Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 1
a
Sprawozdanie A s s e c o P o l a n d S . A . n a t e m a t i n f o r m a c j i n i e f i n a n s o w y c h z a 2 0 2 0 r o k
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 2
SPIS TREŚCI
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 3
WPROWADZENIE
Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie spółki Asseco Poland S.A. (dalej: „Spółka”, „Jednostka Dominująca”, „Asseco Poland”) na temat informacji niefinansowych za rok 2020 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmujące informacje niefinansowe dotyczące Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o własne zasady, uwzględniające przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych oraz krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN) i międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w Sprawozdaniu wskaźników efektywności został dokonany w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczących działalności Spółki. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę w trakcie oceny istotności były:
branża, w której działa Spółka,
jej profil działalności oraz otoczenie rynkowe,
zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne,
oczekiwania interesariuszy.
Dane przedstawione w Sprawozdaniu weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami za kolejne lata obrotowe.
OPIS SPÓŁKI I JEJ MODELU BIZNESOWEGO
Asseco Poland S.A.
Asseco Poland jest wiodącą polską firmą informatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jednostką dominującą międzynarodowej Grupy Asseco. Asseco Poland łączy kompetencje firmy software’owej i usługowej oraz producenta zaawansowanego technologicznie oprogramowania. Zarówno sama Jednostka Dominująca, jak i Grupa współpracują z firmami i instytucjami z kluczowych sektorów gospodarki, m.in. energetyki, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej.
Asseco Poland posiada certyfikaty potwierdzające spełnianie najwyższych norm zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa produkcji i organizacji pracy:
ISO 9001:2015 (system zarządzania przez jakość),
ISO/IEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji),
ISO 22301:2012 (system zarządzania ciągłością działania),
ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskowego),
AQAP 2110:2009 (usługi w zakresie sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania oraz sprzedaży sprzętu komputerowego) i AQAP 2210:2015 (rozwijanie, powielanie, dostawa i pielęgnacja oprogramowania),
certyfikat WSK (zdolność Spółki do prowadzenia zgodnie z prawem obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym).
Strategia rozwoju
Dzięki ukierunkowanej na budowę kompetencji eksperckich i rozwój własnych produktów strategii rozwoju Spółka zdobyła i utrzymuje pozycję lidera rynku informatycznego w Polsce, a dzięki rozwojowi Grupy również największego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Strategia Asseco Poland nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się ona na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 4
Strategia organicznego rozwoju Asseco Poland skoncentrowana jest na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach technologicznych i biznesowych. Asseco Poland oferuje kompleksowe rozwiązania dla całych gałęzi gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów.
Asseco Poland od lat prowadzi skuteczną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od 2004 roku Spółka przeprowadziła skutecznie ponad 100 transakcji akwizycyjnych, wielokrotnie zwiększając skalę swojej działalności i zasięg geograficzny.
W swojej działalności akwizycyjnej Spółka nastawiona jest przede wszystkim na zwiększanie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji całej Grupy Asseco w krajach, w których jest już obecna.
Misja i wizja
Misją Asseco Poland jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.
Zgodnie z wizją:
Asseco Poland chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Jego pracownicy tworzą kompetentny, pełen pasji zespół łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem,
Spółka buduje międzynarodową grupę firm technologicznych, której federacyjny model pozwala na wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości i znajomości rynku, a przynależność firmy do grupy zwiększa jej możliwości realizacyjne i wiarygodność wobec wymagających klientów.
Cele strategiczne w kluczowych obszarach
Rynek:
kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,
dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.
Organizacja
obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
inwestycje w badania i rozwój.
Ludzie
postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,
wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 5
promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
dbanie o ważne interesy społeczne,
wsparcie polskiego sportu,
pomoc potrzebującym,
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego .
Pozycja rynkowa Spółki
Asseco Poland jest największą firmą IT w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług. W ujęciu sektorowym, Asseco Poland jest liderem lub jednym z wiodącym dostawców w kluczowych segmentach swojej działalności.
W branżowym raporcie dotyczącym polskiego rynku IT Computerworld TOP200 (edycja 2020) Asseco zajęło 1. miejsce w 7. kategoriach. Grupa Asseco, z przychodami przekraczającymi w 2019 roku 10 mld zł, kolejny rok z rzędu zajęła 1. pozycję wśród największych grup kapitałowych. Ponadto Asseco Poland utrzymało 1. pozycję w zestawieniu firm o największym zysku netto. Spółka ponownie jest największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych, ochrony zdrowia oraz dużych firm i korporacji. Utrzymała również pozycję największego dostawcy usług serwisowych. Asseco zajęło także 1. miejsce w kategorii firm o największych nakładach na R&D. Stały rozwój i szukanie innowacyjnych rozwiązań sprawił, że Spółka nie tylko utrzymała zeszłoroczną pozycję w kategorii największych dostawców oprogramowania na zamówienie, ale również awansowała w zestawieniu firm zapewniających rozwiązania i usługi dla sektora bankowego oraz wśród dostawców systemów CRM.
Tabela 1. Asseco w rankingu Computerworld TOP200
Kategoria
Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce
1
Firmy informatyczne o największym zysku netto
1
Firmy o największych nakładach na R&D
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowotnej
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji
1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych
1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie
2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych
3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego
3
Najwięksi dostawcy systemów Customer Relationship Management (CRM)
3
Najwięksi dostawcy usług IT
4
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego
4
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery
4
Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 6
Asseco Poland zostało też liderem w 6. kategoriach rankingu ITwiz BEST100, który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce. Spółka kolejny rok z rzędu zajęła 1. miejsca w kategoriach firm o największym zysku netto, przychodach ze sprzedaży usług serwisowych oraz sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych, opieki zdrowotnej, jak również dużych firm. Ponadto Grupa Kapitałowa Asseco osiągnęła największe przychody w branży IT.
Tabela 2. Asseco w rankingu ITwiz BEST100
Kategoria
Pozycja w rankingu
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2019
1
Przychody największych Grup Kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2019
1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2019
1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2019
1
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2019
1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2019
1
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2019
2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2019
2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2019
2
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2019
2
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2019
2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2019
2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2019
3
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2019
3
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2019
3
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2019
4
Źródło: ITwiz BEST100, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019.
Model federacyjny
Grupa Asseco działa w oparciu o unikalny model współpracy – model federacyjny.
Asseco Poland, jako Spółka pełniąca wiodącą rolę w Grupie, jest największym akcjonariuszem w spółkach tworzących, ale nie dąży do posiadania 100% udziałów. Spółki, które dołączają do Grupy Asseco utrzymują szeroki zakres autonomii w swoich codziennych działaniach, a Asseco wytycza ich strategiczne kierunki rozwoju, ustala cele i nadzoruje ich osiąganie.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 7
Spółka jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą. Celem akwizycji dla Asseco jest ponadto zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji całej Grupy Asseco w krajach, w których jest już obecna.
Funkcjonowanie w modelu federacyjnym oparte jest na wzajemnym zaufaniu oraz jasno zdefiniowanych zasadach współpracy pomiędzy jej uczestnikami a Jednostką Dominującą.
Tak ukształtowany model współpracy tworzy szerokie pole do synergii sprzedażowych i kosztowych w działaniach Grupy. Jej działalność nastawiona jest na długoterminową poprawę efektywności poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.
Struktura zarządcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w Statucie Spółki.
Szczegółowo sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2011 roku. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na jej stronie internetowej.
Opis działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, poza zakresem wyraźnie opisanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, został zawarty w odpowiednio dla Zarządu w Regulaminie Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Regulaminie Rady Nadzorczej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.
Zarząd
Skład Zarządu wraz z podziałem kompetencji w roku 2020 i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Asseco Poland S.A.
Członek Zarządu
Zakres odpowiedzialności
Adam Góral
Prezes Zarządu
Wizja i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej
Dział Audytu Wewnętrznego
Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa
Pion Ubezpieczeń Rolniczych
Andrzej Dopierała
Wiceprezes Zarządu
Biuro Projektów Infrastrukturalnych
Dział Teleinformatyki
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
Pion Opieki Zdrowotnej
Pion Finansowy Asseco Poland
Rafał Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Pion Finansowy Grupy Asseco
Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej
Marek Panek
Wiceprezes Zarządu
Biuro Projektów Unijnych
Pion Energetyki i Gazownictwa
Pion Telekomunikacji i Mediów
Paweł Piwowar
Wiceprezes Zarządu
Biuro Projektów ERP
Pion Banków Komercyjnych
Pion Banków Spółdzielczych
Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu
Pion PKO BP
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 8
Pion Rynku Kapitałowego
Pion Business Intelligence
Centrum Przetwarzania Danych
Asseco Innovation Hub
Centrum Usług Operacyjnych
Pion Ubezpieczeń Społecznych
Pion Utrzymania Systemów
Pion Rolnictwa i Poczty
Sławomir Szmytkowski
Wiceprezes Zarządu
Pion Administracji Rządowej
Dział Marketingu
Artur Wiza
Wiceprezes Zarządu
Dział PR i Relacji Inwestorskich
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Personalny
Dział Administracji Personalnej
Dział Zgodności i Zarządzania Procesami
Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych
Dział Zakupów
Gabriela Żukowicz
Wiceprezes Zarządu
Dział Administracji
W okresie sprawozdawczym, jak również do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza
Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:
Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Izabela Albrycht – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Brzeski – Członek Rady Nadzorczej,
Artur Kucharski – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej.
W związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 1 lipca 2020 roku weszła w życie uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Piotra Żaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2017-2021.
Poza ww. zmianą w okresie sprawozdawczym, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet Audytu
W roku 2020 i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:
Artur Kucharski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Piotr Augustyniak i Artur Kucharski, który jednocześnie posiada
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 9
wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Acco-untants (ACCA).
Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg jego kariery zawodowej.
Systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego
W Asseco Poland S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów, a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance).
W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem działający w oparciu o trzy linie obrony:
operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki,
zarządzanie ryzykiem przez wyznaczone do tego role lub jednostki,
działalność jednostki do spraw audytu wewnętrznego – Działu Audytu Wewnętrznego.
Działający w oparciu o międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Dział Audytu Wewnętrznego Asseco Poland ocenia skuteczność środowiska kontrolnego Spółki, zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego. Realizuje audyty planowe, badając mechanizmy kontrolne wybranych procesów, celem sprawdzenia czy skutecznie ograniczają ryzyko. Realizuje również audyty doraźne, np. przeglądy przedwdrożeniowe zlecone przy planowanych dużych zmianach procesów w Spółce, celem właściwego zorganizowania systemów kontrolnych przed wdrożeniem zmiany, a także w szczególnych przypadkach postępowania wyjaśniające. Niezależnie informuje Zarząd i Komitet Audytu Rady Nadzorczej o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu na ryzyko, skutecznie ograniczając negatywny wpływ czynników ryzyka i zagrożeń na działalność Spółki .
Wszyscy pracownicy i współpracownicy Asseco zobowiązani do postępowania zgodnego z wewnętrznymi zasadami i procedurami, jak również wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Prowadzone w Spółce działania informacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami, dostawcami, jak i we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami.
ZAGADNIENIA PRACOWNICZE
Polityka personalna
Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie spółki w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Asseco Poland zatrudniało 2 347 osób, w okresie porównywalnym 2 324 osoby. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku przeciętne zatrudnienie w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne) wyniosło 2 187, czyli tyle samo co w 2019 roku.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 10
Tabela 4. Zatrudnienie w podziale na działy na dzień 31 grudnia 2020 roku
Pracownicy ogółem
Działy produkcyjne
Działy sprzedaży bezpośredniej
Działy sprzedaży pośredniej
Działy administracyjne
Ogólny zarząd
2 347
1 912
85
16
324
10
Celem Polityki personalnej jest zapewnienie Spółce kompetentnych i zaangażowanych pracowników oraz współpracowników, dbanie o ich motywację, tak aby mogli z sukcesem realizować cele biznesowe Spółki, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju oraz poczucia stabilności zawodowej, poprzez jasne i przejrzyste zasady działania.
Realizacja Polityki personalnej w Asseco Poland odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, jak również na podstawie wewnętrznie obowiązujących procedur i standardów. Podstawowymi dokumentami obowiązującymi w Asseco Poland, regulującymi powyższe kwestie są: Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin oceny i rozwoju zawodowego, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Polityka personalna oraz Kodeks etyki.
Tabela 5. Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2020 roku
Pracownicy ogółem
Kobiety
Mężczyźni
2 347
766
1 581
Proces rekrutacji w Asseco Poland odbywa się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów. Ze względu na specyfikę branży, w procesie rekrutacji największą wagę przywiązuje się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na wybór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena kwalifikacji zapewniają kandydatom do pracy równe szanse.
Tabela 6. Zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2020 roku
Pracownicy na stanowiskach kierowniczych
Kobiety
Mężczyźni
329
81
248
Tabela 7. Zatrudnienie w podziale na wiek na dzień 31 grudnia 2020 roku
Pracownicy ogółem
do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
Powyżej 60 lat
2 347
329
674
916
342
86
W Asseco Poland, jako podstawowa forma zatrudnienia, dominuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Tabela 8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 2020 roku
Udział osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2020 roku
81%
Asseco Poland zapewnia możliwość świadczenia pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i innych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Uwzględniając ryzyko związane z pandemią COVID-19, w Asseco Poland wprowadzono rozwiązania obejmujące szerokie wykorzystanie pracy zdalnej. Zasady pracy zdalnej zostały określone w instrukcjach i regulaminach, uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 11
oraz zachowanie ciągłości działania. Spółka realizuje działania zmierzające do uregulowania w wewnętrznych dokumentach pracy w modelu hybrydowym po zakończeniu pandemii koronawirusa.
W Asseco Poland nie funkcjonują związki zawodowe.
Tabela 9. Związki zawodowe
Całkowita liczba zarejestrowanych związków zawodowych
0
Ocena i rozwój pracowniczy
Pracownicy i współpracownicy Asseco Poland cyklicznie podlegają procesowi oceny.
Pierwsza ocena pracownika dokonywana jest w trakcie okresu próbnego, a następnie regularnie w okresach kwartalnych lub półrocznych. Ocena pracownicza realizowana jest w celu określenia stopnia realizacji powierzonych zadań. W ramach oceny rocznej pracownika/współpracownika oceniane kompetencje, określane mocne strony, obszary do rozwoju oraz tworzony jest plan rozwoju.
Spółka dba o rozwój zawodowy pracowników poprzez organizację i finansowanie ogólnofirmowych oraz indywidualnych działań rozwojowych.
W ramach ogólnofirmowych działań rozwojowych realizowane ścieżki dla określonych grup kompetencyjnych m.in. dla menedżerów. Rozwijane kompetencje pracowników wspierają osiąganie celów biznesowych oraz wdrażanie nowych procesów w Spółce. Natomiast indywidualne działania rozwojowe podnoszą kwalifikacje oraz poziom kompetencji pracowników i obejmują: szkolenia merytoryczne, konferencje, certyfikacje, studia podyplomowe i doktoranckie, kursy językowe i indywidualne sesje rozwojowe.
Działania rozwojowe realizowane w zależności od potrzeb przez podmioty zewnętrzne lub wewnętrznych trenerów. Ze względu na COVID-19, przez większą część 2020 roku prowadzone były w formie zdalnej i poprzez szkolenia e-learningowe.
Tabela 10. Działania rozwojowe w 2020 roku
Liczba zrealizowanych działań rozwojowych
Liczba przeszkolonych pracowników
Budżet 2020
Liczba dni działań rozwojowych przypadających na pracownika w 2020
Liczba godzin działań rozwojowych przypadająca na pracownika w 2020
413
8 249*
8 333 674 zł
3
21
* Pracownicy Asseco Poland mogli brać udział w więcej niż jednym działaniu rozwojowym.
Dodatkowe świadczenia pozapłacowe
Pracownikom Asseco Poland oprócz wynagrodzenia przysługują również dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym m.in.:
szeroki pakiet opieki medycznej, do którego każdy z pracowników i współpracowników ma możliwość wykupienia, na bardzo korzystnych zasadach, abonamentowej opieki medycznej dla członków swojej rodziny (współmałżonka/partnera, dzieci, rodziców),
program kafeteryjny realizowany przy wykorzystaniu platformy benefitowej, charakteryzującej się szerokim wachlarzem ofert oraz możliwością elastycznego wykorzystywania środków,
karta Multisport, którą można zamówić na platformie benefitowej,
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) forma dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę, w której pracodawca w całości finansuje składkę podstawową (określony procent wynagrodzenia
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok 12
pracownika) przekazywaną pod zarządzanie wyspecjalizowanej instytucji finansowej, a pracownik płaci od niej jedynie podatek dochodowy od