27, 2020

General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. passed a resolution on a payment of a dividend

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that on May 27, 2020 the Company’s General Meeting of Shareholders passed a resolution on a distribution of the net profit generated by Asseco Poland S.A. in the financial year 2019 and a payment of a dividend.
The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting on the basis of art. 395 §2 item 2), art. 348§4 and art.396§5 of the Commercial Companies Code ("CCC") as well as pursuant to §12 sect. 4 item 2) of the Company’s Articles of Association, hereby resolves that:
The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów ("the Company"), acting on the basis of art. 395 §2 item 2), art. 348 §4 and art. 396 §5 of the Commercial Companies Code as well as pursuant to §12 sect. 4 item 2) of the Company's Articles of Association, hereby resolves that:
1)    it allocates the net profit generated by the Company in the financial year 2019 in the amount of PLN 206,798,620.21 (in words: two hundred and six million seven hundred and ninety eight thousand six hundred and twenty zlotys and 21/100) fully for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend.
2)    it allocates the amount of PLN 43,032,291.82 (in words: forty three million thirty two thousand two hundred and ninety one zlotys and 82/100), from the part of funds accumulated on the reserve capital, fully for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend.
3)    the full amount allocated for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend, amounts to PLN 249,830,912.03 (in words: two hundred and forty nine million eight hundred and thirty thousand nine hundred and twelve zlotys and 03/100), or PLN 3.01 (in words: three zlotys and 01/100) per share.
4)    the dividend right shall be acquired on June 5, 2020 and that the dividend shall be paid out on June 17, 2020.


Legal basis:
According to article 38 sect. 7 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

13/2020

Zmiana projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 26 maja 2020 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie autokorekty do projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka”), stanowiącej Załącznik do projektu Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 maja 2020 r. Zmiany dotyczą uelastycznienia sposobu zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu oraz zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Treść projektu Polityki z naniesionymi poprawkami w trybie zmian stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Download report Copy the link to the report

12/2020

II notification to shareholders about the intention to merge

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter the "Company"), acting on the basis of art. 504 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) in conjunction with art. 516 § 6 of the CCC, hereby notifies its Shareholders for the second time about the intention to merge with SKG S.A. seated at 336 Armii Krajowej Av, 43-309, Bielsko-Biała, under the conditions set forth in the Merger Plan announced on  March 17, 2020 at www.asseco.pl and made available publicly until the end of the General Meeting of Shareholders passing a resolution on the merger. Concurrently, the Management Board of Asseco Poland S.A. informs that, pursuant to the provision of art. 505 § 3 1 of the CCC, not later than one month before the date of commencement of the General Meeting where a resolution on the merger is to be passed, the Company shall make the following documents of art. 505 § 1 of the CCC available to public free of charge on its website www.asseco.pl in the News tab, the Corporate category, until the end of the General Meeting adopting a resolution on the merger:
1)    Merger Plan;
2)    financial statements and reports of the Management Boards of the merging Companies on their activities for the last three financial years together with the auditor's opinion and report;
3)    draft resolutions on the merger of the Companies;
4)    determining the value of the assets of the Acquired Company as of  February 1, 2020;
5)    statements containing information on the financial position of the Acquired Company prepared for the purposes of the merger as at February 1, 2020.

Legal basis:
Other regulations - Article 504(1) in connection with Article 402(1) of the Commercial Companies Code

Download report Copy the link to the report

11/2020

Information about the estimated net result for Q1 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter the "Company"), bearing in mind the obligation to treat all shareholders equally resulting from art. 20 of the Polish Commercial Companies Code as well as from art. 20 of the Act on public offering and conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, in connection with the obligation to inform Cyfrowy Polsat S.A. about the amount of net profit achieved by the Asseco Poland Group S.A. for Q1 2020, necessary to prepare the consolidated quarterly report of the Cyfrowy Polsat Group S.A. for Q1 2020, hereby informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group S.A for Q1 2020 is PLN 81.9 million.
At the same time, the Company emphasizes that the given value is an estimate and may be subject to change.
The final value of the net result will be provided by the Company in the consolidated quarterly report for Q1 2020, which, according to the Regulatory Filing No. 10/2020 of May 8, 2020, will be published on May 28, 2020.

Legal basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

10/2020

Change in the date of publication of the consolidated quarterly report for Q1 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. informs that the date of publication of the consolidated quarterly report for Q1 2020, which according to Regulatory Filing No. 4/2020 of January 31, 2020 was scheduled for May 18, 2020, has been changed.

The new publication date of the consolidated quarterly report for Q1 2020 is May 28, 2020.

The reason for the change of the initially announced date is the change of the date of submission of the report for Q1 2020 by a subsidiary of the Group.

 

Legal basis:

Pursuant to § 80 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757 of 20.04.2018)

Download report Copy the link to the report

9/2020

Candidacy for the position of the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (“Company”), acting in accordance with the Code of Best Practice for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and in order to provide the Shareholders with an opportunity to get to know the candidates for the members of the Company's Supervisory Board, in accordance with the provisions of §14 section 5 of the Bylaws of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A., hereby informs that today, the Company received the candidacy of Mr. Piotr Żak.
At the same time, the Company informs that the candidate expressed his written consent to apply for the position of the member of the Company’s Supervisory Board by submitting a statement on a form made available by the Company.
Attached to this Regulatory Filing, the Company presents a statement on the candidate's application and his professional CV.

Legal basis:
In accordance with § 19, section 1, item 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

 

Statement

CV Piotr Żak

Download report Copy the link to the report

8/2020

Convening the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), acting on the basis of art. 399 §1 of the Polish Commercial Companies Code and with regard to § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, dated March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757), hereby convenes the Company’s General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to be held on May 27, 2020 at 10:00 a.m. at the Company’s Office in Warsaw, 13 Branickiego St., (02-972, Warsaw).
The Management Board attaches the following documents:
1.    Announcement on convening the General Meeting of Shareholders of the Company together with Appendix 1 to the Announcement.
2.    Draft resolutions and documents which are to be the subject of the General Meeting, significant for the resolutions to be adopted, which have not been previously made public (the Supervisory Board’s Report).
3.    Bylaws determining detailed rules for participation in the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. using electronic communication means.
All information and documents concerning the General Meeting of Shareholders will be made available on the Company's website at inwestor.asseco.com/en/about-asseco/corporate-governance, in the GSM section.

Legal basis:
In accordance with § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)


 

 

Announcement

Annex No 1

Drafts of resolutions

e-GM Regulation

SB Report


 

 

Download report Copy the link to the report

7/2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019

Regulatory Filing No. 07/2020
Rzeszów, March 23, 2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019
The Management Board of Asseco Poland S.A. (“the Company”) informs that on March 23, 2020, according to the Management Board recommendation presented on the Supervisory Meeting, the Supervisory Board adopted resolution on recommendation to the Company’s General Meeting of Shareholders on payment of dividend for 2019 of 3.01 PLN (in words: three 01/100) per share. The final decision on the distribution of the profit and dividend payment will be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Legal basis:

According to article 38 sect. 7 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

Download report Copy the link to the report

6/2020

Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on March 20, 2020, the Company was notified by Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”) that, as a result of transactions to sell the Company’s shares, conducted on March 13, 2020, Aviva OFE decreased its share in the Company’s total number of voting rights to the level below 10%.


Before the above-mentioned transaction was settled, as at March 16, 2020, Aviva OFE held 8,301,733 shares in the Company, representing 10.002% of the Company's share capital (number of shares issued) and entitling to 8,301,733 votes at the General Meeting of Shareholders, i.e. 10.002% of the total number of votes.
Following the settlement of the above-mentioned transactions, as at March 17, 2020, Aviva OFE held 8,299,733 shares in the Company, representing 9.9996% of the Company's share capital (number of shares issued) and entitling to 8,299,733 votes at the General Meeting of Shareholders, which accounted for 9.9996% of the total number of votes.

At the same time, Aviva OFE informs that:

  • it does not have any subsidiaries holding shares in the Company,
  • the situation described in article 69 section 4 item 6 of the Act on Offering and Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies does not occur,
  • it also does not possess financial instruments referred to in Article 69b section 1 item 1) and 2) of the aforementioned Act.

Download report Copy the link to the report

5/2020

Signing of the Merger Plan between Asseco Poland S.A. and SKG S.A. and 1st notification about the intended merger

The Management Board of Asseco Poland S.A., acting on the basis of art. 500 § 21 of the Polish Commercial Companies Code („CCC”), hereby informs that on March 16, 2020, the Plan of Merger was agreed and signed with SKG S.A. seated in Bielsko-Biała (the "Merger Plan").

 

Merger Plan

Download report Copy the link to the report

4/2020

Dates of publication of financial reports in 2020

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 04/2020
Rzeszów, January 31, 2020


Dates of publication of financial reports in 2020
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that during 2020 the Company will publish its periodic financial reports on the following dates:


Annual Reports for the 2019 financial year

Standalone Annual Report: 2020-03-23
Consolidated Annual Report: 2020-03-23

Semi-Annual Report for HY 2020
Consolidated Semi-Annual Report: 2020-08-27

Quarterly Reports
Consolidated Quarterly Report for Q1: 2020 2020-05-18
Consolidated Quarterly Report for Q3: 2020 2020-11-17

Download report Copy the link to the report

3/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 03/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received notifications from TiVi Foundation, seated in Vaduz, Liechtenstein, and Zygmunt Solorz about changes of share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.
The Company hereby provides the received notifications enclosed.

Dokument 1

Dokument 2

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

2/2020

Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 02/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received a notification from Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”) that in connection with Aviva OFE's response to the invitation for the sale of the Company's shares, announced by Cyfrowy Polsat S.A. on December 18, 2019, Aviva OFE, having previously held 14.97% of the total number of votes in the Company, reduced its share in the total number of votes in the Company by at least 2% of the total number of votes.

Download report Copy the link to the report

1/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority
Regulatory Filing No. 01/2020


Rzeszów, January 3, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 3, 2020 the Company was notified by Cyfrowy Polsat S.A., seated in Warsaw, and Reddev Investment Limited, seated in Limassol, Cyprus, about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A..
The Company hereby provides the received notification enclosed.

Download report Copy the link to the report