Wskaźniki finansowe - dane skonsolidowane

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 2010 2011 2012 2013* 2014 2015
Marża zysku brutto ze sprzedaży 33% 28% 27% 24,7% 24,4% 24,1%
Marża zysku EBITDA 21% 16% 15% 14,6% 14,3% 13,9%
Marża zysku operacyjnego 18% 13% 12% 10,4% 10,2% 10,3%
Marża zysku netto 15% 12% 10% 7,8% 8,5% 7,9%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 10% 9% 7% 5,9% 6,8% 6,8%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7% 4% 4% 3,1% 3,5% 3,0%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
 • Marża zysku netto = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / przychody ze sprzedaży
 • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne kapitały własne przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
 • Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne aktywa

  *Dane przekształcone
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 2010 2011 2012 2013* 2014
Kapitał pracujący (mln. PLN) 1020,0 1265,8 1326,2 1313,1 1723,4
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7 1,8 1,9 1,8 2,0
Wskaźnik płynności szybkiej 1,6 1,7 1,8 1,7 1,9
Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik natychmiastowej płynności = (aktywa finansowe dostępne do sprzedaży + aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności + środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe

  * Dane przekształcone
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 2010 2011 2012 2013* 2014
Wskaźnik zadłużenia ogólnego 25% 26% 25% 25,5% 25,3%
Dług / kapitał własny 8% 11% 11% 9,2% 10,8%
Dług / (dług + kapitał własny) 8% 10% 10% 8,4% 9,7%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

 • Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa
 • Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne
 • Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe wraz z leasingiem finansowym / (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + kapitały własne

  *Dane przekształcone