Regulatory Filings

6/2022

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto I kwartał 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I kwartał 2022 r. wynosi 108,2 mln PLN.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., który zgodnie z RB 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

Download report Copy the link to the report

5/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)  zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
  2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta).
  3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny , sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Download report Copy the link to the report

4/2022

Recommendation of dividend payment from 2021 profit

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on March 23, 2022, following the Management Board's recommendation presented at the Company's Supervisory Board meeting, the Supervisory Board passed a resolution to recommend to the Ordinary General Meeting of Shareholders to approve the payment of a dividend to the Company's shareholders in the amount of PLN 278,881,018.08, i.e. PLN 3.36 per share.              The final decision on profit distribution and dividend payment will be made by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

 

Legal Basis:

Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

3/2022

Information on the amount of estimated net profit for 2021.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), based on a preliminary analysis of its financial results, informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group for 2021 amounts to PLN 467.2 million, including PLN 105.0 million for the fourth quarter of 2021 alone.

At the same time, the Company stipulates that the given value is an estimate and may still be subject to change.

The Asseco Poland Group's report for 2021 is being audited by a certified auditor, which may result in an adjustment of the achieved financial results.

The final net figure will be reported by the Company in its consolidated financial report for 2021, which, in accordance with Regulatory Filing No. 2/2022 dated January 24, 2022, will be published on March 23, 2022.

Legal Basis:

Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

2/2022

Dates of submitting periodic reports during the year 2022

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that during the year 2022 it will publish its periodic reports on the following dates:

 

Annual reports for the financial year 2021

- Stand-alone annual report 2022-03-23 
- Consolidated annual report     2022-03-23

Semi-annual report for the first half of the year 2022

- Expanded consolidated semi-annual report   2022-08-24

Quarterly reports

- Expanded consolidated quarterly report for Q1 2022-05-25
- Expanded consolidated quarterly report for Q3 2022-11-23

        

At the same time, the Company declares that, in accordance with § 62 (1) and (3) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (the "Regulation"), it will not publish separate stand-alone quarterly reports and a separate stand-alone semi-annual report. Consolidated quarterly reports and consolidated semi-annual report will include quarterly and semi-annual stand-alone financial statements, respectively.

Furthermore, the Company informs that, pursuant to § 79 (2) of the Regulation, it will not publish the consolidated quarterly report for the fourth quarter of the year 2021 and the consolidated quarterly report for the second quarter of the year 2022.

 

Legal Basis:

Pursuant to § 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

1/2022

Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. Election of the Audit Committee

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), in reference to the report No. 15/2021 on the appointment of the Supervisory Board of the Company for a new term running from 2022 to 2026, informs that the Supervisory Board, during its meeting held on January 11, 2022, adopted resolutions on the appointment of Mr. Jacek Duch as the Chairman of the Supervisory Board and Mr. Adam Noga as the Vice Chairman of the Supervisory Board.

In addition, the Supervisory Board adopted a resolution on the election of the Audit Committee in the following composition: Mr. Artur Gabor (Chairman); Mr. Jacek Duch, and Mr. Piotr Augustyniak.

 

Legal Basis:

Pursuant to § 5 section 5 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, dated March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757).

Download report Copy the link to the report