Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 1
Sprawozdanie A s s e c o P o l a n d S . A . n a t e m a t i n f o r m a c j i n i e f i n a n s o w y c h z a 2 0 2 1 r o k
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 2
SPIS TREŚCI
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 3
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 4
WPROWADZENIE
Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie spółki Asseco Poland S.A. (dalej: „Spółka”, „Jednostka Dominująca”, „Asseco Poland”) na temat informacji niefinansowych za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmujące informacje niefinansowe dotyczące Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych oraz krajowych Standardów Informacji Niefinansowych (SIN) i międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI).
Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w Sprawozdaniu wskaźników efektywności został dokonany w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczących działalności Spółki. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę w trakcie oceny istotności były:
branża, w której działa Spółka,
jej profil działalności oraz otoczenie rynkowe,
zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne,
oczekiwania interesariuszy.
Dane przedstawione w Sprawozdaniu weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami za kolejne lata obrotowe.
1. OPIS SPÓŁKI i JEJ MODELU BIZNESOWEGO
Asseco Poland S.A.
Asseco Poland jest wiodącą polską firmą informatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jednostką dominującą międzynarodowej Grupy Asseco. Asseco Poland łączy kompetencje firmy software’owej i usługowej oraz producenta zaawansowanego technologicznie oprogramowania. Zarówno sama Jednostka Dominująca, jak i Grupa współpracują z firmami i instytucjami z kluczowych sektorów gospodarki, m.in. energetyki, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej.
W Asseco Poland funkcjonują następujące systemy zarządzania:
ISO 9001:2015 (system zarządzania jakością),
ISO/IEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji),
ISO 22301:2012 (system zarządzania ciągłością działania),
ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskowego),
AQAP 2110:2016 (system zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji dla dostawców produktów i usług państw NATO) i AQAP 2210:2015 (wymagania uzupełniające do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania),
certyfikat WSK (system prowadzenia obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym).
Systemy te certyfikowane na zgodność z normą w obszarach, które zainteresowane uzyskaniem takiego potwierdzenia przez podmiot zewnętrzny.
Strategia rozwoju
Dzięki strategii rozwoju ukierunkowanej na budowę kompetencji eksperckich i rozwój własnych produktów Spółka zdobyła i utrzymuje pozycję lidera rynku informatycznego w Polsce, a dzięki rozwojowi Grupy również największego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Strategia Asseco Poland nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się ona na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności poprzez akwizycje.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 5
Strategia organicznego rozwoju Asseco Poland skoncentrowana jest na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach technologicznych i biznesowych. Asseco Poland oferuje kompleksowe rozwiązania dla całych gałęzi gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów.
Asseco Poland od lat prowadzi skuteczną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od 2004 roku Spółka przeprowadziła skutecznie ponad 115 transakcji akwizycyjnych, wielokrotnie zwiększając skalę swojej działalności i zasięg geograficzny.
W swojej działalności akwizycyjnej Spółka nastawiona jest przede wszystkim na zwiększanie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji całej Grupy Asseco w krajach, w których jest już obecna.
Misja i wizja
Misją Asseco Poland jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.
Zgodnie z wizją:
Asseco Poland chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Jego pracownicy tworzą kompetentny, pełen pasji zespół łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem,
Spółka buduje międzynarodową grupę firm technologicznych, której federacyjny model pozwala na wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości i znajomości rynku, a przynależność firmy do grupy zwiększa jej możliwości realizacyjne i wiarygodność wobec wymagających klientów.
Cele strategiczne w kluczowych obszarach
Rynek
kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,
dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.
Organizacja
obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
inwestycje w badania i rozwój.
Ludzie
postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,
wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 6
Społeczna odpowiedzialność biznesu
dbanie o ważne interesy społeczne,
wsparcie polskiego sportu,
pomoc potrzebującym,
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Pozycja rynkowa Spółki
Asseco Poland jest największą firmą IT w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług. W ujęciu sektorowym, Asseco Poland jest liderem lub jednym z wiodącym dostawców w kluczowych segmentach swojej działalności.
Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco Poland kolejny rok z rzędu zostało największą informatyczną grupą kapitałową działającą w Polsce, będąc tym samym krajowym liderem cyfryzacji. Spółka wygrała w sumie w pięciu kategoriach tegorocznej edycji raportu.
Tabela 1. Asseco Poland w rankingu Computerworld TOP200
Kategoria
Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji
1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie
1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych
1
Firmy informatyczne o największym zysku netto
2
Firmy o największych nakładach na R&D
2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia
2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych
2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego
3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego
3
Najwięksi dostawcy usług IT
3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego
4
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery
4
Firmy IT o największym zatrudnieniu
5
Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2021, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2020.
Asseco Poland zostało też liderem w pięciu kategoriach rankingu ITwiz Best100, który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 7
Tabela 2. Asseco Poland w rankingu ITwiz BEST100
Kategoria
Pozycja w rankingu
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT 2020
1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2020
1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2020
1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2020
1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2020
1
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2020
2
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2020
2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2020
2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2020
2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2020
2
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2020
2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i big data w roku 2020
3
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2020
3
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2020
4
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2020
5
Źródło: ITwiz BEST100, Edycja 2021, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2020.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2021 roku:
1. miejsce w kategorii „Duże firmy” w rankingu „Etyczna Firma” przygotowanym przez dziennik Puls Biznesu,
1. miejsce w sektorze ICT w rankingu „Najcenniejsze polskie marki” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita,
1. miejsce w rankingu „IT@Bank” przygotowanym przez Miesięcznik Finansowy „Bank”,
2. miejsce w kategorii „Producenci oprogramowania” w konkursie „Top Marka 2021” przygotowanym przez magazyn Press i Press Service,
3. miejsce w rankingu „Najwięksi płatnicy podatku CIT” przygotowanym przez dziennik Puls Biznesu,
3. miejsce w rankingu „Polscy ambasadorzy” opracowanym przez tygodnik Wprost,
3. miejsce w części przeprowadzonej wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków oraz 5. miejsce w części dedykowanej inwestorom indywidualnym w rankingu „Najlepsze relacje inwestorskie spółek z WIG30” opracowanym przez dziennik Parkiet i Izbę Domów Maklerskich,
3. miejsce w rankingu „Najwięksi polscy prywatni inwestorzy za granicą 2021” opracowanym przez miesięcznik Forbes,
3. miejsce w rankingu „Czempioni Narodowi” opracowanym przez portal Polityka Insight,
Gabriela Żukowicz na 5. miejscu w rankingu „100 Kobiet Biznesu” przygotowanym przez dziennik Puls Biznesu,
6. miejsce w rankingu „Największe polskie prywatne spółki dywidendowe 2021” przygotowanym przez miesięcznik Forbes,
11. miejsce w rankingu „100 największych polskich firm prywatnych” opracowanym przez miesięcznik Forbes,
12. miejsce w rankingu „200 największych polskich firm” opracowanym przez tygodnik Wprost,
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 8
Adam Góral na 14. miejscu w rankingu „Wycena polskich menedżerów” przygotowanym przez dziennik Parkiet i Martis Consulting,
21. miejsce w rankingu „Lista 500” przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita,
40. miejsce w rankingu „TOP 500 CEE” opracowanym przez Coface,
nagroda w konkursie „50 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce” dla Adam Górala przyznana przez Dziennik Gazeta Prawna,
nagroda w kategorii „The Outstanding FinTech Innovator in Central and Eastern Europe for 2021” dla Asseco Customer Intelligence w konkursie „The Innovators 2021” organizowanym przez Global Finance,
nagroda w kategorii „Best Financial Innovation Lab” dla zespołu Data Science & Artificial Intelligence” w konkursie „The Innovators 2021” organizowanym przez Global Finance,
nagroda w kategorii „Kompleksowe rozwiązanie firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej” dla Wspólnej Platformy Informatycznej w konkursie „Spółdzielcza Technologia Roku 2020” organizowanym przez Związek Banków Polskich,
jedyna polska marka technologiczna w rankingu “Europe 500 The most valuable and strongest European brands” przygotowanym przez Brand Finance,
tytuł „Podkarpackiego przedsiębiorstwa 20-lecia XXI w.” przyznany przez Gazetę Codzienną „Nowiny”,
nagroda za zbudowanie systemu Asseco Customer Intelligence opartego na mechanizmach machine learning i sztucznej inteligencji przyznana przez Fundację Lendtech,
jedyna firma IT z Polski w rankingu “World’s Best Employers 2021” opracowanym przez miesięcznik Forbes,
tytuł “Best Talent Acquisition Team” według LinkedIn.
Model federacyjny
Grupa Asseco działa w oparciu o unikalny model współpracy – model federacyjny.
Asseco Poland, jako Spółka dominująca, jest większościowym akcjonariuszem w spółkach tworzących, ale nie dąży do posiadania 100% udziałów. Spółki, które dołączają do Grupy Asseco utrzymują szeroki zakres autonomii w swoich codziennych działaniach, a Asseco Poland wytycza ich strategiczne kierunki rozwoju, ustala cele i nadzoruje ich osiąganie.
Spółka jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą. Celem akwizycji dla Asseco Poland jest ponadto zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji całej Grupy Asseco w krajach, w których jest już obecna.
Funkcjonowanie w modelu federacyjnym oparte jest na wzajemnym zaufaniu oraz jasno zdefiniowanych zasadach współpracy.
Tak ukształtowany model współpracy tworzy pole do synergii sprzedażowych i kosztowych w działaniach Grupy. Jej działalność nastawiona jest na długoterminową poprawę efektywności poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.
Struktura zarządcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w Statucie Spółki.
Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisuje szczegółowo Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2011 roku. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na jej stronie internetowej.
Opis działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, poza zakresem wyraźnie opisanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, został zawarty w odpowiednio dla Zarządu w Regulaminie Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Regulaminie Rady Nadzorczej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 9
Zarząd
Skład Zarządu wraz z podziałem kompetencji w roku 2021 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Asseco Poland
Członek Zarządu
Zakres odpowiedzialności
Adam Góral
Prezes Zarządu
Wizja i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej
Dział Audytu Wewnętrznego
Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa
Pion Ubezpieczeń Rolniczych
Biuro Projektów Infrastrukturalnych
Andrzej Dopierała
Wiceprezes Zarządu
Dział Teleinformatyki
Krzysztof Groyecki
Wiceprezes Zarządu
Pion Opieki Zdrowotnej
Pion Finansowy Asseco Poland
Rafał Kozłowski 1
Karolina Rzońca-Bajorek 2
Wiceprezes Zarządu
Pion Finansowy Grupy Asseco
Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej
Marek Panek
Wiceprezes Zarządu
Biuro Projektów Unijnych
Pion Energetyki i Gazownictwa
Pion Telekomunikacji i Mediów
Paweł Piwowar
Wiceprezes Zarządu
Biuro Projektów ERP
Pion Banków Komercyjnych
Pion Banków Spółdzielczych
Pion PKO BP
Pion Rynku Kapitałowego
Pion Business Intelligence
Asseco Innovation Hub
Centrum Przetwarzania Danych 3
Centrum Usług Operacyjnych 4
Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu
Asseco Services 5
Pion Ubezpieczeń Społecznych
Pion Utrzymania Systemów
Pion Rolnictwa i Poczty
Sławomir Szmytkowski
Wiceprezes Zarządu
Pion Administracji Rządowej
Dział Marketingu
Artur Wiza
Wiceprezes Zarządu
Dział PR i Relacji Inwestorskich
Dział Administracji
Dział Administracji Personalnej
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Personalny
Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych
Dział Zakupów
Gabriela Żukowicz
Wiceprezes Zarządu
Dział Zgodności i Zarządzania Procesami
1 do 31.03.2021
2 od 1.04.2021
3 do 31.07.2021
4 do 31.07.2021
5 od 1.08.2021 powstałe z połączenia Centrum Przetwarzania Danych i Centrum Usług Operacyjnych
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 10
W dniu 23 marca 2021 roku do Asseco Poland wpłynęła rezygnacja Rafała Kozłowskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 roku. Rezygnacja została złożona w związku z decyzją o pełnym zaangażowaniu się w prowadzenie spraw grupy Asseco Enterprise Solutions i objęciem przez Rafała Kozłowskiego funkcji Prezesa Zarządu w Asseco Enterprise Solutions – spółce stojącej na czele tej grupy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku powołała Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 roku.
Poza opisaną powyżej zmianą w 2021 roku, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Zarządu Asseco Poland.
Dodatkowo Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Asseco Poland na nową 5-letnią kadencję obejmującą lata 2022-2026. Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu powołani zostali: Andrzej Dopierała, Krzysztof Groyecki, Marek Panek, Paweł Piwowar, Zbigniew Pomianek, Karolina Rzońca-Bajorek, Sławomir Szmytkowski, Artur Wiza oraz Gabriela Żukowicz. Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 roku.
Od dnia 1 stycznia 2022 roku odpowiedzialność za Pion Telekomunikacji i Mediów objął Prezes Zarządu, Adam Góral, natomiast od dnia 1 marca 2022 Karolina Rzońca-Bajorek objęła odpowiedzialność za nowo powołany Dział Centrum Usług Wspólnych.
Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:
Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Izabela Albrycht – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Brzeski – Członek Rady Nadzorczej,
Artur Kucharski – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland, które wyłoniło skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Następnie, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
W związku z powyższym, od 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:
Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Izabela Albrycht – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Brzeski – Członek Rady Nadzorczej,
Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Maciąg – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu
W roku 2021 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:
Artur Kucharski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu,
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu.
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 11
Działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza oceniła, że kryteria niezależności spełniali Piotr Augustyniak i Artur Kucharski, który jednocześnie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdzała dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Jednocześnie uznano, że Jacek Duch posiadał wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdzał przebieg jego kariery zawodowej.
W dniu 11 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęto decyzję o składzie Komitetu Audytu:
Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu,
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Artur Gabor i Piotr Augustyniak. Dodatkowo Artur Gabor posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Jacek Duch i Piotr Augustyniak posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego
W Asseco Poland funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów, a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance).
W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oparty o trzy linie obrony:
operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki,
zarządzanie ryzykiem przez wyznaczone do tego role lub jednostki,
działalność jednostki do spraw audytu wewnętrznego – Działu Audytu Wewnętrznego.
Wszyscy pracownicy i współpracownicy Asseco Poland zobowiązani do postępowania zgodnego z wewnętrznymi zasadami i procedurami, jak również wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Prowadzone w Spółce działania informacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami, dostawcami, jak i we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami. Nad spójnością procesów, tworzeniem, utrzymywaniem oraz rozwojem polityk zgodności czuwają pracownicy i współpracownicy Działu Zgodności i Zarządzania procesami poprzez funkcjonujący w spółce zintegrowany system zarządzania.
Działający w oparciu o międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Dział Audytu Wewnętrznego Asseco Poland ocenia skuteczność środowiska kontrolnego Spółki, zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego. Realizuje audyty planowe, badając mechanizmy kontrolne wybranych procesów, celem sprawdzenia czy skutecznie ograniczają ryzyko. Realizuje również audyty doraźne, np. przeglądy przedwdrożeniowe zlecone przy planowanych dużych zmianach procesów w Spółce, celem właściwego zorganizowania systemów kontrolnych przed wdrożeniem zmiany, a także w szczególnych przypadkach postępowania wyjaśniające. Niezależnie informuje Zarząd i Komitet Audytu Rady Nadzorczej o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu na ryzyko, skutecznie ograniczając negatywny wpływ czynników ryzyka i zagrożeń na działalność Spółki .
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 12
2. ZAGADNIENIA PRACOWNICZE
Polityka personalna
Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie spółki w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Asseco Poland zatrudniało 2 301 osób, w porównaniu do 2 347 osób na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Przeciętne zatrudnienie w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne) wyniosło 2 245 wobec 2 187 etatów w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
Tabela 4. Zatrudnienie w podziale na działy na dzień 31 grudnia 2021 roku
Pracownicy ogółem
Działy produkcyjne
Działy sprzedaży
Działy administracyjne
Ogólny zarząd
2 301
1 891
111
289
10
Celem Polityki personalnej jest zapewnienie Spółce kompetentnych i zaangażowanych pracowników oraz współpracowników, dbanie o ich motywację, tak aby mogli z sukcesem realizować cele biznesowe Spółki, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju oraz poczucia stabilności zawodowej, poprzez jasne i przejrzyste zasady działania.
Realizacja Polityki personalnej w Asseco Poland odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, jak również na podstawie wewnętrznie obowiązujących procedur i standardów. Podstawowymi dokumentami obowiązującymi w Asseco Poland, regulującymi powyższe kwestie są: Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin oceny i rozwoju zawodowego, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Polityka personalna oraz Kodeks etyki i postępowania w biznesie.
Proces rekrutacji w Asseco Poland odbywa się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów. Ze względu na specyfikę branży, w procesie rekrutacji największą wagę przywiązuje się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na wybór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena kwalifikacji zapewniają kandydatom do pracy równe szanse.
Tabela 5. Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2021 roku
Rodzaj stanowiska
Kobiety
Mężczyźni
Udział kobiet
Udział mężczyzn
Zarząd
2
8
20%
80%
Pozostała kadra zarządzająca
63
189
25%
75%
Produkcja
516
1 279
29%
71%
Stanowiska pozaprodukcyjne
188
56
77%
23%
Pracownicy ogółem
769
1 532
33%
67%
Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 13