Raporty bieżące

11/2019

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania OFE PZU w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. powziął informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży 4.597.295 akcji Asseco Poland S.A. na GPW w Warszawie S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r. OFE PZU nie posiada żadnych akcji Spółki. Powyższa transakcja to wynik odpowiedzi OFE PZU na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A. ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A.
Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 4.597.295 akcji Spółki, stanowiących 5,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.597.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,54% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji OFE PZU nie posiada akcji Asseco Poland S.A.
Jednocześnie OFE PZU informuje,  że:
-    nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Asseco Poland S.A.,
-    nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
-    nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww ustawy.Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2019

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanej inwestycji kapitałowej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w akcje Asseco Poland S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanej inwestycji kapitałowej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w akcje Asseco Poland S.A. i związanego z tym zamiaru rozpoczęcia negocjacji dotyczących rozszerzenia dotychczasowej współpracy biznesowej pomiędzy spółkami

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2019

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. wpłynęła do Spółki informacja od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie, zawartych w dniu 28 czerwca 2019 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 15%.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2019

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w Warszawie.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 26 kwietnia 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco które odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

  1. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy
  2. Sprawozdanie finansowe Spółki
  3. Sprawozdanie finansowe Grupy
  4. Załącznik - uchwały podjęte.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2019

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 26 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2019

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 marca 2019 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,07 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2019

Zmiany w Zarządzie

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Tadeusza Dyrgi z Członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od 1 lipca 2019 r. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych. Pan Tadeusz Dyrga pozostanie Doradcą Zarządu w realizacji projektów dla Administracji Publicznej.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2019 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2018

Jednostkowy raport roczny - 2019-03-25
Skonsolidowany raport roczny - 2019-03-25        

Raport półroczny za I półrocze 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny - 2019-08-21        

Raporty kwartalne

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2019 - 2019-05-23
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2019 - 2019-11-20

Pobierz raport Kopiuj link do raportu