pl
  • PL
  • EN

Emisja 2006

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), a także art. 29 Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.149.1; Dz.U.UE-sp.06-7-307).

Niniejszy Prospekt Emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce Softbank S.A. i emitowanych przez nią akcjach serii C w związku z połączeniem ze spółką Asseco Poland S.A. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, zawartymi w części "Czynniki ryzyka", a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu Emisyjnego.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który zatwierdził dokonywanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C objętych niniejszym Prospektem Emisyjnym, jest Komisja Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, której działanie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta publiczna przeprowadzana w oparciu o niniejszy Prospekt Emisyjny jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i można w niej uczestniczyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny może być traktowane jedynie jako materiał informacyjny, a w szczególności nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Niniejszy Prospekt Emisyjny, ani też objęte nim papiery wartościowe, nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności niniejszego Prospektu Emisyjnego, Softbank S.A. jest obowiązana do nieodpłatnego dostarczenia niniejszego Prospektu Emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania.

Nie akceptuje Akceptuje