Regulatory Filings

16/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 30 maja 2023 r. w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Załączniki:

Download report Copy the link to the report

15/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2023 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanowiło:

  1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób:

    1. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję),
    2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.

  2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Download report Copy the link to the report

14/2023

Convening the Extraordinary Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

 

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), acting on the basis of art. 399 § 1 and art. 4021 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) and with regard to § 19 section 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757), is hereby convening the Extraordinary Meeting of Shareholders of Asseco Poland (the "Extraordinary Meeting of Shareholders") on June 15, 2023. It is to be held at 10.00 a.m. at Asseco Poland's Office in Warsaw, 13 Branickiego Street, (02-972 Warsaw).

The Management Board attaches the following documents:

1. Announcement on convening the General Meeting of Shareholders of the Company together with Appendix 1 to the Announcement.

2. Draft resolutions with justification.

 

All information and documents concerning the General Meeting of Shareholders will be made available on the Company's website at https://inwestor.asseco.com/en/about-asseco/corporate-governance, in the GSM section.

Legal basis:

In accordance with § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

13/2023

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on May 16, 2023 the Company was notified by Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

Download report Copy the link to the report

12/2023

Information on the amount of estimated net result for the first quarter of 2023

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), based on a preliminary analysis of its financial results, informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group for the first quarter of 2023 is PLN 108.1 million.

At the same time, the Company cautions that the quoted value is an estimate and is still subject to change.

The final value of the net result will be reported by the Company in its consolidated report for the first quarter of 2023, which will be published on May 24, 2023, according to Regulatory Filing No. 3/2023 dated January 30, 2023.

 

Legal basis:

Article 17 (1) of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of the EU of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

11/2023

Completion of documentation for the General Meeting of Shareholders convened for May 30, 2023

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), in addition to its Regulatory Filing No. 10/2023 of May 2, 2023, regarding the convening of the Company's General Meeting of Shareholders to be held on May 30, 2023, provides, as an attachment to this Regulatory Filing, the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A., which is attached to the draft resolution on the adoption of the amended Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A., the adoption of which constitutes item 14 of the published agenda.

 

Legal basis:

In accordance with § 19 section 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, dated March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757).

10/2023

Convening the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), acting on the basis of art. 399 § 1 and art. 4021  of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) and with regard to § 19 items 1-2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757), is hereby convening the Annual General Meeting of Asseco Poland (the "General Meeting") on May 30, 2023. It is to be held at 12.00 p.m. (noon) at Asseco Poland's Office in Warsaw, 13 Branickiego Street (02-972 Warsaw).

The Management Board attaches the following documents:

  1. Announcement on convening the General Meeting of Shareholders of the Company together with Appendix 1 to the Announcement.
  2. Draft resolutions and documents which are to be the subject of the General Meeting, significant for the resolutions to be adopted, which have not been previously made public (Report on remuneration of Members of Management Board and Supervisory Board with Report of the independent auditor, Remuneration Policy, the Supervisory Board’s Report).

All information and documents concerning the General Meeting of Shareholders will be made available on the Company's website at https://inwestor.asseco.com/en/about-asseco/corporate-governance, in the GSM section.

 

Legal basis:

In accordance with § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

9/2023

Recommendation to pay dividend from 2022 profit

The Management Board of Asseco Poland S.A. (“the Company”) hereby informs that on April 18, 2023, at a meeting of the Company's Supervisory Board, the Supervisory Board adopted a resolution on giving a positive opinion on the Management Board's proposal regarding the distribution of net profit earned by the Company in the 2022 fiscal year, including the payment of a dividend to shareholders for 2022 in the amount of PLN 290 501 060.50, (two hundred and ninety million five hundred and one thousand and sixty zlotys 50/100), i.e. PLN 3.50 (three zlotys 50/100) per share.

The final decision on the distribution of the net profit and the payment of the dividend will be made by the Company's Annual General Meeting.

 

Legal basis:
Article 17 of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council (EU) of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

8/2023

Information on the resolution of doubts regarding the consolidation method of the Formula Group in 2023

With reference to Regulatory Filing No. 6/2023 on the auditor's doubts regarding the audit and consolidation method of the Formula Group's results in 2023, the Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter "the Company") informs that on April 18, 2023, the auditor confirmed the correctness of the method of consolidation of the Formula Group adopted by the Company to date and signed the Audit Report on the Consolidated Financial Statements of the Group.

 

The consolidated financial statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2022 will be published

today.

 

Legal basis:

In accordance with Article 17 (1) of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council (EU) of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

7/2023

Change in the date of publication of the Company's stand-alone annual report and the consolidated annual report of the Asseco Group for 2022

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs that the date of publication of the Company's stand-alone annual report and the consolidated annual report of the Asseco Group for 2022, which, according to Regulatory Filing No. 3/2023 dated January 30, 2023, were to be published on March 23, 2023, has been changed.

The new deadline for the Company's stand-alone annual report and the consolidated annual report of the Asseco Group for 2022 is April 18, 2023.

The postponement of the report's publication date is due to the fact that the Management Board needs more time to clarify uncertainties and prepare appropriate disclosures regarding events after the balance sheet date, which the Company announced in Regulatory Filing No. 6/2023 dated March 20, 2023.

At the same time, the Management Board upholds the amount of estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Asseco Group's Parent Company for 2022, published in Regulatory Filing No. 5/2023 dated March 8, 2023.

 

Legal basis:

In accordance with § 80(2) of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757, dated April 20, 2018).

Download report Copy the link to the report

6/2023

Information regarding uncertainties in Formula Group's consolidation method in 2023

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs that on March 20, 2023, during a meeting of the Company's Audit Committee, it became aware of the auditor's doubts regarding the audit and consolidation method of the Formula Systems Group's results in 2023.

The doubts, that are currently under in-depth analysis, will be resolved in the future, which the Company will announce in a separate report.

The Management Board's potential decision to change the consolidation method of the Formula Systems Group may have an additional one-time positive impact on the Asseco Group's consolidated net result in 2023.

 

Legal basis:

In accordance with Article 17 (1) of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of the EU of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

 

 

Download report Copy the link to the report

5/2023

Information on the amount of estimated net profit for 2022

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), based on a preliminary analysis of its financial results, informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group for 2022 is PLN 502.5 million, including PLN 126.2 million for the fourth quarter of 2022 alone.

At the same time, the Company cautions that the quoted value is an estimate and may be still subject to change.

The 2022 report of the Asseco Poland Group is being audited by a certified auditor, which may result in an adjustment of the achieved financial results.

The final value of net profit will be reported by the Company in its consolidated report for 2022, which will be published on March 23, 2023, according to Regulatory Filing No 3/2023 dated January 30, 2023.

Legal basis:

Article 17 (1) of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of the EU of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

4/2023

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on February 3, 2023 the Company was notified by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report

3/2023

Dates of submitting periodic reports during the year 2023

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that during the year 2023 it will publish its periodic reports on the following dates:

 

Annual reports for the financial year 2022

- Stand-alone annual report                                                                      2023-03-23

- Consolidated annual report                                                                    2023-03-23     

Semi-annual report for the first half of the year 2023

- Consolidated semi-annual report                                                            2023-08-24     

Quarterly reports

- Consolidated quarterly report for Q1                                                      2023-05-24     

- Consolidated quarterly report for Q3                                                      2023-11-23

At the same time, the Company declares that, in accordance with § 62 (1) and (3) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (the "Regulation"), it will not publish separate stand-alone quarterly reports and a separate stand-alone semi-annual report. Consolidated quarterly reports and consolidated semi-annual report will include quarterly and semi-annual stand-alone financial statements, respectively.

Furthermore, the Company informs that, pursuant to § 79 (2) of the Regulation, it will not publish the consolidated quarterly report for the fourth quarter of the year 2022 and the consolidated quarterly report for the second quarter of the year 2023.

 

Legal Basis:

Pursuant to § 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

2/2023

Correction of the notification of the change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 9, 2023 the Company was notified by Allianz Pension Fund about the correction of the notification regarding the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received correction of the notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report

1/2023

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 5, 2023 the Company was notified by Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report