Raporty bieżące

24/2020

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za trzy kwartały 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za trzy kwartały 2020 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za trzy kwartały 2020 r. wynosi 267,3 mln PLN, w tym 90,5 mln PLN to wynik za sam trzeci kwartał 2020 r.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za okres trzech kwartałów 2020, który zgodnie z RB 23/2020
z dnia 11 września 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 23 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

23/2020

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q2020

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q2020, który zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. miał zostać opublikowany dnia 17 listopada 2020 r.
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q2020 to 23 listopada 2020 r.
Powodem zmiany pierwotnie ogłoszonego terminu jest zmiana terminu przekazania raportu za 3Q2020 przez spółkę zależną Grupy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

22/2020

Zmiana warunków porozumienia dotyczącego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems (1985) Ltd.

W raporcie bieżącym nr 25/2017 z 11 października 2017 r. Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informował o  zawarciu porozumienia  z Chief Executive Officer (Akcjonariusz 1) Formula Systems (1985) Ltd. (Formula) oraz z podmiotem kontrolowanym przez Chief Executive Officer (Akcjonariusz 2) regulującego wzajemne stosunki stron jako akcjonariuszy Formula w zakresie dotyczącym głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki Formula. Na mocy porozumienia strony wyznaczyły pełnomocnika (Pełnomocnik) i udzieliły mu nieodwołanego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu każdego akcjonariusza będącego stroną porozumienia.  W pierwszej kolejności Pełnomocnikiem jest osoba wyznaczona przez Spółkę i jest umocowana do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych łącznie przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2, w tym z akcji posiadanych na dzień zawarcia Porozumienia, jak również nabytych przez akcjonariuszy po tej dacie.
Porozumienie przewiduje, iż pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2 jest ważne:
(i)    do czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego lub
(ii)    do momentu zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20% udziału
i wygasa w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych przesłanek. W takim przypadku z automatu Spółka udziela Akcjonariuszowi 1 pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę.
W wyniku zawarcia porozumienia, Spółka odzyskała kontrolę nad Formula.
Niniejszym Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 września 2020 Spółka otrzymała zawarty w dniu 7 września 2020 r. aneks do Porozumienia (Aneks). Przedmiotem Aneksu jest rezygnacja Akcjonariusza 1 z umocowania do głosowania w imieniu Spółki, w przypadku: (i) zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub zaprzestania pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego (ii) zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20%. Zakres umocowania Spółki jako Pełnomocnika pozostaje bez zmian.  
Dodatkowo Aneks przewiduje, iż akcje, które mogą zostać przyznane Akcjonariuszowi 1 i/lub Akcjonariuszowi 2 w zamian za usługi świadczone jako Chief Executive Officer w Formula oraz Przewodniczący i Członek Rad Dyrektorów w spółkach zależnych Formula po dacie zawarcia Aneksu, nie są objęte postanowieniami Porozumienia.
Zawarcie aneksu do porozumienia nie powoduje zmian w zakresie sprawowania kontroli Spółki nad Formula Systems.
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

21/2020

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I półrocze 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za I półrocze 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Cyfrowy Polsat S.A., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za I półrocze 2020 r. wynosi 176,7 mln PLN.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.
Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Asseco Poland S.A. za I półrocze 2020 r. podlegać będzie przeglądowi przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2020 roku, który zostanie opublikowany w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

20/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Reddev Investment Limited z siedzibą w Limassol, Cypr o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2020

Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A. oraz połączenia Asseco Poland S.A. ze spółką zależną SKG S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
W związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Pana Piotra Żaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2017-2021, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
Oznacza to, iż dniem dzisiejszym Pan Piotr Żak objął funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r., 12/2020 z dnia 12 maja 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 27 maja 2020 r. informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej („SKG” lub „Spółka Przejmowana”).
Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku SKG na Asseco („Połączenie”). W wyniku Połączenia SKG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH z uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji SKG jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako Spółki Przejmującej.
Połączenie doświadczenia i potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 27 maja 2020 roku w Warszawie.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 27 maja 2020 r. w Warszawie powołało Pana Piotra Żaka do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na okres wspólnej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017-2021.
Powołanie będzie skuteczne z dniem zarejestrowania Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, tj. w zakresie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej od 5 do 8 osób.
*
Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.
Jest twórcą między innymi takich firm jak Frenzy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającego się podmiotu z branży E-sportu, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, oraz Golden Coil Sp. z o.o., prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.
Piotr Żak jest Członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. od marca 2016 roku, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany do Rady Nadzorczej Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego.
Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. W kwietniu 2019 roku został powołany do  Rady Nadzorczej Polkomtel  Sp. z o.o., operatora sieci Plus.
Pan Piotr Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Żak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 27 maja 2020 r. w Warszawie.

Uchwały podjęte


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2020

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2020 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło:
1)    zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 206.798.620,21 PLN (słownie: dwieście sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 21/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.
2)    przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 43.032.291,82 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 82/100).
3)    ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100), tj. po 3,01 PLN na jedną akcję.
4)    ustalić dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2020 roku.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 2  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2020

Zmiana projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 26 maja 2020 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie autokorekty do projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka”), stanowiącej Załącznik do projektu Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 maja 2020 r. Zmiany dotyczą uelastycznienia sposobu zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu oraz zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Treść projektu Polityki z naniesionymi poprawkami w trybie zmian stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2020

II Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 17 marca 2020 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2020 r.;
5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania: art. 504 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2020

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 1Q2020

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 1Q2020, niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 1Q2020, niniejszym informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 1Q2020 wynosi 81,9 mln PLN.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za 1Q2020, który zgodnie z RB 10/2020 z dnia 8 maja 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2020

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020, który zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. miał zostać opublikowany dnia 18 maja 2020 r.
Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q2020 to 28 maja 2020 r.
Powodem zmiany pierwotnie ogłoszonego terminu jest zmiana terminu przekazania raportu za 1Q2020 przez spółkę zależną Grupy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 20.04.2018 r.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2020

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona kandydatura Pana Piotra Żaka.
Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki składając oświadczenie na udostępnionym przez Spółkę formularzu.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydata oraz jego życiorys zawodowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Zgłoszenie

Życiorys Piotr Żak

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

8/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Zwołanie ZWZ 

Ogłoszenie

Załącznik 1 do Ogłoszenia

Załącznik projekty uchwał

Regulamin e-WZ

Sprawozdanie RN


 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2020

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

RB 07/2020
Rzeszów, 23 marca 2020 r.

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2020 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

RB 06/2020
Rzeszów, 20 marca 2020 r.


Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 13 marca 2020 roku, Aviva OFE, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 16 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 301 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 301 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,002% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 marca 2020 roku Aviva OFE posiadał 8 299 733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,9996% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8 299 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,9996% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2020

Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a SKG S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Plan Połączenia”).
Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości („Asseco” lub „Spółka Przejmująca”)

2) SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział KRS pod nr KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł opłaconym w całości („SKG” lub „Spółka Przejmowana”).

 

Plan połączenia

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Komisja Nadzoru Finansowego


RB 04/2020
Rzeszów, 31 stycznia 2020 r.


Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:


Raporty roczne za rok obrotowy 2019

Jednostkowy raport roczny: 2020-03-23
Skonsolidowany raport roczny: 2020-03-23


Raport półroczny za I półrocze 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny: 2020-08-27

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1: 2020 2020-05-18
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3: 2020 2020-11-17

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 03/2020

Rzeszów, 7 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein oraz Zygmunta Solorza o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienia w załączeniu.

Dokument 1

Dokument 2

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

2/2020

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w związku z odpowiedzią Aviva OFE na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Aviva OFE posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 14,97% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 01/2020

Rzeszów, 3 stycznia 2020 r.

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Reddev Investment Limited z siedzibą w Limassol, Cypr o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienie w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu