Wydrukuj

Dynamiczna ekspansja zagraniczna – 2 mld zł przychodów za pierwszy kwartał 2017 roku w Grupie Asseco

Grupa Asseco opublikowała 25 maja 2017 roku wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2 mld zł, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie 2016 roku. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 14% do poziomu 1,7 mld zł w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 roku. Zysk operacyjny wyniósł 165 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 61 mln zł.

Rosną przychody Grupy Asseco ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które stanowiły w pierwszym kwartale 2017 roku 82% przychodów ogółem. Udział rynków zagranicznych w przychodach ogółem zwiększył się do 83% i wyniósł 1,7 mld zł. Struktura przychodów Grupy jest silnie zdywersyfikowana sektorowo i w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku ukształtowała się następująco: przedsiębiorstwa – 41%, bankowość i finanse – 38% oraz instytucje publiczne – 21%. Szczególnie intensywnie Grupa rozwijała się w segmencie ERP, w którym odnotowała przychody wyższe o 16% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody Grupy Asseco znacząco wzrosły przekraczając poziom 2 mld zł. Jest to efekt dynamicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, których udział w całkowitych przychodach Grupy stanowi już 83%. Ponadto, wzmacnialiśmy obecność Grupy w segmencie rozwiązań ERP – nasze spółki działające w tym obszarze osiągnęły bardzo dobre wyniki, rozwijamy Asseco Enterprise Solutions, a także podjęliśmy decyzję o nowej akwizycji, która wzmocni potencjał Grupy na tym rynku. Jeśli chodzi o zysk operacyjny to największy wpływ miał na niego słabszy kwartał izraelskiej spółki Sapiens, który związany był z zakończeniem współpracy z kluczowym klientem. Z kolei na wysokość zysku netto w dużej mierze wpłynęły negatywne różnice kursowe w szczególności w Grupie Formula – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

 

Na wzrost przychodów w I kwartale 2017 roku miały wpływ głównie rynki zagraniczne, na których działa Grupa Asseco. Spółki izraelskie utrzymały wysoką dynamikę wzrostów sprzedaży (22%) w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku przekraczając 1,2 mld zł przychodów. Warto zauważyć, że Sapiens umocnił obecność na rynku amerykańskim, poprzez akwizycję firmy ubezpieczeniowej StoneRiver. Na rynku Europy południowo-wschodniej przychody wzrosły o 11%, dzięki rozwojowi w obszarze płatności, bankowości oraz integracji. Rynek zachodnioeuropejski osiągnął wynik o 2% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku m.in. dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych w Hiszpanii, Europie Zachodniej, a także rynkach afrykańskich, na których działa portugalska spółka Exictos. W ramach dalszej reorganizacji struktury Grupy, nastąpiło wycofanie spółki Asseco Central Europe z obrotu na GPW. W Europie Środkowej odnotowano istotny wzrost sprzedaży systemów ERP przy jednoczesnym spadku przychodów z infrastruktury. W Polsce osiągnięto zadowalające wyniki, a na wyróżnienie zasługuje wzrost wyniku Asseco Business Solutions, które specjalizuje się w rozwiązaniach ERP.

Wiadomości powiązane z tym tematem


Wydrukuj