Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2019 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2019 roku
mln PLN
mln PLN
mln EUR
mln EUR
Przychody operacyjne
12 190,3
10 667,4
2 724,6
2 479,8
Zysk z działalności operacyjnej
1 215,4
974,6
271,6
226,6
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
1 079,1
886,6
241,2
206,1
Zysk netto za okres sprawozdawczy
867,9
702,3
194,0
163,3
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
401,9
321,9
89,8
74,8
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 960,7
1 501,3
438,2
349,0
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
(737,7)
(669,7)
(164,9)
(155,7)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(520,3)
(496,7)
(116,3)
(115,5)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)
2 896,0
2 153,5
627,5
505,7
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
4,84
3,88
1,08
0,90
Wybrane dane przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
Prezes Zarządu
Adam Góral
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dopierała
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Marek Panek
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz
…………………………… ………