Regulatory Filings

22/2020

Amendment to the terms of the agreement on voting at the General Meeting of Formula Systems (1985) Ltd.

In the regulatory filing No. 25/2017 of October 11, 2017, the Management Board of Asseco Poland S.A. (Company) informed about concluding an agreement with the Chief Executive Officer (Shareholder 1) of Formula Systems (1985) Ltd. (Formula) and with the entity controlled by the Chief Executive Officer (Shareholder 2) regulating mutual relations between the parties as Formula shareholders with respect to voting at the General Meeting of Shareholders of Formula. By virtue of the agreement, the parties appointed a proxy (Proxy) and granted him an irrevocable power of attorney to vote on behalf of each shareholder who is a party to the agreement. In the first place, the Proxy is a person appointed by the Company and is authorized to vote at the Formula’s General Meeting based on all shares held jointly by Shareholder 1 and Shareholder 2, including shares held as at the date of the Agreement, as well as shares acquired by shareholders after that date.
The agreement provides that the power of attorney granted by Shareholder 1 and Shareholder 2 is valid:
(i)    until the moment of holding the position of the President of the Management Board of the Company by the person currently holding the position or holding by the current President of the Management Board of the Company the position of the Chairman of the Supervisory Board of the Company in the case of appointment of this person to the composition of the supervisory body or
(ii)    until the Company's involvement in Formula share capital is reduced below 20% of the shareholding
and expires if any of the above conditions occur. In such a case, the Company grants the Shareholder 1 power of attorney to vote at the General Meeting of Shareholders from all shares held by the Company.
As a result of the agreement, the Company regained control over Formula.
The Management Board of Asseco Poland S.A. hereby informs that on September 9, 2020 the Company received an annex to the Agreement (the Annex) that was concluded on September 7, 2020. The subject of the Annex is the resignation of the Shareholder 1 from the right to vote on behalf of the Company if: (i) the current President of the Management Board of the Company ceases to perform the function or the current President of the Management Board of the Company ceases to perform the function of the Chairman of the Supervisory Board of the Company in the case of appointment of this person to the Supervisory Board (ii) the Company's involvement in the Formula share capital is reduced below 20%. The scope of the Company's authority as a Proxy remains unchanged.
In addition, the Annex provides that shares which may be granted to the Shareholder 1 and/or Shareholder 2 in exchange for services provided as the Chief Executive Officer in Formula and Chairman and Member of the Board of Directors of Formula subsidiaries after the date of conclusion of the Annex are not covered by the provisions of the Agreement.
Conclusion of the annex to the agreement does not change the Company's control over Formula Systems.
The remaining provisions of the Agreement remain unchanged.

Legal basis:
Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

22/2020

Zmiana warunków porozumienia dotyczącego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems (1985) Ltd.

W raporcie bieżącym nr 25/2017 z 11 października 2017 r. Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informował o  zawarciu porozumienia  z Chief Executive Officer (Akcjonariusz 1) Formula Systems (1985) Ltd. (Formula) oraz z podmiotem kontrolowanym przez Chief Executive Officer (Akcjonariusz 2) regulującego wzajemne stosunki stron jako akcjonariuszy Formula w zakresie dotyczącym głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki Formula. Na mocy porozumienia strony wyznaczyły pełnomocnika (Pełnomocnik) i udzieliły mu nieodwołanego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu każdego akcjonariusza będącego stroną porozumienia.  W pierwszej kolejności Pełnomocnikiem jest osoba wyznaczona przez Spółkę i jest umocowana do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych łącznie przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2, w tym z akcji posiadanych na dzień zawarcia Porozumienia, jak również nabytych przez akcjonariuszy po tej dacie.
Porozumienie przewiduje, iż pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2 jest ważne:
(i)    do czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego lub
(ii)    do momentu zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20% udziału
i wygasa w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych przesłanek. W takim przypadku z automatu Spółka udziela Akcjonariuszowi 1 pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę.
W wyniku zawarcia porozumienia, Spółka odzyskała kontrolę nad Formula.
Niniejszym Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 września 2020 Spółka otrzymała zawarty w dniu 7 września 2020 r. aneks do Porozumienia (Aneks). Przedmiotem Aneksu jest rezygnacja Akcjonariusza 1 z umocowania do głosowania w imieniu Spółki, w przypadku: (i) zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub zaprzestania pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego (ii) zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20%. Zakres umocowania Spółki jako Pełnomocnika pozostaje bez zmian.  
Dodatkowo Aneks przewiduje, iż akcje, które mogą zostać przyznane Akcjonariuszowi 1 i/lub Akcjonariuszowi 2 w zamian za usługi świadczone jako Chief Executive Officer w Formula oraz Przewodniczący i Członek Rad Dyrektorów w spółkach zależnych Formula po dacie zawarcia Aneksu, nie są objęte postanowieniami Porozumienia.
Zawarcie aneksu do porozumienia nie powoduje zmian w zakresie sprawowania kontroli Spółki nad Formula Systems.
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Download report Copy the link to the report

21/2020

Information on the estimated net result for the first half of 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), bearing in mind the obligation to treat all shareholders equally resulting from art. 20 of the Polish Commercial Companies Code and art. 20 of the Act on public offering and conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, as it is necessary to inform Cyfrowy Polsat S.A. about the amount of net profit achieved by the Asseco Poland Group for the first half of 2020, which is necessary to prepare the consolidated semi-annual report of Grupa Cyfrowy Polsat S.A, informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group S.A. for the first half of 2020 amounts to PLN 176.7 million.
At the same time, the Company reserves that the given value is an estimate and may be subject to change.
The consolidated report of the Asseco Poland Group S.A. for the first half of 2020 will be subject to review by a certified auditor, which may result in a correction of the achieved financial results. The Company's final net profit shall be disclosed in its consolidated interim report for the first half of 2020 to be published on August 27, 2020.

 

Legal basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR).

Download report Copy the link to the report

20/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received notifications from Cyfrowy Polsat S.A., seated in Warszawa and Reddev Investment Limited seated in Limassol, Cyprus about changes of share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.
The Company hereby provides the received notifications enclosed.

Legal basis:
Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

Download report Copy the link to the report

18/2020

Registration of amendment of Articles of Association of Asseco Poland S.A. and merger of Asseco Poland S.A. with its subsidiary SKG S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. informs that on July 1, 2020 the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, registered the Resolution No. 25 of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. of May 27, 2020 on the amendment of §13 of the Company's Articles of Association, about which the Company informed in its Regulatory Filing No. 15/2020 of May 27, 2020.
With regard to the registration of the amendment of the Company's Articles of Association, the Resolution No. 26 of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. of May 27, 2020 on the appointment of Mr. Piotr Żak to serve as the Member of the Company's Supervisory Board during the term of office spanning from 2017 to 2021, which was notified by the Company in its Regulatory Filing No. 16/2020 of May 27, 2020, became effective as of July 1, 2020.
This means that today Mr. Piotr Żak has taken up the position of the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.
In addition, the Management Board of Asseco Poland S.A. with reference to Regulatory Filings No. 5/2020 of March 17, 2020, 12/2020 of May 12, 2020 and 15/2020 of May 27, 2020, informs that on July 1, 2020 the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register, made an entry in the register of entrepreneurs of the merger between Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów ("Asseco" or "Acquiring Company") and SKG S.A. seated in Bielsko-Biała ("SKG" or "Acquired Company").
The Merger of both companies was executed pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code (a merger by a take-over), this is by transferring all the assets of SKG to Asseco ("Merger"). Following the Merger, SKG shall be dissolved without liquidation.
Because the Acquiring Company held all the shares in the Acquired Company, the merger was executed according to art. 492 § 1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as art. 516 § 6 of the Polish Commercial Companies Code, taking into account 514 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, this is without increasing the share capital of the Acquiring Company and without exchanging shares in SKG as the Acquired Company for shares in the share capital of Asseco as the Acquiring Company.
The combination of experience and potential of both companies will translate into strengthening of competence in the area of IT solutions for the public finance sector and handling of customs, transport and forwarding processes.

Legal basis:
Pursuant to § 5 section 5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

17/2020

The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. - Major Shareholders

The  Management  Board of  Asseco  Poland  S.A.  discloses  in  public  the  list  of  shareholders  who exercised at least 5% of voting rights at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders that was held in Warsaw on May 27, 2020.

 

Legal basis:
Pursuant to art. 70 sect. 3 of  the Act of July 29, 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to organized trading, and on public companies (Journal of Laws of 2005, No. 184, item 1539

Download report Copy the link to the report

16/2020

Appointment of Member of Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") hereby informs that the General Meeting of the Shareholders of Asseco Poland S.A. held on May 27, 2020 in Warsaw appointed Mr. Piotr Żak as the member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the period of the joint current term of office spanning from 2017 to 2021.
The appointment will be effective as of the date of the registration of the Resolution No. 25 of the General Meeting of May 27, 2020 on the amendment of §13 of the Company's Articles of Association, i.e. with respect to the extension of the composition of the Supervisory Board from 5 to 8 persons.
*
Piotr Żak graduated in economics from Royal Holloway, University of London. He is also a graduate of the Faculty of Management at the University of Warsaw.
Since 2014 he has been conducting business activity in Poland in the field of, among others, building and supporting start-up projects. He has been focusing his activity in the sector of modern technologies, in particular by creating and developing innovative projects related to the use of the potential of the Internet and traditional media, Internet entertainment, the use of data transmission in solutions, services and products aimed at individual and business customers. He has been also pursuing his professional interests in the development and implementation of modern tools in marketing communication of media and telecommunications companies.
He is the creator of such companies as Frenzy Sp. z o.o., a dynamically developing entity in the E-sport sector, which has been producing broadcasts for the Polsat Games program since 2018, and Golden Coil Sp. z o.o., which operates in the area of Internet marketing and advertising.
Since March 2016, Piotr Żak has been the Member of the Supervisory Board of Telewizja Polsat Sp. z o.o., the leading broadcaster on the Polish television market. In June 2018, he was appointed to the Supervisory Board of Netia S.A., one of the largest Polish telecommunication operators belonging to the Cyfrowy Polsat Group, where he currently serves as the Chairman.
Since June 2018 he has sat on the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. In April 2019 he was appointed to the Supervisory Board of Polkomtel Sp. z o.o., the operator of Plus network.
Mr. Piotr Żak does not conduct any business activities competitive to Asseco Poland S.A., is not engaged as a partner in any competitive partnership or as a member of a governing body in any other competitive company or legal entity.
Mr. Piotr Żak has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Legal basis:
In accordance with § 5 section 5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757) on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)


Download report Copy the link to the report

15/2020

Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. on May 27, 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (“Asseco”) discloses the resolutions and documents passed by the General Meeting of Shareholders of Asseco that was held in Warsaw on May 27, 2020.

AppendixLegal basis:
In conjunction with article 38, sect. 1, point 7 of the Minister of Finance Regulation dated February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

Download report Copy the link to the report

14/2020

General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. passed a resolution on a payment of a dividend

Financial Supervision Authority

Regulatory Filing No.  14/2020
Rzeszów, May 27, 2020

General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. passed a resolution on a payment of a dividend

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that on May 27, 2020 the Company’s General Meeting of Shareholders passed a resolution on a distribution of the net profit generated by Asseco Poland S.A. in the financial year 2019 and a payment of a dividend.
The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting on the basis of art. 395 §2 item 2), art. 348§4 and art.396§5 of the Commercial Companies Code ("CCC") as well as pursuant to §12 sect. 4 item 2) of the Company’s Articles of Association, hereby resolves that:
The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów ("the Company"), acting on the basis of art. 395 §2 item 2), art. 348 §4 and art. 396 §5 of the Commercial Companies Code as well as pursuant to §12 sect. 4 item 2) of the Company's Articles of Association, hereby resolves that:
1)    it allocates the net profit generated by the Company in the financial year 2019 in the amount of PLN 206,798,620.21 (in words: two hundred and six million seven hundred and ninety eight thousand six hundred and twenty zlotys and 21/100) fully for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend.
2)    it allocates the amount of PLN 43,032,291.82 (in words: forty three million thirty two thousand two hundred and ninety one zlotys and 82/100), from the part of funds accumulated on the reserve capital, fully for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend.
3)    the full amount allocated for the distribution to the Shareholders, i.e. for the payment of a dividend, amounts to PLN 249,830,912.03 (in words: two hundred and forty nine million eight hundred and thirty thousand nine hundred and twelve zlotys and 03/100), or PLN 3.01 (in words: three zlotys and 01/100) per share.
4)    the dividend right shall be acquired on June 5, 2020 and that the dividend shall be paid out on June 17, 2020.


Legal basis:
According to article 38 sect. 7 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

13/2020

Amendment of the draft Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), acting on the basis of art. 399 §1 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) and with regard to § 19 sect. 1 item 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757), hereby informs that on May 26, 2020 it adopted a resolution on the introduction of amendments in the auto-correction mode to the draft Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board (the "Policy"), constituting an Appendix to the draft Resolution No. 27 of the General Meeting convened for May 27, 2020. The amendments concern making the method of hiring and remunerating the Management Board Members more flexible and the competition prohibition after termination of employment.
The content of the draft Policy with the amendments made in the “track changes” mode is attached to this report.

Legal basis:
In accordance with § 19 section 1 item 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

12/2020

II notification to shareholders about the intention to merge

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter the "Company"), acting on the basis of art. 504 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) in conjunction with art. 516 § 6 of the CCC, hereby notifies its Shareholders for the second time about the intention to merge with SKG S.A. seated at 336 Armii Krajowej Av, 43-309, Bielsko-Biała, under the conditions set forth in the Merger Plan announced on  March 17, 2020 at www.asseco.pl and made available publicly until the end of the General Meeting of Shareholders passing a resolution on the merger. Concurrently, the Management Board of Asseco Poland S.A. informs that, pursuant to the provision of art. 505 § 3 1 of the CCC, not later than one month before the date of commencement of the General Meeting where a resolution on the merger is to be passed, the Company shall make the following documents of art. 505 § 1 of the CCC available to public free of charge on its website www.asseco.pl in the News tab, the Corporate category, until the end of the General Meeting adopting a resolution on the merger:
1)    Merger Plan;
2)    financial statements and reports of the Management Boards of the merging Companies on their activities for the last three financial years together with the auditor's opinion and report;
3)    draft resolutions on the merger of the Companies;
4)    determining the value of the assets of the Acquired Company as of  February 1, 2020;
5)    statements containing information on the financial position of the Acquired Company prepared for the purposes of the merger as at February 1, 2020.

Legal basis:
Other regulations - Article 504(1) in connection with Article 402(1) of the Commercial Companies Code

Download report Copy the link to the report

11/2020

Information about the estimated net result for Q1 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter the "Company"), bearing in mind the obligation to treat all shareholders equally resulting from art. 20 of the Polish Commercial Companies Code as well as from art. 20 of the Act on public offering and conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, in connection with the obligation to inform Cyfrowy Polsat S.A. about the amount of net profit achieved by the Asseco Poland Group S.A. for Q1 2020, necessary to prepare the consolidated quarterly report of the Cyfrowy Polsat Group S.A. for Q1 2020, hereby informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of the Asseco Poland Group S.A for Q1 2020 is PLN 81.9 million.
At the same time, the Company emphasizes that the given value is an estimate and may be subject to change.
The final value of the net result will be provided by the Company in the consolidated quarterly report for Q1 2020, which, according to the Regulatory Filing No. 10/2020 of May 8, 2020, will be published on May 28, 2020.

Legal basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

10/2020

Change in the date of publication of the consolidated quarterly report for Q1 2020

The Management Board of Asseco Poland S.A. informs that the date of publication of the consolidated quarterly report for Q1 2020, which according to Regulatory Filing No. 4/2020 of January 31, 2020 was scheduled for May 18, 2020, has been changed.

The new publication date of the consolidated quarterly report for Q1 2020 is May 28, 2020.

The reason for the change of the initially announced date is the change of the date of submission of the report for Q1 2020 by a subsidiary of the Group.

 

Legal basis:

Pursuant to § 80 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757 of 20.04.2018)

Download report Copy the link to the report

9/2020

Candidacy for the position of the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (“Company”), acting in accordance with the Code of Best Practice for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and in order to provide the Shareholders with an opportunity to get to know the candidates for the members of the Company's Supervisory Board, in accordance with the provisions of §14 section 5 of the Bylaws of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A., hereby informs that today, the Company received the candidacy of Mr. Piotr Żak.
At the same time, the Company informs that the candidate expressed his written consent to apply for the position of the member of the Company’s Supervisory Board by submitting a statement on a form made available by the Company.
Attached to this Regulatory Filing, the Company presents a statement on the candidate's application and his professional CV.

Legal basis:
In accordance with § 19, section 1, item 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

 

Statement

CV Piotr Żak

Download report Copy the link to the report

8/2020

Convening the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company"), acting on the basis of art. 399 §1 of the Polish Commercial Companies Code and with regard to § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, dated March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757), hereby convenes the Company’s General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to be held on May 27, 2020 at 10:00 a.m. at the Company’s Office in Warsaw, 13 Branickiego St., (02-972, Warsaw).
The Management Board attaches the following documents:
1.    Announcement on convening the General Meeting of Shareholders of the Company together with Appendix 1 to the Announcement.
2.    Draft resolutions and documents which are to be the subject of the General Meeting, significant for the resolutions to be adopted, which have not been previously made public (the Supervisory Board’s Report).
3.    Bylaws determining detailed rules for participation in the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. using electronic communication means.
All information and documents concerning the General Meeting of Shareholders will be made available on the Company's website at inwestor.asseco.com/en/about-asseco/corporate-governance, in the GSM section.

Legal basis:
In accordance with § 19 sect. 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required under the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)


 

 

Announcement

Annex No 1

Drafts of resolutions

e-GM Regulation

SB Report


 

 

Download report Copy the link to the report

7/2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019

Regulatory Filing No. 07/2020
Rzeszów, March 23, 2020

Declaration on dividend payment from profit generated in 2019
The Management Board of Asseco Poland S.A. (“the Company”) informs that on March 23, 2020, according to the Management Board recommendation presented on the Supervisory Meeting, the Supervisory Board adopted resolution on recommendation to the Company’s General Meeting of Shareholders on payment of dividend for 2019 of 3.01 PLN (in words: three 01/100) per share. The final decision on the distribution of the profit and dividend payment will be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Legal basis:

According to article 38 sect. 7 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259).

Download report Copy the link to the report

6/2020

Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on March 20, 2020, the Company was notified by Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”) that, as a result of transactions to sell the Company’s shares, conducted on March 13, 2020, Aviva OFE decreased its share in the Company’s total number of voting rights to the level below 10%.


Before the above-mentioned transaction was settled, as at March 16, 2020, Aviva OFE held 8,301,733 shares in the Company, representing 10.002% of the Company's share capital (number of shares issued) and entitling to 8,301,733 votes at the General Meeting of Shareholders, i.e. 10.002% of the total number of votes.
Following the settlement of the above-mentioned transactions, as at March 17, 2020, Aviva OFE held 8,299,733 shares in the Company, representing 9.9996% of the Company's share capital (number of shares issued) and entitling to 8,299,733 votes at the General Meeting of Shareholders, which accounted for 9.9996% of the total number of votes.

At the same time, Aviva OFE informs that:

  • it does not have any subsidiaries holding shares in the Company,
  • the situation described in article 69 section 4 item 6 of the Act on Offering and Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies does not occur,
  • it also does not possess financial instruments referred to in Article 69b section 1 item 1) and 2) of the aforementioned Act.

Download report Copy the link to the report

5/2020

Signing of the Merger Plan between Asseco Poland S.A. and SKG S.A. and 1st notification about the intended merger

The Management Board of Asseco Poland S.A., acting on the basis of art. 500 § 21 of the Polish Commercial Companies Code („CCC”), hereby informs that on March 16, 2020, the Plan of Merger was agreed and signed with SKG S.A. seated in Bielsko-Biała (the "Merger Plan").

 

Merger Plan

Download report Copy the link to the report

4/2020

Dates of publication of financial reports in 2020

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 04/2020
Rzeszów, January 31, 2020


Dates of publication of financial reports in 2020
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that during 2020 the Company will publish its periodic financial reports on the following dates:


Annual Reports for the 2019 financial year

Standalone Annual Report: 2020-03-23
Consolidated Annual Report: 2020-03-23

Semi-Annual Report for HY 2020
Consolidated Semi-Annual Report: 2020-08-27

Quarterly Reports
Consolidated Quarterly Report for Q1: 2020 2020-05-18
Consolidated Quarterly Report for Q3: 2020 2020-11-17

Download report Copy the link to the report

3/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 03/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received notifications from TiVi Foundation, seated in Vaduz, Liechtenstein, and Zygmunt Solorz about changes of share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.
The Company hereby provides the received notifications enclosed.

Dokument 1

Dokument 2

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

2/2020

Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority


Regulatory Filing No. 02/2020


Rzeszów, January 7, 2020


Information on reduction of Aviva OFE's shareholding in Asseco Poland S.A.
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on January 7, 2020 the Company received a notification from Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”) that in connection with Aviva OFE's response to the invitation for the sale of the Company's shares, announced by Cyfrowy Polsat S.A. on December 18, 2019, Aviva OFE, having previously held 14.97% of the total number of votes in the Company, reduced its share in the total number of votes in the Company by at least 2% of the total number of votes.

Download report Copy the link to the report

1/2020

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

Financial Supervision Authority
Regulatory Filing No. 01/2020


Rzeszów, January 3, 2020


Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.


The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 3, 2020 the Company was notified by Cyfrowy Polsat S.A., seated in Warsaw, and Reddev Investment Limited, seated in Limassol, Cyprus, about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A..
The Company hereby provides the received notification enclosed.

Download report Copy the link to the report