Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
mln PLN
mln PLN
mln EUR
mln EUR
Przychody operacyjne
14 498,1
12 192,8
3 167,3
2 725,1
Zysk z działalności operacyjnej
1 456,3
1 214,6
318,1
271,5
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
1 346,7
1 078,3
294,2
241,0
Zysk netto za okres sprawozdawczy
1 045,4
867,2
228,4
193,8
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
468,2
401,6
102,3
89,8
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 593,0
1 960,7
348,0
438,2
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
(599,9)
(737,7)
(131,1)
(164,9)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(983,2)
(520,3)
(214,8)
(116,3)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
(okresem porównywalnym jest 31.12.2020)
3 065,4
2 896,0
666,5
627,5
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
5,64
4,84
1,23
1,08
Wybrane dane przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
Adam Góral
Prezes Zarządu
……………………………………
Andrzej Dopierała
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Krzysztof Groyecki
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Marek Panek
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Paweł Piwowar
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Karolina Rzońca-Bajorek
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Sławomir Szmytkowski
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Artur Wiza
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Gabriela Żukowicz
Wiceprezes Zarządu
……………………………………