Raporty bieżące

38/2023

Powiadomienie od Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. otrzymał od Adama Górala, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

37/2023

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Adama Górala, Prezesa Zarządu Spółki, o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

36/2023

Powiadomienie od Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. otrzymał od Adama Górala, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

35/2023

Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

34/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za okres trzech kwartałów 2023 r. wynosi 342,6 mln PLN, w tym 112,1 mln PLN to wynik za sam trzeci kwartał 2023 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za okres trzech kwartałów 2023 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 23 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

33/2023

Powiadomienia od Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2023 r. otrzymał od Adama Górala, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych zawiadomień w załączeniu:

  Zawiadomienie 1

  Zawiadomienie 2

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

32/2023

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2023 r. otrzymał od Adama Górala, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

31/2023

Powiadomienie o transakcji na akcjach Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 września 2023 r. od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

30/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

29/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

28/2023

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 18 września 2023 r., działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2023 r. doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 21 września 2023 r. transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych, zawartych poza rynkiem regulowanym w ramach skupu akcji własnych zrealizowanych na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, opublikowanego raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 września 2023 r. („Transakcja”), w ramach którego Spółka nabyła łącznie 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje własne, reprezentujące ok. 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabycie akcji własnych zostało przeprowadzone w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz Uchwałę nr 20/2023 Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. oraz ustalenia jego warunków.

Przed Transakcją, Spółka nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio akcji własnych Spółki.

Po Transakcji, Spółka posiada bezpośrednio 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje własne Spółki, reprezentujące ok. 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Transakcji, Spółka nie posiada pośrednio akcji własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z ww. akcji Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem prawa do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Żaden z podmiotów zależnych Spółki nie posiada akcji Spółki.

Nie istnieją osoby lub podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

Spółka nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji własnych Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Spółka nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3), 7) i 8) Ustawy o Ofercie posiadanych przez Spółkę wynosi 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

27/2023

Akceptacja oferty sprzedaży akcji od akcjonariusza będącego podmiotem powiązanym

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023, niniejszym informuje o akceptacji oferty sprzedaży akcji Spółki złożonej przez akcjonariusza będącego podmiotem powiązanym Spółki, tj. przez Cyfrowy Polsat S.A. z uwzględnieniem zastosowanych zasad redukcji.

W związku z akceptacją oferty, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z Uchwałą nr 20/2023 Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków („Uchwała Inicjująca”) oraz zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonym raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 września 2023 r. („Zaproszenie do Składania Ofert”), Spółka nabędzie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10.642.046 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za akcję, tj. po cenie ostatecznej jednakowej dla wszystkich akcjonariuszy („Cena Ostateczna”), o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2023. Łączna wartość transakcji wyniesie 851.363.680,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). Rozliczenie nabycia akcji nastąpi w dniu 21 września 2023 r.

Akceptacja oferty sprzedaży akcji Spółki złożonej przez akcjonariusza Spółki tj. Cyfrowy Polsat S.A. stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), na którą w dniu 18 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę.

W związku z tym, że przyjęcie oferty oraz nabycie akcji odbywa się na warunkach rynkowych oraz po Cenie Ostatecznej jednakowej dla wszystkich akcjonariuszy w ramach publicznego Zaproszenia do Składania Ofert, transakcja ta nie powoduje naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności, transakcja odbywa się w trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy oraz nie stanowi uprzywilejowania żadnego z akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

26/2023

Ogłoszenie ostatecznej ceny nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych, ostatecznej liczby akcji nabywanych oraz akceptacji ofert akcjonariuszy

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 20/2023 Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. oraz ustalenia jego warunków („Uchwała Inicjująca”), na której realizację zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 września 2023 r. oraz w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 18 września 2023 r. uchwały nr 22/2023 w sprawie (i) ustalenia Ceny Ostatecznej w ramach skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. prowadzonego zgodnie z Uchwałą Inicjującą oraz zaproszeniem do składania ofert opublikowanym w dniu 6 września 2023 r. („Zaproszenie do Składania Ofert”), (ii) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Nabywanych oraz (iii) akceptacji ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy.

Zarząd informuje, że:

 • (a) cena ostateczna (tj. cena jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, po której nabywane będą akcje w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z Uchwałą Inicjującą oraz Zaproszeniem do Składania Ofert) została ustalona na 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za jedną akcję („Cena Ostateczna”),
 • (b) ostateczna liczba akcji własnych podlegających nabyciu w ramach transakcji opisanych w Uchwale Inicjującej oraz Zaproszeniu do Składania Ofert została ustalona na 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące ok. 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) kapitału zakładowego Spółki,
 • (c) ostateczna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych zgodnie z Uchwałą Inicjującą wynosi 1.184.709.760,00 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

Mając na uwadze, że Spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż Cena Ostateczna, obejmujące łącznie 26.505.252 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy po cenie nie wyższej niż Cena Ostateczna wyniosła ok. 44,13% (słownie: czterdzieści cztery 13/100 procent).

Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zaakceptowano nastąpi w dniu 21 września 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

25/2023

Informacja dotycząca akcji posiadanych przez Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. Adama Górala

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Adama Górala, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, będącego jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 8.083.000 akcji Spółki. Adam Góral oświadczył, że nie zamierza uczestniczyć w skupie akcji własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 września 2023 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

24/2023

Zawarcie umowy kredytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 września 2023 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowę kredytową („Umowa”), na podstawie której Spółce udostępniony zostanie kredyt terminowy („Kredyt”).

Kredyt zostanie udostępniony maksymalnie do kwoty 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych 00/100), a środki z niego zostaną przeznaczone na finansowanie nabycia akcji własnych w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2023 („Zaproszenie”). Spółka wskazuje, że zgodnie z Umową, nabycie akcji własnych nastąpi również ze środków własnych Spółki, w wysokości nie niższej niż 20% wartości Kredytu.

Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do spłaty środków z Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym ostateczna spłata środków powinna nastąpić do dnia 6 września 2028 r. Kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych, a ostatnia rata wyniesie 50% kwoty wykorzystanego Kredytu.

Kredyt może być przewalutowany na EUR maksymalnie do wysokości 30% kwoty udostępnionego Kredytu. Oprocentowanie Kredytu będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR (dla Kredytu wykorzystanego w PLN) lub EURIBOR (dla kredytu wykorzystanego w EUR) powiększonej o marżę.

Zobowiązania Spółki wynikające z Umowy są zabezpieczone poprzez oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Bank może domagać się dodatkowego zabezpieczenia na warunkach wskazanych w Umowie.

Zgodnie z Umową Bank może obniżyć kwotę przyznanego Kredytu lub wypowiedzieć Umowę w całości lub części oraz zażądać spłaty Kredytu, w szczególności w przypadku:

 • zaistnienia zmiany kontroli w odniesieniu do Spółki, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, w wyniku których dowolna osoba lub osoby działające w porozumieniu kontrolują ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 • gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej (obliczony zgodnie z Umową) będzie wyższy lub równy 3,0x, a Spółka dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczki na poczet dywidendy lub umorzy akcje w zamian za świadczenie pieniężne należne akcjonariuszowi,
 • gdy osiągnięcie lub przekroczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej na poziomie 3,0x, o którym mowa powyżej wyniknie z wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczki na poczet dywidendy lub umorzenia akcji w zamian za świadczenie pieniężne należne akcjonariuszowi, na które Bank nie wyraził zgody.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2023

Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 20/2023 Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków, na której realizację zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 września 2023 r. oraz w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Poland S.A.

Maksymalna wartość akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży wynosi nie więcej niż 1.184.709.805,35 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 35/100).

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Poland S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I półrocze 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I półrocze 2023 r. wynosi 228,3 mln PLN, w tym 120,2 mln PLN to wynik za sam drugi kwartał 2023 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Asseco Poland za I półrocze 2023 r. podlegać będzie przeglądowi przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2023 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 24 sierpnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 czerwca 2023 roku w Warszawie.

 

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁU W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH NA WZ 15.06.2023 % UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
GÓRAL ADAM 8 083 000 13,09% 9,74%
ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 8 979 000 14,55% 10,82%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 7 500 000 12,15% 9,04%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 3 471 500 5,62% 4,18%
CYFROWY POLSAT S.A. 19 047 373 30,86% 22,95%

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

19/2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2023 r. w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2023

Autopoprawka Zarządu dotycząca projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego na 15 czerwca 2023 roku

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 12 czerwca 2023 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia następujących zmian w trybie autopoprawki do projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku:

 1. §1 ust 1 pkt 3. Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu;”

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu;”

 

 1. w §1 ust 1 pkt 4. Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. skreśla się postanowienia lit c), w związku z powyższym §1 ust 1 pkt 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:

 1. a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 2. b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy.”

 

W załączeniu do raportu znajdują się projekty uchwał objętych Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku z uwzględnieniem wskazanych powyżej zmian.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 30 maja 2023 roku w Warszawie.

  

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁU W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH NA WZ 30.05.2023 % UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
GÓRAL ADAM 8 083 000 13,03% 9,74%
ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 7 449 000 12,01% 8,97%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 7 500 000 12,09% 9,04%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 3 314 900 5,34% 3,99%
CYFROWY POLSAT S.A. 19 047 373 30,71% 22,95%

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 30 maja 2023 r. w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Załączniki:

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2023 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanowiło:

 1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób:

  1. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję),
  2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.

 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I kwartał 2023 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I kwartał 2023 r. wynosi 108,1 mln PLN.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 24 maja 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2023

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2023 r.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 2 maja 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 maja 2023 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., będącą załącznikiem do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., której przyjęcie stanowi punkt 14 opublikowanego porządku obrad.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

10/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.

2. Projekty uchwał z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022),

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2023

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, w tym wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) tj. 3,50 PLN (trzy złote 50/100) na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2023

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie metody konsolidacji Grupy Formula w 2023 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 w sprawie wątpliwości audytora dotyczących sprawowania kontroli i metody konsolidacji wyników Grupy Formula w roku 2023, Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. audytor potwierdził prawidłowość dotychczas przyjętej przez Spółkę metody konsolidacji Grupy Formula i podpisał Sprawozdanie z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2023

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej "Spółka") informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022, które zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. miały zostać opublikowane dnia 23 marca 2023 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za rok 2022 to 18 kwietnia 2023 r.

Przesunięcie daty publikacji raportu jest związane z tym, że Zarząd potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie wątpliwości i przygotowanie odpowiednich ujawnień co do zdarzeń następujących po dacie bilansowej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje wysokość szacowanego skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco za rok 2022 opublikowanego w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2023

Informacja dotycząca wątpliwości w zakresie metody konsolidacji Grupy Formula w 2023 roku

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. podczas posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, powziął informację o wątpliwościach audytora dotyczących sprawowania kontroli i metody konsolidacji wyników Grupy Formula Systems w roku 2023.

Wątpliwości, które są aktualnie przedmiotem pogłębionych analiz, zostaną rozstrzygnięte w przyszłości, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Ewentualna decyzja Zarządu o zmianie metody konsolidacji Grupy Formula Systems może mieć dodatkowy jednorazowy pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Asseco w roku 2023.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za 2022 r. wynosi 502,5 mln PLN, w tym 126,2 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Raport Grupy Asseco Poland za 2022 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2022 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2023 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2022

- Jednostkowy raport roczny                                                                2023-03-23   

- Skonsolidowany raport roczny                                                           2023-03-23     

Raport półroczny za I półrocze 2023 r.

- Skonsolidowany raport półroczny                                                       2023-08-24     

Raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.                          2023-05-24     

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.                       2023-11-23

 

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2023

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki korekty zawiadomienia od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanej korekty zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu