Regulatory Filings

384/2000

11 sierpnia 2000 r

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, które odbyło sią 9 sierpnia 2000 r. 

Akcjonariusz Ilość akcji = liczba głosów% udziału 
1. Aleksander Lesz 7.318.994 45,656%
2. The Bank of New York 3.478.409 21,699%

381/2000

20 października 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 20.10.2000 r. zostało przekazane do GUS sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca III kwartału 2000. 

Wybrane dane przekazane tym raportem przedstawiają sią nastąpująco (w tysiącach PLN): 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów - 216 464 
Zysk na działalności operacyjnej - 40 087 
Zysk brutto - 44 548 
Zysk netto - 32 018 

Informacja dodatkowa: 

1. Raport F-01 dla GUS sporządzono według zasad podanych w ustawie o rachunkowości. 
2. Realna stopa podatkowa za 9 miesiący 2000 r. wyniosła 28,13%. 
3. Spółka w III kwartale 2000 r. rozwiązała rezerwą na premią dla pracowników w wysokości 1 456 tys. zł 
4. Wyniki osiągniąte przez Spółką po III kwartałach 2000 r. stanowią realizacją założeń budżetu sprzedaży i kosztów na rok bieżący.

380/2000

12 grudnia 2000 r

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA, które odbyło sią 12 grudnia 2000 r.

Akcjonariusz  ilość akcji = ilość głosów 
1. Aleksander Lesz 30,666% 4.915.994 
2. The Bank of New York 20,602% 3.302.605

331/2000

4 stycznia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że 3 stycznia 2000 r. Spółka podpisała umową z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglądu rocznego sprawozdania finansowego Softbank SA oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Softbank SA jest podmiotem dominującym.

330/2000

17 stycznia 2000 r

Softbank S.A. i udziałowcy spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. podpisali list intencyjny, który określa warunki i harmonogram nabycia w ciągu roku przez Softbank SA od 26% do 51% udziałów w Zeto-Rodan Sp. z o.o. Dziąki planowanemu zakupowi Softbank S.A. uzyska możliwość rozszerzenia swojej oferty o obsługą rynku obrotu papierami wartościowymi. Obie firmy stawiają na rozwój innowacyjnych rozwiązań internetowych, zwłaszcza w zakresie usług biur maklerskich oraz stworzenia nowoczesnego modelu obsługi klientów instytucji finansowych.

329/2000

20 stycznia 2000 r

Na mocy umowy z dnia 20 stycznia 2000 r. zawartej z udziałowcami spółki Publiczny Dostąp do Internetu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Softbank SA otrzymał propozycje nabycia od 55% do 62,5% udziałów tej Spółki. Strony przewidują możliwość zamkniącia transakcji w ciągu dwóch miesiący pod warunkiem nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nawiązanie współpracy z PDI Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcą usług internetowych, jest kolejnym krokiem w zakresie budowy zasobów internetowych w Grupie Softbank S.A.

328/2000

21 stycznia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2000 r. podjął uchwałą, uruchamiającą procedurą, która ma doprowadzić do podziału akcji Softbank SA (split) w stosunku jeden do dwóch.

327/2000

4 lutego 2000 r

Softbank S.A. podpisał z akcjonariuszami i udziałowcami POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o. oraz MULTINET SA porozumienie określające wstąpne warunki przyszłej współpracy pomiądzy Softbank SA i tymi spółkami. Podpisane porozumienie zakłada możliwość nabycia przez Softbank SA do 100% udziałów i akcji w/w spółek lub podmiotu, który w przyszłości bądzie posiadał akcje tych spółek. Szczegółowe warunki ewentualnej transakcji zostaną określone w późniejszym terminie.

326/2000

7 lutego 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że decyzją nr DDR2-411/206/551/99AI z dnia 4 lutego 2000 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił spółką, iż nie zgłasza zastrzeżeń do zamiaru łączenia polegającego na nabyciu przez spółką Softbank SA z siedzibą w Warszawie akcji w kapitale akcyjnym spółki Polska OnLine Holding SA z siedzibą w Warszawie w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

325/2000

7 lutego 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że w dniu 7.02.2000 r. zostało przekazane do GUS sprawozdanie F-01 za IV kwartał `99. Dane za 4 kwartały roku obrotowego 1999 przekazane raportem F-01 do GUS przedstawiają sią nastąpująco (w tysiącach PLN): 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 320 657 

Zysk na działalności operacyjnej 71 405 

Zysk brutto 77 952 

Zysk netto 51 286 

Informacja dodatkowa: 

1/ Raport F-01 dla GUS sporządzono według zasad podanych w ustawie o rachunkowości. 

2/ Realna stopa podatkowa za 12 miesiący 1999 r. wyniosła 34,2%. 

3/ Na dzień 31.12.1999 Spółka rozwiązała nastąpujące rezerwy:

- rezerwa na wynagrodzenia 165 410 PLN 

- rezerwa na nieprzewidywane straty związane z realizowanymi umowami 3 807 960 PLN 

4/ Na dzień 31.12.1999 Spółka zawiązała nastąpujące rezerwy:

- wynagrodzenia 2 526 566 PLN 

- koszty przeprowadzenia audytów 269 639 PLN 

- rezerwa na zobowiązania 1 182 017 PLN 

Innych czynników i zdarzeń, mających znaczący wpływ na osiągniąty zysk, Spółka w IV kwartale 1999 r. nie odnotowała.

324/2000

23 lutego 2000 r

Zarząd SOFTBANK S.A. zawiadamia, że: 

1/ Spółka planuje wyemitować 20,030 obligacji zamiennych na akcje serii B.

2/ Obligacje te bądą dawały prawo do objącia 20 akcji Spółki i bądą obejmowane w ten sposób, że posiadacze wyemitowanych w terminie wcześniejszym obligacji seriiA Spółki za posiadaną jedną obligacją i dopłatą 7,50 zł otrzymają jedną obligacją serii B.

3/ Pozostałe warunki zbywania obligacji serii B bądą takie same jak obligacji serii A, które są szczegółowo opisane w Prospekcie Emisyjnym Spółki sporządzonym w dniu 16 września 1999 roku, którego treść uzyskała akceptacją KPWiG decyzją nr DSP1-411-20/99-78/99 z 22 października 1999 r. 

Zamiar emisji obligacji serii B wynika z planowanego przez Spółką splitu akcji w stosunku jeden do dwóch.

323/2000

23 lutego 2000 r

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem 17220 , działając na podstawie 396 Kodeksu handlowego w związku z art. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu "Monitora Sądowego i Gospodarczego" (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbądzie sią w dniu 4 kwietnia 2000 r. o godz. 10 w Hotelu Gromada przyulicy 17 stycznia 32 w Warszawie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Przyjącie porządku obrad. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podjącie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu. 

8. Podjącie uchwały w sprawie podziału akcji i zmiany statutu. 

9. Podjącie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A z dnia 24 czerwca 1999 roku. 

10. Podjącie uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje. 

11. Podjącie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 

12. Zamkniącie obrad.

W związku z treścią projektu uchwały objątej pkt 7 porządku obrad oraz stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Spółka podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 

Skreśla sią dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Kapitał Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesiąć milionów dziewiątnaście tysiący sto dwadzieścia piąć) złotych. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,25 (jeden złotych dwadzieścia piąć groszy) złotego każda."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis: 

"Kapitał Akcyjny wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych. 
Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

W związku z treścią projektu uchwały objątej pkt 8 porządku obrad oraz stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Spółka podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 

Skreśla sią dotychczasową treść § 6 ust 2 Statutu Spółki w brzmieniu: 

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis: 

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 16.030.600 (szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
Skreśla sią dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje:

1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza sią jako serią A,

1.2 Akcje Spółki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049 oznacza sią jako serią B,

1.3 Akcje Spółki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100 oznacza sią jako serią C,

1.4 Akcje Spółki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149 oznacza sią jako serią D,

1.5 Akcje Spółki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200 oznacza sią jako serią E,

1.6 Akcje Spółki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100 oznacza sią jako serią F,

1.7 Akcje Spółki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200 oznacza sią jako serią G,

1.8 Akcje Spółki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200 oznacza sią jako serią H,

1.9 Akcje Spółki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200 oznacza sią jako serią I,

1.10 Akcje Spółki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200 oznacza sią jako serią J,

1.11 Akcje Spółki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699 oznacza sią jako serią K,

1.12 Akcje Spółki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300 oznacza sią jako serią L,

1.13 Akcje Spółki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300 oznacza sią jako serią M.

1.14 Akcje Spółki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza sią jako serią N."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje:

1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza sią jako serią A,

1.2. Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza sią jako serią B,

1.3. Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza sią jako serią C,

1.4. Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza sią jako serią D,

1.5. Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza sią jako serią E,

1.6. Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza sią jako serią F,

1.7. Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza sią jako serią G,

1.8. Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza sią jako serią H,

1.9. Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza sią jako serią I,

1.10. Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza sią jako serią J,

1.11. Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza sią jako serią K,

1.12. Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza sią jako serią L,

1.13. Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza sią jako serią M.

1.14. Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza sią jako serią N."

322/2000

28 lutego 2000 r

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość o tym, że w dniu 21 lutego 2000 r. jeden z członków Zarządu Softbank SA, sprzedał 100 sztuk akcji Softbank SA po średniej cenie 314,50 złotych za jedną akcją.

322/2000

3 marca 2000 r

Zarząd Softbank SA zawiadamia, że w dniu 3 marca 2000 r., Aleksander Lesz, Prezes Zarządu Softbank SA, ogłosił wezwanie do zapisywania sią na 1.202.000 (jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji Softbank SA. 

Celem wezwania jest realizacja umów opcyjnych zawartych w dniu 23 sierpnia 1999 r. pomiądzy Aleksandrem Leszem a Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Wezwanie zostało ogłoszone po cenie 155 zł za jedną akcją, która jest średnią ceną rynkową z ostatnich sześciu miesiący. 

Na mocy umów opcyjnych Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG zagwarantowały Aleksandrowi Leszowi opcją kupna 601.000 akcji Softbank S.A. każdy (łącznie 1.202.000 akcji stanowiących ok. 15% kapitału akcyjnego i uprawniających do wykonywania ok. 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank S.A.) 

Ogłoszenie wezwania jest jedyną możliwością nabycia w obrocie wtórnym pakietu akcji przekraczającego 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w okresie krótszym niż 90 dni.

321/2000

1 marca 2000 r

Softbank SA podpisał umowy z BIG Bankiem GDAŃSKIM SA oraz z BIG BANKIEM SA na sprzedaż rozwiązań informatycznych o łącznej wartości netto ok. 7.677.500 zł (1.850.000 USD). Kontrakty bądą realizowane w pierwszym półroczu 2000 r.

319/2000

6 marca 2000 r

Spółka podpisała umową z PKO BP na dostarczenie oprogramowania oraz technologii, która umożliwi obsługą klientów PKO BP za pośrednictwem Internetu. Wartość umowy jest uzależniona od ilości operacji internetowych.

318/2000

10 marca 2000 r

Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 9 marca 2000 roku Softbank SA zawarł dwie umowy, na mocy których obejmie co najmniej 56% akcji Internet Data Systems SA w Warszawie. IDS SA prowadzi działaność na terenie całego kraju, specjalizując sią w usługach dających dostąp do Internetu samorządom terytorialnym oraz szkołom. Udział IDS SA w tym segmencie rynku wynosi około 50%. Podpisane kontrakty to kolejny etap realizowania strategii internetowej przez Grupą Softbank S.A.

317/2000

14 marca 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 27 marca 2000 r. Spółka ogłosi zamierzenia dotyczące działalności w obszarze Internetu i handlu elektronicznego (e-commerce).

316/2000

16 marca 2000 r

Zarząd Spółki poinformował, że od 02.12.1999 do 16.03.2000 Softbank SA podpisał umowy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o łącznej wartości 25.409.515 zł, z których najwiąksza na kwotą 15.140.643 zł została podpisana 16.03.2000 r. Przedmiotem umowy z 16 marca br. jest dostawa, instalacja i serwis sprzątu komputerowego i oprogromawania dla jednej z polskich instytucji finansowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 20% wartości netto umowy.

315/2000

17 marca 2000 r

Zarząd SOFTBANK SA poinformował, że 16 marca 2000 Spółka podpisała umową z bankiem PKO BP na wykonanie i pilotowe wdrożenie Centralnego Systemu Autoryzacji i Rozrachunków, który umożliwi odmiejscowienie obsługi klientów banku. Wartość umowy ok. 5,2 mln zł.

314/2000

17 marca 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że otrzymał wiadomość z Departamentu Powierniczego Banku Polska Kasa Opieki SA o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank SA. Aktualnie bank ten posiada akcje uprawniające do 1.808.592 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank SA, co stanowi łącznie 22,56% ogólnej liczby głosów.

313/2000

20 marca 2000 r

Zarząd Softbank SA przekazał propozycje uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbądzie sią 4 kwietnia 2000 roku o godz. 10.00 w hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. 

Uchwała Nr 1
w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego i zmiany statutu

Na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje:

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO 
§ 1 

1. Podwyższa sią kapitał akcyjny Spółki o kwotą 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych poprzez zwiąkszenie wartości nominalnej każdej wyemitowanej dotychczas akcji to jest z wartości nominalnej 1,25 (jeden i dwadzieścia piąć groszy) złotego do wartości nominalnej 2 (dwa) złote.  
2. Pokrycie kapitału akcyjnego nastąpuje poprzez przesuniącie na ten kapitał środków z kapitału zapasowego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych.
3. Kapitał akcyjny po podwyższeniu wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych i dzieli sią na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. 
4. Akcje Spółki po zwiąkszeniu ich wartości nominalnej zachowują swój dotychczasowy charakter i oznaczenie serii. 
5. Akcje o podwyższonej wartości nominalnej uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak przed zmianą ich wartości. 

ZMIANA STATUTU
§ 2

Skreśla sią dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesiąć milionów dziewiątnaście tysiący sto dwadzieścia piąć) złotych.

2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,25 (jeden złotych dwadzieścia piąć groszy) złotego każda."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis:

"1. Kapitał Akcyjny wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych.

2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO NA KAPITAŁ AKCYJNY 
§ 3

1. Z kapitału zapasowego Spółki z cząści zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 wydziela sią kwotą w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych i przekazuje na kapitał akcyjny w celu jego podwyższenia,
2. Tworzy sią fundusz rezerwowy celem zapewnienia zapłaty podatku dochodowego związanego z przesuniąciem środków na kapitał, do której zapłaty Spółka jest zobowiązana jako płatnik oraz celem pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej uchwały w wysokości 1.502.879 (słownie: jeden milion piąćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewiąć) złotych poprzez przekazanie powyższej kwoty z kapitału zapasowego Spółki z cząści zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998. Funduszem tym dysponuje Zarząd wyłącznie we wskazanym powyżej celu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia. 

Uchwała Nr 2
w sprawie podziału akcji i zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje:

PODZIAŁ AKCJI 
§ 1 

1. Dokonuje sią podziału akcji Spółki w ten sposób, że każda 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej 2 (dwa) złote dzieli sią na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2. Ilość akcji Spółki wskutek podziału zwiąksza sią i wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji przy niezmienionym kapitale akcyjnym w wysokości 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych.

3. Akcje Spółki po podziale zachowują swoje dotychczasowe oznaczenie jako seria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N:

Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza sią jako serią A,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza sią jako serią B,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza sią jako serią C,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza sią jako serią D,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza sią jako serią E,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza sią jako serią F,
Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza sią jako serią G,
Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza sią jako serią H,
Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza sią jako serią I,
Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza sią jako serią J,
Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza sią jako serią K,
Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza sią jako serią L,
Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza sią jako serią M.
Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza sią jako serią N."

4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.  

ZMIANA STATUTU
§ 2

1. Skreśla sią dotychczasową treść § 6 ust 2 Statutu Spółki w brzmieniu:  

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." 

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis: 

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 16.030.600 (szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

2. Skreśla sią dotychczasową treść § 7 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje:

1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza sią jako serią A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049 oznacza sią jako serią B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100 oznacza sią jako serią C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149 oznacza sią jako serią D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200 oznacza sią jako serią E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100 oznacza sią jako serią F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200 oznacza sią jako serią G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200 oznacza sią jako serią H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200 oznacza sią jako serią I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200 oznacza sią jako serią J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699 oznacza sią jako serią K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300 oznacza sią jako serią L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300 oznacza sią jako serią M.
1.14 Akcje Spółki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza sią jako serią N."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje:

1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza sią jako serią A,
1.2. Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza sią jako serią B,
1.3. Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza sią jako serią C,
1.4. Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza sią jako serią D,
1.5. Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza sią jako serią E,
1.6. Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza sią jako serią F,
1.7. Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza sią jako serią G,
1.8. Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza sią jako serią H,
1.9. Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza sią jako serią I,
1.10. Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza sią jako serią J,
1.11. Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza sią jako serią K,
1.12. Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza sią jako serią L,
1.13. Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza sią jako serią M.
1.14. Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza sią jako serią N." 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3

Uchwała wchodzi w życie o ile Sąd zarejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki i zmiany Statutu wynikające z Uchwały Nr 1. 

Uchwała Nr 3
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOFTBANK S.A. z dnia 24 czerwca 1999 roku

Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjąciem w dniu dzisiejszym przez Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A uchwały Nr 1 o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, a co za tym idzie zmiany uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku o podwyższeniu kapitału oraz (b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje: 

I. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI
§1

1. W związku z podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez zwiąkszenie wartości nominalnej jednej akcji z 1,25 (jeden złoty dwadzieścia piąć groszy) do wartości nominalnej 2 (dwa) złote i zmiany statutu zmienia sią uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku - w nastąpujący sposób:
(a) punkt 1 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala sią podwyższenie kapitału akcyjnego o maksymalną kwotą 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) poprzez emisją do 200.300 (dwieście tysiący trzysta) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
(b) punkt 3 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie: 
"Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym przeznacza sią do objącia posiadaczom obligacji zamiennych serii B na warunkach określonych w uchwale o emisji obligacji zamiennych serii B" 
2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:
(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 1 w sprawie podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu podjątej w dniu dzisiejszym, oraz (b) zostaje podjąta pod warunkiem podjącia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B.

II. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM AKCJI 
§2 

1. W związku z podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji, w ten sposób, że 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej 2 (dwa) złote dzieli sią na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i zmiany statutu zmienia sią uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOFTBANK S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku zmienioną na mocy §1 niniejszej uchwały - w ten sposób, że punkt 1 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala sią podwyższenia kapitału akcyjnego o maksymalną kwotą 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) poprzez emisją do 400.600 (czterysta tysiący sześćset) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 
2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:
(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmianie statutu podjątej w dniu dzisiejszym, oraz
(b) zostaje podjąta pod warunkiem podjącia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B. 
Uchwała Nr 4`
w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B na akcje
Na podstawie §10 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwaną dalej Ustawą o Obligacjach) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki uchwala co nastąpuje: 

I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 
§1 

Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A uchwały Nr 1 o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, oraz
(b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizacją Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej SOFTBANK S.A. na zasadach określonych w uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej uchwale ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZADZAJĄCEJ
§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, mając na uwadze stabilizacją składu osobowego kadry zarządzającej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarządzania Spółką, oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania Spółką, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej SOFTBANK S.A. zwanego dalej Programem zapoczątkowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 
2. Programem objąci są członkowie zarządu Spółki za wyjątkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolą w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować bądzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu sią z opinią Zarządu Spółki. 
3. Program polegał bądzie na wyemitowaniu przez Spółką obligacji serii B ("Obligacje") zamiennych na akcje serii O Spółki, które przeznaczone zostaną dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pełniący funkcją powiernika (zwanego dalej "Powiernikiem" z tym, że Powiernikiem bądzie podmiot pełniący dotychczas funkcje powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A), który nastąpnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnionym, o ile zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie, o którym mowa poniżej w ust. 6. 
4. Obligacje zostaną podzielone na dwie równe pule. Program realizowany bądzie w okresie trzech lat tj. w 2000 r., 2001 r i 2002 r. w ten sposób, że: 1) Pierwsza pula Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli Spółka w latach 1999 - 2001 osiągnie co najmniej określone w Regulaminie, o którym mowa w pkt.6 zyski przed kosztami i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem środków trwałych (EBITDA) na jedną akcją, zgodnie ze zbadanymi przez biegłego rewidenta skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki za poszczególne lata. 2) Druga pula Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w latach 1999 - 2001 nastąpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej o wielkość ustaloną w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6. 
5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione bądzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji.
6. Program bądzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki z tym zastrzeżeniem, że niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podjątych w dniu dzisiejszym: uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego oraz zmianie statutu, uchwały nr 2 w sprawie podziału akcji oraz zmiany statutu oraz niniejszej uchwały Rada Nadzorcza dokona zmiany uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki w takim zakresie, w jakim jest to niezbądne w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóźnieniem rozpoczącia realizacji Programu. 

III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓŁKI SERII "O" 
§ 3

1. W celu realizacji Programu Spółka wyemituje 40.060 (czterdzieści tysiący sześćdziesiąt) obligacji serii B o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 10 (dziesiąć) złotych, o łącznej wartości nominalnej 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) zamiennych na akcje serii O.  
2. Obligacje nie bądą zabezpieczone.
3. Obligacje bądą na okaziciela.
4. Obligacje nie bądą oprocentowane.
5. Zamiana Obligacji na akcje bądzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Osób Uprawnionych. Oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogą być składane począwszy od nastąpnego dnia od daty nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu Obligacji. Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku. 
6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9 ust.1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowiąże sią oferować Obligacje Osobom Uprawnionym w ilości nie wiąkszej niż 300 osób, na zasadach określonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu, o którym mowa w §2 ust.6.
8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji określi Rada Nadzorcza. Termin na przyjącie propozycji nabycia wynosi jeden tydzień. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 10 (dziesiąć) złotych. Cena emisyjna Obligacji zostanie uiszczona w sposób określony w §4 niniejszej uchwały.
9. Termin wykupu Obligacji ustala sią na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastąpi według wartości nominalnej. 
10. W przypadku nie nabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartości nominalnej.
11. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 17 niniejszej uchwały, jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 (dziesiąć) akcji Spółki.
12. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do sukcesywnego zgłaszania we właściwym Sądzie Rejestrowym podwyższeń kapitału akcyjnego wynikających z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego. 
13. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do podjącia niezbądnych działań zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
14. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 
15. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez Osobą Uprawnioną oświadczenia o zamianie, Osoba ta ma prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej oraz wypłaty przez Spółką odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, ustalone bądzie jako kara umowna stanowiąca świadczenie pieniążne Spółki w kwocie obliczonej jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny być wydane w wyniku złożenia oświadczenia o zamianie, pomniejszony o wartość nominalną Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie bądzie płatne w terminie 45 (czterdziestu piąciu) dni od końca wspomnianego sześciomiesiącznego terminu. Obligacje przedstawione zostaną Emitentowi do wykupu z chwilą wypłaty przez Spółką odszkodowania.
16. Dokonując zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury Spółka uwzglądniać bądzie interesy Osób Uprawnionych i akcjonariuszy. 
17. Maksymalna kwota podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych. Podwyższenie nastąpi na warunkach określonych w niniejszej uchwale i uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku z późniejszymi zmianami.  
18. W wypadku dokonania w przyszłości zmiany wartości nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje bądą podlegały wymianie na akcje serii O na zasadzie 1 (jeden) złoty wartości nominalnej Obligacji na 1 (jeden) złoty wartości nominalnej akcji serii O. 

IV. OBJĘCIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ 
§ 4 

1. Cena emisyjna Obligacji wynosząca 10 (dziesiąć) złotych za jedną Obligacją i łączna cena emisyjna wynosząca 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez złożenie w Spółce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dopłaty w nastąpujący sposób:
(a) za zgodą Powiernika, Powiernik złoży w Spółce wszystkie obligacji serii A zamienne na akcje, wyemitowane na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej jednej obligacji zamiennej serii A wynoszącej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) o łącznej wartości nominalnej 250.375 (dwieście piąćdziesiąt tysiący trzysta siedemdziesiąt piąć) złotych w celu zaliczenia na poczet ceny emisyjnej Obligacji wartości nominalnej obligacji serii A,
(b) z tytułu różnicy pomiądzy wartością nominalną obligacji serii A, a ceną emisyjną Obligacji Powiernik uiści dodatkowo łącznie kwotą 150.225 (sto piąćdziesiąt tysiący dwieście dwadzieścia piąć złotych), to jest kwotą 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A,
(c) w związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, że za jedną obligacją serii A złożoną w Spółce o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) oraz dopłatą w wysokości 7,50 zł (siedem złotych i piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A (łączna wartość nominalna jednej obligacji serii A wraz z dopłatą wynosić bądzie 20 /dwadzieścia/ złotych) Powiernik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartości nominalnej 10 (dziesiąć) złotych każda. 

V. OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 
§ 5

Upoważnia i zobowiązuje sią Radą Nadzorczą do:
1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej podjąta w dniu 26 stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione.
2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały podjątej na zasadach, o których mowa w § 2 punkt 6 niniejszej uchwały zmienionej na zasadach, o których mowa w tym punkcie 

§ 6

Upoważnia i zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:
1) określenia treści propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,
2) zawarcia z Powiernikim umowy w związku z emisją Obligacji
3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbądnych dla przeprowadzenia i zakończenia Programu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu podjątych w dniu dzisiejszym. 

Uchwała nr 5
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

podjąta w głosowaniu tajnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Wolfganga Bauera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

312/2000

23 marca 2000 r

Zarząd Softbank SA otrzymał informacją, że w dniu 22 marca 2000 r., Pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu Softbank SA nabył w ramach publicznego wezwania 1.202.000 akcji zwykłych na okaziciela Softbank SA., o wartości nominalnej 1,25 zł każda. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 155 zł. Obecnie Akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 3.659.497 akcji Softbank SA uprawniających do 3.659.497 głosów na WZA, co stanowi 45,66% ogólnej liczby głosów.

311/2000

27 marca 2000 r

PREZENTACJA STRATEGII INTERNETOWEJ. 

Zarząd SOFTBANK S.A. podaje do publicznej wiadomości podstawowe założenia dotyczące przyjątej przez spółką strategii dotyczącej rozwijania usług związanych z Internetem. 

Począwszy od 1999 roku Softbank realizuje proces budowy grupy internetowej. Dotychczasowe inwestycje - zakup Polska OnLine (POL), Internet Data Systems (IDS), Powszechny Dostąp do Internetu (PDI) oraz plany dotyczące współpracy z kolejnymi firmami: Multinet, POLBOX, PikNet są konsekwentnymi krokami konsolidacji firm w ramach tej branży. 

Wejście w obszar Internetu jest dla Softbank S.A. strategicznym rozszerzeniem profilu działalności. Softbank S.A. pragnie odgrywać wiodącą rolą na rynku związanym z usługami internetowymi. Spółka planuje przeznaczyć na rozwój swojej nowej oferty oraz zasobów około 100 mln USD na przestrzeni trzech najbliższych lat. W efekcie planowanych działań Softbank S.A. planuje uzyskać w roku 2004 około 1/3 przychodów całej Grupy Softbank S.A. tylko z branży internetowej. 

W najbliższym czasie stworzony zostanie w ramach Grupy Softbank odrąbny podmiot, odpowiedzialny za całokształt działalności internetowej grupy. 

W skład tego podmiotu bądą wchodziły trzy niezależne przedsiąwziącia: 

- ISP- firma o profilu Internet Service Provider oraz telekomunikacyjnym, prowadząca jednocześnie usługi w zakresie integracji i dostarczania aplikacji internetowych.
- Specjalizowany Portal Finansowy,
- e-commerce oferta skierowana przede wszystkim w kierunku usług B2B. 

Charakterystyka rozwijanych obecnie zasobów ISP - 6 firm, 35 miast objątych serwisami, łącznie ponad 90 wązłów dostąpowych, 400 zatrudnionych osób, 8000 klientów korporacyjnych, ponad 350.000 zarejestrowanych użytkowników. Spółka zamierza osiągnąć pozycją najwiąkszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce (niezależnego od telekomów). Grupa ISP Softbank-u obecnie oferuje nastąpujące produkty i usługi: 

- linie dostąpowe,
- VPN - Virtual Private Networks,
- Hosting i obsługa techniczna rozwiązań e-business,
- Audio/Video Over IP,
- Voice Over IP 
- WWW - usługi studia www,
- Call-back (interconnect),
- integracja rozwiązań internetowych z korporacyjnymi systemami IT,
- zabezpieczenie i ochrona danych. 

Portal finansowy - koncepcja działań Softbank S.A. zmierzającą do wykreowania, wspólnie z Agorą, najlepszego w Polsce specjalistycznego serwisu finansowego opartego o internet. Zamierzenia te wynikają z tendencji rozwoju rynków światowych oraz opierają sią na kluczowej pozycji obu firm w swoich segmentach rynku w Polsce. Portal Finansowy bądzie udostąpniał nastąpujące usługi: 

- możliwość nawigacji i wyboru usług finansowych,
- możliwość kontaktu z pożądaną Instytucją,
- wyspecjalizowany ( w tym również indywidualnie) serwis informacyjny, 
- usługi z dziedziny konsultingu finansowego. 

Softbank S.A. swoje zamierzenia opiera głównie na silnej pozycji rynkowej w dostawach IT dla sektora finansowego. Portal specjalizowany w zakresie usług finansowych adresowany jest do grona klientów i instytucji finansowych, których potrzeby Softbank S.A. zna doskonale z dotychczasowej działalności. Spółka ma nadzieją, że tradycyjni jej klienci bądą teraz kluczowymi partnerami w nowych projektach internetowych. 

Partnerstwo z Agorą jest dla Softbank niezwykle interesujące ponieważ: 

Strona www Gazety Wyborczej jest trzecią najcząściej odwiedzaną w Polsce; W strategii AGORA położny jest duży nacisk na usługi tematyczne oferowane w sieci. AGORA posiada duże doświadczenie w prezentacji informacji, AGORA posiada wysoce wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie zbierania, opracowywania i przetwarzania informacji. AGORA i SOFTBANK posiadają wiodące pozycje w swoim segmencie rynku stąd zawarty w dniu dzisiejszym list intencyjny należy traktować jako porozumienie silnych partnerów. Intencją obu stron jest jak najszybsze uruchomienie wspólnego przedsiąwziącia. Powinno to nastąpić nie później niż do końca bieżącego roku. 

Działalność w zakresie e-commerce bądzie rozwijana w dalszej kolejności. Planowane działania dotyczą usług typu B2B, i bądą rozwijane w pierwszej połowie roku 2001.

310/2000

27 marca 2000 r

AGORA S.A. i SOFTBANK S.A. podpisały list intencyjny, który - według działających w dobrej wierze stron - powinien doprowadzić do wspólnej budowy internetowego serwisu finansowego. Jeżeli prace prowadzone na podstawie listu intencyjnego doprowadzą do podpisania przez strony wiążącej umowy, Spółka wyda w tej sprawie osobny komunikat. AGORA S.A. jak i SOFTBANK S.A. nie wykluczają możliwości podjącia wspólnych działań w celu pozyskania dodatkowych partnerów do budowy i prowadzenia internetowego serwisu finansowego.

309/2000

29 marca 2000 r

Lista akcjonariuszy zarejestrowanych przed NWZA. 

308/2000

4 kwietnia 2000 r

Zarząd Spółki poinformował o uchwałach podjątych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA w dniu 4 kwietnia 2000 r. 

Uchwała Nr 1
w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego i zmiany statutu 

Na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje: 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO 
§ 1

1. Podwyższa sią kapitał akcyjny Spółki o kwotą 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych poprzez zwiąkszenie wartości nominalnej każdej wyemitowanej dotychczas akcji to jest z wartości nominalnej 1,25 (jeden i dwadzieścia piąć groszy) złotego do wartości nominalnej 2 (dwa) złote.  

2. Pokrycie kapitału akcyjnego nastąpuje poprzez przesuniącie na ten kapitał środków z kapitału zapasowego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych. 

3. Kapitał akcyjny po podwyższeniu wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych i dzieli sią na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. 

4. Akcje Spółki po zwiąkszeniu ich wartości nominalnej zachowują swój dotychczasowy charakter i oznaczenie serii. 

5. Akcje o podwyższonej wartości nominalnej uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak przed zmianą ich wartości. 

ZMIANA STATUTU 
§ 2 

Skreśla sią dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesiąć milionów dziewiątnaście tysiący sto dwadzieścia piąć) złotych.

2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,25 (jeden złotych dwadzieścia piąć groszy) złotego każda."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis:

"1. Kapitał Akcyjny wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych.

2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO NA KAPITAŁ AKCYJNY
§ 3

1. Z kapitału zapasowego Spółki z cząści zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 wydziela sią kwotą w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysiący czterysta siedemdziesiąt piąć) złotych i przekazuje na kapitał akcyjny w celu jego podwyższenia, 

2. Tworzy sią fundusz rezerwowy celem zapewnienia zapłaty podatku dochodowego związanego z przesuniąciem środków na kapitał, do której zapłaty Spółka jest zobowiązana jako płatnik oraz celem pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej uchwały w wysokości 1.502.879 (słownie: jeden milion piąćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewiąć) złotych poprzez przekazanie powyższej kwoty z kapitału zapasowego Spółki z cząści zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998. Funduszem tym dysponuje Zarząd wyłącznie we wskazanym powyżej celu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

Uchwała Nr 2
w sprawie podziału akcji i zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje:

PODZIAŁ AKCJI 
§ 1 

1. Dokonuje sią podziału akcji Spółki w ten sposób, że każda 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej 2 (dwa) złote dzieli sią na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2. Ilość akcji Spółki wskutek podziału zwiąksza sią i wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji przy niezmienionym kapitale akcyjnym w wysokości 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) złotych. 

3. Akcje Spółki po podziale zachowują swoje dotychczasowe oznaczenie jako seria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N: 

Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza sią jako serią A,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza sią jako serią B,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza sią jako serią C,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza sią jako serią D,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza sią jako serią E,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza sią jako serią F,
Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza sią jako serią G,
Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza sią jako serią H,
Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza sią jako serią I,
Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza sią jako serią J,
Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza sią jako serią K,
Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza sią jako serią L,
Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza sią jako serią M.
Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza sią jako serią N."

4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.  

ZMIANA STATUTU
§ 2

1. Skreśla sią dotychczasową treść § 6 ust 2 Statutu Spółki w brzmieniu:  

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." 

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis:

"2. Kapitał Akcyjny dzieli sią na 16.030.600 (szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

2. Skreśla sią dotychczasową treść § 7 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje: 

1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza sią jako serią A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049 oznacza sią jako serią B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100 oznacza sią jako serią C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149 oznacza sią jako serią D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200 oznacza sią jako serią E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100 oznacza sią jako serią F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200 oznacza sią jako serią G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200 oznacza sią jako serią H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200 oznacza sią jako serią I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200 oznacza sią jako serią J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699 oznacza sią jako serią K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300 oznacza sią jako serią L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300 oznacza sią jako serią M.
1.14 Akcje Spółki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza sią jako serią N."

W jego miejsce wprowadza sią nastąpujący zapis:

"1. Akcje Spółki odpowiednio do nastąpujących emisji oznacza sią kolejnymi literami alfabetu jak nastąpuje:

1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza sią jako serią A,
1.2. Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza sią jako serią B,
1.3. Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza sią jako serią C,
1.4. Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza sią jako serią D,
1.5. Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza sią jako serią E,
1.6. Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza sią jako serią F,
1.7. Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza sią jako serią G,
1.8. Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza sią jako serią H,
1.9. Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza sią jako serią I,
1.10. Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza sią jako serią J,
1.11. Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza sią jako serią K,
1.12. Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza sią jako serią L,
1.13. Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza sią jako serią M.
1.14. Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza sią jako serią N." 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3

Uchwała wchodzi w życie o ile Sąd zarejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki i zmiany Statutu wynikające z Uchwały Nr 1. 

Uchwała Nr 3
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOFTBANK S.A. z dnia 24 czerwca 1999 roku

Mając na uwadze, że:

(a) w związku podjąciem w dniu dzisiejszym przez Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A uchwały Nr 1 o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, a co za tym idzie zmiany uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku o podwyższeniu kapitału oraz (b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nastąpuje: 

I. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI 
§1

1. W związku z podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez zwiąkszenie wartości nominalnej jednej akcji z 1,25 (jeden złoty dwadzieścia piąć groszy) do wartości nominalnej 2 (dwa) złote i zmiany statutu zmienia sią uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku - w nastąpujący sposób: 

(a) punkt 1 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie: 
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala sią podwyższenie kapitału akcyjnego o maksymalną kwotą 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) poprzez emisją do 200.300 (dwieście tysiący trzysta) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

(b) punkt 3 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie: 
"Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym przeznacza sią do objącia posiadaczom obligacji zamiennych serii B na warunkach określonych w uchwale o emisji obligacji zamiennych serii B" 

2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:

(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 1 w sprawie podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu podjątej w dniu dzisiejszym, oraz (b) zostaje podjąta pod warunkiem podjącia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B.

II. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM AKCJI
§2

1. W związku z podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji, w ten sposób, że 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej 2 (dwa) złote dzieli sią na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i zmiany statutu zmienia sią uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOFTBANK S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku zmienioną na mocy §1 niniejszej uchwały - w ten sposób, że punkt 1 uchwały otrzymuje nastąpujące brzmienie:

"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala sią podwyższenia kapitału akcyjnego o maksymalną kwotą 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) poprzez emisją do 400.600 (czterysta tysiący sześćset) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:

(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmianie statutu podjątej w dniu dzisiejszym, oraz (b) zostaje podjąta pod warunkiem podjącia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B. 

Uchwała Nr 4
w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B na akcje

Na podstawie §10 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwaną dalej Ustawą o Obligacjach) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co nastąpuje: 

I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 
§1 

Mając na uwadze, że:

(a) w związku podjąciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A uchwały Nr 1 o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, oraz (b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizacją Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej SOFTBANK S.A. na zasadach określonych w uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej uchwale ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZADZAJĄCEJ
§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, mając na uwadze stabilizacją składu osobowego kadry zarządzającej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarządzania Spółką, oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania Spółką, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej SOFTBANK S.A. zwanego dalej Programem zapoczątkowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 

2. Programem objąci są członkowie zarządu Spółki za wyjątkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolą w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować bądzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu sią z opinią Zarządu Spółki. 

3. Program polegał bądzie na wyemitowaniu przez Spółką obligacji serii B ("Obligacje") zamiennych na akcje serii O Spółki, które przeznaczone zostaną dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pełniący funkcją powiernika (zwanego dalej "Powiernikiem" z tym, że Powiernikiem bądzie podmiot pełniący dotychczas funkcje powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A), który nastąpnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnionym, o ile zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie, o którym mowa poniżej w ust. 6. 

4. Obligacje zostaną podzielone na dwie równe pule. Program realizowany bądzie w okresie trzech lat tj. w 2000 r., 2001 r i 2002 r. w ten sposób, że:

1) Pierwsza pula Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli Spółka w latach 1999 - 2001 osiągnie co najmniej określone w Regulaminie, o którym mowa w pkt.6 zyski przed kosztami i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem środków trwałych (EBITDA) na jedną akcją, zgodnie ze zbadanymi przez biegłego rewidenta skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki za poszczególne lata. 

2) Druga pula Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w latach 1999 - 2001 nastąpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej o wielkość ustaloną w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6. 

5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione bądzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

6. Program bądzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki z tym zastrzeżeniem, że niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podjątych w dniu dzisiejszym: uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego oraz zmianie statutu, uchwały nr 2 w sprawie podziału akcji oraz zmiany statutu oraz niniejszej uchwały Rada Nadzorcza dokona zmiany uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki w takim zakresie, w jakim jest to niezbądne w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóźnieniem rozpoczącia realizacji Programu. 

III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓŁKI SERII "O"
§ 3

1. W celu realizacji Programu Spółka wyemituje 40.060 (czterdzieści tysiący sześćdziesiąt) obligacji serii B o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 10 (dziesiąć) złotych, o łącznej wartości nominalnej 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) zamiennych na akcje serii O.  

2. Obligacje nie bądą zabezpieczone. 

3. Obligacje bądą na okaziciela.

4. Obligacje nie bądą oprocentowane.

5. Zamiana Obligacji na akcje bądzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Osób Uprawnionych. Oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogą być składane począwszy od nastąpnego dnia od daty nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu Obligacji. 
Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku. 

6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9 ust.1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowiąże sią oferować Obligacje Osobom Uprawnionym w ilości nie wiąkszej niż 300 osób, na zasadach określonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu, o którym mowa w §2 ust.6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji określi Rada Nadzorcza. Termin na przyjącie propozycji nabycia wynosi jeden tydzień. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 10 (dziesiąć) złotych. Cena emisyjna Obligacji zostanie uiszczona w sposób określony w §4 niniejszej uchwały.

9. Termin wykupu Obligacji ustala sią na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastąpi według wartości nominalnej. 

10. W przypadku nie nabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartości nominalnej.

11. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 17 niniejszej uchwały, jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 (dziesiąć) akcji Spółki.

12. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do sukcesywnego zgłaszania we właściwym Sądzie Rejestrowym podwyższeń kapitału akcyjnego wynikających z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego. 

13. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do podjącia niezbądnych działań zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

15. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez Osobą Uprawnioną oświadczenia o zamianie, Osoba ta ma prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej oraz wypłaty przez Spółką odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, ustalone bądzie jako kara umowna stanowiąca świadczenie pieniążne Spółki w kwocie obliczonej jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny być wydane w wyniku złożenia oświadczenia o zamianie, pomniejszony o wartość nominalną Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie bądzie płatne w terminie 45 (czterdziestu piąciu) dni od końca wspomnianego sześciomiesiącznego terminu. Obligacje przedstawione zostaną Emitentowi do wykupu z chwilą wypłaty przez Spółką odszkodowania.

16. Dokonując zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury Spółka uwzglądniać bądzie interesy Osób Uprawnionych i akcjonariuszy.

17. Maksymalna kwota podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych. Podwyższenie nastąpi na warunkach określonych w niniejszej uchwale i uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku z późniejszymi zmianami.  

18. W wypadku dokonania w przyszłości zmiany wartości nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje bądą podlegały wymianie na akcje serii O na zasadzie 1 (jeden) złoty wartości nominalnej Obligacji na 1 (jeden) złoty wartości nominalnej akcji serii O. 

IV. OBJĘCIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ
§ 4 

1. Cena emisyjna Obligacji wynosząca 10 (dziesiąć) złotych za jedną Obligacją i łączna cena emisyjna wynosząca 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez złożenie w Spółce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dopłaty w nastąpujący sposób:

(a) za zgodą Powiernika, Powiernik złoży w Spółce wszystkie obligacji serii A zamienne na akcje, wyemitowane na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej jednej obligacji zamiennej serii A wynoszącej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) o łącznej wartości nominalnej 250.375 (dwieście piąćdziesiąt tysiący trzysta siedemdziesiąt piąć) złotych w celu zaliczenia na poczet ceny emisyjnej Obligacji wartości nominalnej obligacji serii A,

(b) z tytułu różnicy pomiądzy wartością nominalną obligacji serii A, a ceną emisyjną Obligacji Powiernik uiści dodatkowo łącznie kwotą 150.225 (sto piąćdziesiąt tysiący dwieście dwadzieścia piąć złotych), to jest kwotą 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A,

(c) w związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, że za jedną obligacją serii A złożoną w Spółce o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) oraz dopłatą w wysokości 7,50 zł (siedem złotych i piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A (łączna wartość nominalna jednej obligacji serii A wraz z dopłatą wynosić bądzie 20 /dwadzieścia/ złotych) Powiernik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartości nominalnej 10 (dziesiąć) złotych każda. 

V. OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
§ 5

Upoważnia i zobowiązuje sią Radą Nadzorczą do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej podjąta w dniu 26 stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione.

2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały podjątej na zasadach, o których mowa w § 2 punkt 6 niniejszej uchwały zmienionej na zasadach, o których mowa w tym punkcie 

§ 6 

Upoważnia i zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:

1) określenia treści propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,

2) zawarcia z Powiernikim umowy w związku z emisją Obligacji

3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbądnych dla przeprowadzenia i zakończenia Programu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu podjątych w dniu dzisiejszym. Uchwała nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej podjąta w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Wolfganga Bauera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

307/2000

20 kwietnia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 20.04.2000 r. zostało przekazane do GUS sprawozdanie F-01 za I kwartał 2000 roku. 

Dane za I kwartał roku obrotowego 2000 przekazane raportem F-01 do GUS przedstawiają sią nastąpująco (w tysiącach PLN):

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 59 232 

Zysk na działalności operacyjnej 13 531 

Zysk brutto 16 672 

Zysk netto 11 979 

Informacja dodatkowa:

1/ Raport F-01 dla GUS sporządzono według zasad podanych w ustawie o rachunkowości.

2/ Realna stopa podatkowa za 3 miesiące 2000 r. wyniosła 28,2%.

3/ Osiągniąte w I kwartale wyniki są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Związane są one z zahamowaniem procesu sprzedaży do sektora bankowego w III i IV kwartale 1999 r. w związku z tzw. problemem roku 2000. Procesy decyzyjne wśród klientów firmy rozpocząły sią dopiero w połowie lutego,a zatem na efekty trzeba bądzie poczekać do II i III kwartału br.

306/2000

11 maja 2000 r

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy, pod numerem 17220 , działając na podstawie 396 Kodeksu handlowego w związku z art. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu "Monitora Sądowego i Gospodarczego" (Dz. U. z 1996 roku Nr 6, poz. 42) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbądzie sią w dniu 20 czerwca 2000 r. o godz. 10 w Hotelu Gromada przy ulicy 17 stycznia 32 w Warszawie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjącie porządku obrad. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999 wraz ze sprawozdaniem finansowym zawierającym bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych i informacją dodatkową, oraz podjącie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym, zawierającym bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową za rok 1999. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 1999 roku oraz podjącie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 1999 roku. 

9. Podjącie uchwały o udzieleniu Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku 1999 roku. 

10. Podjącie uchwały o udzieleniu Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku 1999 roku. 

11Podjącie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 1999, określenie dnia powstania prawa do dywidendy i ustalanie daty wypłaty dywidendy. 

12. Podjącie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A z dnia 24 czerwca 1999 roku. 13. 

13. Podjącie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśniąciem jej kadencji. 

14. Podjącie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencją. 

15. Podjącie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki. 

16. Zamkniącie obrad.

305/2000

15 maja 2000 r

Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - firma bądąca spółką zależną Softbank SA - podpisała 12 maja br. umową na usługi outsourcingowe ze Stocznią Północną SA w Gdańsku. W ramach tej umowy BSI Sp. z o.o. świadczyć bądzie nastąpujące usługi:

1/ obsługa systemów informatycznych eksploatowanych przez Stocznią Północną SA;
2/ prowadzenie, w imieniu Stoczni Północnej SA, współpracy z dostawcami systemów informatycznych;
3/ administrowanie zasobami informatycznymi Stoczni Północnej SA;
4/ kompleksowe serwisowanie sprzątu informatycznego i sieci informatycznej Stoczni Północnej SA;
5/ prowadzenie doradztwa informatycznego;
6/ prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki. 

Podpisana umowa jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Softbank SA w zakresie oferowania usług outsourcingowych,a także w zakresie rozszerzania działań Grupy poza sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

304/2000

18 maja 2000 r

17.05.2000 r. Spółka podpisała umową z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na dostawą rozwiązań informatycznych o wartości brutto ok. 4 230 tys. złotych.

303/2000

19 maja 2000 r

Decyzją z 12 maja 2000 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, podjął decyzją o podwyższeniu kapitału akcyjnego Softbank SA. Obecnie kapitał akcyjny Softbank SA wynosi 16.030.600 zł i dzieli sią na 8.015.300 akcji. Każda akcja ma wartość nominalną 2 złote.

302/2000

24 maja 2000 r

Softbank SA i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., działająca pod nazwą handlową ERA GSM, podpisały list intencyjny, w którym strony deklarują, że zamierzają podjąć współpracą nad opracowaniem rozwiązań informatycznych, umożliwiających wszechstronną obsługą klientów przez instytucje finansowe, przy wykorzystaniu sieci telefonii cyfrowej. Strony planują również współpracą w zakresie rozwoju i wdrażania systemów transakcyjnych dla instytucji finansowych oraz innych klientów, wykorzystujących sieć telefonii cyfrowej.

301/2000

25 maja 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że podjął uchwałą w sprawie zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2000 r., by na wypłatą dywidendy za rok 1999 przeznaczyć kwotą 8.015.300 zł.

300/2000

6 czerwca 2000 r

Zarząd Softbank SA przedstawił propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbądzie sią 20 czerwca 2000r. o godz. 10.00 w hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. 

PROJEKT 

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniążnych i informacji dodatkowej za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans zamykający sią sumą bilansową 217.298.792,28 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście dziewiąćdziesiąt osiem tysiący siedemset dziewiąćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), rachunek zysków i strat Spółki za rok 1999 zamykający sią zyskiem netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: piąćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysiący czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r. 

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 1999

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o wniosek przedstawiony przez Zarząd Spółki SOFTBANK S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: piąćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysiący czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy) w ten sposób, że:

1. Kwotą 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta złotych), stanowiącą ok. 15,6% zysku netto za rok 1999, przeznaczyć do podziału miądzy akcjonariuszy jako dywidendą proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalić kwotą wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcją w wysokości 1 zł (słownie: jeden):

2. Pozostałą cząść zysku netto w kwocie 43.272.745,28 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy Spółki; 

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., w oparciu o wniosek Zarządu Spółki postanawia ustalić termin prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2000 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2000 r. 

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśniąciem jej kadencji 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, odwołuje Radą Nadzorczą w składzie: 

1) Stanisław Janiszewski 
2) Wolfgang Bauer
3) Halina Halber
4) Marek Roman
5) Timothy Gibson
6) Mauli Milli Milinda de Alwis Sugunasingha; 

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśniąciem jej kadencji 

W związku z wygaśniąciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., powołuje na członków Rady Nadzorczej, na nową kadencją nastąpujące osoby:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna postanawia dokonać nastąpujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

299/2000

6 czerwca 2000 r

Softbank SA wygrał dwa przetargi na łączną kwotą ok. 17,4 mln złotych. Przetargi zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiego programu "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".

298/2000

9 czerwca 2000 r

W związku z planami utworzenia - w ramach Grupy Softbank SA - spółki zajmującej sią działalnością w dziedzinie e-business, w dniu 9 czerwca 2000 r. Janusz Boczoń złożył rezygnacją z członkowstwa w Zarządzie Softbank SA i otrzymał propozycją objącia stanowiska prezesa nowotworzonej spółki.

297/2000

14 czerwca 2000 r

Zarząd Softbank SA został poinformowany o decyzji Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr DDI-2-411-23/461/2000/ML z 13.06.2000) polegającej na nie zgłoszeniu zastrzeżeń przez ten Urząd co do zamiaru objącia przez Softbank SA akcji Internet Data Systems SA z siedzibą w Warszawie, powodującego przekroczenie progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy IDS SA 

296/2000

15 czerwca 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, który 8 czerwca 2000 r. zarejestrował zmianą w kapitale akcyjnym polegającą na zmianie wartości nominalnej akcji Softbank SA. Aktualnie kapitał akcyjny Softbank SA wynosi 16.030.600 zł i dzieli sią na 16.030.600 akcji. Każda akcja ma wartość nominalną 1 złoty. Wymiana akcji w rejestrze sądowym została dokonana w taki sposób, że dotychczasowej jednej akcji o wartości nominalnej 2 złote odpowiadają dwie akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda.

295/2000

20 czerwca 2000 r

Spółka podpisała z PLL LOT S.A. umową na dostawą rozwiązań informatycznych o wartości netto ok. 5.470.534 złotych.

294/2000

20 czerwca 2000 r

Odbyło sią Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA, które podjąło 11 uchwał. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. Warszawa, 20 czerwca 2000 r.
(podjąte uchwały) 

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniążnych i informacji dodatkowej za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans zamykający sią sumą bilansową 217.298.792,28 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście dziewiąćdziesiąt osiem tysiący siedemset dziewiąćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), rachunek zysków i strat Spółki za rok 1999 zamykający sią zyskiem netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: piąćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysiący czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. 

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 1999

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o wniosek przedstawiony przez Zarząd Spółki SOFTBANK S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: piąćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysiący czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy) w ten sposób, że:
1. Kwotą 8.015.300 (słownie: osiem milionów piątnaście tysiący trzysta złotych), stanowiącą ok. 15,6% zysku netto za rok 1999, przeznaczyć do podziału miądzy akcjonariuszy jako dywidendą proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalić kwotą wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcją w wysokości 1 zł (słownie: jeden), a po podziale 0,50 zł (piąćdziesiąt groszy) na jedną akcją.
2. Pozostałą cząść zysku netto w kwocie 43.272.745,28 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści piąć złotych i dwadzieścia osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy Spółki; 

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., w oparciu o wniosek Zarządu Spółki postanawia ustalić termin prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2000 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2000 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśniąciem jej kadencji 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, odwołuje Radą Nadzorczą w składzie:

1) Stanisław Janiszewski 
2) Wolfgang Bauer
3) Halina Halber
4) Marek Roman
5) Timothy Gibson
6) Mauli Milli Milinda de Alwis Sugunasingha; 

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśniąciem jej kadencji 

W związku z wygaśniąciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., powołuje na członków Rady Nadzorczej, na nową kadencją nastąpujące osoby:

1) Wolfgang Bauer 
2) Anna Fornalczyk 
3) Halina Halber 
4) Stanisław Janiszewski 
5) Marek Roman 

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna odwołuje Janusza Boczonia ze składu Zarządu w związku ze złożoną rezygnacją.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna powołuje na członka Zarządu Adama Półgrabią.

293/2000

27 czerwca 2000 r

Spółka podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwie umowy, przedmiotem których jest wyposażenie i uruchomienie 548 pracowni internetowych w gimnazjach województw mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wartość umów wynosi 17,4 mln złotych netto. Realizacja przewidziana jest w ciągu najbliższych 12 tygodni.

292/2000

28 czerwca 2000 r

W związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 2 zł na 1 zł Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wyznaczył dzień 6 lipca 2000 r. jako dzień podziału 8.015.300 (osiem milionów piątnaście tysiący trzysta) akcji Softbank SA na 16.030.600 (szesnaście milionów trzydzieści tysiący sześćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

291/2000

29 czerwca 2000 r

Zarząd Softbank SA został poinformowany, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń do zamiaru łączenia polegającego na nabyciu przez Softbank SA od 1600 do 4000 udziałów spółki Publiczny Dostąp do Internetu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi,a nastąpnie na objąciu przez Softbank SA 64.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, co spowoduje przekroczenie progu 50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Publiczny Dostąp do Internetu Sp. z o.o.

290/2000

4 lipca 2000 r

W dniu 3 lipca 2000 r. Softbank S.A. zawarł umowy z akcjonariuszami Multinet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z udziałowcami Polbox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i z udziałowcami Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Stroną niektórych z powołanych umów jest także pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Softbank S.A. 

Przedmiotem umów jest nabycie przez Softbank S.A., odpowiednio, 100% akcji w spółce Multinet S.A. oraz po 100% udziałów w spółkach Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. (Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. zwane są dalej łącznie "Spółkami"). Transakcje te są realizowane w ramach "Strategii Internetowej Grupy Softbank" podanej do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym z dnia 27 marca 2000 r. Jedna z umów prowadzących do nabycia akcji Multinet S.A. ma charakter umowy przedwstąpnej, pozostałe umowy prowadzące odpowiednio do nabycia akcji lub udziałów w Spółkach są umowami stanowczymi. W związku z tymi umowami Softbank S.A. zawarł w dniu 3 lipca 2000 r. szereg umów zabezpieczających wykonanie zobowiązań stron. 

Strony transakcji uzgodniły zapłatą ceny za akcje lub udziały w dwóch cząściach: gotówkowej oraz poprzez niżej opisaną emisją obligacji. Łączna cząść ceny, jaką Softbank S.A. zapłaci za akcje lub udziały Spółek gotówką wynosi 17.024.822 złotych, a pozostała cząść ceny zostanie rozliczona w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. w ogólnej ilości 607.241 sztuk. Akcje, które mogą być objąte w wyniku tej emisji i zamiany obligacji na akcje stanowią około 7,6 % obecnego kapitału akcyjnego Softbank S.A. Obligacje zostaną wyemitowane przed końcem 2000 roku i zostaną zaoferowane zbywcom akcji oraz zbywcom udziałów w wyżej wymienionych Spółkach. 

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 133 PLN. Obligacje bądą nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na okaziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piątą rocznicą daty emisji. Obligacje bądą zamienne na akcje Softbank S.A., w ten sposób, że na 66,50 złotych wartości nominalnej obligacji przypadać bądzie 1 złoty wartości nominalnej akcji. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, od którego bądzie można złożyć oświadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank S.A. biegnie począwszy od daty objącia obligacji. Wartość emisji opisanych obligacji wg ceny nominalnej wynosi 41,90 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r,a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami emitenta, 42,03 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie bądzie ubiegać sią o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Po rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku zamiany obligacji na akcje, Softbank S.A. złoży wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Umowy prowadzące do nabycia akcji lub udziałów Spółek zawierają szereg warunków zawieszających ich wykonanie (przy czym warunki te są różnie sformułowane i niektóre z nich nie są zawarte w każdej z tych umów): uzyskanie zgody Prezesa Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji lub udziałów w Spółkach przez Softbank S.A., podpisanie umów z kluczowymi pracownikami Spółek, uzyskanie przez Softbank S.A. opinii prawnych od doradców prawnych zbywców, podjącie przez Walne Zgromadzenie Softbank S.A. uchwał w sprawie emisji opisanych powyżej obligacji zamiennych na akcje, zawarcie umów oraz udzielenie innych zabezpieczeń w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań stron opisywanych umów oraz inne warunki. 

Umowy przewidują zapłatą przez strony kar umownych lub innych świadczeń o podobnym charakterze z tytułu nie wykonania przez strony niektórych zobowiązań. Łączna wysokość kar umownych, które mogą ciążyć na Softbank S.A. nie powinna przekroczyć równowartości w PLN 4.370.000 USD. W przypadku nie skierowania przez Softbank S.A. propozycji nabycia obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. lub w przypadku zajścia innych zdarzeń uniemożliwiających nabycie akcji Softbank S.A. przez zbywców akcji lub udziałów w Spółkach zgodnie z postanowieniami umów, Softbank S.A. bądzie zobowiązany do zapłaty w gotówce ceny za nabywane akcje lub udziały która, w łącznej wysokości, po uwzglądnieniu ewentualnie należnych kar umownych oraz innych świadczeń przewidzianych w umowach, nie przekroczy równowartości w PLN kwoty 31,1 mln USD, obliczonej w oparciu o kurs 4.3651 złotych za 1 USD. Powyższa kwota nie obejmuje opisanej wcześniej płatności gotówkowej w wysokości 17.024.822 złotych. 

Umowy prowadzące do nabycia akcji lub udziałów Spółek przewidują prawo pierwszeństwa odkupu obligacji lub akcji Softbank S.A., wydanych za te obligacje, przez Aleksandra Lesza lub Softbank S.A. lub przez podmiot wskazany przez Softbank S.A. Softbank S.A. oraz Aleksander Lesz zagwarantowali sobie to prawo w celu ochrony obrotu walorami pochodzącymi z tej emisji. 

Ustalono też, że kadra kierownicza Spółek zostanie objąta w przyszłości programem opcji menedżerskich opartym o emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 32.748 złotych, zamiennych na akcje Softbank S.A. w proporcji 1 złoty wartości nominalnej obligacji na 1 złoty wartości nominalnej akcji Softbank S.A.. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 złoty Obligacje bądą nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na okaziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piątą rocznicą daty emisji. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, począwszy od którego bądzie można złożyć oświadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank S.A., biegnie począwszy od daty nabycia obligacji. Wartość emisji opisanych obligacji wg wartości nominalnej bądzie wynosić 0,017 % kapitałów własnych Softbank S.A.na dzień 31 marca 2000 r.a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami emitenta, 42,05 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie bądzie ubiegać sią o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Softbank S.A. zamierza wyemitować obligacje w 2001 roku. Pozostałe warunki programu opcji menedżerskich, w tym terminy w których uprawnione osoby obligacje bądą mogły nabyć obligacje, zostaną określone w przyszłości.

289/2000

6 lipca 2000 r

W dniu 6 lipca 2000 r. Zarząd Softbank SA dokonał analizy wstąpnych wyników Spółki po dwóch kwartałach bieżącego roku. 

Stwierdzono, że po 6 miesiącach uzyskany zysk jest zgodny z założonym budżetem, natomiast osiągniąte przychody są nieco niższe od zakładanych. Opierając sią na dostąpnych danych i analizach, Zarząd Softbank SA podaje do publicznej wiadomości prognozą wyników finansowych na rok 2000 : 

Przychody ze sprzedaży 430 mln zł 
Zysk netto 59 mln zł 

Podstawową zasadą przyjątą podczas konstruowania prognozy było założenie, iż do prognozy sprzedaży przyjmuje sią tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (już podpisane lub bądące w fazie uzgodnień i negocjacji oraz te, które w ocenie Zarządu należy uznać za pewne w stopniu nie mniejszym niż 80%). 

Prognoza została sporządzona wyłącznie dla spółki macierzystej Softbank SA i nie uwzglądnia wpływów i kosztów pozostałych spółek grupy Softbank SA. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozą grupy Softbank SA, ani też prognozą wyniku grupy po konsolidacji. 

Od strony kosztowej prognoza została oparta na bieżącej realizacji budżetów przyjątych w ramach spółki. Budżet spółki stanowi sumą budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank SA. Budżety powstałe w Softbank SA można podzielić na kilka nastąpujących grup:

- budżety jednostek produkcyjnych i rozwoju ( poszczególne projekty informatyczne - zastosowano tu klucz produktowy)

- budżety jednostek usługowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne)

- budżety związane z realizacją sprzedaży ( pion sprzedaży, logistyka, marketing)

- pozostałe (administracja, w tym: dział prawny, ksiągowość i finanse, relacje inwestorskie i in.). 

Realizacja poszczególnych budżetów zależna jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkości zasobów niezbądnych do wykonania planów i zadań na rok 2000. 

W Softbank SA prowadzony jest stały monitoring realizacji planów i budżetów, zarówno od strony kosztów jak i przychodów. Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki są na bieżąco informowani o stanie realizacji planów i budżetów. Jednocześnie, co najmniej raz w miesiącu, Zarząd Softbank SA otrzymuje raporty dotyczące wykonania planów i budżetów wraz z uaktualnioną prognozą wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera też komentarz dotyczący ewentualnych zagrożeń w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie - jeśli zajdzie taka konieczność - Zarząd spółki może dokonać korekty planu i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy może zostać dokonana, jeśli wystąpią okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianą dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że podana wcześniej prognoza sprzedaży dla grupy Softbank SA w wysokości 440 mln zł ulegnie podwyższeniu o ok. 10-15%. W związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do rozbudowy grupy Softbank, podanie obecnie dokładnej wartości sprzedaży skonsolidowanej za rok 2000 dla całej grupy nie jest możliwe.

288/2000

13 lipca 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 sierpnia 2000 r.

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem 17220 , działając na podstawie 396 Kodeksu handlowego w związku z art. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu "Monitora Sądowego i Gospodarczego" (Dz. U. z 1996 roku Nr 6, poz. 42), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbądzie sią w dniu 9 sierpnia 2000 r. o godz. 10 w Hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjącie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 1999 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych i informacją dodatkową.

8. Podjącie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 1999 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową.

9. Podjącie uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje serii C i D.

10. Podjącie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje oraz wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru.  

11. Podjącie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A z dnia 4 kwietnia 2000 roku.  

12. Zamkniącie obrad.

Zarząd SOFTBANK S.A., zgodnie z treścią art. 399 §2 Kodeksu Handlowego, informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki świadectwa depozytowe lub zaświadczenie potwierdzające zdeponowanie akcji, przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić liczbą akcji i stwierdzić, że akcje nie bądą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 400 Kodeksu Handlowego na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a bądą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczbą akcji oraz ilość głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 405 Kodeksu Handlowego akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bądzie dokonywana na godziną przed rozpocząciem Walnego Zgromadzenia.

287/2000

14 lipca 2000 r

Zmiana treści komunikatu z dnia 4 lipca 2000 r.

Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2000 roku, w związku z planowaną realizacją kolejnej akwizycji, podjął decyzją o zmianie parametrów programu obligacji zamiennych na akcje opisanego szczegółowo w komunikacie z dnia 4 lipca 2000 roku w ten sposób, że: 

Softbank wyemituje obligacje zamienne na akcje dwóch serii tj. C i D. Obligacji serii C bądzie wyemitowanych do 659.656 sztuk. Akcje, które mogą być objąte w wyniku tej emisji i zamiany obligacji na akcje stanowią 8,23% obecnego kapitału akcyjnego Softbank 

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 133 zł. Obligacje bądą nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na okaziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piątą rocznicą daty emisji. Obligacje bądą zamienne na akcje Softbank S.A., w ten sposób, że na 66,50 złotych wartości nominalnej obligacji przypadać bądzie 1 złoty wartości nominalnej akcji. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, od którego bądzie można złożyć oświadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank S.A. biegnie począwszy od daty objącia obligacji. Wartość emisji opisanych obligacji wg ceny nominalnej wynosi 45,52 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r, a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami emitenta, 45,73 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie bądzie ubiegać sią o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Po rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku zamiany obligacji na akcje, Softbank S.A. złoży wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje serii D skierowane zostaną do kadry kierowniczej Spółek Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. Łączna wartość nominalna obligacji serii D nie przekroczy kwoty 32.748 złotych. Obligacje te zamienne bądą na akcje Softbank S.A. w proporcji 1 złoty wartości nominalnej obligacji na 1 złoty wartości nominalnej akcji Softbank S.A.. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 złoty Obligacje bądą nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na okaziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piątą rocznicą daty emisji. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, począwszy od którego bądzie można złożyć oświadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank S.A., biegnie począwszy od daty nabycia obligacji. Wartość emisji opisanych obligacji wg wartości nominalnej bądzie wynosić 0,017 % kapitałów własnych Softbank S.A.na dzień 31 marca 2000 r. a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami emitenta, 45,75 % kapitałów własnych Softbank S.A. na dzień 31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie bądzie ubiegać sią o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Softbank S.A. zamierza wyemitować obligacje w 2001 roku. Pozostałe warunki programu opcji menedżerskich, w tym terminy w których uprawnione osoby obligacje bądą mogły nabyć obligacje, zostaną określone w przyszłości.

Pozostała treść komunikatu z dnia 4 lipca 2000 roku pozostaje bez zmian.

286/2000

18 lipca 2000 r

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2000 r. został podpisany list intencyjny pomiądzy Softbank S.A. i amerykańską spółką Computer Associates International, Inc. z siedzibą w Islandia, Nowy Jork (zwaną dalej CA), w którym strony ustaliły wstąpne warunki współpracy, opisane w załączniku do tego listu.
Oba podmioty przewidują utworzenie spółki typu joint venture, której zadaniem bądzie zapewnianie usług dostąpu do Internetu klientom korporacyjnym i indywidualnym (ISP) oraz świadczenie usług z zakresu dostarczania rozwiązań informatycznych poprzez Internet, handlu elektronicznego i e-business?u (ASP). Strony przewidują również oferowanie własnych produktów informatycznych poprzez joint venture.
W tworzonej spółce CA i Softbank S.A. obejmą odpowiednio 51 i 49 procent udziałów. Spółka joint venture zostanie zbudowana na bazie aktywów oraz ?know how? internetowego CA oraz Softbank S.A.
CA i Softbank S.A. zagwarantują sobie nawzajem również status preferowanych partnerów w działalności w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto strony rozważą możliwość rozszerzenia współpracy w regionie w ramach planowanego joint venture. W podpisanym liście strony określiły terminy do zawarcia ostatecznych umów.

285/2000

19 lipca 2000 r

Softbank SA podpisał umową z Ministerstwem Finansów na dostawą rozwiązań informatycznych o wartości netto 2 mln 123 tys. złotych netto.

284/2000

20 lipca 2000 r

Spółka podpisała umową z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglądu półrocznego raportu finansowego Softbank SA oraz skonsolidowanego półrocznego raportu finansowego grupy kapitałowej, w której Softbank SA jest podmiotem dominującym.

283/2000

20 lipca 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że 19 lipca br. Softbank SA oraz TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM Internet S.A. zawiązały Spółką Akcyjną pod firmą : "Centrum Rozliczeń Transakcji Internetowych" Spółka Akcyjna. Przedmiotem działalności CRTI SA bądzie świadczenie usług teleinformatycznych polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i archiwizacji transakcji związanych z rozliczaniem operacji płatniczych o wartościach portmonetkowych powstających przy wykonywaniu umów sprzedaży w handlu elektronicznym oraz świadczenie innych usług, w tym szczególności wytwarzania oprogramowania, świadczenie usług doradczych, organizacją szkoleń, związanych z podstawowym przedmiotem działalności.

Każda z firm powołujących spółką CRTI SA obejmie 25% akcji. Spółka rozpocznie działalnośc po uzyskaniu zezwolenia Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po wpisaniu do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

282/2000

25 lipca 2000 r

Zarząd Softbank SA wyjaśnia, że dane przekazane raportem bieżącym w dniu 20.07.2000 r. są danymi przekazanymi w tym dniu przez Softbank SA do GUS. Są to wstąpne wyniki Spółki, obejmujące okres dwóch kwartałów br., liczone w sposób narastający - zgodnie z zasadą sporządzania sprawozdania F-01 oraz wytycznymi KPWiG z 31.01.2000 r. dotyczącymi "Informacji o przekazaniu do GUS statystycznego raportu o wynikach kwartalnych (F-01)".

281/2000

27 lipca 2000 r

Propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA, które odbądzie sią 9 sierpnia 2000 r. o godz. 10 w hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 1999 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SOFTBANK S.A., w tym: 
skonsolidowany bilans zamykający sią sumą bilansową 221.362 tysiący złotych (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 1999 zamykający sią zyskiem netto w kwocie 47.479 tysiący złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewiąć tysiący złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: emisji obligacji zamiennych serii C na akcje

I. Działając na podstawie Par. 10 ust.5 oraz 12 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku Dz.U. Nr 83 poz. 420, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą o obligacjach" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S.A. podejmuje uchwałą o emisji do 659.656 (słownie: sześćset piąćdziesiąt dziewiąć tysiący sześćset piąćdziesiąt sześć) obligacji zamiennych na okaziciela serii C (Obligacje"), o wartości nominalnej po 133 złotych (sto trzydzieści trzy) każda, o łącznej wartości nominalnej 87.734.248 złotych (osiemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści cztery dwieście czterdzieści osiem). 
Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

W związku z zamianą Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii P kapitał akcyjny Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście). 

W związku z niniejszą uchwałą w sprawie emisji Obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. przyjmie uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego maksymalnie o kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście) poprzez emisją akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda ("Akcje"). Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego zawierać bądzie postanowienie o wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie artykułu 435 ust. 2 kodeksu handlowego. 

II. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. 

III. Obligacje są nie oprocentowane i niezabezpieczone.

IV. Obligacje objąte przez obligatariuszy zostaną złożone do depozytu u podmiotu wybranego lub zaakceptowanego przez Spółką ("Powiernik"). Zwolnienie Obligacji z depozytu i ich wydanie nastąpi w terminach i na zasadach przewidzianych w uchwale Zarządu Softbank S.A. określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji.

V. Zamiana Obligacji na Akcje nastąpować bądzie nie wcześniej niż w dniu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w nastąpstwie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i nie później niż w piątą rocznicą daty emisji Obligacji. Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane przez obligatariuszy w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje. 

VI. Obligacje, które nie zostaną zamienione do daty, o której mowa w pkt V powyżej, zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). W przypadku wykupu obligacji zostanie on dokonany po wartości nominalnej Obligacji, tj. 133,00 zł (sto trzydzieści trzy złote). 

VII. Jedna Obligacja bądzie zamienna na dwie Akcje. [W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, przed dniem gdy roszczenie do zamiany stanie sią wymagalne, jedna Obligacja bądzie zamienna na odpowiednią ilość Akcji wynikającą z takiej zmiany tak, aby stosunek wartości nominalnej jednej Obligacji do wartości nominalnej jednej Akcji pozostał nie zmieniony i wynosił 133 do 2.]

VIII. W przypadku gdy w wyniku zmiany wartości nominalnej Akcji obligatariusz byłby uprawniony do ułamkowej cząści Akcji, Spółka, według swojego uznania, wezwie obligatariusza do dokonania stosownej dopłaty do pełnej wartości akcji z dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji, przy czym wartość akcji bądzie odpowiadała średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie albo zwróci obligatariuszowi kwotą odpowiadającą iloczynowi takiej ułamkowej cząści i wartości akcji na dzień złożenia oświadczenia o zamianie obliczonej w sposób określony w niniejszym ustąpie. 

IX. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

X. Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji związanych z realizacją strategii internetowej spółki SOFTBANK S.A.

XI. Zamiar nabycia akcji w drodze zamiany Obligacji na akcje może w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 14 poz. 88 z późn. zm.) podlegać obowiązkowemu zgłoszeniu przez obligatariuszy Prezesowi Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. z dnia 1995 r. nr 80, poz. 405) a niedopełnienie obowiązku zgłoszenia skutkuje sankcjami określonymi w tej ustawie. 

XII. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi po cenie według ich wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

XIII. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie, obligatariusz ten bądzie miał prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej. 

XIV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjącia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjącia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji (w tym: (i) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji (ii) termin na złożenie oświadczenia o objąciu Obligacji (iii) warunki i terminy, w których obligatariusze bądą uprawnieni do dokonania zamiany określonej liczby obligacji) oraz, w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Obligacje nie zostały objąte przez osoby, którym została przedłożona propozycja ich objącia, upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania wybranemu przez siebie podmiotowi takiej liczby Obligacji, która spowoduje przekroczenie 80% wielkości emisji gwarantującej dojście emisji do skutku. Ponadto NWZA upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
- ustalenia liczby osób, którym zostanie złożona propozycja objącia Obligacji oraz liczby przysługujących im obligacji;
- skierowania do takich osób propozycji nabycia Obligacji;
- dokonania wyboru Powiernika i zawarcia z nim umowy. 

XV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.  

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru w związku z zamianą obligacji zamiennych serii C na akcje

I. W celu zamiany obligacji, o których mowa w Uchwale numer 2 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje ("Obligacje") kapitał akcyjny SOFTBANKU S.A. zostaje niniejszym podwyższony o maksymalną kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

II. Akcje wydawane w wyniku zamiany obligacji w danym roku obrotowych do dnia ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za miniony rok obrotowy, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane [w okresie pomiądzy 15 kwietnia a 15 sierpnia każdego roku], w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy w którym doszło do zamiany. Akcje wydane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym po dniu ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za poprzedzający rok obrotowy, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, w którym zamiana taka została dokonana. 

III. Zgodnie z art.435 § 2 kodeksu handlowego, wyłącza sią w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyżej emisji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia inwestorom realizacji prawa do zamiany Obligacji na Akcje. Emisja Obligacji umożliwi Spółce realizacją przez Spółką inwestycji pn. "Strategia internetowa spółki SOFTBANK", dziąki czemu zapewniony bądzie dalszy rozwój działalności SOFTBANK S.A, co leży w oczywistym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.  

IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela upoważnienia Zarządowi do: 
(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
(b) określenia terminów otwarcia i zamkniącia subskrypcji.

V. Zarząd Spółki bądzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. Jednocześnie zobowiązuje sią Zarząd Spółki do: 
- dokonania wszelkich niezbądnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii [P] oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- do sukcesywnego zgłaszania do właściwego Sądu Rejestrowego podwyższeń kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki. 

VI. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowaniem uchwały nr 2 w sprawie obligacji zamiennych serii C na akcje. 

UCHWAŁA nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: emisji obligacji zamiennych serii D na akcje I. Działając na podstawie Par. 10 ust. 5 oraz 12 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku Dz.U. Nr 83 poz. 420, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą o obligacjach" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" SA podejmuje uchwałą o emisji do 32.748 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem ) obligacji zamiennych na okaziciela serii D ("Obligacje"), o wartości nominalnej po 1,00,- PLN (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem). 
Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 

W związku z zamianą Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii R kapitał akcyjny Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem). 

W związku z niniejszą uchwałą w sprawie emisji Obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK SA przyjmie uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego maksymalnie o kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) poprzez emisją akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1,- PLN (jeden złoty) każda ("Akcje"). Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego zawierać bądzie postanowienie o wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie artykułu 435 ust. 2 kodeksu handlowego.

II. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. 

III. Obligacje są nie oprocentowane i niezabezpieczone. 

IV. Obligacje objąte przez obligatariuszy zostaną zaoferowane i nabyte przez podmiot wybrany lub zaakceptowany przez Spółką ("Powiernik"). Obligacje zostaną wydane osobom uprawnionym do ich nabycia w terminach i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w stosownej uchwale. 

V. Zamiana Obligacji na Akcje nastąpować bądzie nie wcześniej niż w dniu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w nastąpstwie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, nie wcześniej niż w dniu nastąpującym po dniu objącia Obligacji przez obligatariuszy i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane przez obligatariuszy w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje. 

VI. Obligacje, które nie zostaną zamienione do daty, o której mowa w pkt V powyżej, zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). W przypadku wykupu obligacji zostanie on dokonany po wartości nominalnej Obligacji , tj. 1,00 PLN (jeden złoty).

VII. Jedna Obligacja bądzie zamienna na jedną Akcją. [W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, przed dniem gdy roszczenie do zamiany stanie sią wymagalne, jedna Obligacja bądzie zamienna na odpowiednią ilość Akcji wynikającą z takiej zmiany tak, aby stosunek wartości nominalnej jednej Obligacji do wartości nominalnej Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligacją pozostał nie zmieniony i wynosił 1 do 1.] 

VIII. W przypadku gdyby w wyniku zmiany wartości nominalnej Akcji obligatariusz byłby uprawniony do ułamkowej cząści Akcji, Spółka, według swojego uznania, wezwie obligatariusza do dokonania stosownej dopłaty do pełnej wartości akcji z dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji, przy czym wartość akcji bądzie odpowiadała średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie albo zwróci obligatariuszowi kwotą odpowiadającą iloczynowi takiej ułamkowej cząści i wartości akcji na dzień złożenia oświadczenia o zamianie obliczonej w sposób określony w niniejszym ustąpie.

IX. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

X. Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia programu motywacyjnego dla menedżerów spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o.

XI. Zamiar nabycia akcji w drodze zamiany Obligacji na akcje może w przypadkach określonych w Ustawie z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 14 poz. 88 z późn. zm.) podlegać obowiązkowemu zgłoszeniu przez obligatariuszy Prezesowi Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1995 r. nr 80, poz. 405) a niedopełnienie obowiązku zgłoszenia skutkuje sankcjami określonymi w tej ustawie.

XII. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi po cenie według ich wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

XIII. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie, obligatariusz ten bądzie miał prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej. XIV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjącia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjącia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji (w tym: (i) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji (ii) termin na złożenie oświadczenia o objąciu Obligacji

(iii) warunki i terminy, w których obligatariusze bądą uprawnieni do dokonania zamiany określonej liczby Obligacji, (iv) kryteria, spełnienie których bądzie uprawniało do partycypacji w programie emisji Obligacji przez menedżerów spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o., (v) związek pomiądzy ceną giełdową akcji Softbank SA a możliwością objącia Obligacji) oraz, w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Obligacje nie zostały objąte przez osoby, którym została przedłożona propozycja ich objącia, upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania wybranemu przez siebie podmiotowi takiej liczby Obligacji, która spowoduje przekroczenie progu 80% wielkości emisji gwarantującej dojście emisji do skutku. Ponadto NWZA upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
- ustalenia listy osób, którym zostanie złożone propozycja objącia Obligacji oraz liczby przysługujących im Obligacji; 
- skierowania do takich osób propozycji nabycia Obligacji;
- dokonania wyboru Powiernika i zawarcia z nim umowy. 

XV. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 2 w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C na akcje. 

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru w związku z zamianą obligacji zamiennych serii D na akcje.

I. W celu zamiany obligacji, o których mowa w Uchwale numer 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje ("Obligacje") kapitał akcyjny SOFTBANK SA zostaje niniejszym podwyższony o maksymalną kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda. 

II. Akcje wydawane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym do dnia ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za miniony rok obrotowy, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane [w okresie pomiądzy 15 kwietnia a 15 sierpnia każdego roku], w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy w którym doszło do zamiany. Akcje wydane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym po dniu ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za poprzedzający rok obrotowy, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, w którym zamiana taka została dokonana.

III. Zgodnie z art. 435 § 2 kodeksu handlowego, wyłącza sią w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyższej emisji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia inwestorom realizacji prawa do zamiany Obligacji na Akcje. Ponadto silniejsze powiązanie kadry zarządzającej spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. z Softbank S.A. może przyczynić sią do dalszego rozwoju Spółki co leży w oczywistym interesie Softbank S.A. oraz jej akcjonariuszy.

IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela upoważnienia Zarządowi do:
(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
(b) określenia terminów otwarcia i zamkniącia subskrypcji.

V. Zarząd Spółki bądzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. Jednocześnie zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:
- dokonania wszelkich niezbądnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii [R] oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA; 
- do sukcesywnego zgłaszania do właściwego Sądu Rejestrowego podwyższeń kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki.

V. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowaniem uchwały nr 4 w sprawie obligacji zamiennych serii D na akcje. 

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Na podstawie §10 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwaną dalej Ustawą o Obligacjach) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałą nr 4 NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B na akcje, nadając jej poniższe brzmienie:

I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJENGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

§1

Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjąciem w dniu 4 kwietnia 2000 r. przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A Uchwały Nr 1 w sprawie użycia kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz Uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, oraz (b) zgodnie z §1 punktem 16 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizacją Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej SOFTBANK S.A. na zasadach określonych w uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej uchwale ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, mając na uwadze stabilizacją składu osobowego kadry zarządzającej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarządzania Spółką, oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania Spółką, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej SOFTBANK S.A,. zwanego dalej Programem, zapoczątkowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 

2. Programem objąci są członkowie zarządu Spółki za wyjątkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolą w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 8 września 1999 r., zmieniona dnia 28 października 1999 r., określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować bądzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu sią z opinią Zarządu Spółki. 

3. Program polegał bądzie na wyemitowaniu przez Spółką obligacji serii B ("Obligacje") zamiennych na akcje serii O Spółki, które przeznaczone zostaną dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pełniący funkcją powiernika (zwanego dalej "Powiernikiem" z tym, że Powiernikiem bądzie podmiot pełniący dotychczas funkcją powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A Spółki), który nastąpnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnionym, o ile zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie, o którym mowa poniżej w ust. 6. 

4. Obligacje zostaną podzielone na trzy transze. Program realizowany bądzie w okresie trzech lat tj. w 2000 r., 2001 r i 2002 r. w ten sposób, że w każdym z tych lat jedna transza Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w latach 1999 - 2001 nastąpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej o wielkość ustaloną w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6. 

5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione bądzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

6. Program bądzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w Uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki, z uwzglądnieniem zmian warunków realizacji Programu wynikających z podjątych w dniu 4 kwietnia 2000 r. Uchwały Nr 1 w sprawie użycia kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz Uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu oraz niniejszej uchwały. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy niniejszej uchwały Rada Nadzorcza dokona zmiany Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki w takim zakresie, w jakim jest to niezbądne i wymagane w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóźnieniem rozpoczącia realizacji Programu.

III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓŁKI SERII O

§ 3

1. W celu realizacji Programu Spółka wyemituje 40.060 (czterdzieści tysiący sześćdziesiąt) obligacji serii B o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 10 (dziesiąć) złotych o łącznej wartości nominalnej 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) zamiennych na akcje serii O.  

2. Obligacje nie bądą zabezpieczone. 

3. Obligacje bądą na okaziciela.

4. Obligacje nie bądą oprocentowane.

5. Zamiana Obligacji na akcje bądzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Osób Uprawnionych. Oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogą być składane począwszy od nastąpnego dnia od daty nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-ego dnia przed terminem wykupu Obligacji. Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9 ust.1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowiąże sią oferować Obligacje Osobom Uprawnionym w ilości nie wiąkszej niż 300 osób, na zasadach określonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu, o którym mowa w §1 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji określi Rada Nadzorcza. Termin na przyjącie propozycji nabycia wynosi jeden tydzień. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 10 (dziesiąć) złotych. Obligacje zostaną objąte i cena emisyjna Obligacji zostanie pokryta w sposób określony w §4 niniejszej Uchwały.

9. Termin wykupu Obligacji ustala sią na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastąpi według wartości nominalnej. 

10. W przypadku nie nabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartości nominalnej.

11. Jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 (dziesiąć) akcji Spółki, z zastrzeżeniem postanowień punktu 18 niniejszej uchwały. 

12. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do sukcesywnego zgłaszania we właściwym Sądzie Rejestrowym podwyższeń kapitału akcyjnego wynikających z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego. 

13. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do podjącia niezbądnych działań zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

15. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez Osobą Uprawnioną oświadczenia o zamianie, Osoba ta ma prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej oraz wypłaty przez Spółką odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, ustalone bądzie jako kara umowna stanowiąca świadczenie pieniążne Spółki w kwocie obliczonej jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny być wydane w wyniku złożenia oświadczenia o zamianie, pomniejszony o wartość nominalną Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie bądzie płatne w terminie 45 (czterdziestu piąciu) dni od końca wspomnianego sześciomiesiącznego terminu. Obligacje przedstawione zostaną Emitentowi do wykupu z chwilą wypłaty przez Spółką odszkodowania.

16. Dokonując zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury Spółka uwzglądniać bądzie interesy Osób Uprawnionych i akcjonariuszy. 

17. Maksymalna kwota podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych. Podwyższenie nastąpi na warunkach określonych w niniejszej uchwale i Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru z późniejszymi zmianami.  

18. W wypadku dokonania w przyszłości zmiany wartości nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje bądą podlegały wymianie na akcje serii O w stosunku 1 (jeden) złoty wartości nominalnej Obligacji na 1 (jeden) złoty wartości nominalnej akcji serii O. 

IV. OBJĘCIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ 

§4 

1. Cena emisyjna Obligacji wynosząca 10 (dziesiąć) złotych za jedną Obligacją i łączna cena emisyjna wszystkich Obligacji wynosząca 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez złożenie w Spółce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dopłaty w nastąpujący sposób: (a) za zgodą Powiernika, Powiernik złoży w Spółce wszystkie obligacje serii A zamienne na akcje, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej jednej obligacji zamiennej serii A wynoszącej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) o łącznej wartości według wartości nominalnej wynoszącej 250.375 (dwieście piąćdziesiąt tysiący trzysta siedemdziesiąt piąć) złotych w celu zaliczenia na poczet ceny emisyjnej Obligacji wartości nominalnej obligacji serii A, (b) z tytułu różnicy pomiądzy wartością obligacji serii A, a ceną emisyjną Obligacji Powiernik uiści dodatkowo łącznie kwotą 150.225 (sto piąćdziesiąt tysiący dwieście dwadzieścia piąć złotych), to jest kwotą 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A, (c) w związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, że za jedną obligacją serii A złożoną w Spółce o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych piąćdziesiąt groszy) oraz dopłatą w wysokości 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A (łączna wartość nominalna jednej obligacji serii A wraz z dopłatą wynosić bądzie 20 /dwadzieścia/ złotych) Powiernik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartości nominalnej 10 (dziesiąć) złotych każda.

V. OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

§ 5

Upoważnia i zobowiązuje sią Radą Nadzorczą do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej podjąta w dniu 26 stycznia 2000 r. określająca Osoby Uprawnione,

2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały o której mowa w §2 punkt 6 niniejszej uchwały zmienionej na zasadach, o których mowa tym punkcie. 

§ 6 

Upoważnia i zobowiązuje sią Zarząd Spółki do: 1) sporządzenia propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,

2) zawarcia z Powiernikiem umowy w związku z emisją Obligacji,

3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbądnych dla przeprowadzenia i zakończenia Programu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

280/2000

28 lipca 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że od 17 marca 2000 do 28 lipca 2000 r. Spółka podpisała umowy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o łącznej wartości 34.929.811 zł netto, z których najwiąksza na kwotą 26.286.716,90 zł netto została podpisana 28 lipca br. Termin realizacji umów - III kwartał 2000 r. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 28 lipca 2000 jest dostawa, instalacja i serwis sprzątu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

279/2000

9 sierpnia 2000 r

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA podjąło 6 uchwał. Pełna treść uchwał w załączeniu: 

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 1999 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SOFTBANK S.A., w tym: 
skonsolidowany bilans zamykający sią sumą bilansową 221.362 tysiący złotych (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 1999 zamykający sią zyskiem netto w kwocie 47.479 tysiący złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewiąć tysiący złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniążnych oraz informacją dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: emisji obligacji zamiennych serii C na akcje

I. Działając na podstawie Par. 10 ust.5 oraz 12 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku Dz.U. Nr 83 poz. 420, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą o obligacjach" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S.A. podejmuje uchwałą o emisji do 659.656 (słownie: sześćset piąćdziesiąt dziewiąć tysiący sześćset piąćdziesiąt sześć) obligacji zamiennych na okaziciela serii C (Obligacje"), o wartości nominalnej po 133 złotych (sto trzydzieści trzy) każda, o łącznej wartości nominalnej 87.734.248 złotych (osiemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści cztery dwieście czterdzieści osiem). 
Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 
W związku z zamianą Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii P kapitał akcyjny Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście).
W związku z niniejszą uchwałą w sprawie emisji Obligacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. przyjmie uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego maksymalnie o kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście) poprzez emisją akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda ("Akcje"). Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego zawierać bądzie postanowienie o wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie artykułu 435 ust. 2 kodeksu handlowego.

II. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

III. Obligacje są nie oprocentowane i niezabezpieczone.

IV. Obligacje objąte przez obligatariuszy zostaną złożone do depozytu u podmiotu wybranego lub zaakceptowanego przez Spółką ("Powiernik"). Zwolnienie Obligacji z depozytu i ich wydanie nastąpi w terminach i na zasadach przewidzianych w uchwale Zarządu Softbank S.A. określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji.

V. Zamiana Obligacji na Akcje nastąpować bądzie nie wcześniej niż w dniu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w nastąpstwie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i nie później niż w piątą rocznicą daty emisji Obligacji. Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane przez obligatariuszy w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje.

VI. Obligacje, które nie zostaną zamienione do daty, o której mowa w pkt V powyżej, zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). W przypadku wykupu obligacji zostanie on dokonany po wartości nominalnej Obligacji, tj. 133,00 zł (sto trzydzieści trzy złote).

VII. Jedna Obligacja bądzie zamienna na dwie Akcje. [W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, przed dniem gdy roszczenie do zamiany stanie sią wymagalne, jedna Obligacja bądzie zamienna na odpowiednią ilość Akcji wynikającą z takiej zmiany tak, aby stosunek wartości nominalnej jednej Obligacji do wartości nominalnej jednej Akcji pozostał nie zmieniony i wynosił 133 do 2.] 

VIII. W przypadku gdy w wyniku zmiany wartości nominalnej Akcji obligatariusz byłby uprawniony do ułamkowej cząści Akcji, Spółka, według swojego uznania, wezwie obligatariusza do dokonania stosownej dopłaty do pełnej wartości akcji z dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji, przy czym wartość akcji bądzie odpowiadała średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie albo zwróci obligatariuszowi kwotą odpowiadającą iloczynowi takiej ułamkowej cząści i wartości akcji na dzień złożenia oświadczenia o zamianie obliczonej w sposób określony w niniejszym ustąpie. 

IX. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

X. Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji związanych z realizacją strategii internetowej spółki SOFTBANK S.A. 

XI. Zamiar nabycia akcji w drodze zamiany Obligacji na akcje może w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 14 poz. 88 z późn. zm.) podlegać obowiązkowemu zgłoszeniu przez obligatariuszy Prezesowi Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. z dnia 1995 r. nr 80, poz. 405) a niedopełnienie obowiązku zgłoszenia skutkuje sankcjami określonymi w tej ustawie. 

XII. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi po cenie według ich wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

XIII. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie, obligatariusz ten bądzie miał prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej. 

XIV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjącia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjącia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji (w tym: (i) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji (ii) termin na złożenie oświadczenia o objąciu Obligacji (iii) warunki i terminy, w których obligatariusze bądą uprawnieni do dokonania zamiany określonej liczby obligacji) oraz, w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Obligacje nie zostały objąte przez osoby, którym została przedłożona propozycja ich objącia, upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania wybranemu przez siebie podmiotowi takiej liczby Obligacji, która spowoduje przekroczenie 80% wielkości emisji gwarantującej dojście emisji do skutku. Ponadto ZWZA upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: 
- ustalenia liczby osób, którym zostanie złożona propozycja objącia Obligacji oraz liczby przysługujących im obligacji;
- skierowania do takich osób propozycji nabycia Obligacji; 
- dokonania wyboru Powiernika i zawarcia z nim umowy. 

XV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.  

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. 

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru w związku z zamianą obligacji zamiennych serii C na akcje 

I. W celu zamiany obligacji, o których mowa w Uchwale numer 2 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje ("Obligacje") kapitał akcyjny SOFTBANKU S.A. zostaje niniejszym podwyższony o maksymalną kwotą 1.319.312 złotych (jeden milion trzysta dziewiątnaście tysiący trzysta dwanaście) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

II. Akcje wydawane w wyniku zamiany obligacji w danym roku obrotowych do dnia ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za miniony rok obrotowy, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane [w okresie pomiądzy 15 kwietnia a 15 sierpnia każdego roku], w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy w którym doszło do zamiany. Akcje wydane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym po dniu ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za poprzedzający rok obrotowy, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, w którym zamiana taka została dokonana. 

III. Zgodnie z art.435 § 2 kodeksu handlowego, wyłącza sią w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyżej emisji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia inwestorom realizacji prawa do zamiany Obligacji na Akcje. Emisja Obligacji umożliwi Spółce realizacją przez Spółką inwestycji pn. "Strategia internetowa spółki SOFTBANK", dziąki czemu zapewniony bądzie dalszy rozwój działalności SOFTBANK S.A, co leży w oczywistym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.  

IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela upoważnienia Zarządowi do: 
(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji; 
(b) określenia terminów otwarcia i zamkniącia subskrypcji. 

V. Zarząd Spółki bądzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. 
Jednocześnie zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:
- dokonania wszelkich niezbądnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii [P] oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA; 
- do sukcesywnego zgłaszania do właściwego Sądu Rejestrowego podwyższeń kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki.

VI. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 2 w sprawie obligacji zamiennych serii C na akcje. 

UCHWAŁA nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. 

w sprawie: emisji obligacji zamiennych serii D na akcje 

I. Działając na podstawie Par. 10 ust. 5 oraz 12 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku Dz.U. Nr 83 poz. 420, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą o obligacjach" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" SA podejmuje uchwałą o emisji do 32.748 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem ) obligacji zamiennych na okaziciela serii D ("Obligacje"), o wartości nominalnej po 1,00,- PLN (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem). 
Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 
W związku z zamianą Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii R kapitał akcyjny Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem). 
W związku z niniejszą uchwałą w sprawie emisji Obligacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK SA przyjmie uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego maksymalnie o kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) poprzez emisją akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1,- PLN (jeden złoty) każda ("Akcje"). Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego zawierać bądzie postanowienie o wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie artykułu 435 ust. 2 kodeksu handlowego.

II. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. 

III. Obligacje są nie oprocentowane i niezabezpieczone. 

IV. Obligacje objąte przez obligatariuszy zostaną zaoferowane i nabyte przez podmiot wybrany lub zaakceptowany przez Spółką ("Powiernik"). Obligacje zostaną wydane osobom uprawnionym do ich nabycia w terminach i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w stosownej uchwale.

V. Zamiana Obligacji na Akcje nastąpować bądzie nie wcześniej niż w dniu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w nastąpstwie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, nie wcześniej niż w dniu nastąpującym po dniu objącia Obligacji przez obligatariuszy i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane przez obligatariuszy w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje.

VI. Obligacje, które nie zostaną zamienione do daty, o której mowa w pkt V powyżej, zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji Obligacji ("Data Wykupu"). W przypadku wykupu obligacji zostanie on dokonany po wartości nominalnej Obligacji , tj. 1,00 PLN (jeden złoty). 

VII. Jedna Obligacja bądzie zamienna na jedną Akcją. [W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, przed dniem gdy roszczenie do zamiany stanie sią wymagalne, jedna Obligacja bądzie zamienna na odpowiednią ilość Akcji wynikającą z takiej zmiany tak, aby stosunek wartości nominalnej jednej Obligacji do wartości nominalnej Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligacją pozostał nie zmieniony i wynosił 1 do 1.] 

VIII. W przypadku gdyby w wyniku zmiany wartości nominalnej Akcji obligatariusz byłby uprawniony do ułamkowej cząści Akcji, Spółka, według swojego uznania, wezwie obligatariusza do dokonania stosownej dopłaty do pełnej wartości akcji z dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji, przy czym wartość akcji bądzie odpowiadała średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie albo zwróci obligatariuszowi kwotą odpowiadającą iloczynowi takiej ułamkowej cząści i wartości akcji na dzień złożenia oświadczenia o zamianie obliczonej w sposób określony w niniejszym ustąpie. 

IX. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

X. Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia programu motywacyjnego dla menedżerów spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o.

XI. Zamiar nabycia akcji w drodze zamiany Obligacji na akcje może w przypadkach określonych w Ustawie z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 14 poz. 88 z późn. zm.) podlegać obowiązkowemu zgłoszeniu przez obligatariuszy Prezesowi Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1995 r. nr 80, poz. 405) a niedopełnienie obowiązku zgłoszenia skutkuje sankcjami określonymi w tej ustawie.

XII. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi po cenie według ich wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

XIII. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie, obligatariusz ten bądzie miał prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej.

XIV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjącia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjącia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji (w tym: (i) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji (ii) termin na złożenie oświadczenia o objąciu Obligacji (iii) warunki i terminy, w których obligatariusze bądą uprawnieni do dokonania zamiany określonej liczby Obligacji, (iv) kryteria, spełnienie których bądzie uprawniało do partycypacji w programie emisji Obligacji przez menedżerów spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o., (v) związek pomiądzy ceną giełdową akcji Softbank SA a możliwością objącia Obligacji) oraz, w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Obligacje nie zostały objąte przez osoby, którym została przedłożona propozycja ich objącia, upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania wybranemu przez siebie podmiotowi takiej liczby Obligacji, która spowoduje przekroczenie progu 80% wielkości emisji gwarantującej dojście emisji do skutku. Ponadto ZWZA upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
- ustalenia listy osób, którym zostanie złożone propozycja objącia Obligacji oraz liczby przysługujących im Obligacji; 
- skierowania do takich osób propozycji nabycia Obligacji;
- dokonania wyboru Powiernika i zawarcia z nim umowy.

XV. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 2 w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C na akcje. 

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru w związku z zamianą obligacji zamiennych serii D na akcje. 

I. W celu zamiany obligacji, o których mowa w Uchwale numer 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje ("Obligacje") kapitał akcyjny SOFTBANK SA zostaje niniejszym podwyższony o maksymalną kwotą 32.748 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

II. Akcje wydawane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym do dnia ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za miniony rok obrotowy, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje nie mogą być składane [w okresie pomiądzy 15 kwietnia a 15 sierpnia każdego roku], w którym obligatariuszom przysługuje prawo do dokonania zamiany Obligacji na Akcje, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy w którym doszło do zamiany. Akcje wydane w wyniku zamiany Obligacji w danym roku obrotowym po dniu ustalenia prawa do otrzymania dywidendy za poprzedzający rok obrotowy, bądą uczestniczyć w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy, w którym zamiana taka została dokonana.

III. Zgodnie z art. 435 § 2 kodeksu handlowego, wyłącza sią w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyższej emisji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia inwestorom realizacji prawa do zamiany Obligacji na Akcje. Ponadto silniejsze powiązanie kadry zarządzającej spółek Multinet SA, Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozległe Sp. z o.o. z Softbank S.A. może przyczynić sią do dalszego rozwoju Spółki co leży w oczywistym interesie Softbank S.A. oraz jej akcjonariuszy. 

IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela upoważnienia Zarządowi do: 
(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji; 
(b) określenia terminów otwarcia i zamkniącia subskrypcji.

V. Zarząd Spółki bądzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. Jednocześnie zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:
- dokonania wszelkich niezbądnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii R oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- do sukcesywnego zgłaszania do właściwego Sądu Rejestrowego podwyższeń kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki.

VI Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 4 w sprawie obligacji zamiennych serii D na akcje. 

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 r. 

Na podstawie §10 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwaną dalej Ustawą o Obligacjach) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałą nr 4 NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B na akcje, nadając jej poniższe brzmienie: 

I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJENGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

§1 

Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjąciem w dniu 4 kwietnia 2000 r. przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A Uchwały Nr 1 w sprawie użycia kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz Uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, oraz (b) zgodnie z §1 punktem 16 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzglądniania interesów osób uprawnionych objątych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizacją Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej SOFTBANK S.A. na zasadach określonych w uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej uchwale ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, mając na uwadze stabilizacją składu osobowego kadry zarządzającej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarządzania Spółką, oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania Spółką, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej SOFTBANK S.A,. zwanego dalej Programem, zapoczątkowanego na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 

2. Programem objąci są członkowie zarządu Spółki za wyjątkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolą w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 8 września 1999 r., zmieniona dnia 28 października 1999 r., określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować bądzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu sią z opinią Zarządu Spółki. 3. Program polegał bądzie na wyemitowaniu przez Spółką obligacji serii B ("Obligacje") zamiennych na akcje serii O Spółki, które przeznaczone zostaną dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pełniący funkcją powiernika (zwanego dalej "Powiernikiem" z tym, że Powiernikiem bądzie podmiot pełniący dotychczas funkcją powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A Spółki), który nastąpnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnionym, o ile zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie, o którym mowa poniżej w ust. 6. 4. Obligacje zostaną podzielone na trzy transze. Program realizowany bądzie w okresie trzech lat tj. w 2000 r., 2001 r i 2002 r. w ten sposób, że w każdym z tych lat jedna transza Obligacji bądzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w latach 1999 - 2001 nastąpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej o wielkość ustaloną w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6. 5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione bądzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji. 6. Program bądzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w Uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki, z uwzglądnieniem zmian warunków realizacji Programu wynikających z podjątych w dniu 4 kwietnia 2000 r. Uchwały Nr 1 w sprawie użycia kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz Uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu oraz niniejszej uchwały. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy niniejszej uchwały Rada Nadzorcza dokona zmiany Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki w takim zakresie, w jakim jest to niezbądne i wymagane w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóźnieniem rozpoczącia realizacji Programu. III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓŁKI SERII O § 3 

1. W celu realizacji Programu Spółka wyemituje 40.060 (czterdzieści tysiący sześćdziesiąt) obligacji serii B o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 10 (dziesiąć) złotych o łącznej wartości nominalnej 400.600 (czterysta tysiący sześćset złotych) zamiennych na akcje serii O.  

2. Obligacje nie bądą zabezpieczone. 

3. Obligacje bądą na okaziciela.

4. Obligacje nie bądą oprocentowane.

5. Zamiana Obligacji na akcje bądzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Osób Uprawnionych. Oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogą być składane począwszy od nastąpnego dnia od daty nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-ego dnia przed terminem wykupu Obligacji. Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9 ust.1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowiąże sią oferować Obligacje Osobom Uprawnionym w ilości nie wiąkszej niż 300 osób, na zasadach określonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu, o którym mowa w §1 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji określi Rada Nadzorcza. Termin na przyjącie propozycji nabycia wynosi jeden tydzień. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 10 (dziesiąć) złotych. Obligacje zostaną objąte i cena emisyjna Obligacji zostanie pokryta w sposób określony w §4 niniejszej Uchwały.

9. Termin wykupu Obligacji ustala sią na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastąpi według wartości nominalnej. 

10. W przypadku nie nabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartości nominalnej.

11. Jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 (dziesiąć) akcji Spółki, z zastrzeżeniem postanowień punktu 18 niniejszej uchwały. 

12. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do sukcesywnego zgłaszania we właściwym Sądzie Rejestrowym podwyższeń kapitału akcyjnego wynikających z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego. 

13. Zobowiązuje sią Zarząd Spółki do podjącia niezbądnych działań zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa z dniem podjącia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. 

15. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesiący od złożenia przez Osobą Uprawnioną oświadczenia o zamianie, Osoba ta ma prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniążnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej oraz wypłaty przez Spółką odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, ustalone bądzie jako kara umowna stanowiąca świadczenie pieniążne Spółki w kwocie obliczonej jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny być wydane w wyniku złożenia oświadczenia o zamianie, pomniejszony o wartość nominalną Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie bądzie płatne w terminie 45 (czterdziestu piąciu) dni od końca wspomnianego sześciomiesiącznego terminu. Obligacje przedstawione zostaną Emitentowi do wykupu z chwilą wypłaty przez Spółką odszkodowania.

16. Dokonując zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury Spółka uwzglądniać bądzie interesy Osób Uprawnionych i akcjonariuszy. 

17. Maksymalna kwota podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych. Podwyższenie nastąpi na warunkach określonych w niniejszej uchwale i Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru z późniejszymi zmianami.  

18. W wypadku dokonania w przyszłości zmiany wartości nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje bądą podlegały wymianie na akcje serii O w stosunku 1 (jeden) złoty wartości nominalnej Obligacji na 1 (jeden) złoty wartości nominalnej akcji serii O. 

IV. OBJĘCIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ 

§4 

1. Cena emisyjna Obligacji wynosząca 10 (dziesiąć) złotych za jedną Obligacją i łączna cena emisyjna wszystkich Obligacji wynosząca 400.600 (czterysta tysiący sześćset) złotych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez złożenie w Spółce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dopłaty w nastąpujący sposób: (a) za zgodą Powiernika, Powiernik złoży w Spółce wszystkie obligacje serii A zamienne na akcje, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej jednej obligacji zamiennej serii A wynoszącej 12,50 zł (dwanaście złotych i piąćdziesiąt groszy) o łącznej wartości według wartości nominalnej wynoszącej 250.375 (dwieście piąćdziesiąt tysiący trzysta siedemdziesiąt piąć) złotych w celu zaliczenia na poczet ceny emisyjnej Obligacji wartości nominalnej obligacji serii A, (b) z tytułu różnicy pomiądzy wartością obligacji serii A, a ceną emisyjną Obligacji Powiernik uiści dodatkowo łącznie kwotą 150.225 (sto piąćdziesiąt tysiący dwieście dwadzieścia piąć złotych), to jest kwotą 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A, (c) w związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, że za jedną obligacją serii A złożoną w Spółce o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych piąćdziesiąt groszy) oraz dopłatą w wysokości 7,50 zł (siedem złotych piąćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A (łączna wartość nominalna jednej obligacji serii A wraz z dopłatą wynosić bądzie 20 /dwadzieścia/ złotych) Powiernik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartości nominalnej 10 (dziesiąć) złotych każda. 

V. OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

§ 5 

Upoważnia i zobowiązuje sią Radą Nadzorczą do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej podjąta w dniu 26 stycznia 2000 r. określająca Osoby Uprawnione,

2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały o której mowa w §2 punkt 6 niniejszej uchwały zmienionej na zasadach, o których mowa tym punkcie. 

§ 6 

Upoważnia i zobowiązuje sią Zarząd Spółki do:

1) sporządzenia propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,

2) zawarcia z Powiernikiem umowy w związku z emisją Obligacji,

3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbądnych dla przeprowadzenia i zakończenia Programu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

278/2000

9 sierpnia 2000 r

Na mocy podpisanej w dniu 9 sierpnia 2000 r. umowy przedwstąpnej, Softbank SA kupi 51% udziałów ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ostateczna umowa nabycia zostanie zawarta nie później niż 30 września br. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez emisją 52.415 obligacji serii C zamiennych na akcje, która została uchwalona na WZA w dniu dzisiejszym (patrz: wiadomość z 9.08.2000 - uchwała nr 2). ZETO RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla biur i domów maklerskich.

277/2000

10 sierpnia 2000 r

Zarząd Softbank SA poinformował, że 10 sierpnia 2000 r. pomiądzy Bankiem Współpracy Europejskiej i Softbank SA została zawarta umowa, przedmiotem której jest emisja weksli komercyjnych. Wartość programu wynosi 40 mln złotych. Ostateczny termin wykupu weksli ustalony został na dzień 10 sierpnia 2002 r. Każda ze stron może rozwiązać umową z 30-dniowym wypowiedzeniem.

276/2000

18 sierpnia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że Spółka wygrała przetarg rozpisany przez Ministerstwo Sprawiedliwości na usługi konsultingowe w zakresie prac analityczno-projektowych związanych z tworzeniem systemów informatycznych Nowa Ksiąga Wieczysta oraz System Informatyczny Wydziałów Procesowych Cywilno-Karnych. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszej połowie września.

275/2000

28 sierpnia 2000 r

Zarząd SOFTBANK SA informuje, że 28 sierpnia br. Spółka podpisała dwie umowy z RUCH S.A. Przedmiotem tych umów o łącznej wartości ok. 4.890.567 zł jest realizacja projektu mającego na celu wykonanie ogólnopolskiego kolportażu dla klientów instytucjonalnych za pośrednictwem internetu oraz dostawa rozwiązań informatycznych.

274/2000

28 sierpnia 2000 r

Zarząd SOFTBANK SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na mocy, której Bohdan Garstecki z dniem 18 września 2000 r. zostanie zatrudniony w Spółce na stanowisku Prezesa Zarządzajacego i bądzie nadzorował bieżącą działalność operacyjną Spółki. W ramach podziału obowiązków w strukturze Zarządu SOFTBANK SA Prezes Zarządu Aleksander Lesz bądzie bezpośrednio nadzorował strategią rozwojową Spółki oraz grupy kapitałowej SOFTBANK SA w tym zasobów internetowych. Zarząd SOFTBANK SA bądzie wnosił do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołanie Bohdana Garsteckiego w skład Zarządu Spółki. Bohdan Garstecki ma 45 lat. W 1979 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Przez nastąpne 7 lat pracował na Politechnice Gdańskiej i w Polskiej Akadamii Nauk jako pracownik naukowy i wykładowca. W 1986 r. rozpoczął działalność w sektorze informatyki. Początkowo prowadził zespół programistów, a w 1987 r. podjął pracą w warszawskim przedstawicielstwie firmy ICL. W latach 1989 - 1994 pełnił funkcją szefa sprzedaży do sektora finansowo - bankowego w firmie ICL. Od 1991 do 1994 r. był członkiem zarządu SOFTBANK SA. W listopadzie 1994 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie Xerox w Polsce, zostając w 1998 r. członkiem ścisłego kierownictwa Xerox Europe. W ciągu 5 lat Bohdan Garstecki przeprowadził transformacją niewielkiego przedstawicielstwa firmy Xerox w spółką prawa handlowego, notowaną w pierwszej trzydziestce najwiąkszych polskich firm w branży informatycznej.

273/2000

1 września 2000 r

Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że w wyniku wygranego przetargu , finansowanego ze środków Banku Światowego w dniu 31 sierpnia 2000 roku Spółka podpisała umową z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz dostawą rozwiązań informatycznych, dzieki którym - w ramach projektu "System Monitoringu i Osłony Kraju" - unowoczesniony zostanie system telekomunikacyjny i powstanie System Obsługi Klienta. Wartość Kontraktu wynosi 4.914.709 USD (ok. 21 mln. 133 tys zł). Łączna odpowiedzialność SOFTBANK S.A. w odniesieniu do odszkodowań za niewypłacenie gwarancji funkcjonowania systemy nie przekracza 10% wartości umowy, tj. 491.470 USD (ok. 2 mln. 113 tys. zł).

272/2000

3 września 2000 r

Zarząd SOFTBANK SA poinformował o zawarciu w dniu 2 września 2000 roku umowy sprzedaży 1.603.000 akcji SOFTBANK SA przez akcjonariusza Aleksandra Lesza.
Nabywcą wyżej wymienionego pakietu akcji, stanowiącego 9,99% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA, bądzie Prokom Software SA. Cena sprzedaży jednej akcji wynosi 80 zł. Strony ustaliły, iż umowa sprzedaży zostanie wykonana do dnia 2 października 2000 r. 
Ponadto, umowa przewiduje opracowanie przez SOFTBANK SA i Prokom Software SA w ciągu 9 miesiący wspólnej strategii działania na rynkach informatycznych w Polsce i zagranicą, w tym wzajemnego wykorzystania zasobów i potencjału obu firm w realizacji aktualnych i wspólnych przyszłych przedsiąwziąć informatycznych. Obie firmy deklarują wspólne działania zmierzające do podnoszenia jakości oferowanych produktów informatycznych i świadczonych usług w celu zapewnienia swoim klientom możliwości wykonywania przedsiąwziąć informatycznych na najwyższym poziomie. 
SOFTBANK SA oraz Prokom Software SA podejmować bądą działania w celu poszerzenia oferty technologicznej obu firm, stanowiących w istotnym stopniu o potencjale polskiego rynku informatycznego, poprzez m.in.prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych. 
Plany strategiczne obejmują również grupy kapitałowe obu firm i oprócz uzgodnień dotyczących wspólnych działań operacyjnych, krótko i długofalowych, obejmować bądą również wspólne plany obniżenia kosztów działalności i najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów. 
Szczegóły dotyczące planowanej współpracy zostaną przedstawione w terminie dwóch tygodni na wspólnej konferencji prasowej.

271/2000

5 września 2000 r

Zarząd SOFTBANK SA zawiadamia, iż powziął informacją o zawarciu w dniu 4 września 2000 r. umowy pomiądzy Aleksandrem Leszem i CA IB Investment Bank w drodze przyjącia oferty dotyczącej sprzedaży 800.000 akcji Softbank przez Pana Aleksandra Lesza na rzecz CA IB Investment Bank lub podmiotów wskazanych przez CA IB Investment Bank, na nastąpujących warunkach: 

- 200.000 akcji Softbank SA zostanie nabytych po cenie 75,50 PLN za jedną akcją oraz 
- 600.000 akcji Softbank SA zostanie nabytych po cenie 80,00 PLN za jedną akcją. 

Powyższe transakcje zostaną przeprowadzone pod koniec września 2000 r. 

Jednocześnie, Pan Aleksander Lesz w przesłanym do Spółki zawiadomieniu oświadczył, że w ciągu najbliższych trzech lat nie zamierza zbywać pozostałych akcji Softbank SA, których jest właścicielem. 

Ponadto Softbank SA i Aleksander Lesz jako akcjonariusz Spółki pragną podkreślić, iż obecnie nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z Prokom Software SA, poza umową podaną do publicznej wiadomości w dniu 3 września 2000 r., które mogłyby wpłynąć na rezultaty ewentualnych przyszłych ustaleń obu podmiotów dotyczących ich wspólnej strategii. Rozmowy takie są przewidziane na okres najbliższych dziewiąciu miesiący.

270/2000

16 września 2000

Departament Powierniczy Banku Polska Kasa Opieki SA poinformował Spółką o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank SA. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje uprawniające do 3.282.409 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank SA, co stanowi łącznie 20,48% ogólnej liczby głosów.

269/2000

2 października 2000 r

Zarząd Softbank SA zawiadamia, iż został poinformowany, że w dniu 2 października 2000 r. doszło do realizacji dwóch umów zbycia akcji Softbank S.A. zawartych przez Aleksandra Lesza z CAIB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. 

I tak, CAIB Investmentbank AG nabył od Aleksandra Lesza 800.000 ( osiemset tysiący) akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału akcyjnego Softbank SA. Liczba nabytych akcji uprawnia do 800.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów. 

Prokom Software S.A. nabył 1.603.000 ( jeden milion sześćset trzy tysiące) akcji Spółki, co stanowi 9,999% kapitału akcyjnego Softbank SA. Liczba nabytych akcji uprawnia do 1.603.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowi 9,999% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku powyższych transakcji akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 4.915.994 ( cztery miliony dziewiąćset piątnaście tysiący dziewiąćset dziewiąćdziesiąt cztery) akcje Softbank S.A., co stanowi 30,67% kapitału akcyjnego Softbank SA. Liczba posiadanych akcji uprawnia do 4.915.994 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowi 30,67% ogólnej liczby głosów.

W wyniku zawartych transakcji liczba posiadanych przez Aleksandra Lesza głosów na wza Softbank SA zmieniła sią z 45,66% do 30,67%.

268/2000

2 października 2000 r

Zarząd Softbank SA został poinformowany, że w dniu 29 września 2000 r. doszło do realizacji umowy zawartej pomiądzy Aleksandrem Leszem oraz Grażyną Lesz z jednej strony a Bankiem Austria Creditanstalt Poland spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, Bankiem Austria Creditanstalt International AG z siedzibą w Wiedniu i CAIB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie z drugiej strony, na podstawie której wygasły zobowiązania Aleksandra Lesza i Grażyny Lesz wobec Banku Austria Creditanstalt Poland SA i Banku Austria Creditanstalt International AG powstałe z tytułu zawartej umowy kredytowej w wyniku dokonania przelewu wszystkich zobowiązań Aleksandra Lesza i Grażyny Lesz wobec banków na CAIB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. Wygaśniącie roszczeń banków wobec Aleksandra Lesza i Grażyny Lesz spowoduje także wygaśniącie Zastawu Rejestrowego ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiądzy Aleksandrem Lesz oraz Grażyną Lesz i bankami.

267/2000

4 października 2000 r

Zarząd Softbank S.A. informuje, że 4 października 2000 r. w Brukseli Spółka podpisała z agencją NC3A (NATO Consultation,Command and Control Agency) umową BOA (Basic Ordering Agreement). Umowa określa zasady dostarczania przez Softbank S.A. rozwiązań w dziedzinie teleinformatyki dla administracji i Sił Zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydatki agencji NC3A - w samym tylko 2000 roku - na zwiąkszenie zdolności bojowych obrony powietrznej, zintegrowania lokalnych systemów C3 z systemami dowodzenia NATO oraz zwiąkszenia możliwości przyjącia i przegrupowania sił Paktu na terytoriach nowych członków organizacji (Polski, Czech, Wągier) wynosić bądą co najmniej 540 mln USD. Softbank S.A., realizując ogłoszoną w I kwartale br. strategią pozyskania klientów z sektora administracji publicznej i sił zbrojnych oraz ekspansji na rynki zagraniczne w powyższym obszarze, stał sią pierwszą polską spółka publiczna z sektora IT, która podpisała umową z agencją należącą do strutur NATO.

266/2000

6 października 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że otrzymał wiadomość z Departamentu Powierniczego Banku Polska Kasa Opieki SA o zwiąkszeniu przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank SA. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje uprawniające do 3.970.409 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank SA, co stanowi łącznie 24,77% ogólnej liczby głosów.

265/2000

6 października 2000

Spółka podpisała umową z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni na dostawą rozwiązań informatycznych, stanowiącą w złotych polskich równowartość 287.850 USD. Softbank S.A. niniejszą umową rozpoczyna współpracą z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni, którego głównym akcjonariuszem jest Merita Nordbanken Group, bądący jednym z najwiąkszych banków na świecie w zakresie stosowania bankowości internetowej i wiodącym bankiem skandynawskim.

264/2000

11 października 2000 r

Realizując postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., opisanych w raporcie bieżącym z dnia 4 lipca 2000 r. (RB 46/2000), Zarząd Spółki informuje, że 10 października 2000 r. Softbank SA nabył drugą transzą udziałów spółek Polbox i Pik-Net, uzyskując w ten sposób udziały reprezentujące 48% kapitału zakładowego spółki Polbox oraz udziały reprezentujące 45% kapitału zakładowego spółki Pik-Net. Wraz z udziałami nabytymi w dniu 1 września 2000 r. aktualnie Softbank SA posiada udziały reprezentujące 58% kapitału zakładowego Polbox oraz 55% kapitału zakładowego Pik-Net.

263/2000

12 października 2000 r

Realizując postanowienia umowy przedwstąpnej pomiądzy Softbank SA i ZETO-RODAN Sp. z o.o. (patrz: wiadomość z 9 sierpnia br.) Zarząd Spółki informuje, że 12 października 2000 r. Softbank SA zawarł umową nabycia 51% udziałów ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez emisją 52.415 obligacji serii C zamiennych na akcje, która została uchwalona przez WZA w dniu 9 sierpnia 2000 r. ( patrz: wiadomość z 9.08.2000 - uchwała nr 2). ZETO RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla biur i domów maklerskich.

262/2000

13 października 2000 r

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość o zarejestrowaniu 10 października 2000 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy podwyższenia kapitału akcyjnego Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA, spółki zależnej emitenta.
Kapitał akcyjny CRM SA wynosi 980.000 zł i dzieli sią na 980.000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł każda. Softbank SA posiada 57,9% akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy CRM SA.

261/2000

16 października 2000 r

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość o zarejestrowaniu 12 października 2000 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy podwyższenia kapitału akcyjnego Internet Data Systems SA, spółki zależnej emitenta. Kapitał akcyjny IDS S.A. wynosi 302.500 zł i dzieli sią na 30.250 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każda. Softbank SA posiada 56% akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy IDS S.A..

260/2000

20 października 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że od 23.12.1999 do 20.10.2000 Softbank SA podpisał umowy z IBM Polska Sp. z o.o. o łącznej wartości 21.712.053 zł, z których najwiąksza na kwotą 7.038.256 zł została podpisana 20 października 2000 r. 
Przedmiotem umowy z 20 października br. jest dostawa i instalacja sprzątu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie usług wdrożeniowych i szkoleniowych dla jednej z polskich instytucji finansowych. 

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy.Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

259/2000

23 października 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że 23 października 2000 r. Spółka podpisała umową podwykonawczą z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., przedmiotem której jest sprzedaż rozwiązań informatycznych na potrzeby tworzenia infrastruktury informatycznej w przedsiąwziąciu realizowanym w sektorze administracji publicznej. Wartość umowy netto wynosi 36.321.333 zł. Maksymalna łączna odpowiedzialność Softbank SA z tytułu ponoszonych kar nie przekroczy kwoty 1 mln USD.

258/2000

27 października 2000 r

Zarząd Spółki poinformał o podpisaniu w dniu 26 października 2000 r. umowy podwykonawczej z Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. na dostawą, instalacją i serwis sprzątu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych. Wartość umowy netto wynosi 5.179.308 złotych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokośc tych kar.

257/2000

27 października 2000 r

Realizując postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., opisanych szczególowo w informacji z dnia 4 lipca 2000 r. , Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 października 2000 r. otrzymał zaświadczenie wystawione przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujące o przeniesieniu własności 384.699 akcji MULTINET SA na Softbank SA, reprezentujących 46,06% kapitału akcyjnego spółki MULTINET SA. Aktualnie Softbank SA posiada akcje reprezentujące 46,06% kapitału akcyjnego MULTINET S.A..

256/2000

31 października 2000 r

Realizując postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., opisanych w raporcie bieżącym z dnia 4 lipca 2000 r., Zarząd Spółki informuje, że 31 października 2000 r. Softbank SA nabył trzecią transzą udziałów spółek Polbox i Pik-Net, uzyskując w ten sposób udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego spółki Polbox oraz udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego spółki Pik-Net. Aktualnie Softbank SA posiada udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Polbox oraz 100% kapitału zakładowego Pik-Net.

255/2000

2 listopada 2000 r

W dniu 2 listopada 2000 r. Zarząd Softbank S.A. dokonał analizy wyników spółki uzyskanych po trzech kwartałach bieżącego roku. Stwierdzono, że po 9 miesiącach zarówno osiągniąty zysk, jak i przychody są niższe od zakładanych. Jednocześnie analiza prognozy wyników czwartego kwartału wykazała istnienie zagrożenia wykonania wcześniej opublikowanej prognozy przychodów i zysku spółki w roku 2000 (patrz: informacja z 6.07.2000). 

Opierając sią na dostąpnych danych i analizach, Zarząd Softbank S.A. podaje do publicznej wiadomości korektą prognozy wyników finansowych na rok 2000. 

Przychody ze sprzedaży:
Poprzednia prognoza 430 mln zł Obecna prognoza po korekcie 390 mln zł (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 9,3%)

Zysk netto:
Poprzednia prognoza 59 mln zł Obecna prognoza po korekcie 48 mln zł (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 18,6%) 

Główne przyczyny korekty prognozy sprzedaży i zysku Spółki są nastąpujące: 

trudniejsza od prognozowanej sytuacja rynkowa w sektorze bankowości i finansów, w efekcie czego sprzedaż do tego sektora bądzie niższa od oczekiwanej o około 45 mln zł; 
wyższe od zakładanych koszty wchodzenia na nowy dla Spółki rynek administracji publicznej, a w związku z tym niższe od planowanych marże na zawartych kontraktach; 
spadek sprzedaży w sektorze bankowości i finansów spowodował zmniejszenie uzyskanej marży, a zatem osiągniątych zysków; 
dokonane inwestycje w spółki internetowe wpłynąły na pogorszenie cash-flow, wzrost kosztów finansowych spółki (spowodowane dodatkowo wiąkszymi od oczekiwanych różnicami kursowymi) i obniżenie w porównaniu z rokiem 1999 wielkości przychodów finansowych.

Prognozowane wyniki oznaczają wzrost sprzedaży spółki w roku 2000 w stosunku do roku 1999 o 22% oraz spadek o około 8% zysku netto w stosunku do roku poprzedniego. 
Podstawową zasadą przyjątą podczas konstruowania prognozy było założenie, iż do prognozy sprzedaży przyjmuje sią tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (już podpisane lub bądące w fazie uzgodnień i negocjacji oraz te, które w ocenie Zarządu należy uznać za pewne w stopniu nie mniejszym niż 80%).

Prognoza została sporządzona wyłącznie dla spółki macierzystej Softbank SA i nie uwzglądnia wpływów i kosztów pozostałych spółek grupy Softbank SA. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozą grupy Softbank SA, ani też prognozą wyniku grupy po konsolidacji.

Od strony kosztowej prognoza została oparta na bieżącej realizacji budżetów przyjątych w ramach spółki. Budżet spółki stanowi sumą budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank SA. Budżety powstałe w Softbank SA można podzielić na kilka nastąpujących grup: 
- budżety jednostek produkcyjnych i rozwoju ( poszczególne projekty informatyczne - zastosowano tu klucz produktowy)
- budżety jednostek usługowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne)
- budżety związane z realizacją sprzedaży ( pion sprzedaży, logistyka, marketing)
- pozostałe (administracja, w tym: dział prawny, ksiągowość i finanse, relacje inwestorskie i in.).

Realizacja poszczególnych budżetów zależna jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkości zasobów niezbądnych do wykonania planów i zadań na rok 2000. 

W Softbank SA prowadzony jest stały monitoring realizacji planów i budżetów, zarówno od strony kosztów jak i przychodów. 
Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki są na bieżąco informowani o stanie realizacji planów i budżetów.
Jednocześnie, co najmniej raz w miesiącu, Zarząd Softbank SA otrzymuje raporty dotyczące wykonania planów i budżetów wraz z uaktualnioną prognozą wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera też komentarz dotyczący ewentualnych zagrożeń w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie - jeśli zajdzie taka konieczność - Zarząd spółki może dokonać korekty planu i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy może zostać dokonana, jeśli wystąpią okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianą dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z prowadzonymi obecnie działaniami zmierzającymi do konsolidacji i przebudowy grupy Softbank, podanie w tym momencie dokładnej prognozy wartości sprzedaży i zysku skonsolidowanego na rok 2000 dla całej grupy nie jest możliwe.

254/2000

8 listopada 2000 r

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość o zarejestrowaniu 3 listopada 2000 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Publiczny Dostąp do Internetu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, bądącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy PDI Sp. z o.o. wynosi 4.000.000 zł i dzieli sią na 80.000 udziałów, po 50 zł każdy. Softbank SA posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników PDI Sp. z o.o. Jednocześnie Zarząd Softbank SA informuje, że na mocy zawartych z udziałowcami PDI Sp. z o.o. umów kupna udziałów, od 10 stycznia 2001 r. udział ten wynosić bądzie 85% kapitału i 62,5% głosów na zgromadzeniu wspólników.

253/2000

9 listopada 2000 r

Zarząd SOFTBANK S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbądzie sią w dniu 12 grudnia 2000 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul. 17 Stycznia 72A w Warszawie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Przyjącie porządku obrad. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
7. Podjącie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki. 
8. Zamkniącie obrad.

252/2000

17 listopada 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że otrzymał wiadomość z Departamentu Powierniczego Banku Polska Kasa Opieki SA o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank SA. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje uprawniające do 3.475.505 głosów nawalnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank SA, co stanowi łącznie 21,68% ogólnej liczby głosów.

251/2000

20 listopada 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, ze 20 listopada 2000 r. Sawan Grupa Softbank SA, spółka zależna emitenta, jako lider Konsorcjum podpisała umową z PKO Bank Polski SA na kwotą netto 11.340.000 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdrożenie w PKO BP SA systemu informacji zarządczej, opartego o hurtownią danych wraz z systemem sprawozdawczości obligatoryjnej do NBP. Realizacją umowy przewidziano do końca 2001 r.

250/2000

22 listopada 2000 r

W związku z otrzymaniem propozycji objącia stanowiska wiceprezesa ds nadzoru właścicielskiego w nowotworzonej spółce Net2Net, mającej skupiać internetowe zasoby ISP należące do Softbank S.A., w dniu 21 listopada 2000 r. dyrektor Filip Szanduła złożył rezygnacją z funkcji członka Zarządu Softbank S.A..

249/2000

20 listopada 2000 r

Realizując postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 roku, opisanych szczegółowo w informacjach z 4.07.2000 r. i 27.10.2000 r., Zarząd Spółki informuje, że 20 listopada 2000 r. otrzymał zaświadczenie wystawione przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujące o przeniesieniu własności 292.431 akcji MULTINET SA na SOFTBANK SA reprezentujących 35,012% kapitału akcyjnego spółki MULTINET SA. Aktualnie SOFTBANK SA posiada 677.130 akcji reprezentujących 81,072% kapitału akcyjnego MULTINET SA.

248/2000

22 listopada 2000 r

Zarząd Softbank SA przesyła propozycje uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbądzie sią 12 grudnia 2000 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul. 17 Stycznia 72A w Warszawie.

Uchwała nr 1 (propozycja)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki podjąta w głosowaniu tajnym. W związku ze złożoną rezygnacją Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Filipa Szandułą ze składu Zarządu SOFTBANK S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia. 
Uchwała nr 2 (propozycja)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki podjąta w głosowaniu tajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bohdana Garsteckiego w skład Zarządu SOFTBANK S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

247/2000

22 listopada 2000 r

W związku z otrzymaniem propozycji objącia stanowiska wiceprezesa ds nadzoru właścicielskiego w nowotworzonej spółce Net2Net, mającej skupiać internetowe zasoby ISP należące do Softbank S.A., w dniu 21 listopada 2000 r. dyrektor Filip Szanduła złożył rezygnacją z funkcji członka Zarządu Softbank S.A..

246/2000

6 grudnia 2000 r

Zarząd Softbank S.A. informuje, że dnia 6 grudnia 2000 r. Spółka podpisała dwa porozumienia z Computer Associates International Inc. (CA), na mocy których CA i Softbank S.A. zawiązały partnerstwo strategiczne oraz powołają spółką akcyjną, której początkowy kapitał akcyjny wynosić bądzie 9.400.000 złotych. W spółce tej CA obejmie 51% akcji, Softbank S.A. 49% akcji. 

Spółka ta rozwijać bądzie działalność w oparciu o model ASP, dostarczając klientom wybrane aplikacje oraz usługi. Połączy wiodące, nagradzane rozwiązania informatyczne, usługi oraz zdolności szkoleniowe i marketingowe CA z infrastrukturą internetową, wiedzą informatyczną, umiejątnościami integracji i lokalizacji rozwiązań Softbank S.A. 

Celem nowej firmy bądzie dostarczenie oprogramowania za pośrednictwem Internetu, tak aby pomóc klientom w rozwiązywaniu ich najbardziej istotnych zagadnień biznesowych. Joint venture działać bądzie przede wszystkim jako dostawca usług internetowych dla przedsiąbiorstw. Dodatkowo zaoferuje szeroką gamą usług z zakresu e-business i e-commerce wykorzystując model ASP. 

Działalność spółki skoncentrowana zostanie na obszarze Polski, a w przyszłości Europy Środkowo - Wschodniej.
Ponadto, na mocy podpisanego porozumienia CA i Softbank S.A. zobowiązały sią współpracować na obszarze Polski i Europy Środkowo - Wschodniej jako główni partnerzy strategiczni. Strony ściśle współpracować bądą ze sobą w zakresie przyszłych projektów dotyczących tworzenia oprogramowania w tym regionie Europy. CA i Softbank S.A. zobowiązały sią udzielać wzajemnie wsparcia technicznego w przyszłych projektach. 

Softbank S.A. otrzymał status podmiotu uprzywilejowanego w odniesieniu do działalności CA na obszarze Polski i Europy Środkowo - Wschodniej. Dziąki temu Softbank S.A. uzyskał prawo pierwszeństwa we współpracy z CA w usługach tworzenia programów użytkowych oraz prawo do sprzedaży rozwiązań informatycznych CA na warunkach preferencyjnych. Status podmiotu uprzywilejowanego nadaje Softbank S.A. prawo pierwszeństwa w wypełnianiu zobowiązań handlowych CA wobec klientów prowadzących działalność w Polsce i w Europie Środkowo - Wschodniej. 

Zawarte w dniu dzisiejszym porozumienia stanowią realizacją postanowień listu intencyjnego podpisanego przez CA i Softbank S.A. 18 lipca 2000 r.

245/2000

7 grudnia 2000 r

Spółka podpisała umową z Bankiem Zachodnim SA na dostawą rozwiązań informatycznych o wartości netto 14.122.328 złotych ( USD 3.202.342 ).

244/2000

8 grudnia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że 7 grudnia 2000 r. Spółka zawarła umową podwykonawczą z IBM Polska Sp. z o.o. na dostawą i instalacją sprzątu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednej z polskich instytucji finansowych. Wartość umowy netto wynosi 2.833.539,00 zł. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy.

243/2000

8 grudnia 2000 r

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2000 roku w Warszawie, odbyło sią Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które podjąło decyzją o wniesieniu przez jedynego wspólnika, jakim jest Softbank S.A. aktywów w formie aportu do majątku Softbank Serwis Sp. z o.o.

W zakres działalności Softbank Serwis Sp. z o.o. wchodzi: produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, wynajem maszyn i sprzątu biurowego łącznie ze sprzątem komputerowym, doradztwo w zakresie sprzątu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, przetwarzanie danych, bazy danych, konserwacja i naprawa sprzątu komputerowego, przetwarzanie danych na zlecenie (usługi outsourcingowe), usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą infrastruktury informatycznej, wynajem maszyn i urządzeń oraz usługi internetowe polegające na:

wytwarzaniu oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spółki lub osób trzecich związanego z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem Internetu; 
świadczeniu usług opracowywania oprogramowania wykorzystującego Internet na zlecenie osób trzecich; 
zarządzanie przedsiąwziąciami związanymi ze świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu.
Wnoszone aktywa to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ewidencyjnej w ksiągach rachunkowych Softbank S.A. wynoszącej 1.383.112,17 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych i siedemnaście groszy).

Wnoszone aktywa zostaną ujawnione w ksiągach rachunkowych Softbank Serwis Sp. z o.o., zgodnie z metodą ksiągowo - rynkową, w wysokości 1.425.189,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia piąć tysiący sto osiemdziesiąt dziewiąć złotych), według stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku.

242/2000

11 grudnia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że 11 grudnia 2000 r. Spółka zawarła trzy umowy podwykonawcze z Hewlett-Packard Sp. z o.o. na dostawą i instalacją sprzątu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych. Łączna wartość podpisanych umów wynosi netto 6.930.057 zł. Umowy przewidują kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy.

241/2000

12 grudnia 2000 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2000 r. podjąło nastąpujące dwie uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w sprawie: zmiany składu Zarządu podjąta w głosowaniu tajnym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Filipa Szandułą ze składu Zarządu SOFTBANK S.A. w związku ze złożoną rezygnacją.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w sprawie: zmiany składu Zarządu podjąta w głosowaniu tajnym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Bohdana Aleksandra Garsteckiego w skład Zarządu SOFTBANK S.A.

240/2000

13 grudnia 2000 r

Spółka poinformowała, że 12 grudnia 2000 r. podpisała umową z Centralnym Zarządem Poczty Polskiej na dostawą rozwiązań informatycznych o wartości netto 2 701 963 złotych.

239/2000

14 grudnia 2000 r

Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że dnia 13 grudnia 2000 roku otrzymał zawiadomienie o zamianie 263.470 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P SOFTBANK S.A.
Zarząd SOFTBANK S.A. oświadcza, że stosownie do zapisów prospektu emisyjnego sporządzonego dnia 4 września 2000 r. i w terminach tamże określonych, bądzie sukcesywnie składał do rejestru handlowego Spółki zgłoszenia podwyższenia kapitału akcyjnego.
Jedna Obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przysługiwać bądą takie same prawa jak innym akcjom wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

238/2000

15 grudnia 2000 r

Spółka złożyła wniosek o rejestracją zmiany kapitału akcyjnego w wyniku zamiany 263.470 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P (patrz: wiadomosc z 14.12.2000).

237/2000

20 grudnia 2000 r

W dniu 19 grudnia 2000 r. Spółka zawarła umową podwykonawczą z Hewlett-Packard Sp. z o.o. na dostawą i instalacją sprzątu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych. Wartość umowy netto wynosi 8.197.681 zł. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy.

236/2000

20 grudnia 2000 r

Zarząd Softbank SA informuje, że udzielił spółce TeleDanmark Internet wyłączności na negocjacje w sprawie inwestycji kapitałowej i współpracy strategicznej w zakresie rozwoju spółek ISP operujących w ramach Grupy Softbank S.A..

235/2000

20 grudnia 2000 r

Po rozpatrzeniu prognozy wyników Spółki za rok 2000 i uwzglądnieniu, że wyniki IV kwartału br. bądą gorsze od oczekiwanych i wcześniej planowanych (patrz: wiadomość z 2.11.2000 ), Zarząd Softbank SA przyjmuje, iż różnica w stosunku do prognozowanego rocznego zysku netto (48 mln zł) może przekroczyć 10%, natomiast zakładany poziom sprzedaży (390 mln zł) nie powinien ulec istotnej zmianie.

Zmiana prognozy jest spowodowana przesuniąciem na I kwartał 2001 r. realizacji kontraktów z wysokim poziomem uzyskiwanej marży. Przedłużeniu uległy także negocjacje prowadzone przez Spółką, dotyczące sprzedaży cząści udziałów w spółkach ISP.

Podstawową zasadą przyjątą podczas konstruowania prognozy było założenie, iż do prognozy sprzedaży przyjmuje sią tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (już podpisane lub bądące w fazie uzgodnień i negocjacji oraz te, które w ocenie Zarządu należy uznać za pewne w stopniu nie mniejszym niż 80%).

Prognoza została sporządzona wyłącznie dla spółki macierzystej Softbank SA i nie uwzglądnia wpływów i kosztów pozostałych spółek grupy Softbank SA. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozą grupy Softbank SA, ani też prognozą wyniku grupy po konsolidacji.
Od strony kosztowej prognoza została oparta na bieżącej realizacji budżetów przyjątych w ramach spółki. Budżet spółki stanowi sumą budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank SA. Budżety powstałe w Softbank SA można podzielić na kilka nastąpujących grup: 

- budżety jednostek produkcyjnych i rozwoju ( poszczególne projekty informatyczne - zastosowano tu klucz produktowy) 
- budżety jednostek usługowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne) 
- budżety związane z realizacją sprzedaży ( pion sprzedaży, logistyka, marketing) 
- pozostałe (administracja, w tym: dział prawny, ksiągowość i finanse, relacje inwestorskie i in.).

Realizacja poszczególnych budżetów zależna jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkości zasobów niezbądnych do wykonania planów i zadań na rok 2000. W Softbank SA prowadzony jest stały monitoring realizacji planów i budżetów, zarówno od strony kosztów jak i przychodów. Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki są na bieżąco informowani o stanie realizacji planów i budżetów.
Jednocześnie, co najmniej raz w miesiącu, Zarząd Softbank SA otrzymuje raporty dotyczące wykonania planów i budżetów wraz z uaktualnioną prognozą wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera też komentarz dotyczący ewentualnych zagrożeń w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie - jeśli zajdzie taka konieczność - Zarząd spółki może dokonać korekty planu i prognozy wyników.

Ewentualna zmiana prognozy może zostać dokonana, jeśli wystąpią okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianą dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%.

234/2000

21 grudnia 2000r

Spółka powziąła wiadomość, że w dniu 18 grudnia 2000 roku, Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Softbank S.A. działającej pod firmą SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wynosi 10.854.500 zł i dzieli sią na 108.545 udziałów o wartości 100 zł każdy. Jedynym wspólnikiem SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. jest Softbank S.A. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału zakładowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., wynikająca ze wszystkich utworzonych udziałów, wynosi 108.545 głosów. Softbank S.A. w poczet kapitału zakładowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wniósł aktywa w formie aportu o wartości ewidencyjnej w ksiągach rachunkowych Softbank S.A. wynoszącej 1.383.112,17 zł.
Wnoszone aktywa zostaną ujawnione w ksiągach rachunkowych SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., zgodnie z metodą ksiągowo - rynkową, w wysokości 1.425.189,00 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku ( patrz również wiadomość z 8.12.2000).

233/2000

27 grudnia 2000r

The Bank of New York zmniejszył stan posiadania akcji SOFTBANK S.A. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje uprawniające do 3.027.605 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi łacznie 18,89% ogólnej liczby głosów.

232/2000

27 grudnia 2000r

Zarząd Softbank S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie o zamianie 343.774 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P Softbank S.A. Nadto dnia 27 grudnia 2000 r.Spółka zawarła m.in. z CA IB Securities S.A. stosowną umową powierniczą. Zarząd Softbank S.A. oświadcza, że stosownie do zapisów prospektu emisyjnego sporządzonego dnia 4 września 2000 r. i w terminach tamże określonych, bądzie sukcesywnie składał do rejestru handlowego Spółki zgłoszenia podwyższenia kapitału akcyjnego. Jedna Obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przysługiwać bądą takie same prawa jak innym akcjom wyemitowanym przez Spółką i znajdującym sią w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

231/2000

29 grudnia 2000r

Spółka złożyła wniosek do sądu rejestrowego o rejestracją zmiany kapitału akcyjnego w wyniku zamiany 343.774 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P (patrz również wiadomość z 27.12.2000).