Raporty bieżące

16/2022

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za okres trzech kwartałów 2022 r. wynosi 375,8 mln PLN, w tym 127,0 mln PLN to wynik za sam trzeci kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za okres trzech kwartałów 2022 r., który zgodnie z raportem bieżącym 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 23 listopada 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2022

Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 października 2022 r.  dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 25 maja 2025 r. Ustalony tekst ujednolicony Statut Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 5 października 2022 r. weszła w życie uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Pana Tobiasa Solorza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2022-2026, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Oznacza to, iż z dniem 5 października 2022 r. Pan Tobias Solorz objął funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2022

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I półrocze 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I półrocze 2022 r. wynosi 248 mln PLN, w tym 140 mln PLN to wynik za sam drugi kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Asseco Poland za I półrocze 2022 r. podlegać będzie przeglądowi przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022 r., który zgodnie z raportem bieżącym 13/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2022

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2022 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. miał zostać opublikowany dnia 24 sierpnia 2022 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2022 r. to 30 sierpnia 2022 r.

Powodem zmiany pierwotnie ogłoszonego terminu jest zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r. przez Asseco South Eastern Europe S.A. (dalej „ASEE”) - spółkę zależną Grupy, o czym ASEE informowała raportem bieżącym nr 14/2022.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2022

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30  czerwca 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie powołała Grzegorza Bartlera do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. Wiceprezes Zarządu będzie odpowiedzialny za Pion Telekomunikacji i Mediów.

*

Grzegorz Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego.

Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa.

Od 2010 związany z Polkomtelem, jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014 - 2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Cyfrowy Polsat.

Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdziem.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy analitycznego CRM). Realizował również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego.

Grzegorz Bartler jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorz Bartler nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Polsat Plus).

Grzegorz Bartler nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 25 maja 2022 roku w Warszawie.

 

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW

% UDZIAŁU
W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH
NA WZ 25.05.2022

% UDZIAŁU
W OGÓLNEJ LICZBIE
GÓRAL ADAM 8 083 000 14,84% 9,74%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 8 299 000 15,24% 10,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 6 261 000 11,49% 7,54%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 3 030 000 5,56% 3,65%
CYFROWY POLSAT S.A. 19 047 373 34,97% 22,95%

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 25 maja 2025 r. w Warszawie powołało Pana Tobiasa Solorza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

Powołanie będzie skuteczne z dniem zarejestrowania Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, tj. w zakresie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej do 9 członków.

*

Pan Tobias Solorz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat Sp. z o.o. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie S.A. W latach 2008- 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia S.A., gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie Cyfrowego Polsatu S.A., początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 roku Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 2019 roku Prezesa Zarządu.

Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółek: Polkomtel Sp. z o.o. i Telewizja Polsat Sp. z o.o., a od 2020 roku w Radzie Nadzorczej Grupy Interia Sp. z o.o. Jest również Członkiem Rad Nadzorczych m.in. takich spółek jak Liberty Poland S.A. oraz Polkomtel Business Development Sp. z o.o. Od 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski Sp. z o.o. W roku 2022 został powołany do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

Ponadto jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.

Pan Tobias Solorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tobias Solorz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 25 maja 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 25 maja 2022 r. w Warszawie.

Raport o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 : Pobierz

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2022

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2022 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło:

  1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2021 w wysokości 320 891 285,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
  2. a) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 278 881 018,08 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,36 PLN na jedną akcję,
  3. b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 42 010 266,92 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) przekazać na kapitał zapasowy.
  4. Ustalić dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2022 roku.

  

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2022

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Cyfrowy Polsat S.A., zgłoszenia kandydatury Pana Tobiasa Solorza na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Do raportu Spółka dołącza wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata, jego życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2022

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto I kwartał 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za I kwartał 2022 r. wynosi 108,2 mln PLN.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., który zgodnie z RB 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)  zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
  2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta).
  3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny , sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2022

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2022 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za rok 2021 w wysokości 278.881.018,08 PLN, tj. 3,36 zł na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2022

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2021 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za 2021 r. wynosi 467,2 mln PLN, w tym 105,0 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2021 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Raport Grupy Asseco Poland za 2021 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2021 r., który zgodnie z RB 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2022 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2021

- Jednostkowy raport roczny 2022-03-23 
- Skonsolidowany raport roczny  2022-03-23

Raport półroczny za I półrocze 2022 r.

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny   2022-08-24

Raporty kwartalne

- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. 2022-05-25
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. 2022-11-23

        

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2022

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Wybór Komitetu Audytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2021 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Nogi na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Artur Gabor (Przewodniczący), Jacek Duch i Piotr Augustyniak.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu