Wybrane dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 2016 2015 2014* 2013* 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 7 932,0 7 256,2 6 231,9 5 780,0 5 529,1 4 960,0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 769,4 745,2 636,7 598,5 649,9 644,4
Zysk (strata) brutto 719,9 743,4 648,1 557,4 662,7 714,2
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 301,3 366,5 358,4 306,4 370,1 397,1
Aktywa razem 12 791,2 12 052,1 10 679,6 9 968,5 9 639,4 9 483,8
Zobowiązania razem 4 120,6 3 709,2 2 710,3 2 543,9 2 414,8 2 430,9
Zobowiązania długoterminowe 1 624,7 1 324,6 991,1 877,6 893,4 832,2
Zobowiązania krótkoterminowe 2 495,9 2 384,6 1 719,2 1 666,3 1 521,4 1 598,7
Kapitał własny 8 670,6 8 342,9 7 973,4 7 424,6 7 224,6 7 052,9
Kapitał zakładowy (tys. PLN) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 77 565
Liczba akcji (tys.) 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 77 565
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych) 3,01 3,01 2,90 2,60 2,41 2,19

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej

* Dane przekształcone