pl
  • PL
  • EN

Emisja połączeniowa Asseco-Prokom

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

W dniu 22 lutego 2008 roku Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Asseco”) złożyła, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r.) („Ustawa o ofercie”), w Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie wraz z dołączonym do niego memorandum informacyjnym („Memorandum”), na podstawie którego oferuje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz wprowadza się do obrotu regulowanego akcje serii F Spółki przeznaczone dla akcjonariuszy Prokom Software S.A. („Prokom”) w związku z połączeniem Asseco z Prokom („Akcje Połączeniowe”). Komisja Nadzoru Finansowego w terminie 20 dni roboczych, tj. do dnia 21 marca 2008 r. nie zgłosiła sprzeciwu wobec dokonania oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Memorandum.

Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, oraz Akcjach Połączeniowych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Połączeniowe zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Ani Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Nie akceptuje Akceptuje