Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 27 marca 2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku 2023 Komitet Audytu funkcjonował w składzie:
Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu
Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu i potwierdziła, że:
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor,
- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wynikające z art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.
Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
2
nieobecna
......................................
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej
.....................................
Piotr Maciąg
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Artur Gabor
Członek Rady Nadzorczej
nieobecny
......................................
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej
nieobecny
......................................
Tobias Solorz
Członek Rady Nadzorczej