Regulatory Filings

867/2003

Transakcje osoby zarządzającej na akcjach Softbank SA

Zarząd Softbank SA informuje, że powziął wiadomość, iż Prokurent Spółki, Roman Perkowski, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupił w trzech transakcjach 690 akcji Softbank SA po średniej (ważonej) cenie 26 zł za jedną akcję, a następnie w dniach 17 i 18 grudnia 2003 r. sprzedał 690 akcji Softbank SA po średniej cenie 26,50 zł za jedną akcję.

860/2003

Aneks do umowy znacznej wartości z PKO BP

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2003 r. Spółka podpisała z PKO BP SA aneks do umowy z dnia 19 grudnia 2001 r. na sprzedaż oprogramowania Microsoft w ramach projektu Microsoft Enterprise. Wartość netto aneksu to 6.363.652 USD (ok. 24.181.877 PLN). Płatności będą fakturowane półrocznie i rozłożone zostały na okres trzech lat. Wartość aneksu przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta i stanowi kryterium uznania transakcji za znaczącą.

859/2003

Asymilacja akcji serii O

Zarząd Softbank SA informuje, że zgodnie z uchwałą KDPW z dnia 9 grudnia 2003 r., w dniu 12 grudnia 2003 r. dokonana zostanie asymilacja 336.520 akcji Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00032 z 20.613.992 akcjami Softbank SA oznaczonymi kodem PLSOFTB00016. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLSOFTB00016. Z dniem 12 grudnia 2003 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczonych jest 20.950.512 akcji Softbank SA.

858/2003

Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 5 grudnia 2003 r. Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę (347/2003) o dopuszczeniu do obrotu giełdowego w trybie zwykłym w dniu 12 grudnia 2003 r. 336.520 akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Softbank SA, o wartości nominalnej 1 złoty każda, wydanych w zamian za obligacje, oznaczonych przez KDPW SA kodem PLSOFTB00032 pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 12 grudnia 2003 r. asymilacji powyższych akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLSOFTB00016.

857/2003

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiędzy Softbank SA, a Comp S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa podwykonawcza, której przedmiotem jest Podsystem Bezpieczeństwa na potrzeby systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem prac nad systemem CEPiK (patrz RB 55/2003 z 28.10.2003). Wartość umowy netto wynosi 35.710.345 zł i została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

856/2003

Rejestracja akcji przez KDPW i wniosek o wprowadzenie ich do publicznego obrotu

Zarząd Softbank SA został poinformowany o zarejestrowaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (uchwała KDPW z 2.12.2003) 336.520 akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Softbank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, wydanych w zamian za obligacje zamienne. Akcje te zostały oznaczone kodem PLSOFTB00032. Jednocześnie w dniu 3 grudnia 2003 r. Spółka złożyła wniosek do KDPW SA o dokonanie asymilacji powyższych akcji z 20.613.992 akcjami zwykłymi na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem PLSOFTB00032 oraz wniosek do GPW w Warszawie SA o wprowadzenie przedmiotowych 336.520 akcji serii O, w następstwie tejże asymilacji, do obrotu na rynku podstawowym. Termin asymilacji i wprowadzenia na Giełdę został zaproponowany na dzień 12 grudnia 2003 r.

855/2003

Aneks do Umowy Akcjonariuszy (Prokom SA)

Zarząd Softbank SA informuje, o powzięciu wiadomości, iż w dniu 28 listopada 2003 roku Prokom Software S.A. oraz Aleksander Lesz zawarli aneks do Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 roku (raport bieżący nr. 57/2002 z dnia 25 października 2002 roku). Aneks zmienia postanowienia umowy w ten sposób, że do dnia 6 lutego 2004 roku przedłuża termin, w którym Prokom Software S.A. jest uprawniony do zakupienia akcji Softbank S.A. zaoferowanych do sprzedaży przez Aleksandra Lesza (opcja call).

854/2003

Nabycie akcji Emitenta przez osoby zarządzające

Zarząd Softbank SA informuje, że z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o czym mowa w raporcie bieżącym z dnia 6 listopada 2003 r. trzech członków Zarządu Softbank SA nabyło odpowiednio 100.000, 100.000 i 136.520 szt. akcji zwykłych Softbank SA serii "O" o wartości nominalnej 1 zł każda, powstałych w wyniku konwersji odpowiednio 10.000, 10.000 i 13.652 szt. obligacji zamiennych serii "B" na warunkach określonych prospektem emisyjnym z dnia 4 września 2000 r. i w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2003 r. dotyczącej programu opcji menedżerskich. W związku z faktem, iż łącznie zarejestrowane zostały już wszystkie akcje serii "O" (400.600 sztuk) program motywacyjny zostaje zamknięty.

853/2003

Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 28 października 2003 r. Spółka podpisała z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. z siedzibą w RPA umowę na zakup rozwiązań informatycznych, w tym usług, szkoleń, oprogramowania i licencji. Umowa będzie realizowana w terminie do 31 grudnia 2009 r. Wartość umowy uznanej za znaczącą przekracza 40%, ale nie przewyższa 75% kapitałów własnych Emitenta.

852/2003

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Softbank S.A.

Zarząd Softbank informuje, że dnia 6 listopada 2003 r. Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 28 października 2003 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Softbank SA. Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 20.950.512 zł i dzieli się na 20.950.512 akcji zwykłych o wartości 1 zł każda.

851/2003

Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego AWiM Mediabank SA

Zarząd Softbank informuje, że dnia 29 października 2003 r Spółka Softbank SA powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 17 października 2003 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 7.915.000 zł. Emitent jest właścicielem 79.150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., dających prawo do 158.300 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów.

850/2003

Zawarcie znaczącej umowy z MSWiA (CEPiK)

Zarząd Softbank SA informuje, że w nawiązaniu do zawiadomienia o wyborze oferty Softbank SA w postępowaniu przetargowym z dnia 3 października 2003 roku (patrz RB 50/2003), w dniu 28 października 2003 roku Softbank SA zawarł umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Wartość umowy netto wynosi 188.862 tys. zł (brutto 230.411 tys. zł). Umowa przewiduje, że budowa systemu zakończona zostanie do 31 grudnia 2005 roku, natomiast Softbank SA będzie zapewniał obsługę serwisową do 31 grudnia 2009 roku. Za wykonane prace MSWiA będzie płacić w miesięcznych ratach w okresie od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2009 roku. Umowa przewiduje ze strony Emitenta kary umowne do wysokości wartości kontraktu. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

849/2003

Umowy z 12 miesięcy o znacznej wartości z PKO BP

Zarząd Softbank SA informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z klientem, Bankiem PKO BP SA umowy, które nie były przedmiotem oddzielnych raportów bieżących, na łączną kwotę ok. 66 mln zł, z których największa została zawarta w dniu 27 października 2003 r. Umowa dotyczy dostawy i instalacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz związanego z tym serwisu. Na jej łączną wartość netto ok. PLN 54,5 mln składa się suma kwot określonych w trzech walutach: PLN 2.722.743, EUR 5.516.226 oraz USD 6.682.154. Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach kc. Całkowita odpowiedzialność Softbank SA jest ograniczona do wartości umowy. Łączna wartość umów zawartych w ciągu 12 ostatnich miesięcy została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

848/2003

Zbycie znacznego pakietu akcji Softbank S.A.

Zarząd Softbank informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 9 października 2003 roku, NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, zbył 1.000.000 akcji Softbank S.A., co stanowi 4,85% kapitału zakładowego i uprawnia do 4,85% głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A. W wyniku tej transakcji NIHONSWI AG posiada 2.818.419 akcji Softbank S.A., co stanowi 13,67% kapitału zakładowego i uprawnia do 13,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

847/2003

Zbycie akcji przez osoby zarządzające

Zarząd Softbank SA informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu 8 października 2003 r. trzech członków Zarządu Softbank SA, sprzedało akcje Emitenta. Pierwszy z członków zarządu sprzedał 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji po średniej cenie 31,95 zł za jedną akcję, drugi - 2.000 (dwa tysiące) sztuk akcji po średniej cenie 32 zł za jedną akcję, a trzeci - 3.000 (trzy tysiące) sztuk akcji po średniej cenie 32 zł za jedną akcję. Akcji nie sprzedawał natomiast Prezes Zarządu.

846/2003

Korekta raportu SA-PSr2003

Zarząd Softbank SA informuje, że w związku z koniecznością dokonania poprawek błędów powstałych z przyczyn technicznych, Spółka przekaże skorygowany skonsolidowany raport półroczny (rozszerzony) SA-PSr 2003, uprzednio opublikowany w dniu 30 września 2003 r. 

Poza wymienionymi poniżej zmianami w tekstach, nie występują żadne inne różnice w jakichkolwiek pozycjach kwotowych samego raportu finansowego. 

1. W opisie pod Notą 12 i odpowiednio 13 - Kapitał zakładowy (sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane) w informacji o zmianach w akcjonariacie z dnia 26 sierpnia 2003 roku błędnie podano nazwę podmiotu, który zakupił akcje. Prawidłowa nazwa to CAIB Fund Management S.A. 

2. W sprawozdaniu jednostkowym w punkcie 12 Dodatkowych Not Objaśniających błędnie zamieszczono odniesienie do punktu 7 wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Opis skorygowano poprzez uzupełnienie informacji. 

3. We wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Softbank S.A. w punkcie 5 zmieniono odniesienie z "dodatkowych informacji i objaśnień" na "dodatkowe noty objaśniające". 

4. W punkcie 6.d).3. "Grupa Kapitałowa Softbank S.A. - jednostki nie objęte konsolidacją - Corall Ltd. Sp. z o.o. w likwidacji" podano błędnie sumę bilansową w kwocie 21 tys. zł, zaś prawidłowo wynosi ona 20 tys. zł. 

5. W punkcie 6.e).2. "Grupa Kapitałowa Softbank S.A. - zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Softbank S.A. w I półroczu 2003 roku pkt. 2" omyłkowo podano kwotę straty na sprzedaży spółki FinFin S.A. - 390 tys. zł. Prawidłowa wartość to 309 tys. zł. 

6. Wprowadzono również szereg poprawek edycyjnych polegających na poprawieniu błędów ortograficznych i edycyjnych, które po części wynikały ze specyfiki technicznej systemu Emitent.

845/2003

Zawiadomienie z MSWiA o wyniku przetargu

Zarząd Softbank SA informuje, że otrzymał oficjalne zawiadomienie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o wyborze oferty Softbank SA jako najkorzystniejszej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie ustalonym przez MSWiA.

845/2003

Zawiadomienie z MSWiA o wyniku przetargu

Zarząd Softbank SA informuje, że otrzymał oficjalne zawiadomienie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o wyborze oferty Softbank SA jako najkorzystniejszej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie ustalonym przez MSWiA.

844/2003

Informacja o wygranym przetargu

Zarząd Softbank SA informuje o powzięciu wiadomości przekazanej przez agencję Reuters, że konsorcjum Softbank SA zostało wybrane przez MSWiA do realizacji kontraktu na budowę i obsługę systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

843/2003

Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 30 września 2003 r. na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank SA, a ING Bank Śląski SA został ustanowiony zastaw rejestrowy na akcjach firmy Wonlok SA z siedzibą w Łodzi, będącej w 100% podmiotem zależnym Emitenta. Zastaw dotyczy 892.500 akcji Wonlok SA, o wartości 1 zł każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski SA. Zastawione aktywa uznaje się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczy ponad 20% kapitału zakładowego podmiotu zależnego Emitenta. Umowa pomiędzy Softbank SA oraz ING Bank Śląski SA dotyczy kredytu obrotowego do wysokości 10 mln zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

842/2003

Nabycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną

Zarząd Softbank S.A. powziął wiadomość, iż w dniu 29 września 2003 r. pomiędzy Wolnok SA (Epsilio SA - nazwa w rejestracji) ["Kupujący"], podmiotem zależnym w 100% Emitenta, a SABA Grupa Softbank SA ["Sprzedający"], również podmiotem w 100% zależnym Emitenta, została podpisana Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa ["Umowa"]. Na mocy Umowy, Kupujący nabywa przedsiębiorstwo działające pod nazwą SABA Grupa Softbank SA z siedzibą w Bydgoszczy jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego z wyłączeniem firmy oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ustalona została w oparciu o wycenę niezależnego eksperta na 100.000 zł. Kupujący nabędzie przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie przedsiębiorstwa następuje z dniem 1 października 2003 r. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych, w szczególności dla sektora banków spółdzielczych. Wonlok SA (Epsilio SA - nazwa w rejestracji) jako firma informatyczna, obecna m.in. również w sektorze bankowości spółdzielczej, zakupił przedsiębiorstwo z zamiarem kontynuowania tej działalności. Wartość aktywów Sprzedającego w księgach Emitenta na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiła 0 tys. zł. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący są podmiotami powiązanymi z Emitentem poprzez udział przedstawicieli Emitenta w organach nadzorujących te jednostki. Aktywa Sprzedającego zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ transakcja dotyczy sprzedaży całości przedsiębiorstwa jednostki zależnej.

841/2003

Zmiana umowy z podmiotem powiązanym przekraczającej 500.000 euro

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 26 września 2003 r. pomiędzy Softbank SA, a zależną od Emitenta w 100% spółką SABA Grupa Softbank SA zostało podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z dnia 28 września 2001 r. (patrz RB 76/2001) dotyczącej sprzedaży licencji na oprogramowanie wartości 17 mln zł. W związku z tym, iż w okresie obowiązywania umowy doszło do istotnej zmiany stosunków gospodarczych na rynku, na którym z wykorzystaniem licencji prowadzona miała być podstawowa działalność spółki SABA, strony zgodziły się, że umowa przestaje obowiązywać z dniem 26 września 2003 r., a udzielona na jej podstawie licencja wygasa w tym samym dniu. W związku z wygaśnięciem licencji wynagrodzenie należne Softbank SA od SABA Grupa Softbank SA ulega stosownemu zmniejszeniu i opiewa na kwotę 1,1 mln zł.

840/2003

NWZ 16.09.2003 - Znaczni akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ, które odbyło się 16 września 2003r. 
Akcjonariusz (liczba akcji = liczba głosów)
1. Prokom Software S.A. 4.787.377  
2. Aleksander Lesz 1.196.870

839/2003

NWZ 16.09.2003 - podjęta uchwała

Zarząd Softbank SA przekazuje uchwałę podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softbank SA, które odbyło się 16 września 2003 r. w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie o godz. 17:00. 

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOFTBANK" S.A. z dnia 16 września 2003 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. 

§ 1 

Na podstawie § 12 ust. 8 oraz § 12 ust. 15 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizację programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej na zasadach określonych w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego) z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. 

§ 2 

W Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"Programem objęci są członkowie zarządu Spółki oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione")." 

2. Treść § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"Szczegółowe zasady zbywania obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych określi Rada Nadzorcza." 

3. Treść § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"Program będzie realizowany zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Softbank S.A. - w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, zmieniającą uchwalę nr 1 Rady Nadzorczej Softbank S.A. z dnia 8 września 1999 r., uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 28 października 1999 roku oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 3 października 2000 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, z uwzględnieniem zmian realizacji Warunków Programu wynikających z podjętych w dniu 4 kwietnia 2000 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. uchwały nr 1 - w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz uchwały nr 2 - w sprawie podziału akcji i zmiany statutu, z podjętej w dniu 9 sierpnia 2000 roku uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. - w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz niniejszej uchwały. Niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, o której mowa powyżej, w szczególności w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i wymagane w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i niniejszą uchwałą oraz opóźnieniem rozpoczęcia i realizacji Programu." 

4. Treść § 5 otrzymuje brzmienie: 

"Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do: 

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, 

2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały, o której mowa w § 2 pkt 6 niniejszej uchwały."

838/2003

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd Softbank SA informuje, że ulega przesunięciu termin publikacji półrocznego raportu skonsolidowanego (rozszerzonego) SA-PSr 2003 z dnia 18 września 2003 r. na dzień 30 września 2003 r.

837/2003

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Softbank S.A. ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu decyzji Banku Przemysłowo - Handlowego PBK S.A. z czerwca 2003 r., w dniu 11 września 2003 r. Spółka podpisała umowę kredytową ("Umowa"). Umowa określa zasady korzystania przez Spółkę z kredytu obrotowego w wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie kredytu w zależności od sposobu jego ciągnienia wynosi: -dla kredytu odnawialnego - stopa procentowa 1M, 3M, 6M WIBOR powiększona o marżę Banku, -dla kredytu w rachunku bieżącym - stopa procentowa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Całkowita spłata kredytu winna nastąpić do 30 czerwca 2004r. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

836/2003

Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego AWiM Mediabank SA

Dnia 12 września 2003 Spółka Softbank SA powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 29 sierpnia 2003 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 6.715.000 zł. Emitent jest właścicielem 67.150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., dających prawo do 134.300 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów.

835/2003

Zakończenie programu motywacyjnego

Zarząd Softbank SA informuje, że Softbank Serwis Sp. z o. o., jako podmiot będący powiernikiem programu motywacyjnego (opcji na akcje Softbank SA) dla kadry zarządzającej Grupy Softbank, złożył osobom uprawnionym do udziału w tym programie ofertę nabycia akcji Emitenta, kupionych zgodnie z zapisami zawartej z Aleksandrem Leszem umowy z dnia 6 grudnia 2001 roku od podmiotu wskazanego przez Aleksandra Lesza. Aleksander Lesz nie mógł zapewnić własnych akcji na potrzeby programu z uwagi na zobowiązanie do ich sprzedaży na rzecz spółki Prokom S.A. Złożona przez Softbank Serwis Sp. z o.o. oferta sprzedaży akcji Emitenta nie została przez osoby uprawnione do udziału w programie motywacyjnym przyjęta. W konsekwencji, biorąc pod uwagę sytuację na rynku kapitałowym oraz możliwość uwolnienia zablokowanych środków pieniężnych w kwocie ponad 22 mln zł, Softbank Serwis Sp. z o.o. podjął działania mające na celu zamknięcie programu motywacyjnego oraz znalazł nabywcę na postawiony do dyspozycji programu pakiet 862.250 akcji Emitenta.

834/2003

Zakup i sprzedaż akcji Emitenta (aktywów znacznej wartości) przez jednostkę zależną

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 10 września 2003 r., Softbank Serwis Sp. z o. o., podmiot zależny w 100% od Emitenta, będący powiernikiem programu motywacyjnego (opcji na akcje Softbank S.A.), w oparciu o art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Umowy z dnia 6 grudnia 2001 r. zawartej z Aleksandrem Leszem, zakupił ze środków własnych 862.250 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, po cenie 31,40 zł za jedną akcję, celem zaoferowania ich członkom kadry zarządzającej uprawnionym do udziału w programie motywacyjnym (patrz. RB 39/2003 z dn. 11 września 2003 r.). Wobec nie przyjęcia oferty nabycia akcji przez osoby uprawnione do udziału w programie motywacyjnym, Softbank Serwis Sp. z o. o., podjął działania zmierzające do zamknięcia programu motywacyjnego oraz w dniu 10 września 2003 r. sprzedał 862.250 akcji (4,18% kapitału zakładowego) Emitenta po cenie 28,00 zł za jedną akcję. Zamknięcie programu przyniesie korzyści w postaci uwolnienia zablokowanych środków pieniężnych w kwocie ponad 22 mln zł oraz będzie miało pozytywny wpływ na wynik Grupy Softbank. 

Akcje będące przedmiotem transakcji uznane zostały za aktywa znacznej wartości, ponieważ ich łączna wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta.

833/2003

NWZ 16.09.03 - Projekt uchwały

Projekt uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia "SOFTBANK" S.A.
z dnia 16 września 2003 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. 

§ 1 

Na podstawie § 12 ust. 8 oraz § 12 ust. 15 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizację programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej na zasadach określonych w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego) z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. 

§ 2 

W Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"Programem objęci są członkowie zarządu Spółki oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 r. określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować będzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z opinią zarządu Spółki." 

2. Treść § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"Szczegółowe zasady zbywania obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych określi Rada Nadzorcza." 

3. Treść § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"Program będzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, zmienionej w dniu 28 października 1999 r. oraz w dniu 3 października 2000 r."

832/2003

Aneks do Umowy Akcjonariuszy

Zarząd Softbank S.A. informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 1 września 2003 roku Prokom Software S.A. oraz pan Aleksander Lesz zawarli aneks do Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 roku (raport bieżący 57/2002 z dnia 25 października 2002 roku). 
Aneks zmienia postanowienia umowy w ten sposób, że panu Aleksandrowi Leszowi nie przysługuje premia kursowa, z tytułu sprzedaży przez niego akcji Softbank S.A., natomiast liczba akcji objętych ofertą zmniejsza się o 372.000, które pozostaną w wyłącznej dyspozycji pana Aleksandra Lesza.

831/2003

Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 26 sierpnia br. w wykonaniu Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 r., Aleksander Lesz - Prezes Zarządu sprzedał 742.000 akcji Softbank SA, co stanowi 3,60% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 3,60% głosów na walnym zgromadzeniu. 

W wyniku tej transakcji Aleksander Lesz posiada obecnie 1.196.870 akcji Softbank SA, co stanowi 5,81% kapitału zakładowego i uprawnia do 5,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a przed transakcją posiadał 1.938.870 akcji Softbank SA, uprawniających do 9,41% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Nabywcą akcji był Podmiot Wskazany w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 roku (RB 57/2002) tj CA IB Fund Management S.A.  

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 158a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prokom Software poinformował Emitenta, że o 742.000 sztuk zmniejszyła się liczba akcji Softbank SA posiadanych przez działających w porozumieniu Aleksandra Lesza i Prokom Software S.A. W wyniku tej transakcji Prokom Software S.A. i Aleksander Lesz, posiadają 5.984.247 akcji Softbank SA, co stanowi łącznie 29,03% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 29,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. 

Przed transakcją zbycia Prokom Software S.A. wraz z Aleksandrem Leszem posiadali 6.726.247 akcji Softbank SA, co stanowiło łącznie 32,63% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 32,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A. 

Kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 20.613.992 PLN i dzieli się na 20.613.992 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

830/2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Zawiadomienie

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, działając na podstawie art. 398 , art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 16 września 2003 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie Zgromadzenia. 
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3.Sporządzenie listy obecności. 
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 
5.Przyjęcie porządku obrad. 
6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 24 czerwca 1999r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 9 sierpnia 2000r. 
8.Zamknięcie obrad.

Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz U. Nr 118, poz. 754 z późn zm.) 

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. 

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

829/2003

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A.

Dnia 18 sierpnia 2003 Spółka Softbank SA powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 6 sierpnia 2003 podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 3 815 000 PLN. Emitent jest właścicielem 38 150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., dających prawo do 76 300 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów.

828/2003

Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

W dniu 18 sierpnia 2003 roku została zawarta umowa pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Państwowym Spółka Akcyjna ("Bank"), a Softbank S.A., Accenture Sp. z o.o., Alnova Techonologies Corporation, ("Konsorcjum"), przedmiotem której jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ("ZSI") w Banku. 

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności udzielenie licencji, wdrożenie oraz serwis ZSI. Wdrożenie powinno zgodnie z Umową zakończyć się w ciągu 3 lat od dnia podpisania Umowy, a prace w tym zakresie zostały podzielone na 21 etapów rozłożonych w czasie. ZSI będzie jednym z najnowocześniejszych systemów bankowych, zawierających architekturę multikanałową. Zakres wdrożenia obejmie wszystkie produkty Banku oraz wszystkie oddziały i agencje. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Kwota wynagrodzenia należna Konsorcjum z tytułu udzielenia licencji na oprogramowanie oraz jego wdrożenie wynosi 114,4 mln USD netto (równowartość około 443 mln PLN). Począwszy od zakończenia wdrożenia pilotażowego wynagrodzenie roczne za serwis wyniesie od 8,3 do 11 mln USD netto (równowartość od około 32 do 43 mln PLN). 

Udział Emitenta w Umowie szacowany jest na kwotę około 80 mln USD (równowartość około 310 mln PLN). Płatności będą dokonywane proporcjonalnie do zakresu wykonanych i odebranych prac. 

Całkowita odpowiedzialność Konsorcjum zgodnie z Umową ograniczona jest do kwoty 60 mln USD (równowartość około 232 mln PLN). W przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia przez Bank od Umowy maksymalna wysokość kar umownych wynosi odpowiednio po 15 mln USD (równowartość około 58 mln PLN). Łączna wysokość kar umownych z tytułu świadczenia serwisu nie może przekroczyć kwoty 11 mln USD (równowartość około 43 mln PLN).

827/2003

Decyzja RN o wyborze audytora

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2003 r. podjeła uchwałę dotyczącą wyboru nowej firmy, która przeprowadzi przegląd półrocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych i nieskondolidowanych Emitenta. 

Wybrana została firma Ernst and Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Stosowna umowa zostanie zawarta między stronami na okres konieczny do wykonania w/w czynności, czyli nie później niż do dnia 15 września 2003r. - w przypadku przeglądu sprawozdań półrocznych oraz odpowiednio do ustalonego w przyszłości terminu przekazania raportów rocznych - dla badań tychże raportów. 

Ernst and Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych. Decyzja o wyborze innego, niż w ubiegłych latach podmiotu wynika ze złożonej w dniu 30 czerwca 2003r. deklaracji przestrzegania przez Softabnk S.A. m.in zasady ładu korporacyjnego nr. 42, o treści "Celem zapewnienia nalezytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat". W latach 1993-2002 audytorem Softbank S.A. była firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 

826/2003

Umowa generalna z klientem zagranicznym

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 22 lipca 2003 r. pomiędzy Emitentem oraz Komercyjnym Bankiem Dialog-Optim Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie została podpisana umowa generalna. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w celu przeprowadzenia informatyzacji banku, w szczególności wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Wdrożenie będzie obejmowało wykonanie analizy i projektu systemu; stworzenie systemu gospodarki własnej, polityki transakcji i systemów informacyjnych; utworzenie sieci telekomunikacyjnej oraz innych systemów pomocniczych. Informatyzacja będzie realizowana w trzech etapach. Etap I - przeprowadzenie analizy i stworzenie projektu systemu. Etap II - dostawa, instalacja i wdrożenie systemu w oddziale centralnym banku i w jednej filii tego oddziału. Etap III - pełne wdrożenie systemu (roll-out) we wszystkich oddziałach i filiach (obecnie ponad 70 placówek na terenie Federacji Rosyjskiej). Wartość prac w ramach I i II Etapu, wyniesie 2,5 mln USD (ok. 9,8 mln PLN), a ich przewidywane zakończenie nastąpi w III kwartale 2004 r. Inne szczegółowe zasady realizacji zostaną określone w stosownych umowach szczegółowych podobnie jak realizacja Etapu III. Systemem jaki Softbank SA zaoferował w ramach tej umowy jest EUROBANK On-Line. Odpowiedzialność Emitenta mogąca powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej lub jakiejkolwiek umowy szczegółowej wynika z zasad ogólnych i jest ograniczona do 5% wartości każdej umowy szczegółowej. Umowa jest ubezpieczona przez KUKE.

825/2003

Nabycie aktywów - finalizacja zakupu Wonlok SA

Zarząd Softbank S.A. informuje, że zgodnie z treścią poprzednich komunikatów (RB 79/2002 z dn. 13 grudnia 2002 r. oraz RB 22/2003 z dn. 16 maja 2003 r.) Spółka zrealizowała w dniu 3 lipca 2003 r. transakcję nabycia od NFI "Hetman" S.A. za pośrednictwem CA IB Securities SA 892.500 akcji na okaziciela spółki Wonlok S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego tej spółki i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Łączna cena transakcji 27.646.185,58 zł oprócz ceny nabycia 25.707.990,70 zł oraz dodatkowej kwoty 800.000 zł zawiera 1.138.194,88 zł odsetek. Softbank nabył aktywa za gotówkę ze środków własnych. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a NFI "Hetman" SA i jego osobami zarządzającymi. Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% kapitału jednostki nabywanej. Wonlok SA jest spółką informatyczną działającą w sektorze bankowości, w tym bankowości spółdzielczej. Suma bilansowa Wonlok SA wynosiła na dzień 31 grudnia 2002 r. 10,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży w roku 2002 sięgnęły 20 mln zł.

824/2003

Informacja o wygranym przetargu

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2003 r. został oficjalnie poinformowany przez PKO Bank Polski SA o zakończeniu oceny ofert dostawców i zakwalifikowaniu konsorcjum Accenture/Alnova/Softbank jako pierwszego do procesu negocjacji w przetargu na Zintegrowany System Informatyczny.

823/2003

Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Softbank S.A.

Statut Softbank Spółka Akcyjna - plik PDF, 141 KB 
Regulamin Zarządu Softbank S.A. - plik PDF, 139 KB 
Regulamin Rady Nadzorczej Softbank S.A. - plik PDF, 115 KB 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. - plik PDF, 188 KB 

CEL SPÓŁKI: Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. 

Zgodność: TAK 

RZĄDY WIĘKSZOŚCI I OCHRONA MNIEJSZOŚCI: Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. 

Zgodność: TAK 

UCZCIWE INTENCJE I NIENADUŻYWANIE UPRAWNIEŃ: Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. 

Zgodność: TAK 

KONTROLA SĄDOWA: Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. 

Zgodność: TAK 

NIEZALEŻNOŚĆ OPINII ZAMAWIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ: Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. 

Zgodność: TAK

822/2003

Akcjonariusz powyzej 5%

Zarzad Softbank S.A. powzial w dniu 30 czerwca 2003 r. wiadomosc, o tym ze pan Zbigniew Opach przekroczyl 5% udzialu w kapitale zakladowym Softbank S.A. i posiada na dzien 30 czerwca 2003 roku 1.283.242 akcje, co stanowi 6,23% kapitalu zakladowego oraz te sama liczbe glosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

821/2003

WZ 27.06.03 - podjęte uchwały

Zarząd Softbank SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 27 czerwca 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następujące uchwały: 

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki "SOFTBANK" S. A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 278 272 932,75 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Dodatkowa strata netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2002 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 302.221.000 zł (słownie trzysta dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2002 zamykający się stratą netto w kwocie 154.755.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Dodatkowa strata netto w kwocie 1.321.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A. postanawia stratę netto za rok 2002 w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy) oraz dodatkową stratę netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynikającą z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002: 

Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu,
Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Piotr Jeleński - Członek Zarządu,
Adam Dąbkowski - Członek Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002: 

Alicja Kornasiewicz,
Ryszard Krauze,
Stanisław Janiszewski,
Marek Roman,
Piotr Kotelnicki,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 

Rozdział III Regulamin obrad ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"4. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu." 

Rozdział III Regulamin obrad ust. 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"25. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia." 

Rozdział V Procedura wyborów władz Spółki ust. 15 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"15. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki." 

Skreśla się postanowienia Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki ust. 16 Regulaminu. 

Dotychczasowe ust. 17, 18 i 19 Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki otrzymują odpowiednio numery ust. 16, 17, 18. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 9 powyżej, w następującym brzmieniu. 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SOFTBANK S.A.
z siedzibą w Warszawie

I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest organem stanowiącym w sprawach: 
rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok, podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określania daty ustalania prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, udzielania władzom spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, podejmowania decyzji w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, decydowania o zbywaniu nieruchomości Spółki, podejmowania uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji, które mogą być zamienione na akcje, zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wybierania i odwoływania Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3.1, 3.2 i 3.3 Statutu, ustalania zasad wynagradzania lub sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia, podejmowania uchwał o umorzeniu akcji, podejmowania innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzygania spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez względu na ilość reprezentowanego na posiedzeniu kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dwa razy w roku: 
raz w roku nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Spółki. raz w roku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z rocznej działalności Grupy Kapitałowej Softbank. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie - z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiąta część kapitału zakładowego. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 
Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd Spółki. 
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki. 
Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. 
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w domu maklerskim mającym siedzibę lub Oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. O ile Spółka pozostawać będzie spółką publiczną akcjonariusze powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisaną przez Zarząd, obejmującą imiona i nazwiska (firmę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczbę akcji, jak również liczbę głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Spółki.

III. Regulamin obrad. 

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniach plenarnych. 
W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział: 
członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania. Druki pełnomocnictw powinny być opatrzone znakami opłaty skarbowej. 
Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. 
Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "Przewodniczącym") przejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym. Jeżeli zwykła większość akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu wyrazi na to zgodę, porządek obrad może być uzupełniony o inne, nie wymienione sprawy o charakterze porządkowym. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wnosić poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony ta poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania. 
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad. 
W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o: 
zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu przemówień, zarządzenie przerwy poza porządkiem obrad, zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i prowadzenia głosowania, głosowanie za uchwałą bez dyskusji, powtórne przeliczenie głosów.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym opublikowanym w sposób wymagany przepisami prawa. 
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy). 
Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 
Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. 
Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu. Głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie chociażby jednego z obecnych. 
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W przypadku akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, każda akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy nie oddane. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania. 
W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom. Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
We wszelkich sprawach z wyjątkiem wyborów władz Spółki oraz głosowań tajnych dopuszczalne jest głosowanie przez aklamację. Wniosek uważa się za przyjęty przez aklamację w przypadku gdy nikt nie zgłosił sprzeciwu co do tej formy głosowania i wszyscy uprawnieni do głosowania są za przyjęciem wniosku. Sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokółu obrad. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący zarządza głosowanie metodą kart elektronicznych lub kart do głosowania. 
Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad. 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia. 
Z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

IV. Kompetencje i obowiązku Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania. 
Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia. 
Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maja prawo wyboru jednego członka komisji. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie: 
usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego, wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad. 
Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec jego treści. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i podejmowania uchwał. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie zyskał większości wymaganej przez Kodeks spółek handlowych lub statut i wobec tego uchwała nie została podjęta. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

V. Procedura wyborów władz Spółki.

Przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów. 
Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego. Komisja wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji. 
Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. 
Członkom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych. 
W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.21. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Zarządu Spółki Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach: 
głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego, 
przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów, 
oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy. 
Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Uchwała w sprawie odwołania zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu przed upływem kadencji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych. 
Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo odwołania go i zastąpienia inną osobą także w trakcie trwania kadencji. Postanowienia pkt. 15-16 powyżej stosuje się odpowiednio. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu liczba ta może być zwiększona lub zredukowana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę. 

VI. Postanowienia końcowe. 

Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki. 
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jest upoważnione do wykładni postanowień niniejszego Regulaminu. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia. 
Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzą w życie w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniającego regulamin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymaganiami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna popiera ideę ładu korporacyjnego określoną w Uchwale Nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r oraz Uchwale Nr 58/ 952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

820/2003

WZ 27.06.03 - znaczni akcjonariusze

Zarząd Softbank SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZ, które odbyło się 27 czerwca 2003 r. Akcjonariusz liczba akcji = liczba głosów 1. Prokom Software S.A. 4.787.377 2. Aleksander Lesz 1.938.870

819/2003

Odzyskanie należności

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 3 czerwca 2003 r. Spółka odzyskała objętą rezerwą, a dochodzoną przed sądem należność z tytułu realizowanych wcześniej kontraktów wobec Ementor Denmark A/S. Z tego tytułu na konto Softbank SA w dniu 3 czerwca 2003 r. wpłynęła kwota 937.396 euro ( 4.117.378 zł).

818/2003

Projekty uchwał na ZWZ 27.06.2003

 

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki "SOFTBANK" S. A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 278 272 932,75 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 

Dodatkowa strata netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2002 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 302.221.000 zł (słownie trzysta dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2002 zamykający się stratą netto w kwocie 154.755.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 
Dodatkowa strata netto w kwocie 1.321.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A. postanawia stratę netto za rok 2002 w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy) oraz dodatkową stratę netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynikającą z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r. 

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002 

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002: 

Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu,
Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Piotr Jeleński - Członek Zarządu,
Adam Dąbkowski - Członek Zarządu. 

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002: 

Alicja Kornasiewicz,
Ryszard Krauze,
Stanisław Janiszewski,
Marek Roman,
Piotr Kotelnicki, 

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 

Rozdział III Regulamin obrad ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"4. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego. 
Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu." 

Rozdział III Regulamin obrad ust. 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"25. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia." 

Rozdział V Procedura wyborów władz Spółki ust. 15 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

"15. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki." 
Skreśla się postanowienia Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki ust. 16 Regulaminu. 
Dotychczasowe ust. 17, 18 i 19 Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki otrzymują odpowiednio numery ust. 16, 17, 18. 

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 9 powyżej, w następującym brzmieniu. 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SOFTBANK S.A.
z siedzibą w Warszawie 

I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. 
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki. 
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest organem stanowiącym w sprawach: 
a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok, 
b) podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określania daty ustalania prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 
c) udzielania władzom spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, 
d) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 
e) podejmowania decyzji w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, 
f) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 
g) decydowania o zbywaniu nieruchomości Spółki, 
h) podejmowania uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji, które mogą być zamienione na akcje, 
i) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 
j) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
k) wybierania i odwoływania Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, 
l) wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3.1, 3.2 i 3.3 Statutu, 
m) ustalania zasad wynagradzania lub sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 
n) uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
o) podejmowania uchwał o umorzeniu akcji, 
p) podejmowania innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzygania spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i akcjonariuszy. 

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez względu na ilość reprezentowanego na posiedzeniu kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. 

II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dwa razy w roku: 
a) raz w roku nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Spółki. 
b) raz w roku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z rocznej działalności Grupy Kapitałowej Softbank. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie - z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiąta część kapitału zakładowego. 

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 

5. Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd Spółki. 

6. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki. 

7. Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

8. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

9. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w domu maklerskim mającym siedzibę lub Oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. O ile Spółka pozostawać będzie spółką publiczną akcjonariusze powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

10. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisaną przez Zarząd, obejmującą imiona i nazwiska (firmę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczbę akcji, jak również liczbę głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Spółki. 

III. Regulamin obrad.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniach plenarnych. 

2. W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział: 
- członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu,
- doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, 

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania. Druki pełnomocnictw powinny być opatrzone znakami opłaty skarbowej. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego. 
Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. 

5. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "Przewodniczącym") przejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

6. Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym. Jeżeli zwykła większość akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu wyrazi na to zgodę, porządek obrad może być uzupełniony o inne, nie wymienione sprawy o charakterze porządkowym. 

7. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wnosić poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony ta poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania. 

8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad. 

9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 

10. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o: 
- zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
- przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców,
- ograniczenie czasu przemówień,
- zarządzenie przerwy poza porządkiem obrad,
- zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i prowadzenia głosowania,
- głosowanie za uchwałą bez dyskusji,
- powtórne przeliczenie głosów. 

11. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym opublikowanym w sposób wymagany przepisami prawa. 

12. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy). 

13. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 
14. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. 

15. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu. 

16. Głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest jawne. 

17. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobistych.
Tajne głosowanie zarządza się na żądanie chociażby jednego z obecnych. 

18. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W przypadku akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, każda akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

19. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy nie oddane. 

20. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania. 

21. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku.
Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom. 
Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania. 

22. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

23. We wszelkich sprawach z wyjątkiem wyborów władz Spółki oraz głosowań tajnych dopuszczalne jest głosowanie przez aklamację. Wniosek uważa się za przyjęty przez aklamację w przypadku gdy nikt nie zgłosił sprzeciwu co do tej formy głosowania i wszyscy uprawnieni do głosowania są za przyjęciem wniosku. Sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokółu obrad.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący zarządza głosowanie metodą kart elektronicznych lub kart do głosowania. 

24. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad. 

25. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia. 

26. Z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.
Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

IV. Kompetencje i obowiązku Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania. 

2. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia. 

3. Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje.
Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas Walnego Zgromadzenia.
Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maja prawo wyboru jednego członka komisji. 

4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie: 
- usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego,
- wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad. 

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi. 

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. 

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad. 

10. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały. 

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec jego treści. 

12. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i podejmowania uchwał. 

13. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie zyskał większości wymaganej przez Kodeks spółek handlowych lub statut i wobec tego uchwała nie została podjęta. 

14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp. 

15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia. 

16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. 

V. Procedura wyborów władz Spółki.

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów. 

2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. 

3. Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego. 
4. Komisja wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. 

6. Członkom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

7. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie. 

8. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych. 

9. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.21. 

10. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Zarządu Spółki.
Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
- przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
- oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych. 

11. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych. 

12. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy. 

13. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 

14. Uchwała w sprawie odwołania zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu przed upływem kadencji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych. 

15. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. 

16. Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo odwołania go i zastąpienia inną osobą także w trakcie trwania kadencji. Postanowienia pkt. 15-16 powyżej stosuje się odpowiednio. 

17. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu liczba ta może być zwiększona lub zredukowana uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

18. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę. 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki. 

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jest upoważnione do wykładni postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia. 

4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzą w życie w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniającego regulamin. 

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki "SOFTBANK" S.A.

w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymaganiami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna popiera ideę ładu korporacyjnego określoną w Uchwale Nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r oraz Uchwale Nr 58/ 952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

817/2003

Walne Zgromadzenie - zawiadomienie

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 33391, działając na podstawie 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. Porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2002. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2002 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2002. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2002. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Softbank S.A Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamknięcie obrad. Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 20 czerwca 2003 r.) złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia ( art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz U. Nr 118, poz. 754 z późn zm.) Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.

816/2003

Aneks do umowy nabycia aktywów znacznej wartości (Wonlok SA)

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 16 maja 2003 r. Softbank SA, CA IB Securitites SA oraz NFI "Hetman" SA podpisały aneks do umowy nabycia aktywów znacznej wartości (udziałów w spółce Wonlok S.A.) z dnia 12 grudnia 2002 r. (patrz RB 79/2002). Na mocy aneksu strony przedłużyły termin realizacji transakcji do dnia 31 lipca 2003 r.

815/2003

Zbycie akcji Softbank SA przez osobę zarządzającą

Zarząd Softbank SA informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu 15 maja 2003 r. jeden z członków Zarządu Softbank SA, sprzedał 1.000 (tysiąc) sztuk akcji Softbank SA po średniej cenie 22,90 złotych za jedną akcję.

814/2003

Aneks do umowy zbycia aktywów znacznej wartości (CRM SA)

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 7 maja 2003 r. pomiędzy spółką Softbank SA z jednej strony a panem Piotrem Kotelnickim (Nabywcą) oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM SA) z drugiej strony, został podpisany aneks do umowy (patrz RB 17/2003 z dn. 18 kwietnia 2003 r.) sprzedaży posiadanego przez Softbank SA pakietu akcji Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. jednostki zależnej Emitenta, za cenę 850 tys. zł. Zmianie ulega termin zapłaty niniejszej kwoty, który w Aneksie ustalono do dnia 12 maja 2003 r. W razie braku zapłaty w tym terminie Softbank SA jest uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Nabywcą. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta.

813/2003

Nabycie znacznego pakietu akcji Softbank SA

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 17 kwietnia NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasee 178 nabył od Aleksandra Lesza (patrz również RB 15/2003 z 3 marca 2003 r.) 618.419 akcji Softbank SA, co stanowi 3,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 3,00% głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku transakcji NIHONSWI AG posiada 3.818.419 akcji Softbank SA, co stanowi 18,52% kapitału zakładowego i uprawnia do 18,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 20.613.992 zł i dzieli się na 20.613.992 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

812/2003

Zbycie znacznego pakietu akcji Softbank SA

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 17 kwietnia Aleksander Lesz sprzedał 618.419 akcji Softbank SA, co stanowi 3,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 3,00% głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji Aleksander Lesz posiada obecnie 1.938.870 akcji Softbank SA, co stanowi 9,41% kapitału zakładowego i uprawnia do 9,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przed transakcją Aleksander Lesz posiadał 2.557.289 akcji Softbank SA, uprawniających do 12,41% głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 158a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prokom Software poinformował Emitenta, że o 618.491 sztuk zmniejszyła się liczba akcji Softbank SA posiadanych przez działających w porozumieniu Aleksandra Lesza i Prokom Software S.A. W wyniku tej transakcji Prokom Software S.A. i Aleksander Lesz, posiadają 6.726.247 akcji Softbank SA, co stanowi łącznie 32,63% kapitału zakładowego iuprawnia do wykonywania 32,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank SA. Przed transakcją zbycia Prokom Software S.A. wraz z Aleksandrem Leszem posiadali 7.344.666 akcji Softbank SA, co stanowiło łącznie 35,63% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 35,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A. Kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 20.613.992 zł i dzieli się na 20.613.992 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

811/2003

Zbycie aktywów znacznej wartości - sprzedaż CRM SA

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2003 r. pomiędzy spółką Softbank SA z jednej strony a panem Piotrem Kotelnickim (Nabywcą) oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM SA) z drugiej strony, została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Softbank SA pakietu akcji (500.000 akcji imiennych o nominalnej wartości 1 zł każda uprawniających do 51,02% głosów na walnym zgromadzeniu) Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. jednostki zależnej Emitenta, za cenę 850 tys. zł. Zapłata niniejszej kwoty nastąpi do dnia 30 kwietnia 2003 r. W razie braku zapłaty w tym terminie Softbank SA jest uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Nabywcą. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta.

810/2003

Nabycie znacznego pakietu akcji Softbank

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 10 kwietnia Prokom Software SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79 nabył od Aleksandra Lesza (patrz RB 15/2003 z 3 marca 2003 r.) 1.442.979 akcji Softbank SA, co stanowi 6,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 6,99% głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku transakcji Prokom Software SA posiada 4.787.377 akcji Softbank SA, co stanowi 23,22% kapitału zakładowego i uprawnia do 23,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku tejże transakcji Aleksander Lesz posiada obecnie 2.557.289 akcji Softbank SA, co stanowi 12,41% kapitału zakładowego i uprawnia do 12,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Softbank SA wynosi 20.613.992 zł i dzieli się na 20.613.992 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

809/2003

Przyjęcie oferty sprzedaży akcji w ramach Umowy Akcjonariuszy

Zarząd Softbank S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość od Aleksandra Lesza, iż otrzymał on w dniu 28 marca 2003 r. od Prokom Software S.A. oświadczenie o przyjęciu oferty na sprzedaż części akcji Softbank S.A. w ramach Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 r. (RB 57/2002). Planowana sprzedaż 1.442.979 akcji (6,99% ogólnej liczby akcji Softbank S.A.), należących do Aleksandra Lesza, których dotyczy oświadczenie powinna być zrealizowana w transakcji pakietowej w dniu 10 kwietnia 2003 r. po cenie 13 zł za każdą akcję. Prokom Software poinformował również Aleksandra Lesza, iż prawo do przyjęcia części oferty sprzedaży w liczbie 618.419 akcji (3% ogólnej liczby akcji) przysługuje NIHONSWI AG, jako Podmiotowi Wskazanemu, w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy. Jednocześnie NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, posiadający obecnie 3.200.000 akcji Softbank SA, stanowiących 15,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 15,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, poinformował Spółkę, że zamierza w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia (28 marca 2003 r.) zwiększyć udział w Softbank S.A. maksymalnie do 21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

808/2003

Zmiana terminów publikacji raportów

Zarząd Softbank SA informuje, że ulegają przesunięciu terminy publikacji: - raportu rocznego jednostkowego SA-R 2002 - na dzień 3 kwietnia 2003 r. - raportu rocznego skonsolidowanego SA-RS 2002 - na dzień 28 kwietnia 2003 r.

807/2003

Korekta kursu euro w raporcie SA-QSr 4/2002

Zarząd Softbank SA informuje, że w raporcie okresowym za IV kw. 2002 r. opublikowanym 26 lutego 2003 r. we wstępie komentarza omyłkowo podano niewłaściwy kurs waluty euro (zamiast średniego kursu w czterech kwartałach roku 2002 podano kurs na dzień 31 grudnia 2002 r. i odwrotnie). Analogicznie nieprawidłowo zaprezentowane zostały w euro dane w kolumnie "4 kwartały roku 2002 narastająco" w części "Wybrane dane finansowe". W związku z tym Spółka przekaże skorygowany raport SA-QSr4`2002 z poprawionym komentarzem oraz poprawnymi wyliczeniami w euro. Pomyłka nie dotyczyła żadnych pozycji prezentowanych w złotych.

806/2003

Zbycie aktywów znacznej wartości

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 20 lutego 2003 r. pomiędzy spółką Softbank z jednej strony (Sprzedający), a dwoma podmiotami będącymi osobami fizycznymi z drugiej strony (Kupujący) została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Sprzedającego pakietu akcji (100%) Instytutu Analiz Społecznych i Ekonomicznych SA, jednostki zależnej Emitenta, za cenę 100 tys. złotych. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Kupującymi. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta.

805/2003

Zbycie aktywów znacznej wartości - sprzedaż FinFin S.A.

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 5 lutego 2003 r. pomiędzy spółką Softbank SA oraz panem Maurycym Kűhnem i Jarosławem Augustyniakiem z jednej strony (Sprzedający), a podmiotem krajowym z drugiej strony (Kupujący), została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Sprzedających pakietu akcji FinFin S.A., jednostki zależnej Emitenta, za cenę 250 tys. USD (ok. 960 tys. PLN), z czego za udziały Emitenta przypada 225 tys. USD. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Kupującym. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta.

804/2003

Zawarcie znaczącej umowy z ZUS

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 7 lutego 2003 r. w wyniku wygranego publicznego przetargu Spółka podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania BEA. Umowa o łącznej wartości netto 21.780.000 zł będzie realizowana proporcjonalnie przez okres 3 lat. Umowa przewiduje następujące kary umowne w przypadkach: - niedotrzymania czasu reakcji na zgłoszone problemy, w zależności od rodzaju problemu - do wysokości 0,02% wartości umowy brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, - niedostarczenia aktualnej wersji oprogramowania BEA - w wysokości 20% wartości umowy brutto i możliwość odstąpienia od umowy, - opóźnienia wykonania czynności objętych przedmiotem umowy - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, - opóźnienia reakcji serwisowej powyżej 72h - w wysokości 20% wartości umowy brutto i możliwość odstąpienia od umowy. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

802/2003

Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2003 r. została zawarta umowa ze spółką Ster-Projekt SA na zakup sprzętu na potrzeby kontraktu z jednym z klientów Emitenta. Wartość netto transakcji wynosi 28.159.639,69 zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie przewiduje żadnych kar umownych.

801/2003

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Softbank SA informuje, że raporty okresowe w roku 2003 Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE Rozszerzone - DATA 
SA-QSr1 2003 12.05.2003 
SA-QSr2 2003 11.08.2003  
SA-QSr3 2003 12.11.2003  
SA-QSr4 2003 27.02.2004  

PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY - DATA  
SA-Ps 2003 18.09.2003  

ROCZNY - DATA  
SA-R 2002 31.03.2003  

ROCZNY SKONSOLIDOWANY - DATA  
SA-Rs 2002 17.04.2003  

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie (przyspieszeniu) termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2002 (SA-QSr4 2002). Raport zostanie opublikowany w dniu 26 lutego 2003 r.

800/2003

Zakup akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Softbank SA informuje, iż powziął wiadomość o tym, że w dniu 22 stycznia 2003 r. jeden z członków Zarządu Softbank SA zakupił 20.000 sztuk akcji Softbank SA po średniej cenie 13,81 zł za jedną akcję.

799/2003

Asymilacja akcji serii S

Zarząd Softbank SA informuje, że zgodnie z uchwałą KDPW w dniu 14 stycznia 2003 r. dokonana zostanie asymilacja 3.200.000 akcji Softbank SA oznaczonych kodem PLSOFTB00040 z 17.413.992 akcjami Softbank SA oznaczonymi kodem PLSOFTB00016. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLSOFTB00016. Z dniem 14 stycznia 2003 r. kodem PLSOFTB00016 oznaczonych jest 20.613.992 akcje Softbank SA.

798/2003

Dopuszczenie akcji do obrotu

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 8 stycznia Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę (10/2003) o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki Softbank S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2002 r., o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych przez KDPW SA kodem PLSOFTB00040. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić powyższe akcje do obrotu giełdowego w dniu 14 stycznia 2003 r.

797/2003

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Softbank SA powziął wiadomość, że w dniu 2 stycznia 2003 r. sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Softbank SA. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 20.613.992 zł i dzieli się na 20.613.992 akcje, o wartości 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 20.613.992. Według aktualnej wiedzy Spółki nt. akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji obecna struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 1. Aleksander Lesz 4.000.268 2. Prokom Software SA 3.344.398 3. Nihonswi AG 3.200.000

796/2003

Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Softbank SA informuje, że w dniu 6 stycznia 2003 r. powziął wiadomość, że NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasee 178, w wyniku konwersji 3.200 obligacji zamiennych serii E wyemitowanych przez Softbank SA, nabył 3.200.000 akcji serii S Emitenta, stanowiących 15,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.200.000 głosów stanowiących 15,52% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu Softbank SA. Przed nabyciem ww. akcji NIHONSWI AG nie posiadał akcji Emitenta. NIHONSWI AG nabył akcje w celu inwestycyjnym, a w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia nie zamierza zwiększać udziału w Softbank SA.

795/2003

Złożenie zawiadomienia do US

Zarząd Softbank SA informuje, że z inicjatywy Zarządu został przeprowadzony wewnętrzny audyt podatkowy Spółki. W wyniku tego badania w dniu 3 stycznia 2003 r. do Urzędu Skarbowego właściwego dla Spółki zostało złożone w trybie `czynnego żalu` przez Główną Księgową Softbank SA zawiadomienie o niepobraniu zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników mających siedzibę poza granicami Polski z tytułu nabycia praw autorskich i licencji w latach 1998-2002. Zarząd podjął decyzję o przedmiotowym zawiadomieniu w celu uniknięcia jakichkolwiek mogących pojawić się zarzutów, pomimo istotnych wątpliwości, co do obowiązku podatkowego ciążącego na Spółce ze wskazanego powyżej tytułu. Wątpliwości Zarządu potwierdza orzecznictwo NSA w analogicznej sprawie, korzystne dla innego płatnika, które uznawało, że nie występuje obowiązek płatnika do pobrania tego podatku. Tym samym istnieje możliwość odzyskania obecnie zapłaconej kwoty zobowiązania podatkowego i Spółka podejmie niezwłocznie wszelkie dozwolone prawem kroki w tym celu. Zaległości podatkowe mogące wynikać z tego tytułu wynoszą bez odsetek 6.646.274 zł, natomiast odsetki 3.794.158 zł. Wskazaną łącznie kwotę Spółka uiściła na konto właściwego US.

91/2003

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 5 lutego 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej MEDIABANK SA., będącej spółką zależną emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM MEDIABANK SA wynosi 550 000 zł. Właścicielem 100% kapitału zakładowego AWiM MEDIABANK SA jest emitent. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego AWiM MEDIABANK SA wynosi 27500.