Raporty bieżące

19/2021

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2021 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za okres trzech kwartałów 2021 r. wynosi 362,1 mln PLN, w tym 120,3 mln PLN to wynik za sam trzeci kwartał 2021 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za okres trzech kwartałów 2021 r., który zgodnie z RB 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 23 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

18/2021

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2021 r. powziął informację  o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

17/2021

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2021 r. powziął informację  o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

16/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 20 maja 2021 roku w Warszawie.

 

AKCJONARIUSZ

LICZBA GŁOSÓW

% UDZIAŁ W GŁOSACH REPREZENTOWANYCH
NA WZ 20.05.2021

% UDZIAŁ 
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

CYFROWY POLSAT S.A. 19 047 373 35,77% 22,95%
GÓRAL ADAM TADEUSZ 8 083 000 15,39% 9,74%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 8 299 000 15,58% 10,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 6 261 000 11,76% 7,54%

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

15/2021

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 20 maja 2021 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2026 Panią Izabelę Albrycht, Pana Piotra Augustyniaka, Pana Dariusza Brzeskiego, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Gabora, Pana Piotra Maciąga, Pana Adama Nogę oraz Pana Piotra Żaka.

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 r.

*

Pani Izabela Albrycht

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i w przeszłości zasiadała również w radach nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego i spółce skarbu państwa. Jest alumnem International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 roku, zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego.

Od 2014 roku jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Od 2020 roku jest członkiem zarządu DIGITALEUROPE, reprezentując w niej Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz największe polskie organizacje skupiające firmy sektora IT, a także członkiem Grupy Doradczej NATO ds. Nowych i Przełomowych Technologii (Emerging and Disruptive Technologies).

W latach 2016-2018 była przewodniczącą II kadencji, 2019-2021 członkiem III kadencji, a od 2021 roku członkiem IV kadencji Rady ds. Cyfryzacji – komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji usytuowanego aktualnie w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, obejmującego swoim zainteresowaniem tematykę transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencji, 5G).

Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland, a od 2019 roku ComCERT.

Izabela Albrycht zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. W latach 2019-2020 była członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie. Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli.

W 2017 roku znalazła się na liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund, a w 2019 roku na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem, politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań naukowych i eksperckich znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal.

Pani Izabela Albrycht nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Izabela Albrycht nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Piotr Augustyniak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994).

W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa.

W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).

W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych (MPW), kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW.

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland, PZ Cormay, a w latach 2013-2014  Kopex i 2014-2021 Ciech. Ponadto członek rad nadzorczych Asseco Data Systems oraz Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.

Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Dariusz Brzeski

W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.

W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA.

Pan Dariusz Brzeski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Jacek Duch

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. 

Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych radach nadzorczych, mi.in spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jest wspólnikiem/akcjonariuszem Allterpower, Bioalter, Decsoft oraz R22. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.

Pan Jacek Duch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Duch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Artur Gabor

Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade / ICE),  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie “Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/ Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School,  Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School / IESE Business School; dodatkowo uczestnik licznych kursów i seminariów dot. ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PWC oraz KPMG.

Od 2006 Partner w Gabor & Gabor, Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998 – 2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i  Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.

Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank; 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy; 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank; 2004-2005 Członek Rady Getin Holding; 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin; 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ; 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen; 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management; 2015-2020  niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank; 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis;  2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks S.A.

Brał udział w Organizacjach Gospodarczych: 2003-2005  American Chamber of Commerce (Członek Zarządu); 2005–obecnie American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego); 2006 – obecnie Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych).

Udział w Organizacjach Charytatywnych: 2006-2010, Fundacja Sue Ryder (Członek Zarządu), Nadzór oraz zbiórka środków na domy Sue Ryder dla ludzi starszych; 2012–obecnie , Fundacja Bator Tabor (Członek Rady Fundacji), Nadzór oraz zbiórka środków dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe); 2014 - obecnie, Fundacja Leopolis For Future (Prezes Zarządu), (Organizowanie praktyk zawodowych w polskich firmach dla ukraińskich studentów z Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu we Lwowie).

Pan Artur Gabor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Gabor nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

*

Pan Piotr Maciąg

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość.

W 2019 r. ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej SA. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014- 2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makro ekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach. Od lutego 2020 r. Prezes Zarządu odpowiadający za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia S.A.

Pan Piotr Maciąg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Maciąg nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Adam Noga

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 5 i współautorem 18 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Pan Adam Noga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Noga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Pan Piotr Żak

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, zastosowania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również poprzez opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji. Jest twórcą m.in. takich firm, jak dynamicznie rozwijająca się w branży e-sportu spółka Frenzy, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games oraz Golden Coil, prowadząca działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym, a od czerwca 2018 roku w Radzie Nadzorczej Netii, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus. W Radzie Nadzorczej Asseco Poland zasiada od lipca 2020 roku. W lipcu 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Mobiem Polska. Od listopada 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej w spółce Grupa Interia.pl. W marcu 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud.

Pan Piotr Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Żak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

14/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 20 maja 2021 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 20 maja 2021 r. w Warszawie.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

13/2021

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło:

Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:

  1. a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),
  2. b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 PLN (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.

Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 czerwca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 2  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

12/2021

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenia kandydatury Pana Piotra Augustyniaka na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.
W załączeniu do raportu Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydata, jego życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

11/2021

Zmiana projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 14 maja 2021 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie autokorekty do projektu Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Zmiany dotyczą uzupełnienia treści Uchwały o zapisy dotyczące sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu.
Treść projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

10/2021

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Adama Górala zgłoszenia kandydatur:
• Pani Izabeli Albrycht,
• Pana Dariusza Brzeskiego,
• Pana Jacka Ducha,
• Pana Piotra Maciąga,
• Pana Adama Nogi,
• Pana Piotra Żaka
jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
W załączeniu do raportu Spółka przedstawia życiorysy kandydatów oraz pisemne oświadczenia kandydatów zawierające zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej, wraz z informacją o zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

9/2021

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zgłoszenia kandydatury Pana Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.


W załączeniu do raportu Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydata, jego życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

8/2021

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I kwartał 2021 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za I kwartał 2021 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za I kwartał 2021 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za I kwartał 2021 r. wynosi 101,9 mln PLN.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r., który zgodnie z RB 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

7/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

 

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

6/2021

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 3,11 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

5/2021

Przyjęcie nowej treści Polityki dywidendowej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowej Polityki dywidendowej i przyjęcia nowej Polityki dywidendowej w następującym brzmieniu:
„Polityka dywidendowa Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) deklaruje, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Spółki.
Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania.
Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.”


Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

4/2021

Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową 5-letnią kadencję obejmującą lata 2022-2026.
Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu powołani zostali: Pan Andrzej Dopierała, Pan Krzysztof Groyecki, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pani Karolina Rzońca- Bajorek, Pan Sławomir Szmytkowski, Pan Artur Wiza oraz Pani Gabriela Żukowicz.
Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pełna treść raportu w załączonym pliku

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

3/2021

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r. Rezygnacja została złożona w związku z decyzją pełnego zaangażowania się w prowadzenie spraw Grupy Asseco Enterprise Solutions i objęciem przez Pana Rafała Kozłowskiego funkcji Prezesa Zarządu w Asseco Enterprise Solutions, a.s. – spółce stojącej na czele tej Grupy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. powołała Panią Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw).
Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 r. w ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. w dziale audytu, gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland S.A. jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona S.A.
Od 2015 r. w Asseco Poland S.A. odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco,
za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland S.A. oraz spółkach z Grupy. Od 2019 r., jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.
Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. obejmie funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w Asseco Poland.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

2/2021

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2020 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 2020 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. wynosi 401,6 mln PLN, w tym 133,9 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2020 r.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie. Raport Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.
Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 r., który zgodnie z RB 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2021 r. przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2020
Jednostkowy raport roczny 2021-03-23
Skonsolidowany raport roczny 2021-03-23

Raport półroczny za I półrocze 2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2021-08-25

Raporty kwartalne
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 2021-05-26
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 2021-11-23

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
Ponadto Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową zostaną zamieszczone w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu