Regulatory Filings

1319/2005

Nabycie praw autorskich do oprogramowania przeznaczonego do obsługi instytucji finansowych

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2005 r., spółka podpisała z Prokom Software SA umowę nabycia praw autorskich do oprogramowania przeznaczonego do obsługi sektora bankowego i domów maklerskich. Wartość Umowy wynosi 6,3 mln PLN netto. 

Przedmiotem Umowy są głównie prawa autorskie do oprogramowania z rodziny produktów przeznaczonych do obsługi biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych o nazwie PROMAK. Na podstawie Umowy Softbank SA wejdzie w prawa i obowiązki określone w umowach zawartych przez Prokom Software SA, których przedmiotem są systemy oprogramowania PROMAK. Softbank SA przejął również kompetencje i zasoby niezbędne do produkcji i rozwoju oprogramowania, jego wdrożenia oraz serwisu u klientów. 

Rodzina systemów PROMAK obejmuje m.in.: system maklerski, system do obsługi sponsora emisji, system obsługi banku powiernika, system zarządzania portfelem papierów wartościowych, system obsługi inwestycji finansowych, system internetowej obsługi inwestorów giełdowych, system obsługi krótkoterminowych papierów dłużnych, a także system obsługi powiadomień. 

Systemy PROMAK działają obecnie w 14 instytucjach finansowych, co plasuje PROMAK wśród liderów na rynku oprogramowania dla biur maklerskich, potwierdzając jednocześnie wysoką jakość i funkcjonalność oferowanych rozwiązań. W ocenie Zarządu Spółki rynek produktów IT dla biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu. Dobra koniunktura na giełdzie papierów wartościowych przyczyniła się z jednej strony do osiągania przez te instytucje bardzo dobrych wyników finansowych, z drugiej jednak zwiększyła konkurencję wymuszając inwestycje w nowatorskie rozwiązania informatyczne w celu zdobycia nowych klientów i utrzymania obecnych. 

Nabycie przez Softbank SA produktów dla sektora finansowego jest etapem w procesie restrukturyzacji i podziału kompetencji poszczególnych spółek w ramach Grupy Kapitałowej Prokom. Przejęcie wyżej wymienionych kompetencji jest zgodne ze strategią Softbank SA zakładającą koncentrację na integracji i wdrażaniu systemów informatycznych, które optymalizują procesy biznesowe klientów, głównie z sektora bankowo-finansowego. Wzbogacenie oferty Softbank SA o rodzinę systemów PROMAK przyczyni się do umocnienia pozycji lidera na rynku usług IT dla sektora bankowo-finansowego, a także pomoże efektywniej wykorzystać przejęte zasoby w Grupie Kapitałowej. 

1283/2005

Zmniejszenie udziału przez Pana Zbigniewa Opacha

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2005 r., spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Opacha, iż w wyniku transakcji dokonanych w dniu 9 grudnia 2005 r. udział Pana Zbigniewa Opacha zmniejszył się poniżej 5% udziału w kapitale Softbank SA. 

Przed transakcją Pan Zbigniew Opach posiadał 1.286.428 akcji Softbank SA stanowiących 5,11% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. 

Obecnie Pan Zbigniew Opach posiada 1.137.877 akcji Softbank SA stanowiących 4,52% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 4,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA.

1282/2005

Zakup akcji NetPower SA

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 9 grudnia 2005 powziął wiadomość, iż 2 grudnia 2005r. Spółka podpisała umowę nabycia od Computer Associates JV Corporation z siedzibą w Nowym Jorku łącznie 479.400 akcji NetPower SA z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 3,73 PLN każda, za łączną kwotę 80.600 PLN. Nabyte akcje stanowią 51,0% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NetPower SA, co stanowi podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości. Zapłata w wysokości 80.600 PLN zostanie opłacona gotówką ze środków własnych. 

Po transakcji Softbank SA posiada 940.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 3.506.200 PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NetPower SA. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank SA i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje. Wartość księgowa netto akcji NetPower SA w księgach rachunkowych Softbank SA wynosiła na dzień 9 grudnia 2005 r. 0 PLN. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank SA według ceny ich nabycia. Spółka NetPower SA nie prowadzi działalności operacyjnej i nie zatrudnia żadnych pracowników.

1273/2005

Zmniejszenie udziału NIHONSWI AG w akcjonariacie

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 29 listopada 2005 r., spółka otrzymała od spółki Nihonswi AG z siedzibą w Zurychu, informację, iż w dniu 24 listopada 2005 r. spółka Nihonswi AG sprzedała 50.000 akcji Softbank SA. Przed tą transakcja spółka Nihonswi AG posiadała 1.260.988 akcji Softbank SA stanowiących 5,01% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. 

Obecnie Nihonswi AG posiada 1.210.988 akcji Softbank SA stanowiących 4,81% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA.

1271/2005

Zakup praw poboru do emisji akcji Asseco Poland

Zarząd Softbank SA informuje, że dnia 28 listopada 2005 r. na rachunku inwestycyjnym Spółki zostało zarejestrowane 1.455.000 praw poboru do nowej emisji akcji serii C spółki Asseco Poland SA. Prawa poboru zostały nabyte od pana Adama Górala, na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2005 r. (Umowa). Softbank SA informował o Umowie w dniu 11 października raportem bieżący nr RB 50/2005. Softbank SA zapłacił za nabyte prawa poboru 315 798,26 PLN. Cena została obliczona zgodnie ze wzorem opisanym w Umowie i raporcie bieżącym nr RB 50/2005. 

Oprócz praw poboru nabytych od pana Adama Górala, Softbank SA posiada 605.000 praw poboru do nowej emisji serii C Asseco Poland SA wynikających z posiadania 605.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Asseco Poland SA, które stanowią 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Softbank SA posiada 2.060.000 praw poboru do nowej emisji serii C Asseco Poland SA. 

Zarząd Softbank SA oświadcza, iż zamierza skorzystać ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji serii C Asseco Poland SA. Skorzystanie z posiadanych praw poboru pozwoli Softbank SA na nabycie 238.840 akcji Asseco Poland SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Asseco Poland SA (przy założeniu emisji 400.000 akcji serii C), Softbank SA posiadał będzie 843.840 akcji Asseco Poland SA, stanowiących 21,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

1269/2005

Zwiększenie udziału ING TFI w akcjonariacie

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 22 listopada 2005 r., spółka otrzymała od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informację, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI SA posiadają łącznie akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w dniu 22 listopada 2005 r. 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 1.306.307 akcji Softbank SA, co stanowi 5,19% kapitału zakładowego i uprawnia do 5,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA.

1263/2005

Umowa Koma SA na dostawę sprzętu

Zarząd Softbank SA informuje, że dnia 2 listopada 2005 r. Spółka otrzymała informację, iż Koma SA podpisała umowę konsorcjum z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (OFEK). Koma SA występując w konsorcjum z OFEK, wygrała znaczący przetarg w Ministerstwie Edukacji Narodowej na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych szkół na terenie całego kraju. Konsorcjum dostarczy sprzęt komputerowy (serwery, komputery, drukarki oraz rzutniki multimedialne) do 928 pracowni internetowych. W ramach prac w każdej z pracowni zostanie przygotowana sieć komputerowa. Kontrakt zostanie zrealizowany do końca 2005 roku, natomiast dostarczony sprzęt zostanie objęty trzyletnim serwisem gwarancyjnym. 

Wartość kontraktu wynosi 46,7 mln PLN netto. Umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej podpisał 30 października 2005 r. lider konsorcjum tj. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Przychody Koma SA jako członka konsorcjum w powyższym kontrakcie wyniosą nie mniej niż 37 mln PLN. 

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość kontraktu przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA.

1262/2005

Umowa cesji kontraktów z Softbank Serwis Sp. z o.o.

Zarząd Softbank SA informuje, że dnia 31 października 2005 r. Spółka podpisała z Softbank Serwis Sp. z o.o. porozumienia dotyczące przeniesienia umów, na mocy których Softbank SA przejął realizację wybranych kontraktów softwarowych wykonywanych dotychczas przez Softbank Serwis Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji oraz odstępnego z tego tytułu wynosi 12,8 mln PLN. 

Przeniesienie umów nastąpiło w związku z realizacją założeń strategicznych Grupy Kapitałowej Softbank SA polegającej na podziale i uporządkowaniu kompetencji u poszczególnych uczestników Grupy. Do kompetencji Softbank SA należy głównie tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych. Natomiast docelowo Softbank Serwis Sp. z o.o. (po planowanym połączeniu z Koma SA) głównie specjalizować się będzie w szeroko rozumianym serwisie technicznym. 

Softbank Serwis Sp. z o.o. jest spółką zależną od Softbank S.A.

1261/2005

Spełnienie warunku udzielenia kredytu

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 27 października 2005 r. zostały spełnione wszystkie warunki udzielenia kredytu przez bank PKO BP SA, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 55/2005 z dnia 18 października 2005 r. Bank udzielił Softbank SA kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 70 mln PLN.

1260/2005

Umowa emisji obligacji

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 27 października 2005 roku Spółka podpisała umowę emisji obligacji zero kuponowych z ING Bankiem Śląskim S.A. (Agent). W związku z tym wygasają poprzednie umowy z Agentem na emisję obligacji zawarte 24 października 2001 r. z późniejszymi zmianami (raporty bieżące RB 83/2001 z dn. 24.10.2001 r., 85/2001 z dn. 25.10.2001 r., 56/2004 z dn. 23.11.2004 r.) 

Najważniejsze informacje o programie emisji obligacji: 
1. łączna wartość nominalna wynosi do 100 mln PLN, 
2. wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN, 
3. okres zapadalności obligacji wynosi od 1 miesiąca do 3 lat, 
4. cena emisyjna każdej obligacji równa jest wartości nominalnej pomniejszonej o dyskonto, które ustalane będzie każdorazowo przez Softbank SA z Agentem, 
5. przydział obligacji następuje według uznania Softbank SA, 
6. wykup obligacji następuje w terminie wykupu (w dacie zapadalności obligacji), który jest dniem roboczym. Jeżeli termin wykup nie przypada w dniu roboczym, wykup następuje w pierwszym dniu następującym po terminie wykupu, który jest dniem roboczym. Wykupione obligacje zostaną umorzone. 
7. Softbank SA nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. 8. Sub-Agentem emisji obligacji jest Bank BPH SA 
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA. Całkowita wartość wszystkich zobowiązań Softbank SA na dzień 30 września 2005 r. wynosiła 290 mln PLN.

1258/2005

Umowa pożyczki do Softbank Serwis Sp. z o.o.

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 20 października 2005 r. została podpisana umowa pożyczki, na mocy której Softbank SA udzielił spółce w 100% zależnej - Softbank Serwis Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 22 mln PLN. Pożyczka została udzielona w celu sfinansowania zakupu przez Softbank Serwis Sp. z o.o. nabytych od Softbank SA akcji Koma SA. Oprocentowanie pożyczki wynosi stawka 1M WIBOR plus 2,5% w skali roku. Termin spłaty ostatniej raty pożyczki został ustalony do 31.12.2008 r. Zabezpieczeniem pożyczki są weksle. 

Wartość umowy została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA.

1257/2005

Sprzedaż Koma SA do Softbank Serwis Sp. z o.o.

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 20 października 2005 r. została podpisana umowa sprzedaży akcji Koma SA z siedzibą w Katowicach, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Kupującym jest spółka Softbank Serwis Sp. z o.o., w 100% zależna od Softbank SA. Dwóch członków Zarządu Softbank SA pełni funkcję członków Rady Nadzorczej Softbank Serwis Sp. z o.o. Cena sprzedaży za akcje spółki Koma SA wynosi 40,6 mln PLN. Wartość ewidencyjna akcji Koma SA w księgach rachunkowych Softbank SA wynosi 40,7 mln PLN. 

Transakcja ta jest kolejnym etapem rozpoczętej w lipcu konsolidacji firm Grupy Koma SA i Softbank Serwis Spółka z o.o. w celu utworzenia Regionalnego Centrum Serwisowego. Spółki Koma SA i Softbank Serwis Sp. z o.o. specjalizują się w szeroko rozumianym serwisie technicznym sprzętu komputerowego. W konsekwencji ich połączenia powstanie kilkusetosobowy zespół wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej tworzący jedną z największych ogólnopolskich organizacji serwisowo-logistycznych w kraju. 

Zakup akcji Koma SA przez Softbank Serwis Sp. z o.o. zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz zaciągniętej na ten cel pożyczki. Wartość transakcji została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA.

1256/2005

Umowa kredytowa z PKO BP

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 17 października 2005 r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie (Bank). Bank udzielił Softbank SA kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 70 mln PLN. Kredyt został udzielony na okres od 17 października 2005 r. do 31 lipca 2006 r. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt zostanie udostępniony po dokonaniu zmiany w treści wpisu hipoteki kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Softbank SA. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

1254/2005

Złożenie wniosków na GPW i w KDPW

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 14 października 2005 r. Spółka złożyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o wartości nominalnej 1 zł każda. Proponowana data asymilacji i wprowadzenia to 28 października 2005 r. Wobec powyższego pod kodem emisji podstawowej PLSOFTB00016 wprowadzonych do obrotu będzie 25.174.713 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Ponadto w dniu 14 października 2005 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA wniosek o połączenie w dniu 28 października 2005 r. 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela serii U2 zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSOFTB00099 z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLSOFTB00016.

1253/2005

Zwiększenie udziału Prokom Software w głosach na WZ

Zarząd Softbank SA informuje, iż w dniu 12 października 2005 r. Prokom Software SA nabył uprawnienia do wykonywania 5,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA wynikające z posiadania 1.367.854 akcji Serii U2 objętych z tytułu wniesienia do Softbank SA aportu w postaci 100% akcji Incenti SA. 

W wyniku tego nabycia Prokom Software SA posiada 8.309.791 akcji Softbank SA, co stanowi 33,008% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 33,008% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. Przed wniesieniem do Softbank SA aportu w postaci akcji Incenti SA Prokom Software SA nie wykonywał prawa głosu z 1.367.854 akcji Softbank SA Serii U2.

1252/2005

Nabycie aktywów o znacznej wartości (Incenti SA)

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 12 października 2005 r. Spółka otrzymała od Prokom Software SA z siedzibą w Warszawie odcinki zbiorowe 5.000.000 akcji spółki Incenti SA, o wartości nominalnej 10 zł każda stanowiących 100% kapitału zakładowego i upoważniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Softbank SA nabył akcje w spółce Incenti SA w zamian za 1.367.854 Akcji Serii U2. Cena emisyjna akcji wynosiła 27,80 PLN, zatem cena 100% akcji Incenti wynosiła 38,0 mln PLN. Wartość ewidencyjna akcji Incenti w księgach rachunkowych Softbank SA wynosi 38,1 mln PLN. Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA. 

Akcje Serii U2 Softbank SA, zostały objęte przez Prokom Software SA w zamian za aport w postaci akcji spółki Incenti SA. Prokom Software SA jest podmiotem powiązanym z Softbank w rozumieniu RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Prokom Software SA posiada 33,008% udział w kapitale zakładowym Softbank SA. Posiadany pakiet akcji Softbank SA pozwala Prokom Software SA korzystać z uprawnień określonych w Statucie Softbank. Ponadto Prezes Zarządu Prokom Software SA pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank SA. Członek Zarządu Prokom Software SA pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Softbank SA.

1249/2005

Rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 11 października 2005 r. spółka otrzymała Uchwałę nr 564/05 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA postanawiającą dokonać w dniu 12 października 2005 r. asymilacji 1.459.646 akcji serii U1 Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00081 z pozostałymi akcjami Softbank SA oznaczonymi kodem PLSOFTB00016. Wobec powyższego pod kodem emisji podstawowej PLSOFTB00016 zarejestrowanych będzie 23.806.859 akcji zwykłych na okaziciela Softbank SA o wartości nominalnej 1 zł każda.

Zarząd spółki Softbank SA informuje także, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 października 2005 r. powyższe akcje do obrotu giełdowego.

1248/2005

Umowa dotycząca nabycia akcji Comp Rzeszów SA

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 10 października 2005 r. Softbank SA podpisał umowę z Adamem Góralem dotyczącą sprzedaży akcji oraz praw poboru spółki Comp Rzeszów SA. Adam Góral, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Comp Rzeszów SA, złożył ofertę sprzedaży wszystkich przysługujących mu praw poboru do nowej emisji akcji Serii C. Adam Góral posiada obecnie 1.455.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Comp Rzeszów SA, które stanowią 42,17% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena sprzedaży praw poboru ustalona jest następującym wzorem: 

Cena praw poboru = 90% (Kurs Akcji - Cena Emisyjna) / 8,625, gdzie 

- Kurs Akcji jest średnią arytmetyczną cen jednej akcji Comp Rzeszów SA z kursów zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru
- Cena Emisyjna jest ceną emisyjną jednej akcji Serii C Comp Rzeszów SA
- 8,625 policzone jako stosunek obecnej liczby akcji Comp Rzeszów SA oraz emitowanej liczby akcji  

Zarząd Softbank SA oświadcza, iż zamierza skorzystać ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji serii C Comp Rzeszów SA. Softbank SA posiada aktualnie 605.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Comp Rzeszów SA, które stanowią 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Skorzystanie z posiadanych oraz nabytych od Adama Górala praw poboru do nowej emisji akcji Serii C pozwoli Softbank SA na nabycie 238.841 akcji Comp Rzeszów SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Comp Rzeszów SA w drodze planowanej emisji akcji, Softbank SA posiadał będzie 843.841 akcji Comp Rzeszów SA, stanowiących 21,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. 

Ponadto Adam Góral złożył Softbank SA ofertę sprzedaży 268.000 akcji Comp Rzeszów SA. Adam Góral jest związany ofertą przez 6 miesięcy od dnia 27 września 2006 r. Cena sprzedaży jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej cen jednej akcji Comp Rzeszów SA z kursów zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Softbank SA złoży oświadczenie o przyjęciu oferty. 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Softbank SA. 

Złożenie niniejszych ofert przez Adam Górala, głównego akcjonariusza i Prezesa Comp Rzeszów SA oraz deklaracja Softbank SA skorzystania ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji Serii C COMP Rzeszów SA stanowi kontynuację umowy dotyczącej nabycia akcji Comp Rzeszów SA podpisanej w dniu 7 września 2004 roku pomiędzy Adamem Góralem i Softbank SA (RB 8/2004) a także potwierdza wolę i determinację obydwu stron do kontynuacji i rozwijania podpisanej w dniu 6 września 2004 r. umowa o współpracy pomiędzy Softbank SA i COMP Rzeszów SA. Umowa ta reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. Współpraca w tym zakresie pozwoliła na przestrzeni ostatnich 13 miesięcy wzbogacić ofertę produktową obydwu spółek w sektorze bankowym, a dzięki wzajemnemu wykorzystywaniu kompetencji i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach realizowano skutecznie i z powodzeniem projekty w bankach BGŻ SA i PKO BP SA. Dodatkowym wymiernym efektem współpracy był zakup przez COMP Rzeszów SA 100% akcji spółki Epsilio SA od Softbank SA, dzięki czemu COMP Rzeszów SA wydatnie wzmocnił swoją pozycję w segmencie oprogramowania dla banków regionalnych i spółdzielczych, a Softbank SA skoncentrował się na ofercie dla dużych banków korporacyjnych i detalicznych.

1247/2005

Nabycie aktywów o znacznej wartości (Gladstone Consulting Ltd.)

W związku z raportem bieżącym 46/2005, Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 7 października 2005 r. Softbank SA nabył od Dadlaw Trustee Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("sprzedający") 510 udziałów serii A, o wartości nominalnej 1 funt cypryjski każdy, stanowiących 51% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki Gladstone Consulting Ltd. ("Gladstone"), ("udziały"), za kwotę 8.300.000 USD. Właścicielem pozostałych 49 % udziałów spółki Gladstone jest sprzedający. 

Softbank SA oraz sprzedający nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Nabyte udziały są aktywami znaczącej wartości, ponieważ stanowią ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Nabycie udziałów zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Softbank S.A. w wyniku emisji akcji serii T Spółki. Softbank SA traktuje powyższą inwestycję jako długoterminową lokatę kapitałową.

1246/2005

Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 06.10.2005 Spółka podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) aneks (Aneks) do umowy (Umowa) na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa została podpisana 28 października 2003 (Raport Bieżący 55/2003 z dnia 28.10.2003). 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu termin zakończenia prac nad wszystkim elementami systemu CEPiK ustalono na dzień 30.09.2006. Do tej pory w ramach realizacji projektu uruchomiono Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK), wykonano moduł wymiany danych z UFG, oddano do eksploatacji interfejsy do udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom zewnętrznym, w tym Policji, uruchomiono moduł analityczno-raportowy. Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram realizacji projektu CEPiK, w którym w szczególności przesunięto terminy budowy ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo u ruchu drogowym (CEP-S), uruchomienia aplikacji dla starostw (ADS) oraz uruchomienia Centrum Zapasowego.

1245/2005

Zgoda na objęcie kontroli w INCENTI SA

Zarząd spółki Softbank SA ("Softbank") informuje, że w dniu 6 października 2005 Spółka otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Softbank kontroli nad spółką Incenti SA z siedzibą w Warszawie ("Incenti"). 

Włączenie Incenti w skład Grupy Kapitałowej Softbank następuje w drodze emisji Akcji Serii U2, które objął akcjonariusz Incenti - Prokom Software SA - w zamian za aport w postaci akcji tej spółki. Prokom Software SA jest podmiotem powiązanym z Softbank w rozumieniu RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Prokom Software SA posiada 33,008% udział w kapitale zakładowym Softbank. Posiadany pakiet akcji Softbank pozwala Prokom Software SA korzystać z uprawnień określonych w Statucie Softbank. Ponadto Prezes Zarządu Prokom Software SA pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank. Członek Zarządu Prokom Software SA pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Softbank. 

Softbank nabywa akcje w spółce Incenti w zamian za 1.367.854 Akcji Serii U2. Cena emisyjna akcji wynosiła 27,80 PLN, zatem cena 100% akcji Incenti wynosiła 38,0 mln PLN. Wartość ewidencyjna akcji Incenti w księgach rachunkowych Softbank wynosi 38,1 mln PLN. Niezależny Raport z Wyceny spółki sporządzony przez grupę KPMG Corporate Finance spółki KPMG Sp. z o.o. oszacował wartość Incenti na dzień 31 grudnia 2004 roku w przedziale 37,0 - 47,1 mln PLN. Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodą porównania wskaźników rynkowych. Sprawozdanie Zarządu Softbank z wyceny aportów podlegało badaniu biegłego rewidenta. Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Softbank. 

Spółka Incenti prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: 
- Outsourcing IT - zapewnienie i utrzymanie elementów infrastruktury informatycznej, wykorzystywanej przez systemy klientów; <br -="" e-learning="" wdrażanie="" i="" udostępnianie="" platform="" e-learningowych,="" kursów="" z="" zakresu="" it="" oraz="" umiejętności="" biznesowych,="" tworzenie="" dedykowanych,="" analiza="" systemów="" kompetencyjnych="" w="" przedsiębiorstwach.="" <br="" budowa="" data="" center="" projektowanie,="" budowa,="" zarządzanie,="" opracowanie="" wdrożenia="" bcp="" (ang.="" business="" continuity="" planning)="" drp="" disaster="" recovery="" planning).="" />
Incenti, posiadając rozpoznawalną na rynku markę, wzmocni ofertę i kompetencje Softbanku. Połączone kompetencje całej Grupy Kapitałowej Softbank, przy wykorzystaniu spełniającego najwyższe światowe standardy Ośrodka Przetwarzania Danych Incenti, pozwolą zbudować centrum outsourcingu kartowego oraz umocnić pozycję Incenti jako centrum outsourcingu dla Grupy Prokom. Oferta Grupy Kapitałowej Softbank dla banków i instytucji finansowych zostanie również wzbogacona o rozwiązania e-Learning oraz usługi typu BCP i DRP. Nabycie Incenti umożliwi organizację przedsięwzięć zorientowanych na outsourcing procesów biznesowych (BPO), oprócz dotychczasowego outsourcingu infrastruktury informatycznej (ITO).

1244/2005

Nabycie udziałów w spółce Gladstone Consulting Ltd.

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 5 października 2005 r. została podpisana umowa sprzedaży udziałów ("umowa") spółki Gladstone Consulting Ltd. ("Gladstone") pomiędzy Dadlaw Trustee Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("sprzedający") a Softbank SA. 

Na podstawie umowy Softbank SA zobowiązał się do nabycia od sprzedającego 510 udziałów serii A, o wartości nominalnej 1 funt cypryjski każdy, stanowiących 51% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki Gladstone ("udziały") za kwotę 8.300.000 USD. 
Umowa została zawarta pod kilkoma standardowymi warunkami zawieszającymi (np. że do czasu przeniesienia własności udziałów strony będą wykonywać swoje zobowiązania wynikające z umowy). 

Przeniesienie własności udziałów nastąpi w wyniku dokonania szeregu czynności rozporządzających wymaganych przez prawo cypryjskie. Softbank S.A. spodziewa się, że nastąpi to nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych. 

Na podstawie umowy Softbank SA ma opcję kupna a sprzedający ma opcję sprzedaży pozostałych 490 udziałów serii B w Gladstone ("pozostałe udziały"), stanowiących 49% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki Gladstone. Softbank SA ma prawo do realizacji opcji kupna do 31 marca 2009 r. Sprzedający ma prawo do wezwania Softbank SA do zakupu pozostałych udziałów Gladstone w okresie od 1 do 14 kwietnia 2009 r. Cena za pozostałe udziały zostanie obliczona w oparciu o cenę wyjściową, która w zależności od terminu wykonania opcji, wynosi od 6.074.000 do 6.700.000 USD. Cena wyjściowa będzie powiększona lub pomniejszona w zależności od wielkości wypracowanego zysku netto przez Gladstone. 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. 

Spółka Gladstone została założona w 1999 roku. Podstawową działalnością Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Gladstone zatrudnia międzynarodowy zespół ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w doradztwie IT dla sektora bankowego. 

Softbank zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie Gladstone do zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank, a także zintensyfikować współpracę Softbank z bankami zagranicznymi - akcjonariuszami polskich banków.

1243/2005

Złożenie wniosków na GPW i w KDPW

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 30 września 2005 r. Spółka złożyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 1 zł każda. Proponowana data asymilacji i wprowadzenia to 12 października 2005 r. Wobec powyższego pod kodem emisji podstawowej PLSOFTB00016 wprowadzonych do obrotu będzie 23.806.859 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Ponadto w dniu 30 września 2005 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA wniosek o połączenie w dniu 12 października 2005 r. 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1 zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSOFTB00081 z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLSOFTB00016.

1241/2005

Zwiększenie udziału Prokom Software w kapitale

Zarząd Softbank SA informuje, iż w dniu 23 września 2005 r., spółka otrzymała od Prokom Software SA z siedzibą w Warszawie informację, iż w dniach 20 i 21 września 2005 r. na rachunku Prokom Software SA zostało zapisanych 2.811.791 akcji Softbank SA, nowych emisji serii T, U1 oraz U2, co stanowi 11,169% kapitału zakładowego i uprawnia do 5,736% głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. 

W wyniku tej transakcji Prokom Software SA posiada 8.309.791 akcji Softbank SA, co stanowi 33,008% kapitału zakładowego i uprawnia do 27,575% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. 

Dodatkowe prawa głosu z 1.367.854 akcji serii U2, stanowiące 5,433% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA, będą przysługiwać Prokom Software SA po wniesieniu aportu do Softbank SA, w postaci 100% akcji Incenti SA, co nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

1240/2005

Rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że dnia 19 września 2005 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA postanowił: 

1) przyjąć z dniem 21 września 2005 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 zł każda i oznaczyć je kodem PLSOFTB00016

2) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: 
- 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 1 zł każda i oznaczyć je kodem PLSOFTB00081
- 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o wartości nominalnej 1 zł każda i oznaczyć je kodem PLSOFTB00099

Wraz z przyjęciem do depozytu akcji serii T zamyka się konta praw do akcji (PDA) serii T oznaczonych kodem PLSOFTB00073. Wobec powyższego pod kodem emisji podstawowej PLSOFTB00016 zarejestrowanych będzie 22.347.213 akcji zwykłych na okaziciela Softbank SA o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Zarząd spółki Softbank SA informuje także, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wyznaczył na 20 września 2005 r. dzień ostatniego notowania 1.396.701 praw do akcji (PDA) serii T o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczonych kodem PLSOFTB00073. Ponadto Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 21 września 2005 r. powyższe akcje do obrotu giełdowego.

1239/2005

Zmniejszenie udziału Grupy PZU w kapitale

Zarząd Softbank SA informuje, iż w dniu 13 września 2005 r., otrzymał od PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie informację iż wyniku zarejestrowania akcji nowej emisji Softbank SA, bez jednoczesnego dokonania nabycia ani zbycia akcji Softbank SA, udział PZU SA i PZU Życie SA w kapitale zakładowym Spółki uległ obniżeniu poniżej 5%. 

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA wraz z podmiotem zależnym PZU Życie SA posiadają łącznie 1.151.385 akcji Softbank SA, co stanowi 4,57% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 1.151.385 głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA, co stanowi 4,57% maksymalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1237/2005

Złożenie wniosków na GPW i w KDPW

Zarząd spółki Softbank SA informuje, że w dniu 12 września 2005 r. Spółka złożyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 zł każda powstałych po zamianie Praw Do Akcji. Wobec powyższego pod kodem emisji podstawowej PLSOFTB00016 zarejestrowanych będzie 22.347.213 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Ponadto w dniu 12 września 2005 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA wniosek rejestrację: 
- 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 zł każda powstałych po zamianie Praw Do Akcji (kod PDA PLSOFTB00073) pod istniejącym kodem PLSOFTB00016
- 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 1 zł każda
- 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Wyżej wymienione akcje Softbank SA zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 20 z dnia 17 maja 2005 r.

1233/2005

Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 7 września 2005 r. Spółka podpisała umowę z Bankiem PKO BP S.A., której wartość wynosi 22,9 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "Wspomagający System Centralny" oraz świadczenie przez okres 3 lat usług serwisowych wyżej wymienionej aplikacji. 
Umowa przewiduje kary umowne do 13 mln PLN. Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Wartość zawartej umowy została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

1232/2005

Rejestracja podwyższenia kapitału

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 7 września 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję: 1.396.701 akcji serii T, 1.459.646 akcji serii U1 oraz 1.367.854 akcji serii U2. 

Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 25.174.713 PLN i dzieli się na 25.174.713 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 25.174.713 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank SA.

1228/2005

Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 r. Spółka podpisała umowę z Bankiem PKO BP SA, której wartość wynosi 37,7 mln PLN. Umowa dotyczy rozbudowy konfiguracji sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Systemu ZORBA-3000. Umowa obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania systemowego, dostawę oraz instalację sprzętu komputerowego HP i IBM (głównie serwery i macierze) oraz świadczenie dodatkowych usług związanych z wdrożeniem. Umowa będzie zrealizowana w zakresie dostawy infrastruktury do końca 2005 roku, natomiast w zakresie wdrożenia oprogramowania do końca I połowy 2006 roku. Umowa obejmuje także czteroletni serwis sprzętu i oprogramowania systemowego. 

Umowa przewiduje kary umowne do 20% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. 

Zarząd Softbank SA informuje także, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA umowy na łączną kwotę 50,4 mln PLN, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów umowy znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

1226/2005

Zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego

Zarząd spółki Softbank S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2005 r. na konto Spółki wpłynął z Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ("podatek u źródła") za lata 1998-2001 w wysokości 7.925 tys. PLN, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 33/2005 w dniu 16 lipca 2005 r. Spółka oczekuje jeszcze na zwrot podatku za 1999 rok w wysokości 163 tys. PLN powiększonego o należne odsetki. 
W dniu 9 czerwca 2005 r. Spółka otrzymała zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego za 2000 i 2001 rok w kwocie 3.189 tys. PLN. Softbank S.A. ujął w wynikach finansowych za II kwartał 2005 roku całkowitą kwotę zwrotu podatku w wysokości 11 294 tys. PLN.

1223/2005

NWZA - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2005 roku.

AKCJONARIUSZ

LICZBA GŁOSÓW

Prokom Software SA

5 238 000

PZU Życie SA

800 000

OFE PZU "Złota Jesień"

1 000 000

1222/2005

WZA podjęte uchwały

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., które odbyło się dniu 9 sierpnia 2005 roku

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance w zakresie przyjętym uchwałą Zarządu Softbank S.A. Przyjęte zasady ładu korporacyjnego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Softbank S.A. następujące osoby:
Pan Marek Jakubik
Pani Maria Zagrajek 

Marek Jakubik jest absolwentem wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w ZETO-FSO, gdzie w latach 1976-81, był Kierownikiem Sekcji Rozwoju Systemów oraz Głównym Architektem. W latach 1982-96 pracował w międzynarodowej firmie Zurich Financial w Toronto gdzie jako członek zarządu firmy piastował stanowisko CIO (Chief Information Officer). W latach 1996-2001 jako członek zarządu i CIO, był odpowiedzialny za zastosowania informatyczne w Pitney Bowes Canada. Od 2002 współzałożyciel oraz Managing Director firmy konsultingowej Insurance Technology Group operującej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Pan Marek Jakubik został powołany na kadencję trwająca 3 lata. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jakubik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Softbank S.A.
Maria Zagrajek jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Finanse i Statystyka oraz studiów podyplomowych Handel Zagraniczny na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W ciągu kariery zawodowej sprawowała kierownicze stanowiska w pionach finansowo-księgowych spółek kapitałowych prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. W latach 1992-2002 pracowała jako Główna Księgowa w Servipol SA. Od roku 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia rachunkowości i doradztwa finansowego. Pani Maria Zagrajek została powołana na kadencję trwająca 3 lata. Według złożonego oświadczenia Pani Maria Zagrajek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Softbank S.A.

1220/2005

Projekt uchwał na NWZ

Zarząd Softbank SA podaje do wiadomości projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2005 r. w siedzibie Spółki 

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. 

w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005". 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance w zakresie przyjętym uchwałą Zarządu Softbank S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r. Przyjęte zasady ładu korporacyjnego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. 

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Softbank S.A. następujące osoby: 
...................................... 
......................................

1217/2005

Zwrot podatku dochodowego

Zarząd spółki Softbank S.A. informuje, że na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2005 r., otrzymanego przez Spółkę 6 lipca 2005 r. oraz decyzji uchylających Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 i 31 maja 2005 r. Softbank S.A. w dniu 9 czerwca 2005 r. otrzymał zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego za lata 2000 i 2001 w kwocie 3.188.835,0 PLN w tym należność główna 2.246.278,8 PLN i odsetki 942.556,2 PLN. 

Aktualnie Spółka oczekuje na zwrot podatku za 1999 rok w kwocie 162.768,5 PLN wraz z należnymi odsetkami. Ponadto na podstawie w/w wyroku w dniu 1 lipca 2005 r. Softbank S.A. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty kwoty podatku w wysokości 7.925.136,1 PLN. Softbank S.A. czyni wszelkie starania w celu odzyskania podatku. Od kwoty nadpłaty Softbank S.A. nie przysługują ustawowe odsetki. Spółka poinformuje raportem bieżącym o wpływie w/w kwoty podatku na rachunek Softbank S.A.

1216/2005

Nabycie 100% udziałów w KOMA SA

Zarząd spółki Softbank S.A. ("Softbank") informuje, że w dniu 11 lipca 2005 r. Spółka otrzymała odcinki zbiorowe 207.106 akcji spółki Koma S.A. ("Koma"), o wartości nominalnej 1 zł każda stanowiących 100% kapitału zakładowego i upoważniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Włączenie Koma w skład Grupy Kapitałowej Softbank nastąpiło w drodze emisji Akcji Serii U1, które objęli akcjonariusze Koma w zamian za aporty w postaci akcji tej spółki. Akcjonariuszami Koma, którzy objęli Akcji Serii U1 są: Lech Cabaj, Roman Pudełko, Piotr Krząkała, Juliusz Bojanowski oraz Prokom Software S.A. - będący podmiotem powiązanym z Softbank w rozumieniu RRM w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Warunki emisji Akcji Serii U1 były jednakowe dla wszystkich akcjonariuszy Koma. 

Pan Lech Cabaj pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Koma oraz od 23 maja 2005 r. funkcję Prezesa Zarządu Softbank Serwis Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Softbank). Pan Roman Pudełko od 25 kwietnia 2005 r. jest zatrudniony w Softbank na stanowisku Dyrektora Handlowego. Prokom Software posiada 25,001% udział w kapitale zakładowym Softbank oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Softbank. Posiadany pakiet akcji Softbank pozwala Prokom Software SA korzystać z uprawnień określonych w Statucie Softbank S.A. Ponadto Prezes Zarządu Prokom Software SA, Ryszard Krauze, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank. Pan Piotr Mondalski jest Członkiem Zarządu Prokom Software SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Softbank. Pozostali sprzedający akcje Koma nie są powiązani ani z Softbank ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Softbank. 

Softbank nabył akcje w spółce Koma w zamian za 1.459.646 Akcji Serii U1. Cena emisyjna akcji wynosiła 27,80 PLN, zatem cena 100% akcji Koma wynosiła 40,6 mln PLN. Wartość ewidencyjna akcji Koma w księgach rachunkowych Softbank wynosi 40,7 mln PLN. Niezależny Raport z Wyceny spółki sporządzony przez grupę KPMG Corporate Finance spółki KPMG Sp. z o.o. oszacował wartość Koma na dzień 31 grudnia 2004 roku w przedziale 52,8 - 64,3 mln PLN. Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodą porównania wskaźników rynkowych. Sprawozdanie Zarządu Softbank z wyceny aportów podlegało badaniu biegłego rewidenta. Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Softbank. 

Koma oferuje serwis i kompleksowe dostawy infrastruktury IT, oprogramowanie oraz usługi związane z zastosowaniem systemów komputerowych. Koma oferuje także własny system wspomagający zarządzanie kapitałem ludzkim, który jest na polskim rynku informatycznym w czołówce pod względem liczby obsługiwanych pracowników. 

Do grupy kapitałowej Koma należą także dwie spółki informatyczne Koma Nord Sp. z o.o. oraz MCCnet Sp. z o.o. Koma Nord Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na oferowanie zaawansowanych technologii sieciowych, dzięki temu jest Centrum Technologii Sieciowych dla wszystkich oddziałów grupy kapitałowej Koma. Oferta MCCnet Sp. z o.o. koncentruje się na rynku rozwiązań mobilnych. Rozwiązania MCCnet Sp. z o.o. pomagają w zarządzaniu rozproszonymi zespołami serwisowymi, handlowymi i transportowymi. 

Podstawowym celem akwizycji spółki Koma, jest integracja jej zasobów i kompetencji ze spółką z grupy kapitałowej Softbank o zbliżonym profilu działania - Softbank Serwis Sp. z o.o. Obie spółki posiadają wspólną linię biznesową, jaką jest serwis sprzętu komputerowego. Dzięki połączeniu sił obu podmiotów Zarząd Softbank zamierza osiągnąć efekty synergii w postaci oszczędności kosztowych oraz zwiększonej efektywności działania. Poszerzony zasięg terytorialny działania oraz zwiększony zakres świadczonych usług w znacznym stopniu ułatwi grupie kapitałowej Softbank konkurowanie o największe projekty serwisowe w kraju. Połączone podmioty będą centrum serwisowym dla całej grupy kapitałowej Prokom Software S.A. 

Jednocześnie możliwe jest także spełnienie przez grupę kapitałową Softbank oczekiwań rynku, w szczególności sektora bankowego, w zakresie powierzenia usług serwisowych podmiotom zewnętrznym. Konsolidacja zasobów i kompetencji przez jeden podmiot umożliwia budowę regionalnego centrum usług serwisowych działających w wielu branżach i regionach wyznaczanych przez rozwój współpracy z klientami.

1213/2005

Zakończenie subskrypcji akcji

W związku z zakończeniem subskrypcji, związanej z wprowadzeniem akcji serii T, U1 i U2 spółki Softbank S.A. do publicznego obrotu i przydziałem tych akcji, Zarząd Spółki przekazuje następujące informacje: 

Akcje serii T

Rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela
Seria: T
Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 czerwca 2005 r.
Data zakończenia subskrypcji: 7 lipca 2005 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 7 lipca 2005 r.
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 1.396.701
Stopy redukcji w poszczególnych transzach: zapisy podstawowe - 0%, zapisy dodatkowe - 92,3%
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 3.625.238
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 1.396.701

Cena nabycia

Liczba osób, które złożyły zapisy

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe

zapisy podstawowe w wykonaniu prawa poboru24,00 zł619619
zapisy dodatkowe24,00 zł4040


Subemitenci: Przeprowadzenie subskrypcji nastąpiło bez udziału subemitentów.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji (w tys. zł.): 33.520
Wysokość kosztów emisji (w tyś. zł.): 1.711 

Rodzaj kosztu

Wartość (w tyś. zł.)

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty1.259
Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa427
Promocja oferty25
Wynagrodzenie subemitentaNie dotyczy.


Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 1,22zł
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: [Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art. 36 pkt2b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z1994r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.]

Akcje serii U1
Rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela
Seria: U1
Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 czerwca 2005 r.
Data zakończenia subskrypcji: 7 lipca 2005 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 7 lipca 2005 r.
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 1.459.646
Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Nie wystąpiła redukcja.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 1.459.646
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 1.459.646
Cena nabycia: 27,80 zł,akcje obejmowane były w zamian za wkłady nie pieniężne
Liczba osób, które złożyły zapisy: 5
Liczna osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 5
Subemitenci: Przeprowadzenie subskrypcji nastąpiło bez udziału subemitentów.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji (w tyś. zł.): 40.578
Wysokość kosztów emisji (w tyś. zł.): 779

Rodzaj kosztu

Wartość (w tyś. zł.)

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty308
Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa446
Promocja oferty26
Wynagrodzenie subemitentaNie dotyczy.


Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,53zł
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: [Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art. 36 pkt2b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z1994r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.]

Akcje serii U2

Rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela
Seria: U2
Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 czerwca 2005 r.
Data zakończenia subskrypcji: 7 lipca 2005 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 7 lipca 2005 r.
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 1.367.854
Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Nie wystąpiła redukcja.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 1.367.854
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 1.367.854
Cena nabycia: 27,80 zł,akcje obejmowane były w zamian za wkłady nie pieniężne
Liczba osób, które złożyły zapisy: 1
Liczna osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 1
Subemitenci: Przeprowadzenie subskrypcji nastąpiło bez udziału subemitentów.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji (w tyś. zł.): 38.026
Wysokość kosztów emisji (w tyś. zł.): 730

Rodzaj kosztu

Wartość (w tyś. zł.)

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty288
Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa418
Promocja oferty24
Wynagrodzenie subemitentaNie dotyczy.


Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,53zł
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: [Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art. 36 pkt2b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z1994r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.] 

Podstawa prawna: §37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz. 463)

1212/2005

Przesunięcie terminu zamknięcia subskrypcji

Zarząd spółki Softbank S.A. niniejszym informuje, że w związku z przyjęciem zapisów na wszystkie oferowane akcje serii T, tj. na 1.396.701 akcji, w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych w pierwszym terminie (tj. 24 -28 czerwca 2005 r.) i dokonaniem przydziału w dniu 7 lipca 2005 r., odwołuje się drugi termin przyjmowania zapisów na akcje serii T Spółki nie objęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wyznaczony pierwotnie od 8 do 12 lipca 2005 r. oraz przesuwa się termin zamknięcia subskrypcji akcji serii T na dzień 7 lipca 2005 r. 
Ponadto, Zarząd Spółki informuje o skróceniu przyjmowania zapisów na akcje serii U1 i U2 emitowane na podstawie Prospektu do dnia 7 lipca 2005 r. oraz o przesunięciu terminu zamknięcia subskrypcji akcji serii U1 i U2 na dzień 7 lipca 2005 r.

1211/2005

Wniosek o rejestrację akcji

W związku z emisją akcji serii T (patrz. raport bieżący RB 29/2005) Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2005 r. Spółka złożyła następujące wnioski: 
- o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.396.701 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zgodnie ze stanami kont PNE (PLSOFTB00065); 
- o wprowadzenie z dniem 13 lipca 2005 r. 1.396.701 praw do akcji serii T Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1207/2005

Spełnienie warunków umowy kredytowej

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 5 lipca 2005 r. zostały spełnione wszystkie warunki Umowy Kredytowej podpisanej z Nord/LB Bank Polska SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 18/2005 z dnia 8 czerwca 2005. Bank udzielił Softbank S.A. kredytu do łącznej maksymalnej kwoty 35 mln PLN.

1204/2005

Zwołanie NWZA

Zarząd Spółki Softbank S.A., z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A., które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2005 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005". 
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
9. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Zarząd Softbank S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn zm.). 

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

1203/2005

Podwyższenie kapitału zakładowego AWiM Mediabank SA.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2005 r. Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejestrowy w dniu 15 czerwca 2005 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A. Kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. został podwyższony o 10.000 PLN poprzez emisję 100 akcji serii I o wartości nominalnej 100 PLN każda, po cenie emisyjnej 36.394,40 PLN. Wartość emisji akcji wynosiła 3.634.440 PLN. 
Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10.025.000 PLN i dzieli się na 100.250 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda. Spółka Softbank S.A. jest właścicielem 100.250 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A.

1202/2005

Obniżenie kapitału akcyjnego NetPower S.A.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2005 r. otrzymał informacje o zarejestrowaniu w dniu 21 czerwca 2005 r. w Sądzie Rejestrowym obniżenia kapitału zakładowego spółki NetPower S.A. Kapitał zakładowy NetPower S.A. został zmniejszony poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10,00 PLN do 3,73 PLN, tym samym kapitał zakładowy obniżył się z 9.400.000 PLN do 3.506.200 PLN. Softbank S.A. jest właścicielem 460.600 akcji stanowiących 49% kapitału zakładowego NetPower S.A., dających prawo do 460.600 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49% wszystkich głosów. 
Spółka NetPower S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej. Zamiarem Softbank S.A. jest sprzedaż posiadanych akcji NetPower S.A.

1201/2005

Nabycie przedsiębiorstwa od Sawan Grupa Softbank

W ramach kontynuowania procesu konsolidacji Grupy Softbank S.A. w dniu 1 lipca 2005 r. Softbank S.A. oraz Sawan Grupa Softbank S.A. ("Sprzedający") - podmiot zależny w 100% od Spółki, zawarły Umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ("Umowa"). Na mocy Umowy, Spółka nabyła przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 11.800.000 PLN i została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. 

Spółka nabyła przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 1 lipca 2005 r. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Nabyte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości. 

Sawan Grupa Softbank S.A. jest jedną z największych w Polsce firm informatycznych, zajmujących się produkcją oprogramowania na zamówienie. Jej głównym obszarem działalności są Hurtownie Danych oraz bazujące na nich Systemy Informowania Kierownictwa, systemy klasy Business Intelligence, a także systemy klasy CRM. Wchłonięcie przedsiębiorstwa Sawan do struktur Softbank S.A. jest jednym z elementów strategii Spółki mówiącej między innymi o konsolidacji zasobów produkcyjnych i sprzedażowych wokół Softbank S.A., co z kolei przejawiać się będzie w ich efektywniejszym wykorzystaniu i zarządzaniu przy realizacji dużych kontraktów informatycznych.

1197/2005

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 r. (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 50 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt będzie udostępniony do 30 czerwca 2006 roku. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

1196/2005

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Softbank S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r. podjął uchwałę o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z §27 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Softbank S.A. niniejszym przekazuje oświadczenie o zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które stanowi załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego. 
Zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Zarząd będą przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A.

1195/2005

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 r. Pan Maciej Grelowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Softbank S.A. z dniem 29 czerwca 2005 roku, informując że powodem rezygnacji jest kandydowanie do Rady Nadzorczej Prokom Software S.A.

1193/2005

Cena emisyjna akcji serii T

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2005 roku ustalił Cenę Emisyjną akcji serii T na poziomie 24,00 PLN. Na podstawie Prospektu Emisyjnego opublikowanego w dniu 9 czerwca 2005 r. oferuje się: 1 396 701 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii T oferowane są dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą akcję zapisaną na rachunku inwestora na koniec dnia ustalenia prawa poboru, przysługuje jednostkowe prawo poboru. Posiadanie 15 praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii T. 

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 PPO

1191/2005

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2005 r. Pani Alicja Kornasiewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Softbank S.A. z dniem 10 czerwca 2005 roku. Swoją rezygnację Pani Kornasiewicz uzasadniła dużym zakresem obowiązków służbowych, które nie pozwalają na poświęcenie wystarczającej ilości czasu w celu należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w Softbank S.A. 
Zarząd Softbank S.A. niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powoła nowego członka Rady Nadzorczej, tak aby zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza liczyła 5 członków.

1189/2005

Umowa kredytowa z NORD/LB

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2005 r. Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu Umowy Kredytowej (Umowa) z Nord/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank SA z siedzibą w Warszawie (Bank). Bank udzielił Softbank S.A. kredytu do łącznej maksymalnej kwoty 35 mln PLN (Limit). Limit może zostać wykorzystany do kwoty 20 mln zł w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz do kwoty 15 mln PLN w formie kredytu terminowego. Limit został udzielony do 31 maja 2006 r. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
Limit zostanie uruchomiony po spełnieniu następujących warunków:

  1. spełnieniu warunków wskazanych w Ogólnych Warunkach Umów Kredytowych 
  2. przedstawieniu oświadczenia Banku Przemysłowo-Handlowego S.A., zawierającego zobowiązanie do zwolnienia zastawu rejestrowego na prawach do akcji Comp Rzeszów SA należących do Softbank S.A. 
  3. doręczeniu Bankowi dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Limitu
  4. udokumentowania Bankowi dokonania wszelkich innych czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń.

1176/2005

Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Softbank informuje, że Rada Nadzorcza Softbank SA na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. powołała w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu, na kolejną trzyletnią kadencję, Pana Roberta Smułkowskiego i Pana Piotra Jeleńskiego. 

Robert Smułkowski, lat 45 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka). Od 1986 r. do 1989 r. pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 pracuje w spółce Softbank, od 1991 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Informatyki. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego zajmuje w spółce Softbank stanowisko Dyrektora ds. Oprogramowania i Rozwoju. Od 2000 roku sprawuje także nadzór nad pionem sprzedaży. 

Pan Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Piotr Jeleński, lat 33 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji i przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r., a od grudnia 2001 r. na stanowisku Członka Zarządu do spraw Finansowych. 

Pan Jeleński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

1176/2005

Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Softbank informuje, że Rada Nadzorcza Softbank SA na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. powołała w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu, na kolejną trzyletnią kadencję, Pana Roberta Smułkowskiego i Pana Piotra Jeleńskiego. 

Robert Smułkowski, lat 45 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka). Od 1986 r. do 1989 r. pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 pracuje w spółce Softbank, od 1991 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Informatyki. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego zajmuje w spółce Softbank stanowisko Dyrektora ds. Oprogramowania i Rozwoju. Od 2000 roku sprawuje także nadzór nad pionem sprzedaży. 

Pan Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Piotr Jeleński, lat 33 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji i przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r., a od grudnia 2001 r. na stanowisku Członka Zarządu do spraw Finansowych. 

Pan Jeleński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

1176/2005

Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Softbank informuje, że Rada Nadzorcza Softbank SA na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. powołała w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu, na kolejną trzyletnią kadencję, Pana Roberta Smułkowskiego i Pana Piotra Jeleńskiego. 

Robert Smułkowski, lat 45 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka). Od 1986 r. do 1989 r. pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 pracuje w spółce Softbank, od 1991 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Informatyki. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego zajmuje w spółce Softbank stanowisko Dyrektora ds. Oprogramowania i Rozwoju. Od 2000 roku sprawuje także nadzór nad pionem sprzedaży. 

Pan Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Piotr Jeleński, lat 33 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji i przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r., a od grudnia 2001 r. na stanowisku Członka Zarządu do spraw Finansowych. 

Pan Jeleński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

1176/2005

Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Softbank informuje, że Rada Nadzorcza Softbank SA na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. powołała w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu, na kolejną trzyletnią kadencję, Pana Roberta Smułkowskiego i Pana Piotra Jeleńskiego. 

Robert Smułkowski, lat 45 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka). Od 1986 r. do 1989 r. pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 pracuje w spółce Softbank, od 1991 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Informatyki. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego zajmuje w spółce Softbank stanowisko Dyrektora ds. Oprogramowania i Rozwoju. Od 2000 roku sprawuje także nadzór nad pionem sprzedaży. 

Pan Smułkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Piotr Jeleński, lat 33 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski i Aston Business School, Birmingham, UK). W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse w Warszawie jako analityk, w latach 1994-1995 w firmie RTG jako konsultant. Od 1996 do 2001 był zatrudniony w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku wice-dyrektora odpowiedzialnego za projekty dot. fuzji i przejęć, zajmował się doradztwem strategicznym i wyceną spółek. W Softbank SA pracuje od sierpnia 2001 r., a od grudnia 2001 r. na stanowisku Członka Zarządu do spraw Finansowych. 

Pan Jeleński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

1175/2005

Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym

Zarząd Softbank S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2005 r. zawarł pięć umów zobowiązujących do objęcia akcji Spółki nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne. Na podstawie tych umów następujące podmioty będą zobowiązane do objęcia akcji Spółki nowych emisji oraz do ich pokrycia poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w sposób określony w uchwałach o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz w prospekcie emisyjnym:

a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.094.738 (milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji serii U1 Spółki w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji spółki Koma S.A., z siedzibą w Katowicach ("Koma S.A.") , o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; oraz 1.367.854 (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje serii U2 Spółki w zamian za 5.000.000 (pięć milionów) akcji Incenti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Incenti S.A."), stanowiących 100% jej kapitału zakładowego;

b) Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii U1 Spółki w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego;

c) Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje serii U1 Spółki w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału zakładowego;

d) Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) akcje serii U1 Spółki w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego;

e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji serii U1 Spółki w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału zakładowego.

Akcje Softbanku nowych emisji serii U1 i serii U2 zostaną wyemitowane na podstawie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętych na walnym zgromadzeniu Softbanku w dniu 17 maja 2005 r. Przeniesienie wkładów niepieniężnych nastąpi w drodze zawarcia umów objęcia akcji, przy czym przeniesienie przez Prokom Software S.A. akcji Incenti S.A na Spółkę nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie bezpośredniej kontroli nad Incenti S.A., jednakże, w żadnym wypadku, nie później niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2. 

Umowa, o której mowa w punkcie a), została uznana przez Spółkę za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego. Ponadto, umowa ta stanowi transakcję z podmiotem powiązanym ze Spółką, ponieważ Prokom Software S.A. jest akcjonariuszem Spółki i jest bezpośrednim właścicielem 5.238.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 5.238.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Podstawa prawna: RRM § 5 ust. 1 pkt. 3) i 8)

1173/2005

WZA podjęte uchwały

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., po przerwie, które kontynuowało obrady w dniu 17 maja 2005 roku. 

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.396.701 PLN (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.396.701 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku.3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii T, każde 15 (piętnaście) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T. W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 13 czerwca 2005 roku.5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, (jednak nie niższej niż 23,50 PLN) szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną.6. Emisja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały. Wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.459.646 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję 1.459.646 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy).3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku.4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych);6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty:a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.094.738 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji serii U1 w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego;b) Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego;c) Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału zakładowego;d) Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) akcje serii U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego;e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcje serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału zakładowego.Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. 

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy).3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku.4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Incenti S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie później niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2.6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2 w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu

Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu SpółkiUchyla się § 6 i 7 ust 1 i 4 Statutu Spółki w całości i zastępuje się je nowymi § 6 i 7 ust. 1 i 4 w następującym brzmieniu:

"§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 25.174.713(dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) złotych .- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 25.174.713 (dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście)akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

"§ 7 ust. 1 i 4

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,- 1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,- 1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,- 1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E,- 1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,- 1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,- 1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,- 1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,- 1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,- 1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,- 1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O,- 1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O,- 1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 22.347.213 oznacza się jako serię T, 1.20 Akcje Spółki o numerach od 22.347.214 do 23.806.859 oznacza się jako serię U1, 1.21 Akcje Spółki o numerach od 23.806.860 do 25.174.713 oznacza się jako serię U2." "4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T, U1 i U2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela." 

UCHWAŁA nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

1172/2005

Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zwołane było na dzień 6 maja 2005 roku, a zakończyło obrady po przerwie dnia 17 maja 2005 roku.  

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW
1.Prokom Software SA5.238.000 
2.NIHONSWI AG1.894.921
3.Zbigniew Opach1.586.413 
4.PZU Życie SA950.000
5.OFE PZU "Złota Jesień"1.004.416

1171/2005

List Intencyjny dotyczący nabycia udziałów Gladstone Consulting Ltd.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2005 roku został podpisany List Intencyjny ("List") pomiędzy Softbank S.A. a Panem Donalem C. Bailey ("Sprzedający") w sprawie nabycia udziałów Gladstone Consulting Limited z siedzibą na Cyprze ("Gladstone"). 

Zgodnie z postanowieniami Listu, Softbank S.A. uzyskał do 31 lipca 2005 roku wyłączność na negocjacje ze Sprzedającym nabycia udziałów w Gladstone, których przedmiotem będą w szczególności struktura oraz warunki finansowe transakcji. Intencją Softbank S.A. jest kupno 51% udziałów w Gladstone za cenę nie wyższą niż 31 mln PLN. Softbank S.A. zamierza sfinansować nabycie udziałów w Gladstone z środków pozyskanych z emisji akcji zwykłych serii T. 

Spółka Gladstone została założona w 1999 przez Pana Donala Baileya Podstawową działalnością Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Gladstone zatrudnia międzynarodowy zespół konsultantów o wieloletnim doświadczeniu w doradztwie IT dla sektora bankowego w tym dla: Pekao S.A., UniCredito Italiano, Bank of the West, Citigroup, Wells Fargo Bank, Tower Group UK, Tower Group USA, Money Express Sp.z o.o. Według informacji uzyskanych przez Softbank S.A., Gladstone planuje uzyskać w 2005 roku przychody w wysokości 6,5 mln USD oraz wypracować zysk netto w wysokości 2,7 mln USD. Dla roku 2006 prognozowana sprzedaż to 7,2 mln USD, a planowanych zysk neto wynosi 3,3 mln USD. Ponadto Gladstone zamierza pozyskać w 2006 roku dodatkowe zamówienia na łączną kwotę 12 mln PLN wynikające z współpracy z Softbank S.A. 

Softbank S.A. zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie Gladstone do zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank S.A. a także zintensyfikować współpracę Softbank S.A. z bankami zagranicznymi - akcjonariuszami polskich banków. 

Podstawa prawna:
PPO art. 81 ust.1 pkt 2

1170/2005

Przerwa w obradach Walnego

Zarząd Softbank S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2005 r. została podjęta uchwała o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi o godz. 10:00 dnia 17 maja 2005 r. w siedzibie Softbank S.A. przy ul. 17 Stycznia 72a w Warszawie.

1169/2005

WZA podjęte uchwały

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., które odbyło się dniu 06 maja 2005 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 524 512 204,79 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 536 779 tyś. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 29 369 tyś. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2004 w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Jarosławowi Ogorzałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

&

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Adamowi Dąbkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004:

Alicja Kornasiewicz,
Ryszard Krauze,
Stanisław Janiszewski,
Piotr Mondalski,
Maciej Grelowski.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi o godz. 10:00 dnia 17 maja 2005 r. w siedzibie Softbank S.A. przy ul. 17 Stycznia 72a w Warszawie.

1167/2005

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 06 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2004.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004.12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku.13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku.14. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku.17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "T" i "U" do publicznego obrotu.18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki.19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na co najmniej trzy tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.

Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 73 (2165) z dnia 14 kwietnia 2005 roku, pozycja 3901.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 524 512 204,79 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 536 779 tyś. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 29 369 tyś. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2004 w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Jarosławowi Ogorzałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004:

Alicja Kornasiewicz,
Ryszard Krauze,
Stanisław Janiszewski,
Piotr Mondalski,
Maciej Grelowski.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.491.752 PLN (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 3.491.752 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku.

3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii T, każde 6 (sześć) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T. W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 6 czerwca 2005 roku.

5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną.

6. Subskrypcja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały, wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.763.810 PLN (milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć złotych) poprzez emisję 1.763.810 (milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.

2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy).

3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku.

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych);

6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty:

a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.322.863 (milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje serii U1 w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego;

b) Lech Cabaj, który obejmie 236.672 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego;

c) Roman Pudełko, który obejmie 110.799 (sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału zakładowego;

d) Piotr Krząkała, który obejmie 53.330 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji serii U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego;

e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 40.146 (czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału zakładowego.

Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. 

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda.

2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy).

3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku.

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Incenti S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie później niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2.

6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2 w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu

Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki

Uchyla się § 6 i 7 ust 1 i 4 Statutu Spółki w całości i zastępuje się je nowymi § 6 i 7 ust. 1 i 4 w następującym brzmieniu:

"§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 27.573.928 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych .

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 27.573.928 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

"§ 7 ust. 1 i 4

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:

1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,

1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,

1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,

1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D,

1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E,

1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,

1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G,

1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H,

1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I,

1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,

1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,

1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,

1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,

1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,

1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P,

1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O,

1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S,

1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O,

1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 24.442.264 oznacza się jako serię T,

1.20 Akcje Spółki o numerach od 24.442.265 do 26.206.074 oznacza się jako serię U1,

1.18 nie więcej niż 1.367.854 Akcji Spółki oznacza się jako serię U2."

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T, U1 i U2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela."

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOFTBANK S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

1165/2005

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 33391, działając na podstawie 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 6 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2004. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. 

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 

14. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "T" i "U" do publicznego obrotu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

20. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie § 6: 

"§ 6 Kapitał Zakładowy 

1. Kapitał zakładowy wynosi 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) złotych
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

Proponowane brzmienie § 6: 

"§ 6 Kapitał Zakładowy 

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 29.319.807 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem) złotych . 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 29.319.807 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje: 
1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.400 oznacza się jako serię E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,
1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,
1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P,
1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O,
1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S,
1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1: 

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:
1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.400 oznacza się jako serię E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,
1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,
1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P,
1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O,
1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S,
1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O,
1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 24.082.179 oznacza się jako serię T,
1.20 nie więcej niż 5.237.628 Akcji Spółki oznacza się jako serię U." 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4: 

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O są akcjami zwykłymi, na okaziciela." 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 4: 

"4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T i U są akcjami zwykłymi, na okaziciela." 

Jednocześnie, Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych emisji akcji zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie, w terminie określonym przepisami prawa. 

Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn zm.). 

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 

Podstawa prawna: par. 45 ust. 1. pkt. 1 RRM GPW

1164/2005

Zawracie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2005 r. Spółka podpisała aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie systemów eksploatowanych przez Bank. 

Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. 

Zarząd Softbank S.A. informuje także, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 79,4 mln PLN, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów umowy znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

1157/2005

Aneks do znaczącej umowy z Face Technologies (PTY) Ltd.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że dnia 30 listopada 2004 r. Spółka podpisała aneks z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. z siedzibą w RPA ("Aneks") do umowy z dnia 28 października 2003 r. ("Umowa") publikowanej raportem bieżącym RB 57/2003. 

Aneks został uznany za znaczący, ponieważ jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A. Aneks zmniejszył wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. o 8,0 mln EUR. Zgodnie z Aneksem wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. wynosi 4,0 mln EUR. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie dwa aneksy do Umowy. Aneksy te zmniejszyły wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie o kwotę 12,2 mln EUR. 

Softbank S.A. przejął na siebie część zobowiązań, które zgodnie z Umową leżały po stronie Face Technologies (PTY) Ltd. Softbank S.A. przejął usługi związane z dostarczeniem licencji oprogramowania bazodanowego (Oracle) i narzędziowego (Rational Rose), usługi związane ze szkoleniami oraz utrzymaniem systemu (maintenance), a także część prac adaptacyjnych i rozwojowych.

1124/2005

Nabycie akcji Sawan Grupa Softbank S.A.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2005 r. Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7000 akcji Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną kwotę 3.491.500 PLN. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości. 

Zapłata w wysokości 1.791.500 PLN zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata w wysokości 1.700.000 PLN zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A. lub gotówką, wedle uznania Softbank S.A. Rozliczenie nastąpi na zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa Softbank S.A. 

Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24.895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273.845 PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wartość ewidencyjna akcji Sawan Grupa Softbank S.A. w księgach rachunkowych Softbank S.A. wynosiła na dzień 26 stycznia 2005 r. 10.630.153 PLN. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank S.A. według ceny ich nabycia.

1123/2005

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Softbank SA informuje, że raporty okresowe za rok 2005 Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE Rozszerzone 
SA-QSr1 2005 - 13.05.2005 
SA-QSr2 2005 - 08.08.2005 
SA-QSr3 2005 - 03.11.2005 
SA-QSr4 2005 - 23.02.2006 

PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 
SA-Ps 2005 - 19.09.2005 

ROCZNE
SA-R 2004 - 20.04.2005 
SA-Rs 2004 - 20.04.2005

1122/2005

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2005 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 r. (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt będzie udostępniony do 29 czerwca 2005 roku. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

1121/2005

Wykreślenie zastawu na akcjach Epsilio S.A.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2005 powziął informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego na akcjach firmy Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi. Zastaw został ustanowiony 30 września 2003 roku (raport bieżący RB 48/2003), na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank S.A., a ING Bank Śląski S.A. Zastaw dotyczył 892.500 akcji Epsilio S.A., o wartości 1 PLN każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Zastawione aktywa uznaje się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczył ponad 20% kapitału zakładowego podmiotu zależnego Emitenta. 
W dniu 20 grudnia 2004 r. Softbank S.A. zawarł z COMP Rzeszów S.A. umowę sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. Szczegóły transakcji zostały opisane w raporcie bieżącym 61/2004.