pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie usług

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze” prowadzonego przez Zamawiającego, zwracamy się z Zapytaniem ofertowym nr 2/2017 na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w w/w projekcie.

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania usług w zakresie części badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także  jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje: badania przemysłowe i doświadczalne prace projektowe i programistyczne, empiryczną weryfikację przyjętych hipotez badawczych, przeprowadzanie testów opracowanych w projekcie rozwiązań informatycznych w warunkach laboratoryjnych, operacyjnych i zbliżonych do rzeczywistych oraz opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań i prac rozwojowych, a także świadczenie usług obejmujących wsparcie merytoryczne nad pracami, o których mowa powyżej.

Oferty można składać: osobiście, pocztą na adres: Asseco Poland SA ul. Olchowa 14 35-312 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Termin złożenia oferty upływa z dniem 28 sierpnia 2017 r. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Asseco Poland SA

Osoba do kontaktu: Grzegorz Warzocha - Dyrektor Biura Projektów Unijnych tel. (17) 888 5703 e-mail: [email protected]

Pytania można zgłaszać od godz. 8:00 do 16:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie: 1.1.1:, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na podstawie pozytywnej decyzji z dnia 15.05.2017 r. o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0934/16.


Asseco Poland SA nie odpowiada za treść i zawartość informacji o zapytaniu ofertowym powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Poland SA jest zabronione.

Lista załączników:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017, Załącznik nr I do zapytania ofertowego 2/2017 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Wzór CV, Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego - Arkusz dostawcy – proces kwalifikacji, Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o prawidłowości informacji, Załącznik nr II do zapytania ofertowego 2/2017 - Specyfikacja wymagań, Załącznik nr III do zapytania ofertowego 2/2017 - Wzór Umowy wraz załącznikami, Zmiana treści zapytania ofertowego nr 2/2017


Pobierz pliki


Wydrukuj