Wybrane dane finansowe Spółki Asseco Poland S.A.
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Poland S.A.
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2019 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2019 roku
mln PLN
mln PLN
mln EUR
mln EUR
Przychody operacyjne
996,9
805,5
222,8
187,2
Zysk z działalności operacyjnej
158,1
109,3
35,3
25,4
Zysk przed opodatkowaniem
291,7
224,8
65,2
52,3
Zysk netto za okres sprawozdawczy
265,6
206,8
59,4
48,1
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
177,3
180,8
39,6
42,0
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
88,4
63,3
19,8
14,7
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(269,7)
(340,2)
(60,3)
(79,1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)
164,8
168,7
35,7
39,6
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
3,2
2,49
0,72
0,58
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
Zarząd:
Prezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………
Wiceprezes Zarządu
……………………………………