Regulatory Filings

1153/2002

Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Softbank SA przekazuje do wiadomości, zgodnie z uchwałą nr 68/962/2002 Rady Giełdy z dnia 20 listopada 2002 r., że po szczegółowym zapoznaniu się zarówno z treścią zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." jak i trybem ich wdrożenia, podjął uchwałę jednoznacznie popierającą ideę ładu korporacyjnego. W związku z powyższym, Spółka opublikuje w terminie do 1 lipca 2003 r. szczegółową deklarację. Pomimo, iż Softbank SA już dziś spełnia zdecydowaną większość z 48 punktów dokumentu, prowadzone będą jeszcze konsultacje z poszczególnymi organami Spółki w przypadku zagadnień, za które nie odpowiada Zarząd i wszędzie tam gdzie konieczne będzie doprowadzenie do pełnej zgodności z zasadami. Niezależnie od wprowadzonych administracyjnie dobrych praktyk, Softbank SA od początku istnienia w swojej działalności postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi zwyczajami w biznesie.

1152/2002

Przyjęcie w depozyt do KDPW akcji Softbank SA

Zarząd Softbank SA został poinformowany o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (uchwała KDPW z 27.12.2002) 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki Softbank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje te zostały oznaczone kodem PLSOFTB00040.

1150/2002

Rejestracja podwyższenia kapitału jednostki zależnej

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2002 r. powziął wiadomość o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Sawan Grupa Softbank S.A. w drodze emisji 1.725 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10 zł - to jest o kwotę 17.250 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Obecnie wysokość kapitału zakładowego Sawan Grupa Softbank S.A. wynosi 248.950 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 24.895 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych imiennych, które reprezentują 24.895 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów. Softbank SA posiada 14.895 (czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji Sawan Grupa Softbank S.A. co jest równoznaczne z 14.895 (czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 59,83% ogólnej liczby głosów.

1149/2002

Transakcja nabycia 9,99% akcji przez Prokom od A. Lesza

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 17 grudnia Prokom Software SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79 nabył od Aleksandra Lesza (patrz RB 76/2002 z 9 grudnia 2002 r.) 1.741.398 akcji Softbank SA, co stanowi 9,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu. 

W wyniku transakcji Prokom Software SA posiada 3.344.398 akcji Softbank SA, co stanowi 19,20% kapitału zakładowego i uprawnia do 19,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

W wyniku tejże transakcji Aleksander Lesz posiada obecnie 4.000.268 akcji Softbank SA, co stanowi 22,97% kapitału zakładowego i uprawnia do 22,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 17.413.992 zł i dzieli się na 17.413.992 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

1148/2002

Nabycie aktywów znacznej wartości - zakup firmy Wonlok

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2002 podpisał umowę pośredniczenia w nabyciu papierów wartościowych z CAIB Securities S.A. i NFI Hetman S.A. Na mocy tej umowy Softbank S.A. zobowiązał się odkupić od NFI "Hetman" S.A., za pośrednictwem CA IB Securities S.A., 892.500 akcji na okaziciela spółki "Wonlok" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do łącznie 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, za cenę równą sumie kwoty 25.707.990,70 zł powiększonej o odsetki w wysokości 8% rocznie za okres od dnia nabycia akcji przez NFI "Hetman" S.A. do dnia sprzedaży ww. akcji na rzecz Softbank S.A., oraz kwoty 800.000 złotych. Strony ustaliły, że termin realizacji transakcji nie będzie późniejszy niż 30 czerwca 2003 roku. 

Na Cenę Sprzedaży oprócz wskazanych powyżej odsetek składa się cena za akcje Spółki uiszczona przez NFI "Hetman" w wysokości 23.207.990,70 zł oraz 2.500.000,00 zł odstępnego zapłaconego na rzecz European Experts Association Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia. 

W celu realizacji przedmiotowej transakcji Softbank S.A. na mocy wspomnianej umowy złożył CA IB Securities S.A. działającemu w imieniu własnym, lecz na rzecz NFI "Hetman" nieodwołalną ofertę kupna wszystkich akcji Spółki. Zaś CA IB Securities S.A. działający w imieniu własnym, lecz na rzecz NFI "Hetman" złożyło Softbank S.A. nieodwołalną ofertę sprzedaży Akcji Spółki. 

Nie ma powiązań pomiędzy Softbank S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Softbank S.A. a NFI "Hetman" S.A. i jego osobami zarządzającymi. 

Zakup spółki Wonlok S.A. to element strategii umacniania pozycji i dalszej ekspansji Softbank S.A. na rynku IT w bankowości. Firma Wonlok S.A., obecna na rynku od 1989, jako producent systemu Eurobank On-line jest nie tylko partnerem strategicznym BGŻ S.A., ale posiada również 20% udział w rynku banków spółdzielczych. Biorąc pod uwagę dotychczasowy łączny udział w tym segmencie spółek Novum i Saba, Grupa Softbank staje się na tym rynku wiodącym integratorem. Suma bilansowa Wonlok S.A. wynosiła na dzień 31.12.2001 3,9 mln zł, spółka zanotowała w 2001 roku przychody sięgające 15 mln zł.

1147/2002

Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w związku ze ziszczeniem się w dniu 5 grudnia 2002 r. warunku umowy z TDC Internet A/S (patrz RB 72/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.) w dniu 12 grudnia 2002 r. została ostatecznie zamknięta transakcja sprzedaży udziałów Softbank S.A. w TDC Internet Polska SA (Umowa zbycia aktywów - RB 63/2002 z dnia 14 listopada 2002 r.). W wyniku zamknięcia transakcji, na konto Softbank S.A. wpłynęła w dniu dzisiejszym kwota 69,5 mln zł.

1146/2002

Znacząca umowa z ARiMR

W nawiązaniu do informacji o wygranym przetargu z dnia 22 listopada 2002 r. (patrz RB 64/2002), Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2002, pomiędzy Softbank S.A. i Softbank Serwis Sp. z o. o. z jednej strony oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z drugiej strony została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego (serwerów) wraz z oprogramowaniem systemowym i usługami na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Wartość netto umowy wynosi 55.688.948 zł, a czas jej realizacji wynosi do 8. tygodni od dnia podpisania umowy. Umowa przewiduje kary umowne, których obowiązek zapłaty może wynikać 1) ze zwłoki w wykonaniu części lub całości dostawy sprzętu lub nośników oprogramowania; 2) ze zwłoki w usunięciu wad sprzętu lub nośników oprogramowania.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tj. 12,6 mln zł.

1145/2002

Informacja od nabywcy obligacji zamiennych

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2002 r. powziął wiadomość, iż firma NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178 zakupiła w dniu 5 grudnia 2002 r. 3.200 obligacji zamiennych serii E wyemitowanych przez Softbank S.A., w stosunku do których w dniu 6 grudnia 2002 r. złożone zostało oświadczenie o zamianie na 3.200.000 akcji serii S (patrz RB 75/2002 z dn. 6 grudnia 2002 r.). Przed nabyciem ww. obligacji NIHONSWI AG nie posiadał akcji Softbank S.A. i w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w Softbank S.A. Akcje powstałe w wyniku zamiany obligacji, o których mowa powyżej stanowić będą 15,52% kapitału zakładowego Softbank S.A. i uprawniać będą do 3.200.000 głosów stanowiących 15,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (20.613.992 głosy).

1144/2002

Planowana transakcja sprzedaży akcji Softbank S.A.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że Spółka została poinformowana przez Aleksandra Lesza, iż otrzymał on w dniu 6 grudnia 2002 r. od Prokom Software S.A. oświadczenie o przyjęciu oferty na sprzedaż części akcji Softbank S.A. w ramach Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 r. (RB 57/2002). Planowana sprzedaż 1.741.398 akcji (9,99% ogólnej liczby akcji Softbank S.A.), należących do Aleksandra Lesza, których dotyczy oświadczenie powinna być zrealizowana w transakcji pakietowej w dniu 17 grudnia 2002 r. po cenie 12 zł za każdą akcję (średnia cena z 30 dni poprzedzających dzień złożenia oświadczenia, powiększona o premię kursową 20%).

1143/2002

Zamiana obligacji zamiennych serii E

Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że dnia 6 grudnia 2002 roku otrzymał oświadczenie o zamianie 3.200 obligacji zamiennych serii E na akcje serii S SOFTBANK S.A. Liczba akcji wydanych w zamian za obligacje wyniesie 3.200.000. 

Jedna obligacja serii E zamienna jest na 1000 akcji serii S. Akcjom tym przysługiwać będą takie same prawa jak innym akcjom wyemitowanym przez Spółkę i znajdującym się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dokonaniu zamiany kapitał zakładowy emitenta wynosić będzie 20.613.992 zł. Nowe akcje będą dawać prawo do 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na tym zgromadzeniu wyniesie 15,52%. Zamianie podlegają wszystkie wyemitowane obligacje serii E. 

Pozostałe wymagane przez prawo informacje dotyczące tej emisji zawarte są w prospekcie emisyjnym sporządzonym na dzień 27 września 2002 r.

1142/2002

Znacząca umowa

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2002 r. Spółka podpisała umowę podwykonawczą na kwotę netto 14.715.524 zł z Hewlett Packard Polska Sp. z o. o. na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu wysokodostępnego w jednej z polskich instytucji finansowych. 

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy oraz karę dodatkową w wysokości 50.000 zł w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Softbank. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Umowa została uznana za znacząca, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tj. 12,6 mln zł.

1141/2002

Emisja obligacji

Zarząd Softbank S.A. informuje, że dniu 5 grudnia 2002 roku Spółka dokonała emisji 3.200 obligacji zamiennych serii E o wartości 32 mln PLN.

1. Cel emisji obligacji - środki pozyskane z emisji obligacji Spółka zamierza przeznaczyć na cele inwestycyjne oraz restrukturyzację zadłużenia. 

2. Rodzaj obligacji - niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii E, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii S o stałym oprocentowaniu. 

3. Wielkość emisji - 32 mln PLN 

4. Wartość nominalna jednej obligacji - 10.000 zł każda 

Cena emisyjna - cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za obligacje jest równa średniej cenie rynkowej akcji Softbank obliczonej na podstawie kursów zamknięcia z 20 sesji na GPW bezpośrednio poprzedzających datę złożenia oświadczenia o zamianie obligacji, przy czym nie będzie wyższa niż 13 PLN za jedną akcję (cena konwersji). Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej, zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji. Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana obligatariuszowi. 

5. Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji 

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2005 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty w wysokości wartości nominalnej obligacji, powiększonej o premię w wysokości 4,44% wartości nominalnej obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu, obligatariuszom przysługiwać będzie kwota pieniężna w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, powiększonej o premię w wysokości 6,65 % wartości nominalnej obligacji oraz kwotę odsetek za niepełny okres odsetkowy liczoną według następującego wzoru:
Odsetki = 8% * 10.000 zł * LD/365, gdzie:
LD - liczba dni liczona od pierwszego dnia (łącznie z tym dniem) następującego po ostatniej dniu płatności odsetek, w której Emitent dokonał płatności odsetek, do dnia wcześniejszego wykupu obligacji (bez tego dnia). 
Obligacja będzie oprocentowana począwszy od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego według stopy 8% w skali roku liczonej od wartości nominalnej obligacji. 

6. Zabezpieczenie - obligacje nie są zabezpieczone 

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia 
Na koniec III kwartału 2002 roku Emitent posiadał zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 105 027 tys. zł. Przewidywania Emitenta pozwalają przypuszczać, iż w okresie trwania obligacji łączna kwota zadłużenia w relacji do kapitałów własnych Emitenta nie będzie się utrzymywać na poziomie wyższym niż 1,3 przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni. 

8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne 

Prawo do świadczenia niepieniężnego, polegającego na objęciu akcji może ulec przekształceniu na prawo do świadczenia pieniężnego, gdy zarząd Emitenta nie wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie akcji w liczbie wynikającej ze złożonych oświadczeń o zamianie obligacji w określonym czasie. Świadczenie pieniężne stanowić będzie iloczyn: (1) liczby akcji wynikającej z oświadczeń o zamianie obligacji, co do których zarząd Emitenta nie złożył w terminie wniosku o konwersję, oraz (2) średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Emitenta z kursów zamknięcia kolejnych 5 notowań na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień następujący 30 dni po dacie złożenia oświadczenia o zamianie obligacji, w następstwie którego akcje nie zostały objęte wnioskiem o konwersję. 

9. W przypadku, gdy dokonana została zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

10. Gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiłaby 20.613.992.

1140/2002

Spełnienie warunków umowy o zbyciu aktywów - TDC Internet Polska

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2002 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla TDC Internet Polska SA w dniu 29 listopada 2002 r. emisji akcji serii "J" oraz w dniu 3 grudnia 2002 r. emisji akcji serii "K" tej spółki, co stanowi ziszczenie się warunku umowy zbycia aktywów znacznej wartości - akcji TDC Internet Polska S.A. należących do Emitenta - z dnia 14 listopada 2002 r. (RB 63/2002).

1139/2002

Znaczące umowy

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2002 r. Spółka podpisała trzy umowy podwykonawcze na łączną kwotę netto 26.329.177 zł z IBM Polska Sp. z o.o. na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemów wysokodostępnych w jednej z polskich instytucji finansowych. 

Kazda z umów przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto poszczególnych umów oraz karę dodatkową w wysokości 50.000 zł w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Softbank. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. 

Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tj. 12,6 mln zł.

1138/2002

Dodatkowe odpisy aktualizacyjne

Zarząd Softbank SA informuje, że w związku z otrzymaniem ostatecznego raportu z przeglądu stanu majątkowego spółki Softbank SA podjął następujące decyzje mające na celu weryfikację wartości aktywów: 

Odpisy aktualizacyjne:
1. AWiM Mediabank SA - 2,8 mln zł
2. Softbank Serwis SA - 6,5 mln zł 
3. NetPower SA - 0,4 mln zł
4. pozostałe - 0,2 mln zł 

Łącznie wszystkie dokonane odpisy aktualizacyjne pomniejszą wynik netto Spółki o kwotę 9,9 mln zł, co zostanie odzwierciedlone w najbliższym raporcie okresowym. 

Jednocześnie podmiot prowadzący badanie uznał, że wartość godziwa następujących aktywów przewyższa ich obecną wartość księgową:
1. Sawan o 19,1 mln zł
2. Bezpieczeństwo.pl o 2,5 mln zł
3. Novum o 2,7 mln zł 

Podjęte decyzje są ostatnim etapem weryfikacji majątku przedstawionej w raporcie kwartalnym za III kwarał br.

1137/2002

NWZA 4.12.2002 - znaczni akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA, które odbyło się 4 grudnia 2002 r. 
                          

Akcjonariuszliczba akcji = liczba głosów
1. Aleksander Lesz 5.741.666 
2. The Bank of New York 360.416
3. Bank Zachodni WBK S.A. 862.250

1136/2002

NWZA 4.12.2002 - podjęte uchwały

Zarząd Softbank SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 grudnia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka") w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "SOFTBANK" S.A. następujące osoby: 
1. Ryszard Krauze
2. Alicja Kornasiewicz
3. Stanisław Janiszewski 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Softbank S.A. informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 3 grudnia 2002 r. rezygnacji przez wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. (patrz RB 66/2002 i RB 67/2002), na wniosek Zarządu zmianie uległ porządek obrad, gdyż pierwsza z projektowanych uchwał okazała się bezprzedmiotowa (patrz RB 65/2002). 

Informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Softbank S.A. 

Ryszard Krauze, lat 46
Prezes Zarządu Prokom Software SA. Wykształcenie wyższe - absolwent Politechniki Gdańskiej. Przewodniczący Rad Nadzorczych Koma SA w Katowicach, C. Urlich SA w Warszawie, Bioton Sp. z o.o. w Warszawie, Prokom Internet SA, The Polished Group SA. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wirtualna Polska SA w Gdańsku, Postdata SA w Bydgoszczy oraz Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy. Prezes Zarządu Klubu Tenisowego Arka Sp. z o.o. w Gdyni oraz Członek Zarządu IDT Sp. z o.o. w Gdyni, Polfruit Sp. z o.o. w Gdyni, Polinvest Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Sprawuje również funkcję honorowego Konsula Republiki Austrii. Jest udziałowcem firmy Prokom Software S.A. 

Alicja Kornasiewicz, lat 51
W listopadzie 2001 roku objęła funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. W CA IB od października 2000 jako Dyrektor Zarządzający; obecnie także Członek Zarządu CA IB Corporate Finance GmbH, odpowiedzialna za rynki kapitałowe w krajach Europy Śr. i Wsch. Poprzednio, od grudnia 1997 do lipca 2000 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie była odpowiedzialna za prywatyzację przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W latach 1993 - 1997 pracowała w EBOR, najpierw w Londynie jako senior banker, a następnie jako przedstawiciel na Polskę, zarządzała jednocześnie biurem w Warszawie. Wcześniej dyrektor angielskiej firmy audytorskiej Moore and Stephens. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego SGH w Warszawie. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów (od 1978 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. 

Stanisław Janiszewski, lat 57 Od lipca 1997 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Softbank S.A, wcześniej członek Rady Nadzorczej Softbank S.A. Absolwent Wydziału Historii London University. W latach 1967 - 1997 był zatrudniony w spółce Impexmetal S.A. na różnych stanowiskach - aktualnie zajmuje stanowisko kierownika Działu Metali Różnych. Działalność spółki Impexmetal S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Softbank S.A. W latach 1974 do 1980 i 1985 do 1990 roku był zatrudniony w spółce FGT and Metals Ltd. w Londynie. W 1996 roku ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A.

1135/2002

Rezygnacja osób nadzorujących

Zarząd Softbank S.A. został poinformowany, że z dniem 3 grudnia 2002 r. pan Marek Roman oraz pan Stanisław Janiszewski złożyli rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej Softbank S.A.

1134/2002

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Softbank S.A. został w dniu dzisiejszym poinformowany, że z dniem 3 grudnia 2002 r. pan Piotr Kotelnicki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Softbank S.A.

1133/2002

Informacja o wygranym przetargu

Zarząd Softbank S.A. w dniu 22 listopada powziął wiadomość, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała, jako najkorzystniejszą, ofertę konsorcjum firm Softbank S.A. oraz Softbank Serwis Sp. z o.o. w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego (serwerów) wraz z oprogramowaniem systemowym i usługami na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Wartość netto złożonej oferty wynosi 55 688 948 zł, a czas realizacji kontraktu do 8. tygodni od dnia podpisania umowy.

1132/2002

Zbycie aktywów znacznej wartości - Umowa z TDC Internet A/S

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 listopada br. pomiędzy Emitentem, TDC Internet A/S oraz TDC Internet Polska SA została zawarta umowa sprzedaży akcji i rozliczeń. Na mocy postanowień powyższej umowy Softbank SA zobowiązał się sprzedać, a TDC Internet A/S zobowiązał się kupić wszystkie akcje spółki TDC Internet SA posiadane przez Softbank w dniu zamknięcia transakcji, reprezentujące 49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TDC Internet Polska SA. Cenę sprzedaży ww. akcji Strony ustaliły na kwotę 64.217.864 złote. Zapłata ceny zostanie dokonana przelewem w dniu zamknięcia transakcji. Ponadto, w dniu zamknięcia transakcji TDC Internet Polska SA zobowiązał się zapłacić Softbank SA kwotę w wysokości 5.282.136 złotych stanowiącą sumę wszystkich wierzytelności przysługujących Emitentowi w stosunku do TDC Internet Polska SA. Z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku jakim jest zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy właściwy dla TDC Internet Polska SA emisji akcji serii "J" i "K", dzień zamknięcia transakcji został ustalony na 2 grudnia 2002 roku. W przypadku, gdyby zamknięcie transakcji nie nastąpiło do dnia 31 grudnia przedmiotowa umowa wygaśnie. TDC Internet A/S (spółka zależna od TDC A/S - duńskiego operatora) jest podmiotem dominującym (posiada 51% akcji) TDC Internet Polska SA. Emitent i TDC Internet A/S nie są podmiotami powiązanymi, za wyjątkiem Umowy Akcjonariuszy zawartej w dniu 13 lutego 2001 roku (raport bieżący 12/2001). Zbywane aktywa uznane zostały za znaczące, ponieważ stanowią ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta.

1132/2002

Zbycie aktywów znacznej wartości - Umowa z TDC Internet A/S

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 listopada br. pomiędzy Emitentem, TDC Internet A/S oraz TDC Internet Polska SA została zawarta umowa sprzedaży akcji i rozliczeń. Na mocy postanowień powyższej umowy Softbank SA zobowiązał się sprzedać, a TDC Internet A/S zobowiązał się kupić wszystkie akcje spółki TDC Internet SA posiadane przez Softbank w dniu zamknięcia transakcji, reprezentujące 49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TDC Internet Polska SA. Cenę sprzedaży ww. akcji Strony ustaliły na kwotę 64.217.864 złote. Zapłata ceny zostanie dokonana przelewem w dniu zamknięcia transakcji. Ponadto, w dniu zamknięcia transakcji TDC Internet Polska SA zobowiązał się zapłacić Softbank SA kwotę w wysokości 5.282.136 złotych stanowiącą sumę wszystkich wierzytelności przysługujących Emitentowi w stosunku do TDC Internet Polska SA. Z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku jakim jest zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy właściwy dla TDC Internet Polska SA emisji akcji serii "J" i "K", dzień zamknięcia transakcji został ustalony na 2 grudnia 2002 roku. W przypadku, gdyby zamknięcie transakcji nie nastąpiło do dnia 31 grudnia przedmiotowa umowa wygaśnie. TDC Internet A/S (spółka zależna od TDC A/S - duńskiego operatora) jest podmiotem dominującym (posiada 51% akcji) TDC Internet Polska SA. Emitent i TDC Internet A/S nie są podmiotami powiązanymi, za wyjątkiem Umowy Akcjonariuszy zawartej w dniu 13 lutego 2001 roku (raport bieżący 12/2001). Zbywane aktywa uznane zostały za znaczące, ponieważ stanowią ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta.

1131/2002

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 29 października 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank SA, będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank SA wynosi 1.150.000 zł. Emitent jest właścicielem 11.500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank SA, dających prawo do 23.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów.

1130/2002

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 30 października 2002 r. Spółka podpisała umowę z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o. o. o wartości netto 14.370.116 zł, przedmiotem której jest sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji. Umowa ta jest największą z podpisanych (nieogłoszonych) przez emitenta w okresie od 16.11.2001 do 31.10.2002 z Hewlett Packard Polska Sp. z o. o. na łączną kwotę 31.665.404 zł. 

Łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem została uznana za znaczącą ponieważ przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

1129/2002

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Softbank SA informuje, że Rada Nadzorcza emitenta na posiedzeniu w dniu 31 października 2002 r. powołała z dniem 31 października 2002 r. w skład zarządu Softbank SA p. Adama Dąbkowskiego.

Pan Adam Dąbkowski ma 27 lat. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i doskonałe kwalifikacje z dziedziny analiz, audytów oraz planowania finansowego. Jest zatrudniony od 2000 r. w Prokom Software S.A. w Dziale Finansów.

Pan Adam Dąbkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Softbank SA.

1128/2002

NWZA - ogłoszenie

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 33391, działając na podstawie 399 § 1, art. 398, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 3 Statutu Spółki informuje, że podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 stycznia 72a w Warszawie. 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Sprawdzenie obecności i sporz±dzenie listy obecności.
  6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.


Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do północy 26 listopada 2002) złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Dz U. Nr 118, poz. 754 z późn zm.) 

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

1127/2002

Znacząca umowa dotycząca finansowania

Zarząd Softbank informuje, że dnia 24 października 2002 roku Prokom Software SA oraz Softbank SA zawarły umowę o finansowaniu. Przedmiotem umowy będzie zapewnienie przez Prokom Software SA lub wskazany przez tę spółkę podmiot do 31 grudnia 2002 roku - na potrzeby Softbank SA - w łącznej kwocie 41,5 mln złotych finansowania krótkoterminowego (krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz krótkoterminowe papiery dłużne Softbank), a następnie finansowania średnioterminowego (obligacje zamienne, średnioterminowe kredyty, pożyczki oraz krótkoterminowe papiery dłużne Softbank). Zaaranżowane przez Prokom finansowanie średnioterminowe będzie wymagalne nie wcześniej niż 31 grudnia 2003 r. Postawione do dyspozycji środki finansowe, w razie konieczności, Softbank wykorzysta na sfinansowanie inwestycji w spółkach Grupy Kapitałowej, a także na potrzeby bieżącej działalności. W okresie obowiązywania umowy strony zobowiązały się do współdziałania w celu należytego wykonania jej postanowień. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania jej przez Prokom, w przypadkach naruszania przez Softbank jej zapisów. 

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej przedmiotem jest kwota przekraczająca 10% kapitałów własnych emitenta.

1126/2002

Umowa akcjonariuszy

W dniu 24 października 2002 roku Prokom Software SA zawarł z Aleksandrem Leszem, akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Softbank SA, umowę akcjonariuszy zgodnie z którą Prokom Software SA obejmie rolę inwestora strategicznego w Softbank SA.

Zgodnie z zawartą umową Prokom Software SA jest uprawniony do zakupienia od dnia wejścia w życie umowy do dnia 6 grudnia 2003 roku wszystkich posiadanych przez Aleksandra Lesza akcji Softbank SA (tj. 5.741.666 akcji) stanowiących ponad 32 proc. kapitału zakładowego emitenta (opcja call). Aleksander Lesz jest natomiast uprawniony żądać od dnia 31 marca 2003 roku do dnia 6 grudnia 2003 roku nabycia przez Prokom części z łącznej puli posiadanych przez siebie akcji Softbank SA (opcja put). Wielkość pakietu akcji w ramach opcji put zależna będzie od ceny rynkowej w dniu nabywania akcji (przy uwzględnieniu mechanizmu określania ceny nabycia opisanego poniżej), a jego wartość nie przekroczy kwoty 30,8 mln złotych 

Nabywanie przez Prokom Software SA akcji Softbank SA będzie rozłożone w czasie, dlatego nie będzie konieczności ogłaszania publicznego wezwania. 
Prokom Software SA nabędzie akcje od Aleksandra Lesza w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie każdorazowo jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Softbank SA z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień transakcji powiększona o 20 proc. Średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może przekroczyć 13 złotych. 

Umowa zakłada wypłacenie Aleksandrowi Leszowi przez Prokom Software SA - w styczniu 2006 roku - premii kursowej, której wysokość uzależniona będzie od wartości rynkowej Softbank SA w okresie od 31 marca 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Premia ta wyniesienie 17,92 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy średnią wartością rynkową nabywanego przez Prokom Software SA pakietu akcji Softbank SA (w okresie 31 marca 2003 roku - 31 grudnia 2005 roku), a kwotą jaką za nabywane akcje zapłacił Prokom Software SA. Umowa przewiduje, że przyjęta do obliczania premii kursowej średnia cena rynkowa za akcję Softbank S.A. (w okresie 31 marca 2003 roku - 31 grudnia 2005 roku) nie będzie wyższa niż 80 złotych. Transakcja zostanie sfinansowana przez Prokom Software SA ze środków pochodzących z kapitałów własnych Spółki oraz zewnętrznych źródeł finansowania. 

Podpisana umowa akcjonariuszy wejdzie w życie w dniu uzyskania przez Prokom Software SA zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką oraz uzyskania zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na samodzielne nabycie przez Prokom Software SA akcji Softbank SA pozwalających na wykonywanie powyżej 33% ogólnej liczby głosów na WZA Softbank SA. 

Zgodnie z umową, w dniu w którym Prokom Software SA będzie posiadał ponad 20 proc. akcji Softbank SA, spółka ta będzie upoważniona, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, do wykonywania prawa głosu oraz innych uprawnień z nie nabytych jeszcze od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA. 

Zawarta umowa przewiduje, że na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Softbank w skład Rady Nadzorczej powołany zostanie jeden przedstawiciel Prokom Software SA. Po dniu, w którym Prokom Software SA nabędzie taką liczbę akcji Softbank SA, która uprawnia do wykonywania 25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w skład Rady, w okresie do końca 2005 roku, wchodzić będą dwie osoby wskazane przez Prokom Software SA oraz Aleksander Lesz lub wskazana przez niego osoba. Ponadto do 31 października 2002 roku w skład Zarządu Softbank SA powołany zostanie również nowy członek Zarządu wskazany przez Prokom Software SA.

1125/2002

Znacząca umowa - kontrakt z klientem zagranicznym wart 33 mln zł

Zarząd Softbank informuje, że w dniu 22 października 2002 r. podpisał generalną umowę z Narodowym Centrum Rozliczeniowym Republiki Białorusi, której przedmiotem będzie kompleksowa informatyzacja, dostosowanie systemów do wymogów międzynarodowych standardów EUROPAY i VISA oraz wprowadzenie systemu bezgotówkowych rozliczeń na rynku detalicznym Republiki Białorusi. W ramach umowy Softbank zajmie się doradztwem informatycznym i biznesowym oraz dostawą i wdrożeniem systemów informatycznych (w tym: systemu zarządzania transakcjami, siecią POS`ów i bankomatów; hurtowni danych; systemów monitoringu urządzeń i bezpieczeństwa). 

Wartość umowy, której realizacja trwać będzie do października 2004 r. wynosi 8 mln USD (ok. 33 mln złotych). Umowa uznana jest za znaczącą ponieważ jej wartość w złotych polskich przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Narodowe Centrum Rozliczeniowe - powołane zostało w 2002 r. do rozliczania transakcji kartami bankowymi używanymi w sieci banków, bankomatów i terminali płatniczych. Kapitał założycielski Centrum wynosi 3 mln USD, a jego udziałowcami są Narodowy Bank Republiki Białorusi oraz pięć komercyjnych banków, z czego akcjonariuszem posiadającym 51% akcji jest Akcyjny Bank Oszczędnościowy Belarusbank.

Akcyjny Bank Oszczędnościowy Belarusbank istnieje od 1922, a w obecnej formie prawnej jako spółka akcyjna od 1995 r. po połączeniu się Banku Oszczędnościowego Republiki Białorusi oraz Komercyjnego Banku Belarusbank. Jest to największy bank w Republice Białorusi, którego suma bilansowa sięga 900 mln USD, obsługujący klientów korporacyjnych (43 tys. rach.) i indywidualnych (14.5 mln rach.), posiadający sieć ponad 168 oddziałów, a łącznie ponad 2100 placówek.

792/2002

Znacząca umowa - kontrakt z klientem zagranicznym wart 33 mln zł

Zarząd Softbank informuje, że w dniu 22 października 2002 r. podpisał generalną umowę z Narodowym Centrum Rozliczeniowym Republiki Białorusi, której przedmiotem będzie kompleksowa informatyzacja, dostosowanie systemów do wymogów międzynarodowych standardów EUROPAY i VISA oraz wprowadzenie systemu bezgotówkowych rozliczeń na rynku detalicznym Republiki Białorusi. W ramach umowy Softbank zajmie się doradztwem informatycznym i biznesowym oraz dostawą i wdrożeniem systemów informatycznych (w tym: systemu zarządzania transakcjami, siecią POS`ów i bankomatów; hurtowni danych; systemów monitoringu urządzeń i bezpieczeństwa). 

Wartość umowy, której realizacja trwać będzie do października 2004 r. wynosi 8 mln USD (ok. 33 mln złotych). Umowa uznana jest za znaczącą ponieważ jej wartość w złotych polskich przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Narodowe Centrum Rozliczeniowe - powołane zostało w 2002 r. do rozliczania transakcji kartami bankowymi używanymi w sieci banków, bankomatów i terminali płatniczych. Kapitał założycielski Centrum wynosi 3 mln USD, a jego udziałowcami są Narodowy Bank Republiki Białorusi oraz pięć komercyjnych banków, z czego akcjonariuszem posiadającym 51% akcji jest Akcyjny Bank Oszczędnościowy Belarusbank. 

Akcyjny Bank Oszczędnościowy Belarusbank istnieje od 1922, a w obecnej formie prawnej jako spółka akcyjna od 1995 r. po połączeniu się Banku Oszczędnościowego Republiki Białorusi oraz Komercyjnego Banku Belarusbank. Jest to największy bank w Republice Białorusi, którego suma bilansowa sięga 900 mln USD, obsługujący klientów korporacyjnych (43 tys. rach.) i indywidualnych (14.5 mln rach.), posiadający sieć ponad 168 oddziałów, a łącznie ponad 2100 placówek.

791/2002

Umowa generalna na świadczenie usług informatycznych

W dniu 3 października 2002 r. Softbank SA podpisał umowę generalną na świadczenie na rzecz firmy Fiserv usług informatycznych w charakterze podwykonawcy w regionie działania Fiserv (Europe) Ltd - tj. Europy oraz obszaru działania Grupy BCP (Banco Comercial Portugues). 

Rozwiązania informatyczne firmy Fiserv, w tym system ICBS są obecnie eksploatowane w 5 polskich bankach: ING Bank Śląski S.A., BZ WBK S.A., BIG BG (Millennium) S.A., AIG Bank Polska S.A. oraz GE Bank Mieszkaniowy S.A. Jednocześnie Softbank SA oferuje rozwiązania firmy Fiserv, w tym m.in. system ICBS w toczącym się obecnie przetargu na system bankowy w BGK S.A.

761/2002

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 30 września 2002 r., w związku z przejściem do kierowania podmiotem stowarzyszonym NetPower SA, Pan Marek Komosa złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Softbank SA.

760/2002

Stanowisko Zarządu w sprawie rzetelności raportów okresowych

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Uchwale nr. 586 KPWiG z dnia 13 sierpnia 2002 r., Zarząd Softbank S.A. oświadcza, że zamieszczane w raportach okresowych Spółki dane finansowe są rzetelne, prawidłowe, a także są sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, co poświadczają opinie audytora. Jednocześnie Zarząd potwierdza (w nawiązaniu do RB 44/2002 z dnia 24 lipca br.), że Spółka nie stosowała jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku swojej sytuacji finansowej.

171/2002

Porozumienie akcjonariuszy

Pan Aleksander Lesz poinformował Zarząd, iż w dniu 16 września 2002 r. zawarł wstępne porozumienie z firmą Prokom Software SA, którego przedmiotem jest zamiar przejęcia przez Prokom Software SA roli inwestora strategicznego w Softbank SA. Aleksander Lesz wyraził gotowość sprzedaży od 10% do 33% akcji Softbank SA. Cena transakcji ustalona została na poziomie 13 zł za jedną akcję. Ponieważ Aleksander Lesz wraz z firmą Prokom posiadają łącznie 42% akcji Softbank SA, w związku z tym, w dniu dzisiejszym, działając w porozumieniu, strony wystąpiły z wnioskiem do KPWiG o zgodę na przekroczenie 33% głosów na WZA emitenta. Osiągnięcie docelowego udziału Prokom Software w kapitale Softbank SA powinno nastąpić w dłuższym okresie czasu i dlatego strony zakładają, że nie wystąpi konieczność ogłaszania publicznego wezwania na akcje Spółki. Podpisany dokument jest podstawą do rozpoczęcia i rozwoju strategicznej współpracy obu firm w zakresie sprzedaży projektów informatycznych, optymalizacji kosztów finansowania działalności oraz wykorzystania synergii wynikającej z planowanych powiązań kapitałowych i operacyjnych. Szczegóły tej współpracy określone zostaną w ostatecznym porozumieniu, które zostanie podpisane do końca września 2002 r.

103/2002

Umowa z PKO BP

Zarząd Softbank SA informuje, że 2 stycznia 2002 r. Spółka podpisała aneks do umowy serwisowej z PKO BP SA o wartości netto 6.384.000 zł. Przedmiotem aneksu jest wykonanie i wdrożenie oprogramowania w oparciu o bazę danych ORACLE.

102/2002

Nabycie znacznego pakietu akcji przez

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, iż 28 grudnia 2001 r. Prokom Software SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, nabył 1.500.000 akcji Softbank SA i w wyniku tej transakcji aktualnie posiada 1.603.000 akcji Softbank SA, co stanowi 9,21% kapitału zakładowego i uprawnia do 9,21% głosów na walnym zgromadzeniu. Przed transakcją kupna Prokom Software SA posiadał 103.000 akcji Softbank SA, co stanowiło 0,59% kapitału zakładowego i uprawniało do 0,59% głosów na walnym zgromadzeniu.

101/2002

Powołanie nowego członka zarządu

Zarząd Softbank SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 4 stycznia br. powołała w skład Zarządu Softbank SA p. Piotra Jeleńskiego. Pan Piotr Jeleński ma 29 lat. W Softbank SA pełni funkcję dyrektora finansowego. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji, przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r. Pan Piotr Jeleński nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta.

100/2002

Zmniejszenie stanu posiadania akcji emitenta

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 8 stycznia 2002 r. powziął wiadomość o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank S.A. Według stanu na dzień 4 stycznia 2002 The Bank of New York posiada 801.635 akcji Softbank SA uprawniających do 801.635 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stanowi to odpowiednio 4,61% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,61% ogólnej liczby głosów.

99/2002

Umowa z PKO BP

Spółka podpisała umowę z PKO BP SA na sprzedaż i wdrożenie oprogramowania ORACLE. Wartość umowy netto 20.516.663 zł

98/2002

Wniosek o dopuszczenie

Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 49.080 akcji zwykłych na okaziciela serii O, które zostały zarejestrowane przez KDPW w dniu 8 października 2001 i oznaczone kodem PLSOFTB00032.

97/2002

Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 11 stycznia 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego NOVUM Sp. z o.o., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy NOVUM Sp. z o.o. wynosi 625.500 zł. Właścicielem 51% udziałów w NOVUM Sp. z o.o. jest emitent, 49% należy do trzech członków zarządu NOVUM Sp. z o.o. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 1251.

96/2002

Decyzja Giełdy dot. wprowadzenia do obrotu akcji serii O

Zarząd Softbank SA został poinformowany o decyzji Zarządu Giełdy dotyczącej wprowadzenia w dniu 25 stycznia 2002 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49.080 akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Softbank SA

95/2002

Podwyższenie kapitału zakładowego

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 2 stycznia 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego Softbank Serwis Sp. z o.o., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy Softbank Serwis Sp. z o.o. wynosi 34.297.500 zł. Właścicielem 100% kapitału zakładowego Softbank Serwis Sp. z o.o. jest emitent. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Softbank Serwis Sp. z o.o. wynosi 68.595.

94/2002

Rejestracja papierów wartościowych

Zarząd Softbank SA został poinformowany o zarejestrowaniu w dniu 21 stycznia 2002 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 7.280 akcji zwykłych na okaziciela serii O Softbank SA o wartości nominalnej 1 zł każda, wydanych w zamian za obligacje zamienne. Akcje te zostały oznaczone kodem PLSOFTB00032.

93/2002

Pierwsze notowanie zasymilowanych akcji

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z uchwałą KDPW w dniu 25 stycznia 2002 r. dokonana zostanie asymilacja 49.080 akcji Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00032 z 17.349.912 akcjami Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00016. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLSOFTB00016. Z dniem 25 stycznia 2002 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczonych jest 17.398.992 akcje Softbank SA (patrz rownież wiadomość z 18.01.2002).

92/2002

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2002

Raporty okresowe w roku 2002 Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne Data
SA-Q1 6.05.2002 
SA-Q2 5.08.2002 
SA-Q3 5.11.2002 
SA-Q4 14.02.2003 
 
Kwartalne skonsolidowane Data
SA-Qs1 15.05.2002 
SA-Qs2 14.08.2002 
SA-Qs314.11.2002 
SA-Qs4 3.03.2003 
 
Półroczny Data
SA-P 30.09.2002 
 
Półroczny skonsolidowany Data
SA-Ps 31.10.2002 
 
Roczny Data
SA-R 2001 18.03.2002 
 
Roczny skonsolidowanyData
SA-Rs 2001 20.05.2002 

90/2002

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Softbank S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A., które odbędzie się w dniu 22 marca 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 wraz ze sprawozdaniem finansowym zawierającym bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz informacją dodatkową za rok 2001. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2001 roku oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2001 roku. 
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001. 
12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w WZA powinni dostarczyć do siedziby Spółki imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu nie później niż do północy dnia 14 marca 2002 r.

89/2002

Dywidenda

Zarząd Softbank SA informuje, że zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za rok 2001.

88/2002

Zmiana terminu publikacji SA-R i SA-Rs

Zarząd Softbank SA informuje, że ulegają zmianie terminy publikacji raportów rocznych SA-R i SA-Rs podane raportem bieżącym 29 stycznia 2002. Raport roczny za rok 2001 (SA-R 2001) Spółka opublikuje w dniu 6 marca 2002, zaś skonsolidowany raport roczny (SA-Rs 2001) w dniu 6 maja 2002.

87/2002

1 marca 2002 r. - Umowa Softbank Serwis z Gminą Centrum

W dniu 1 marca 2002 r. Softbank Serwis Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od emitenta, zawarła umowe z Gminą Centrum w Warszawie na wykonanie instalacji infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście Warszawa-Centrum w Warszawie. Wartość umowy netto 1 694 047 zł.

86/2002

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Softbank SA

W dniu 4 marca 2002 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Softbank SA. Aktualnie kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 17.413.992 zł i dzieli się na 17.413.992 akcje o wartości nominalnej 1 złotych każda. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek niedopatrzenia sądu podczas poprzednich rejestracji (patrz RB 104/2001 z 6.12.2001 i RB 117/2001 z 28.12.2001)

85/2002

WZA - propozycje uchwał

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 507.932.888,39 złotych (słownie: pięćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 99/100), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r. 

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001: 
Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu,
Robert Jerzy Frączek - Członek Zarządu,
Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Bohdan Aleksander Garstecki - Członek Zarządu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A
.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001: 
Stanisław Janiszewski, 
Wolfgang Bauer,
Halina Halber, 
Marek Roman,
Anna Fornalczyk,
Piotr Kotelnicki.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A. postanawia zysk netto za rok 2001 w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

84/2002

Powołanie osób zarządzających Softbank S.A.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że Rada Nadzorcza emitenta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. powołała z dniem 22 marca 2002 r. w skład zarządu Softbank SA na kolejną 3-letnią kadencję następujące osoby: 

Aleksander Lesz
lat 53, Prezes 
Prezes Zarządu od 1989 roku początkowo w Softbank Sp. z o. o., a następnie w Softbank S.A. Pan Aleksander Lesz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Wydziału (obecnie SGH) Finansów i Statystyki oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 1966 roku do marca 1974 roku pracował w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Maszynowego w charakterze pracownika technicznego, a następnie jako programista i kierownik działu eksploatacji. Od kwietnia 1974 roku do sierpnia 1981 roku zajmował funkcję kierownika ośrodka w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Chemicznego. Od września 1981 roku do grudnia 1988 roku był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Informatyki Banku Pekao S.A. 
Od stycznia 1989 roku do lipca 1989 roku zajmował stanowisko dyrektora Pionu Informatyki w spółce Furnel International Sp. z o.o. Członek Polskiej Rady Biznesu. Pan A. Lesz nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan A. Lesz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Jarosław Ogorzałek
lat 45, wiceprezes ds. ekonomicznych 
Pan J. Ogorzałek ma wykształcenie wyższe (magister inżynier budowy i programowania maszyn matematycznych). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki - Instytut Informatyki. Od 1982 roku pracował w Wydziale Informatyki I Oddziału Banku Pekao S.A.. Od 1984 roku zatrudniony był w Departamencie Informatyki Centrali Banku Pekao S.A. Od roku 1989 dyrektor generalny początkowo w Softbank Sp. z o.o., później zaś w Softbank S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej: SABA Grupa Softbank S.A., ZETO-Rodan Sp. z o.o., BESTA Sp. z o.o. i TDC Internet Polska S.A. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Pan J. Ogorzałek nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. 
Pan J. Ogorzałek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Robert Smułkowski
lat 42, wiceprezes ds. klientów strategicznych 
Pan Robert Smułkowski ma wykształcenie wyższe (magister ekonomii). Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Finanse i Statystyka - kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalizacja Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. Od 1 marca 1986 roku. do 31 marca 1989 roku pracował w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 pracował w Softbank Sp. z o.o. początkowo na stanowisku starszego specjalisty,a od 18 lutego 1991 roku jako zastępca dyrektora ds. informatyki. Od 1 grudnia 1992 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. oprogramowania i rozwoju w Softbank S.A. W kolejnych latach był wiceprezesem ds. klientów strategicznych. Pan R. Smułkowski nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. 
Pan R. Smułkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Adam Półgrabia
lat 39, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu 
Pan Adam Półgrabia jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektryczny, kierunek Elektronika oraz Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji. W 1988 r. ukończył Studium Podyplomowe Instytutu Organizacji Systemów Produkcji (zarządzanie rozwojem, transferem, użytkownikiem i marketingiem innowacji technicznych). Karierę zawodową rozpoczął w firmie INWAR S.A. w Sieradzu, w której - pokonując kolejne szczeble - już od 1991 r. pełnił funkcje kierownicze. W roku 1998 był dyrektorem generalnym i członkiem zarządu INVAR SYSTEM S.A. W końcu 1998 i w 1999 był wiceprezesem zarządu OPTIMUS S.A. na stanowisku dyrektora generalnego ds. systemów. Równolegle w tym samym czasie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Optimus Lockheed Martin S.A. Jest członkiem Prezydium Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W Softbank S.A. pracuje od marca 2000 r. Jest członkiem Rady Nadzorczej SABA Grupa Softbank S.A. Pan A. Półgrabia nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan A. Półgrabia nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Marek Komosa
lat 45, wiceprezes 
Pan Marek Komosa ma wykształcenie wyższe (magister ekonomii), jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki, specjalizacja Organizacja Przetwarzania Danych. W latach 1980 - 1981 pracował jako programista w centrali turystycznej Orbis. W latach 1981 - 1984 zajmował stanowisko programisty w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. W latach 1984 - 1989 pełnił funkcję kierownika zespołu programowania w Departamencie Informatyki w centrali Banku Pekao S.A. W latach 1989 - 1993 pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w centrali Banku Pekao S.A. W okresie 1993 - 1996 był zatrudniony na stanowisku dyrektora sektora bankowego - członka zarządu w spółce IDOM POLAND Sp. z o.o. W Softbank S.A. pracuje od 1996 roku. W latach 1997-1999 był członkiem rady nadzorczej AWiM Mediabank S.A., aktualnie jest członkiem rad nadzorczych CRM S.A. i SAWAN Grupa Softbank S.A. oraz Besta Sp. z o.o., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Softbank.
Pan M. Komosa nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan M. Komosa nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Piotr Jeleński
lat 29, dyrektor finansowy 
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji, przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r. 
Pan Piotr Jeleński nie jest zaangażowany w żadną działalność konkurencyjną do działalności Softbank SA poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan P. Jeleński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

83/2002

WZA - podjęte uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA, które odbyło się 22 marca 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następujące uchwały: 

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 rok 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 507.932.888,39 złotych (słownie: pięćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 39/100), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001. 
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK S.A. w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki Softbank S.A. postanawia zysk netto za rok 2001 w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

82/2002

WZA - znaczni akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, które odbyło się 22 marca 2002 r. 

Akcjonariusz liczba akcji = liczba głosów>% udziału
1. Aleksander Lesz 5.741.666 32,97%

81/2002

Zmiana terminów publikacji raportów kwartalnych za rok 2002

Zarząd Softbank SA informuje, że ulegają zmianie terminy publikacji raportów kwartalnych za rok 2002 podane raportem bieżącym 29 stycznia 2002. Spólka opublikuje raporty jednostkowe łącznie ze skonsolidowanymi w terminach podanych dla raportów skonsolidowanych, to znaczy: 

SA-Q1 + SA-Qs1 15 maja 2002
SA-Q2 + SA-Qs2 14 sierpnia 2002
SA-Q3 + SA-Qs3 14 listopada 2002
SA-Q4 + SA-Qs4 3 marca 2003

80/2002

Umowa z TDC Internet Polska

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 27 marca 2002 r. Spółka podpisała umowę z TDC Internet Polska SA o wartości netto ok. 7 mln zł, przedmiotem której jest dostawa rozwiązań informatycznych do budowy sieci szkieletowej.

79/2002

Oświadczenie - uzupełnienie wiadomości z 27.03.2002.

W uzupełnieniu wiadomości z dnia 27 marca 2002 r. Zarząd Softbank SA informuje, że Spółka zamierza stale przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne (tzw. rozszerzone) zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe.

78/2002

3 kwietnia 2002 r. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Grupy Softbank

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 25 marca 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego SABA Grupa Softbank SA., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy SABA Grupa Softbank SA wynosi 546.010 zł. Właścicielem 75% kapitału zakładowego SABA Grupa Softbank SA jest emitent. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego SABA Grupa Softbank SA wynosi 54.601.

77/2002

Przyjęcie w depozyt przez KDPW akcji Softbank SA powstałych w wyniku zamiany obligacji

Zarząd Softbank SA został poinformowany o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (uchwała KDPW z 10.04.2002) 7.720 akcji zwykłych na okaziciela serii O Softbank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, wydanych w zamian za obligacje zamienne. Akcje te zostały oznaczone kodem PLSOFTB00032. Kodem PLSOFTB00032 oznaczonych jest 15.000 akcji Softbank SA (patrz również wiadomość z 21.01.2002).

76/2002

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 11 kwietnia 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego SAWAN Grupa Softbank SA, będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy SAWAN Grupa Softbank SA wynosi 231.700 zł. Właścicielem 13.170 akcji, dającym prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 56,84% kapitału zakładowego SAWAN Grupa Softbank SA jest emitent. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego SAWAN Grupa Softbank SA wynosi 23.170.

75/2002

Planowane zmiany w bilansie przekształceniowym nie dotyczą rezerw

W związku z obowiązkiem sporządzania przez spółki bilansu przekształceniowego na dzień 1 stycznia 2002, w myśl przepisów znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w zakresie wymogów dotyczących danych porównywalnych (par. 2 ust. 1 pkt 38), Zarząd Softbank SA informuje o zamiarze dokonania zmian w bilansie otwarcia roku 2002 oraz dokonania przekształcenia sprawozdania finansowego za rok 2001. 
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 34 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości a także uwzględniając zastrzeżenie biegłego rewidenta za rok 2001, emitent postanowił nieumorzoną część projektu ABR przekwalifikować do niepodzielonego wyniku z lat poprzednich w kwocie 15 169 tys. zł.
2. Zgodnie z art. 28 pkt. 1 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, Zarząd Softbank SA przyjął zasady wyceny wszystkich udziałów w spółkach stowarzyszonych, zaliczonych do inwestycji długoterminowych metodą praw własności, co spowoduje aktualizację wartości inwestycji długoterminowych w spółkach Besta i NetPower o kwotę 5 209 tys. zł.
3. W związku ze zmianą zasad rachunkowości dotyczących księgowania odroczonego podatku dochodowego, w myśl przepisów znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości, Spółka rozpoznała aktywa i pasywa wynikające z odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6 360 tys. zł.
Efekt powyższych korekt (w kwocie łącznej 14 019 tys. zł) zostanie ujęty w księgach rachunkowych Spółki pod datą 1 stycznia 2002, w niepodzielonym wyniku z lat poprzednich. Sprawozdania finansowe za rok 2001 stanowiące dane porównywalne zostaną przekształcone w celu odzwierciedlenia dokonanych zmian w zasadach rachunkowości.

75/2002

Planowane zmiany w bilansie przekształceniowym nie dotyczą rezerw

W związku z obowiązkiem sporządzania przez spółki bilansu przekształceniowego na dzień 1 stycznia 2002, w myśl przepisów znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w zakresie wymogów dotyczących danych porównywalnych (par. 2 ust. 1 pkt 38), Zarząd Softbank SA informuje o zamiarze dokonania zmian w bilansie otwarcia roku 2002 oraz dokonania przekształcenia sprawozdania finansowego za rok 2001. 
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 34 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości a także uwzględniając zastrzeżenie biegłego rewidenta za rok 2001, emitent postanowił nieumorzoną część projektu ABR przekwalifikować do niepodzielonego wyniku z lat poprzednich w kwocie 15 169 tys. zł.
2. Zgodnie z art. 28 pkt. 1 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, Zarząd Softbank SA przyjął zasady wyceny wszystkich udziałów w spółkach stowarzyszonych, zaliczonych do inwestycji długoterminowych metodą praw własności, co spowoduje aktualizację wartości inwestycji długoterminowych w spółkach Besta i NetPower o kwotę 5 209 tys. zł.
3. W związku ze zmianą zasad rachunkowości dotyczących księgowania odroczonego podatku dochodowego, w myśl przepisów znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości, Spółka rozpoznała aktywa i pasywa wynikające z odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6 360 tys. zł.
Efekt powyższych korekt (w kwocie łącznej 14 019 tys. zł) zostanie ujęty w księgach rachunkowych Spółki pod datą 1 stycznia 2002, w niepodzielonym wyniku z lat poprzednich. Sprawozdania finansowe za rok 2001 stanowiące dane porównywalne zostaną przekształcone w celu odzwierciedlenia dokonanych zmian w zasadach rachunkowości.

74/2002

Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 23 kwietnia 2002 r. Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie 15.000 akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym, w następstwie asymilacji tychże akcji w KDPW SA. Termin asymilacji został wyznaczony na dzień 6 maja 2002 r.

73/2002

25 kwietnia 2002 r. - Decyzja Giełdy dot. wprowadzenia do obrotu akcji serii O

Zarząd Softbank SA został poinformowany o decyzji Zarządu Giełdy dotyczącej wprowadzenia w dniu 6 maja 2002 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Softbank SA o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLSOFTB00032", pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 maja 2002 r. asymilacji powyższych akcji z akcjami emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLSOFTB00016" (patrz również RB 30/2002 z 23.04.2002).

72/2002

Pierwsze notowanie zasymilowanych akcji

Zarząd Softbank SA informuje, że zgodnie z uchwałą KDPW w dniu 6 maja 2002 r. dokonana zostanie asymilacja 15.000 akcji Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00032 z 17.398.992 akcjami Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00016. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLSOFTB00016. Z dniem 6 maja 2002 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczone są 17.413.992 akcje Softbank SA (patrz rownież wiadomość z 25.04.2002).

71/2002

Umowa z PKO BP

7 maja 2002 Spółka zawarła umowę z Bankiem PKO BP S.A. na realizację II etapu rozwoju funkcjonalnego Centralnego Systemu Autoryzacji i Rozrachunków (CESAR). Wartość umowy netto wynosi ok. 10.396.260 PLN (2.623.000 USD).

70/2002

Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów z dnia 9 maja 2002 r. Softbank SA zbył spółce BIG Bank GDAŃSKI S.A. 23,6% udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej BESTA Sp. z o.o. Całkowita cena zbywanych udziałów wynosi 800.000 zł. BIG BG jest udziałowcem spółki BESTA. Emitenta i BIG BG (nabywający) łączą umowy handlowe. Zbywane aktywa uznane zostały za znaczące, ponieważ stanowią ponad 20% kapitału zakładowego BESTA Sp.z o.o.

69/2002

Rejestracja zmian w statucie Spółki

Zarząd Softbank S.A. otrzymał postanowienie sądu z dnia 30 sierpnia 2002 r. o rejestracji zmian w Statucie Spółki zgodnie z Uchwałą nr. 4 WZA z dnia 7 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres zmian podany został w tekście Uchwały opublikowanej w RB 47/2002 z dnia 7 sierpnia 2002 r. 
Tekst ujednolicony przez Softbank S.A. na podstawie tekstu jednolitego Statutu uchwalonego na podstawie uchwały nr 8 z dnia 13 czerwca 1997 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanej za repertorium A-3085/97 przez notariusza w Warszawie Andrzeja Przybyłę, zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia z dnia 30 lipca 1997 roku zaprotokołowanej za repertorium A-42004/97, uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. zaprotokołowanej za repertorium A 1356/2000, uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2001 r. zaprotokołowanej za repertorium A 5040/2001, uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2001 zaprotokołowanej za repertorium A-6877/2001 oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2002r. zaprotokołowanej za repertorium A-3819/2002 przez tego samego notariusza. 

§ 1 Firma
1. Spółka będzie działać pod firmą "SOFTBANK" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy o następującym brzmieniu "SOFTBANK" S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

§ 2 Siedziba
Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

§ 3 Obszar i zakres działania
1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4 Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 5 Przedmiot działalności Spółki 
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1.1 Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);
1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD (51.64.Z);
1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A);
1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);
1.16 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
1.17 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);
1.21 Reklama (PKD 74.40.Z);
1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)".
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. 

§ 6 Kapitał Zakładowy
1. Kapitał zakładowy wynosi od 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złotych do 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) do 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden ) złoty każda. 

§7 Akcje
1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:
1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,
1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,
1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P.
1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O.
1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.993 do 20.613.992 oznacza się jako serię S.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje imienne Spółki mogą być uprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu i co dywidendy.
3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3.2 Dywidenda przypadająca na każdą akcję imienną, uprzywilejowaną co do dywidendy jest wyższa od dywidendy przypadającej na akcję zwykłą o 10%, przy zastrzeżeniu, iż nie będzie to wartość większa niż kwota, jaką przepisy prawa ustalają jako maksymalną dla akcji w ten sposób uprzywilejowanej.
4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
7. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Walne Zgromadzenie na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

§ 8 Zbywalność akcji
1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia Zarządowi wniosku o wydanie zezwolenia.
2. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 cena akcji ustalona zostanie po cenie określonej w umowie akcjonariusza z nabywcą i winna być uiszczona przez nabywcę wskazanego przez Zarząd Spółki, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarząd, w terminie określonym w § 8 ust. 1, niezawarcia przez nabywcę wskazanego przez Zarząd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia się akcjonariusza z propozycją zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez tego nabywcę umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń. 

§ 9 Umorzenie akcji
1. Akcje mogą być umarzane.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
4. Cena za jedną umarzaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 

§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych przez Statut. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje." 

§11 Władze Spółki
Władzami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd. 

§ 12 Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
3) udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
7) decydowanie o zbywaniu nieruchomości Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,
8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
10) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
11) (skreślony),
12) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
14) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji,
15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
5. W sprawach określonych w ustępie 4, w punktach 5), 7) i 10) uchwały podejmowane są na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
6. (skreślony)
7. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu chyba, że z innych postanowień Statutu lub z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał.
11. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

§ 13 Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
1) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji Spółki reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, z tym, że w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub więcej takich akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, 2) każdy spośród akcjonariuszy wykonujący na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 20% lecz nie więcej niż 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, z tym że prawo to wygasa w przypadku gdy:
(a) na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch lub więcej akcjonariuszy, o których mowa w punkcie 1) powyżej lub
(b) na Walnym Zgromadzeniu obecny jest co najmniej jeden akcjonariusz, o którym mowa w punkcie 1) powyżej oraz dwóch (2) lub więcej akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym punkcie 2). 
Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z punktami 1) i 2) powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo odwołania go i zastąpienia inną osobą".
4. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres lat 3 (trzech), z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powoływana jest na 1 (jeden) rok. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej potowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.
9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

§14 Zarząd
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu), członków.
2.1 W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, będący członkiem Zarządu oraz członkowie Zarządu.
2.2 W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa 2 (dwa) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia.
7. Zarząd może udzielić prokury. 
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
8. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
9. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
10. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
11. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 

§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy,
3) fundusz rezerwowy.
2.1 Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.
3. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
3.1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. 

§ 16 Zakaz konkurencji
1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. 

§ 17 Rachunkowość
Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. 

§ 18 Rok obrotowy
1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. 

§ 19 Postanowienia końcowe
1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

68/2002

Umowa na świadczenie usług informatycznych

Softbank podpisał z bankiem Pekao SA umowy na usługi informatyczne oraz wykonanie oprogramowania na użytek tego klienta. Wartość umowy, która będzie realizowana w terminie do 31 maja 2003 r., wynosi 5,5 mln zł.

67/2002

Umowa z nowym klientem

W dniu 29 sierpnia 2002 r. Spółka podpisała umowę serwisową z Nordea Bank Polska SA. W ramach umowy Softbank SA będzie zapewniał usługi serwisowe we wszystkich placówkach banku. Przychody z tytułu umowy uzależnione są od zakresu prowadzonych prac i wiążą się z planami strategicznymi Nordea Bank Polska SA. Zarząd Softbank SA oczekuje, że współpraca będzie się rozszerzać, a kwota przychodów będzie systematycznie wzrastać wraz z rozwojem sieci placówek i skali operacji banku.

65/2002

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 11 maja 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. wynosi 500.000 zł. Właścicielem 100% kapitału zakładowego Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. jest emitent. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. wynosi 1000 (jeden tysiąc).

64/2002

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

W dniu 6 czerwca 2002 r. p. Adam Półgrabia złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Softbank SA, podając jako przyczynę względy osobiste.

63/2002

Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Softbank SA informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu 7 czerwca 2002 r. jeden z członków Zarządu Softbank SA, sprzedał 2000 sztuk akcji Softbank SA po średniej cenie 26 złotych za jedną akcję.

62/2002

Umowa z podmiotem powiązanym

W dniu 2 lipca 2002 r. Softbank SA zawarł ze spółką zależną FinFin SA umowę, na mocy której nabywa od FinFin SA prawa autorskie i prawa majątkowe do opracowanych przez FinFin SA produktów będących oprogramowaniem komputerowym do budowy i obsługi portali na bazie technologii BroadVision. Powyższe wartości niematerialne i prawne zostały wycenione na kwotę 8.500.000 zł. Jednocześnie strony uzgodniły, że Softbank SA przejmie wszystkie podpisane przez FinFin SA kontrakty wykorzystujące oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy. Emitent posiada 84% udziałów w spółce FinFin SA.

61/2002

Decyzja o zamiarze emisji obligacji zamiennych

Zarząd Softbank SA informuje o podjęciu w dniu 2 lipca 2002 r. decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. Softbank SA zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje o wartości nominalnej do 80 mln PLN, z terminem wykupu do 5 lat. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje Spółki. Maksymalne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania konwersji obligacji na akcje zostanie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji, poza prawem zamiany obligacji na akcje Softbank SA. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu wśród potencjalnych inwestorów. Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do kapitałów własnych Spółki na dzień 2 lipca 2002 r. wynosi ok. 26,9%. Relacja wartości planowanej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji Spółki do wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 2 lipca 2002 r. wynosi ok. 27,1%. Spółka podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami. Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na cele inwestycyjne oraz restrukturyzację zadłużenia.

60/2002

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 7 sierpnia 2002

Zarząd Spółki SOFTBANK SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOFTBANK SA, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 stycznia 72a w Warszawie. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 2001 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 2001 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. 

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarz±d Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie Tytułu § 6 Statutu 

"§ 6 Kapitał Akcyjny" 

Proponowane brzmienie Tytułu § 6 Statutu: 

"§ 6 Kapitał Zakładowy" 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 

"1. Kapitał zakładowy wynosi 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote." 

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 

"1. Kapitał zakładowy wynosi 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote." 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu 

"2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

Proponowane brzmienie § 6 ust. 2 Statutu: 

"2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3.1 Statutu: 

"3.1. Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu." 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 3.1 Statutu: 

"3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu." 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.15 Statutu: 

"1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.245.082 oznacza się jako serię P." 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.15 Statutu: 

"1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P." 

Proponuje się dodanie w paragrafie 7 ustępu 1.16 o następującym brzmieniu: 

"1.16. Akcje Spółki o numerach od 17.349. 913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O." 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu 

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P s± akcjami zwykłymi na okaziciela." 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 4 Statutu: 

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P O są akcjami zwykłymi na okaziciela." 

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 8) Statutu: 

"8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji które mogą być zamienione na akcje," 

Proponowane brzmienie § 12 ust. 4 pkt 8) Statutu: 

"8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa," 

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 11 pkt 1) Statutu: 

"1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym," 

Proponowane brzmienie § 13 ust. 11 pkt 1) Statutu: 

"1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym," 

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 11 pkt 2) Statutu: 

"2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat," 

Proponowane brzmienie § 13 ust. 11 pkt 2) Statutu: 

"2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat," 

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w WZA powinni dostarczyć do siedziby Spółki imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu nie później niż do północy dnia 30 lipca 2002 r. 

59/2002

Decyzja RN o wyborze audytora

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Softbank SA na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2002 r. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy, która przeprowadzi przegląd półrocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych emitenta. 

Wybrana została firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PWC), z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. 

PWC od wielu lat bada sprawozdania finansowe emitenta, a także świadczy usługi z zakresu doradzwa finansowego. Stosowna umowa zostanie zawarta między stronami na okres konieczny do wykonania w/w czynności, czyli nie dłuższy niż do 31 października 2002 r. - w przypadku przeglądu sprawozdań półrocznych oraz odpowiednio do ustalonego w przyszłości terminu przekazania raportów rocznych - dla badań tychże raportów.

58/2002

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 28 czerwca 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego FinFin SA, będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy FinFin SA wynosi 672.870 zł. Emitent jest właścicielem 54.287 akcji stanowiących 80,7% kapitału zakładowego FinFin SA, dających prawo do 64.287 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 78,1% wszystkich głosów. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego FinFin SA wynosi 82.287.

57/2002

Oświadczenie Zarządu

W związku z pojawiającymi się w sensacyjnym tonie doniesieniami mediów, zarząd Softbank SA oświadcza, że spółka nie dokonywała i nie dokonuje żadnych zabiegów nie zgodnych z przepisami prawa, a o wszelkich działaniach opinia publiczna była informowana na bieżąco. Zagadnienia te przedstawiane były od miesięcy zarówno przez nas jak i przez analityków rynku kapitałowego w raportach giełdowych. Zarząd zorganizował nawet specjalnie dwie konferencje - z analitykami oraz przedstawicielami prasy, na których szczegółowo wyjaśniał konstrukcję przekształceń w bilansie otwarcia na rok 2002 (patrz raport bieżący z dnia 22 kwietnia br.) Żadna z instytucji regulujących rynek kapitałowy nie miała jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu postępowania naszej Spółki. Jednocześnie podkreślamy, że Softbank gorąco popiera wszelkie inicjatywy (m.in. wprowadzone zasady ładu korporacyjnego) zmierzające do zwiększenia przejrzystości spółek giełdowych i rozumiemy troskę inwestorów wyrażaną za pośrednictwem mediów. Zapewniamy jednak, że żadne z podjętych w przeszłości działań nie stanowi zagrożenia dla fundamentów dalszego funkcjonowania Spółki i nie powinno być interpretowane w sposób nieodpowiedzialny, bo uderza to bezpośrednio w nastroje samych inwestorów. Pomimo trudnej sytuacji na rynku informatycznym, Softbank ma zamiar pozostać wiodącym integratorem sektora bankowo-finansowego oraz administracji publicznej i generować zyski budując trwałą wartość dla akcjonariuszy.

56/2002

Komentarz do projektu uchwały o emisji obligacji zamiennych

W nawiązaniu do decyzji Zarz±du Softbank S.A. dotyczącej zamiaru emisji obligacji zamiennych (RB 40/2002 z dnia 3 lipca br.) oraz ogłoszeniu zwołania WZA na dzień 7 sierpnia br. (RB 41/2002 z dnia 5 lipca br.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki pragnie zapewnić akcjonariuszy, iż jego intencją nie jest wykorzystanie przewidzianego w zał±czonych projektach uchwał limitu maksymalnej wartość nominalnej emisji obligacji zamiennych na poziomie do PLN 80.000.000 oraz maksymalnego rozwodnienia kapitału zakładowego w liczbie do 3.200.000 akcji, o ile sytuacja panuj±ca na rynkach kapitałowych nie ulegnie znacz±cej poprawie. 

Choć z założenia obligacje zamienne stwarzaj± możliwość warunkowego zaoferowania akcji po cenie istotnie przewyższającej bieżącą, obecna rynkowa wycena walorów Spółki znacząco odbiega zdaniem Zarządu od ich realnej wartości i nie daje podstaw do przeprowadzenia oferty obligacji zamiennych na warunkach odpowiadaj±cych interesom akcjonariuszy oraz interesowi Spółki. Jednakże autoryzacja WZA służyć ma stworzeniu możliwości pozyskania na korzystnych warunkach finansowania w przyszłości, tj. nie wcześniej niż na przełomie września i paˇdziernika br. Limity, o których mowa powyżej zapewniać będą elastyczność w zarządzaniu procesem emisji oraz strukturyzacji oferty, a także pozwol± Spółce w pełni skorzystać ze sprzyjających warunków rynkowych. 

Jeżeli jednak we wstępnie zakładanym terminie emisji utrzymywać będzie się dekoniunktura na rynku akcji, Zarząd Spółki dążyć będzie do zminimalizowania rozwodnienia istniejących akcjonariuszy poprzez ograniczenie kwoty emisji i/lub zmniejszenie parytetu wymiany, przesunięcie w czasie oferty obligacji zamiennych lub przeprowadzenie emisji alternatywnego dłużnego instrumentu finansowego.

55/2002

WZA 7.08.2002 projekty uchwał

Uchwała nr 1Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka")z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2002 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2001 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 474.312.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2001 zamykający się stratą netto w kwocie 15.225.000 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka")z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2002 roku

w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300) ("Ustawa o Obligacjach") oraz na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1 Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje w jednej lub kilku transzach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia skierowania pierwszej propozycji nabycia, nie więcej niż 8.000 (osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda ("Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki, o numerach od 17.413.993 do 20.613.992 ("Akcje").Termin składania propozycji nabycia Obligacji w ramach danej transzy nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji w ramach tej transzy. Termin dokonania przydziału Obligacji w ramach danej transzy nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia ostatniej propozycji nabycia Obligacji w danej transzy, chyba że Zarząd Spółki określi w warunkach emisji termin krótszy.

2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.

4. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

5. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie krótszym niż 3 lata i nie dłuższym aniżeli 5 lat od dnia ich wyemitowania.

6. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Zarząd Spółki może w warunkach emisji przewidzieć dodatkowe premie przy wykupie Obligacji.

7. Obligacje będą oprocentowane na zasadach określonych przez Zarząd.

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjęcia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji, w tym: 

(a) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji;

(b) termin na złożenie oferty nabycia Obligacji; 

(c) określenie zasad oprocentowania Obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek; 

(d) określenie ceny emisyjnej Obligacji dla poszczególnych transz; 

(e) warunki i terminy, w których obligatariusze będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje oraz daty wykupu Obligacji przez Spółkę ("Dzień Wykupu");

(f) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia, o ile będzie ono przewidziane;

(g) określenia liczby Obligacji emitowanych w poszczególnych transzach, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

9. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

(a) skierowania do inwestorów propozycji nabycia Obligacji;

(b) dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, wydania Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu oraz dopuszczenia tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, a także do określenia innych warunków emisji Obligacji niż wskazane w § 1 pkt. 8 i 9 powyżej.

§ 2 Zamiana Obligacji na Akcje

1. W zamian za posiadane Obligacje Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia Akcji.

2. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie póˇniej jednak aniżeli na 30 dni przed Dniem Wykupu.

3. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na Akcje wyniesie 3.200.000 złotych.

4. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny emisyjnej jednej Akcji - z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.

5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób, że cena emisyjna jednej Akcji zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej zaokrąglonej w dół do jedności stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ustalonej w zdaniu pierwszym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka")z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2002 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji

Działając na podstawie art. 448 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

§ 1 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W związku z wyemitowaniem obligacji zamiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki ("Obligacje"), o których mowa w Uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2002 r. ("Uchwała o Emisji Obligacji"), kapitał zakładowy Spółki podwyższa się warunkowo z kwoty 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie większej niż 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę nie większą niż 3.200.000 złotych (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez emisję nie więcej niż 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 17.413.993 do 20.613.992, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.613.992 złotych ("Akcje").

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji wyemitowanych na zasadach określonych w Uchwale o Emisji Obligacji.

4. Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych w § 2 ust. 2 Uchwały o Emisji Obligacji. 

5. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie posiadacze Obligacji.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia na użytek poszczególnych transz emisji Akcji:

(a) ceny emisyjnej Akcji; oraz

(b) pozostałych warunków i terminów emisji Akcji.

Szczegółowe zasady dokonywania zamiany Obligacji na Akcje zostaną ustalone w uchwale Zarządu Spółki w sprawie określenia warunków emisji Obligacji w rozumieniu art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300).

7. Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia Akcji do publicznego obrotu.

8. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

(a) w przypadku, jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;

(b) w przypadku, jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki lub w dniu przypadającym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień § 1 ust. 1 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony z kwoty 17.413.992 złotych do kwoty nie większej niż 20.613.992 złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji stosownie do zapisów § 2 Uchwały o Emisji Obligacji. Zgodnie zaś z art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2 Wyłączenie prawa poboru akcji

1. Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyższej emisji.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona w myśl art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka")z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2002 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

Tytuł § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Kapitał Zakładowy"

§ 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote."

§ 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.."

§ 7 ust. 3.1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

"3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu."

§ 7 ust. 1.15 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P."

W paragrafie 7 dodaje się ustęp 1.16 i 1.17 o następującym brzmieniu:

"1.16. Akcje Spółki o numerach od 17.349. 913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O."

§ 7 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P O są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 12 ust. 4 pkt 8) Statutu otrzymuje brzmienie: 

"8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"

§ 13 ust. 11 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie: 

"1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,"

§ 13 ust. 11 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:

"2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

54/2002

WZA - znaczni akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA, które odbyło się 7 sierpnia 2002 r.

Akcjonariusz liczba akcji = liczba głosów
1. Aleksander Lesz 5.741.666 
2. The Bank of New York 715.116
3. Bank Zachodni WBK S.A. 862.250
4. PZU Życie S.A. 500.000
5. OFE PZU "Złota Jesień" 496.417

53/2002

WZA - podjęte uchwały

Zarząd Softbank SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 sierpnia 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank SA

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2001 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 474.312.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2001 zamykający się stratą netto w kwocie 15.225.000 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank SA

w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300) ("Ustawa o Obligacjach") oraz na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1 Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje w jednej lub kilku transzach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia skierowania pierwszej propozycji nabycia, nie więcej niż 8.000 (osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda ("Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki, o numerach od 17.413.993 do 20.613.992 ("Akcje") .Termin składania propozycji nabycia Obligacji w ramach danej transzy nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji w ramach tej transzy. Termin dokonania przydziału Obligacji w ramach danej transzy nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia ostatniej propozycji nabycia Obligacji w danej transzy, chyba że Zarząd Spółki określi w warunkach emisji termin krótszy.

2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.

4. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

5. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie krótszym niż 3 lata i nie dłuższym aniżeli 5 lat od dnia ich wyemitowania.

6. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Zarząd Spółki może w warunkach emisji przewidzieć dodatkowe premie przy wykupie Obligacji.

7. Obligacje będą oprocentowane na zasadach określonych przez Zarząd.

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do podjęcia uchwały Zarządu określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji i zasady oferowania Obligacji, w tym: 

(a) warunki i terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji;

(b) termin na złożenie oferty nabycia Obligacji; 

(c) określenie zasad oprocentowania Obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek; 

(d) określenie ceny emisyjnej Obligacji dla poszczególnych transz; 

(e) warunki i terminy, w których obligatariusze będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje oraz daty wykupu Obligacji przez Spółkę ("Dzień Wykupu");

(f) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia, o ile będzie ono przewidziane;

(g) określenia liczby Obligacji emitowanych w poszczególnych transzach, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

9. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

(a) skierowania do inwestorów propozycji nabycia Obligacji;

(b) dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, wydania Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu oraz dopuszczenia tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, a także do określenia innych warunków emisji Obligacji niż wskazane w § 1 pkt. 8 i 9 powyżej.

§ 2 Zamiana Obligacji na Akcje

1. W zamian za posiadane Obligacje Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia Akcji.

2. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak aniżeli na 30 dni przed Dniem Wykupu.

3. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na Akcje wyniesie 3.200.000 złotych.

4. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny emisyjnej jednej Akcji - z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.

5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób, że cena emisyjna jednej Akcji zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej zaokrąglonej w dół do jedności stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ustalonej w zdaniu pierwszym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank SA

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji

Działając na podstawie art. 448 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

§ 1 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W związku z wyemitowaniem obligacji zamiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki ("Obligacje"), o których mowa w Uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2002 r. ("Uchwała o Emisji Obligacji"), kapitał zakładowy Spółki podwyższa się warunkowo z kwoty 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie większej niż 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę nie większą niż 3.200.000 złotych (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez emisję nie więcej niż 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 17.413.993 do 20.613.992, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.613.992 złotych ("Akcje").

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji wyemitowanych na zasadach określonych w Uchwale o Emisji Obligacji.

4. Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych w § 2 ust. 2 Uchwały o Emisji Obligacji. 

5. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie posiadacze Obligacji.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia na użytek poszczególnych transz emisji Akcji:

(a) ceny emisyjnej Akcji; oraz

(b) pozostałych warunków i terminów emisji Akcji.

Szczegółowe zasady dokonywania zamiany Obligacji na Akcje zostaną ustalone w uchwale Zarządu Spółki w sprawie określenia warunków emisji Obligacji w rozumieniu art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300).

7. Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do dopuszczenia Akcji do publicznego obrotu.

8. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

(a) w przypadku, jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;

(b) w przypadku, jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki lub w dniu przypadającym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień § 1 ust. 1 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony z kwoty 17.413.992 złotych do kwoty nie większej niż 20.613.992 złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji stosownie do zapisów § 2 Uchwały o Emisji Obligacji. Zgodnie zaś z art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2 Wyłączenie prawa poboru akcji 

1. Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji powyższej emisji.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona w myśl art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2002r.

Opinia Zarządu Softbank Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") stosownie do Art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki ("Akcje") oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

Stosownie do § 1 ust. 1 projektu Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji w związku z emisją przez Spółkę nie więcej niż 8.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł każda, zamiennych na Akcje ("Obligacje"), kapitał zakładowy Spółki ma zostać warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 20.613.992 zł. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, ma zostać dokonane w drodze emisji nie więcej niż 3.200.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł. Wszystkie Akcje są przeznaczone do objęcia przez posiadaczy Obligacji. 

Zgodnie z Art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru Akcji jest w pełni uzasadnione, albowiem ma na celu umożliwienie posiadaczom Obligacji realizację prawa do ich zamiany na Akcje na warunkach określonych w Uchwale o emisji Obligacji. Zdaniem Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję Obligacji jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez nią środków niezbędnych dla dalszego rozwoju i realizacji celów inwestycyjnych Spółki. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wyraża przekonanie, iż głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest celowe i zasadne oraz rekomenduje głosowanie za takim wyłączeniem. 

Zgodnie z treścią projektu Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd m.in. do ustalenia na użytek poszczególnych transz emisji Akcji ceny emisyjnej Akcji. W opinii Zarządu Spółki taki sposób wyznaczenia ceny emisyjnej jak został wskazany w § 1 pkt. 6 projektu wskazanej uchwały pozwala w sposób optymalny określić cenę Akcji w poszczególnych transzach i zrealizować cele związane z emisją Obligacji. 


Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank SA

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: 

Tytuł § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Kapitał Zakładowy"

§ 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi od 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote do 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote."

§ 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) do 20.613.992 (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§ 7 ust. 3.1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

"3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu."

§ 7 ust. 1.15 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P."

W paragrafie 7 dodaje się ustęp 1.16 i 1.17 o następującym brzmieniu:

"1.16. Akcje Spółki o numerach od 17.349. 913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O."

"1.17. Akcje Spółki o numerach od 17.413.993 do 20.613.992 oznacza się jako serię S."

§ 7 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 12 ust. 4 pkt 8) Statutu otrzymuje brzmienie: 

"8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"

§ 13 ust. 11 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie: 

"1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,"

§ 13 ust. 11 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:

"2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.