Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 23.03.2022 r.
1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W Asseco Poland S.A. przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku 2021 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:
Artur Kucharski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak - Członek Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Pan Piotr Augustyniak i Pan Artur Kucharski, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Pana Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.
W związku z powołaniem nowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Asseco Poland, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku, wybrała Komitet Audytu w składzie:
Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu
W związku z powołaniem Komitetu Audytu nowej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu uznając, że:
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 posiada Artur Gabor,
- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 23.03.2022 r.
2
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland, wynikające z art. 129 ust. 5, posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.
Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
......................................
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej
.....................................
Piotr Maciąg
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Artur Gabor
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej