Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
12 miesięcy do 31 grudnia 2023 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2023 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
mln PLN
mln PLN
mln EUR
mln EUR
Przychody operacyjne
16 896,5
17 370,1
3 731,2
3 705,0
Zysk z działalności operacyjnej
1 624,4
1 793,9
358,7
382,6
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
1 525,9
1 742,8
337,0
371,7
Zysk netto za okres sprawozdawczy
1 212,6
1 358,0
267,8
289,7
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
482,8
502,3
106,6
107,1
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 488,8
1 848,8
549,6
394,3
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
(893,2)
(486,6)
(197,2)
(103,8)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(1 927,4)
(809,8)
(425,6)
(172,7)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
2 987,1
3 636,0
687,0
775,3
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
6,12
6,05
1,35
1,29
Wybrane dane przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,5284 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883 PLN
Stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN
Adam Góral
Prezes Zarządu
$# {50} Adam Góral $#
Grzegorz Bartler
Wiceprezes Zarządu
$# Grzegorz Bartler $#
Andrzej Dopierała
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Andrzej Dopierała $#
Krzysztof Groyecki
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Krzysztof Groyecki $#
Marek Panek
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Marek Panek $#
Paweł Piwowar
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Paweł Piwowar $#
Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Zbigniew Pomianek $#
Karolina Rzońca-Bajorek
Wiceprezes Zarządu
$# Karolina Rzońca-Bajorek $#
Sławomir Szmytkowski
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Sławomir Szmytkowski $#
Artur Wiza
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Artur Wiza $#
Gabriela Żukowicz
Wiceprezes Zarządu
$# {50} Gabriela Żukowicz $#