Poufne
programowania i usług
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
G r u p a A s s e c o R a p o r t r o c z n y
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku I 2
vs. 2004 rok (debiut giełdowy)
Grupa Asseco
Asseco to największa grupa IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem.
M o d e l b i z n e s o w y
Misją Asseco jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.
Asseco chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Pracownicy Asseco tworzą kompetentny, pełen p a s j i z e s p ó ł ł ą c z ą c y t r a d y c y j n e w a r t o ś c i z nowoczesnym działaniem.
A s s e c o b u d u j e m i ę d z y n a r o d o w ą g r u p ę f i r m t e c h n o l o g i c z n y c h , k t ó r e j f e d e r a c y j n y m o d e l p o z w a l a n a w y k o r z y s t a n i e l o k a l n e j p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i i z n a j o m o ś c i r y n k u , a p r z y n a l e ż n o ś ć f i r m y d o g r u p y z w i ę k s z a j e j m o ż l i w o ś c i r e a l i z a c y j n e i w i a r y g o d n o ś ć w o b e c w y m a g a j ą c y c h k l i e n t ó w .
Wizja: