Wydrukuj

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I półrocze 2021 r.

Zgodnie z zasadą 1.2 Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”):

„Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe”

oraz w nawiązaniu do zasady 1.1 DPSN 2021:

„Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów”,

których stosowanie Spółka zadeklarowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. „Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I półrocze 2021 r. wynosi 240,6 mln PLN, w tym 138,2 mln PLN to wynik za sam II kwartał 2021 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Asseco Poland za I półrocze 2021 r. podlegać będzie przeglądowi przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2021 r., który zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I półrocze 2021 r. nie stanowi w ocenie Spółki informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).


Wydrukuj